Ondanks hun bescheiden uiterlijk zijn werkwoorden voor onderzoek van groot belang in academisch schrijven. De bouwstenen van argumentatie, uitleg van de methode en presentatie van bewijsmateriaal zijn onderzoekswerkwoorden. Onderzoekers kunnen hun bevindingen duidelijk communiceren en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van hun onderzoek aantonen door de juiste onderzoekswerkwoorden te kiezen. Bovendien kunnen deze werkwoorden, door het denkproces van de auteur te verduidelijken en te helpen bij het begrijpen, lezers helpen bij het navigeren door de complexiteit van academische literatuur. 

Hoewel ze van opmerkelijk belang zijn, worden onderzoekswerkwoorden vaak verkeerd gebruikt, ondanks het feit dat ze uiterst belangrijk zijn bij het bepalen van de impact en duidelijkheid van academisch schrijven. Dit artikel van Mind the Graph onderzoekt het essentiële belang van het gebruik van de juiste onderzoekswerkwoorden om de kwaliteit en effectiviteit van academische verhandelingen te verbeteren.

Wat zijn onderzoekswerkwoorden?

Onderzoekswerkwoorden zijn een specifieke en essentiële categorie woorden die in academisch schrijven worden gebruikt om de acties, procedures en bevindingen van onderzoek over te brengen. Ze spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de helderheid, precisie en effectiviteit van het schrijven van onderzoekers, waardoor ze hun bedoelingen met meer impact kunnen uitdrukken.

Binnen het academisch schrijven dekken onderzoekswerkwoorden een breed spectrum van handelingen en concepten die geassocieerd worden met onderzoek. Ze omvatten werkwoorden die worden gebruikt om onderzoeksmethoden te beschrijven (bijv. onderzoeken, analyseren, experimenteren), onderzoeksbevindingen te presenteren (bijv. aantonen, onthullen, illustreren) en implicaties en conclusies te bespreken (bijv. suggereren, voorstellen, valideren).

De zorgvuldige selectie van onderzoekswerkwoorden is van het grootste belang, omdat het de algehele toon, nauwkeurigheid en geloofwaardigheid van academisch schrijven direct beïnvloedt. Door de meest geschikte onderzoekswerkwoorden te kiezen, kunnen onderzoekers ervoor zorgen dat hun schrijven nauwkeurig, duidelijk en accuraat is, zodat ze hun onderzoek effectief kunnen overbrengen aan het beoogde publiek.

Naast onderzoekswerkwoorden is het kiezen van de juiste woorden tijdens het academisch schrijfproces cruciaal. Het draagt bij aan het bereiken van de eerder genoemde doelen van precisie, duidelijkheid en nauwkeurigheid. Om meer inzicht te krijgen in het belang van woordkeuze bij academisch schrijven, kun je het artikel met de titel "Het belang van woordkeuze met voorbeelden." Dit artikel biedt waardevolle perspectieven en praktische voorbeelden die je begrip van het belang van woordkeus in academisch schrijven verder kunnen vergroten.

Soorten onderzoekswerkwoorden

Er zijn verschillende soorten onderzoekswerkwoorden die vaak worden gebruikt in academisch schrijven. Deze werkwoorden kunnen worden gecategoriseerd op basis van hun specifieke functies en de fasen van het onderzoeksproces die ze vertegenwoordigen. 

Werkwoorden voor het analyseren van gegevens

Om onderzoeksresultaten te onderzoeken, te begrijpen en er belangrijke inzichten uit te halen, worden bepaalde werkwoorden gebruikt bij het analyseren van gegevens. Deze werkwoorden helpen bij het verkennen van verbanden, het ontdekken van patronen en het trekken van conclusies op basis van de beschikbare feiten:

 • Analyseren: Systematisch gegevens onderzoeken om patronen of verbanden te vinden.
 • Interpreteren: Beschrijf de relevantie van de gegevens of uitkomsten en hun betekenis.
 • Vergelijken: Laat zien hoe verschillende gegevenssets of variabelen van elkaar verschillen.
 • Correleren: Onderzoek het verband of de relatie tussen variabelen.
 • Bereken: Berekeningen uitvoeren op gegevens met behulp van wiskunde of statistiek.

Werkwoorden voor het definiëren van processen 

Het definiëren van onderzoeksprocessen houdt in dat er specifieke informatie wordt gegeven over de stappen, procedures en methoden die tijdens het onderzoek zijn gebruikt. Werkwoorden in deze categorie zorgen voor een duidelijke en nauwkeurige uitleg van hoe het onderzoek is uitgevoerd:

 • Overzicht: Geef een algemeen overzicht of structuur van een onderzoeksproces.
 • Detail: Beschrijf de specifieke stappen of procedures die in het onderzoek zijn ondernomen.
 • Leg uit: De reden of logica achter een bepaald onderzoeksproces verduidelijken.
 • Definiëren: Vermeld en beschrijf duidelijk de belangrijkste concepten, variabelen of termen.
 • Illustreren: Gebruik voorbeelden of visuals om een onderzoeksproces te demonstreren.

Werkwoorden voor het samenvatten van resultaten 

Nadat het onderzoek is afgerond, geven onderzoekers een beknopte samenvatting van hun resultaten. Deze werkwoorden helpen onderzoekers om belangrijke bevindingen te benadrukken, een overzicht van de bevindingen te geven en conclusies te trekken uit de gegevens:

 • Samenvatten: Geef een beknopt overzicht of korte weergave van de onderzoeksbevindingen.
 • Hoogtepunt: Vestig de aandacht op de belangrijkste of belangrijkste resultaten.
 • Aantonen: Bewijs of gegevens presenteren die een bepaalde bevinding ondersteunen.
 • Concluderen: Formuleer een generalisatie of gevolgtrekking op basis van de resultaten.
 • Valideren: Bevestig of bevestig de bevindingen door aanvullend bewijs of analyse.

Werkwoorden voor beschrijvend literatuuroverzicht

Tijdens de fase van het literatuuronderzoek bestuderen onderzoekers bestaande wetenschappelijke werken en relevante studies. Werkwoorden in deze categorie helpen onderzoekers om hun evaluatie, synthese en analyse van de literatuur uit te drukken. Zulke werkwoorden zijn bijvoorbeeld:

 • Kritiek: De sterke en zwakke punten van bestaande literatuur over een onderwerp evalueren.
 • Samenvatten: Geef een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen en conclusies van bestaande literatuur over een onderwerp.
 • Vergelijken: Overeenkomsten en verschillen identificeren tussen de bevindingen en conclusies van meerdere onderzoeken over een onderwerp.
 • Samenstellen: De bevindingen en conclusies van meerdere onderzoeken over een onderwerp combineren om bredere trends of thema's te identificeren.
 • Evalueren: De kwaliteit en geldigheid van bestaande literatuur over een onderwerp beoordelen.

Werkwoorden voor speculeren en veronderstellen

Het verkennen van mogelijke verbanden of het verklaren van voorvallen vereist speculatie en het formuleren van hypotheses. Met deze werkwoorden kunnen onderzoekers hun speculaties, veronderstellingen of voorgestelde hypothesen presenteren:

 • Voorstellen: Een idee of hypothese opperen voor verdere studie of onderzoek.
 • Speculeren: Een mogelijke verklaring of theorie bieden voor een fenomeen of observatie.
 • Voorspellen: Bestaande gegevens of theorieën gebruiken om een voorspelling te doen over toekomstige gebeurtenissen of resultaten.
 • Hypothese: Formuleer een toetsbare verklaring of hypothese voor een fenomeen of observatie.
 • Stel voor: Een mogelijke verklaring of interpretatie bieden voor een resultaat of bevinding.

Werkwoorden voor het bespreken van beperkingen en toekomstige richtingen

Het erkennen van de beperkingen van het onderzoek en het suggereren van toekomstige richtingen is belangrijk om te laten zien dat je het vakgebied volledig begrijpt. Werkwoorden in deze categorie helpen onderzoekers de beperkingen van hun onderzoek aan te pakken en bieden inzichten voor toekomstig onderzoek:

 • Limiet: De beperkingen of zwakke punten van een onderzoek of analyse identificeren.
 • Voorstellen: Stel mogelijke oplossingen of wegen voor verder onderzoek voor om beperkingen of zwakke punten aan te pakken.
 • Bespreken: Analyseer en reflecteer op de implicaties van beperkingen of zwakke punten voor het bredere veld of onderzoeksgebied.
 • Adres: Ontwikkel een plan of strategie voor het aanpakken van beperkingen of zwakke punten in toekomstig onderzoek.
 • Erkennen: Potentiële vooroordelen of beperkingen in een onderzoek of analyse herkennen en aanpakken.

Tips voor het gebruik van onderzoekswerkwoorden

Met deze tips haal je het meeste uit onderzoekswerkwoorden en zorg je ervoor dat je taal actief, precies en consistent is. Door deze strategieën toe te passen, kun je de kwaliteit van je schrijven verhogen en je onderzoeksresultaten effectief overbrengen aan je lezers.

Actieve taal gebruiken

 • Gebruik de actieve stem: Actieve stem maakt je schrijven dynamischer en boeiender. Het maakt ook duidelijk wie de actie uitvoert. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen "De gegevens werden geanalyseerd", zeg je "We hebben de gegevens geanalyseerd".
 • Markeer het onderwerp: Zorg ervoor dat het onderwerp van de zin centraal staat en de actie uitvoert. Dit zorgt voor duidelijkheid en benadrukt de verantwoordelijkheid.

Precieze werkwoorden kiezen

 • Wees specifiek: Kies werkwoorden die de actie die je wilt beschrijven precies overbrengen. Vermijd algemene werkwoorden als "doen" of "maken". Gebruik in plaats daarvan werkwoorden die het onderzoeksproces of de bevindingen nauwkeurig weergeven. Gebruik bijvoorbeeld "onderzoeken", "analyseren" of "aantonen".
 • Gebruik een thesaurus: Breid je woordenschat uit en zoek alternatieve werkwoorden die precies de betekenis overbrengen die je bedoelt. Een thesaurus kan je helpen om preciezere en gevarieerdere werkwoorden te ontdekken.

Consistentie behouden

 • Blijf consistent in de werkwoordstijden: Kies een werkwoordstijd en houd die consequent aan tijdens het schrijven. Dit zorgt voor samenhang en duidelijkheid.
 • Stel een stijlgids op: Volg een specifieke stijlgids, zoals APA of MLA, om consistentie te behouden in het gebruik van onderzoekswerkwoorden en andere schrijfconventies.

Hulpbronnen voor het gebruik van onderzoekswerkwoorden

Neem de volgende bronnen in overweging om je gebruik van onderzoekswerkwoorden te verbeteren:

 • Handleidingen en gidsen schrijven: Voor betrouwbare informatie over onderzoekswerkwoorden en academisch schrijven kun je gidsen raadplegen zoals "The Craft of Research" of "The Elements of Style".
 • Workshops academisch schrijven: Volg webinars of workshops over academisch schrijven over onderwerpen als onderzoekswerkwoorden en het verbeteren van wetenschappelijk schrijven.
 • Online schrijfgemeenschappen: Deelnemen aan online schrijfgemeenschappen waar onderzoekers materiaal uitwisselen en schrijftechnieken bespreken. 
 • Apps voor taal en schrijven: Gebruik grammaticacontrole zoals Grammarly of ProWritingAid voor grammatica- en stijlsuggesties.

Exclusieve wetenschappelijke inhoud, gemaakt door wetenschappers

Mind the Graph biedt exclusieve wetenschappelijke content gemaakt door wetenschappers om onderzoekers te ondersteunen in hun wetenschappelijke inspanningen. Het platform biedt een uitgebreide reeks tools en hulpmiddelen, met de nadruk op wetenschappelijke communicatie en visualisatie. Mind the Graph stelt onderzoekers in staat om hun werk effectief te presenteren, samen te werken met collega's en op de hoogte te blijven van de nieuwste wetenschappelijke trends. 

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen