Nepaisant to, kad tyrimo veiksmažodžiai atrodo neįmantrūs, jie turi didelę reikšmę akademiniame rašyme. Tyrimo veiksmažodžiai yra argumentų kūrimo, metodo paaiškinimo ir įrodymų pateikimo pagrindas. Pasirinkdami tinkamus tyrimo veiksmažodžius, tyrėjai gali aiškiai perteikti savo išvadas ir įrodyti, kad jų tyrimas yra griežtas ir patikimas. Be to, šie veiksmažodžiai, paaiškindami autoriaus mąstymo procesą ir padėdami suprasti, gali padėti skaitytojams orientuotis sudėtingoje mokslinėje literatūroje. 

Nors tyrimo veiksmažodžiai yra labai svarbūs, jie dažnai vartojami netinkamai, nepaisant to, kad jie labai svarbūs nustatant akademinio rašinio poveikį ir aiškumą. Šiame Mind the Graph straipsnyje nagrinėjama esminė tinkamų tyrimo veiksmažodžių vartojimo svarba siekiant pagerinti akademinio diskurso kokybę ir veiksmingumą.

Kas yra tyrimo veiksmažodžiai?

Tyrimų veiksmažodžiai - tai specifinė ir esminė žodžių kategorija, vartojama akademiniuose rašiniuose, kuriais perteikiami tyrimų veiksmai, procedūros ir išvados. Jie atlieka svarbų vaidmenį didinant tyrėjų rašymo aiškumą, tikslumą ir veiksmingumą, todėl jie gali veiksmingiau išreikšti savo ketinimus.

Akademiniame rašyme tyrimo veiksmažodžiai apima platų su tyrimais susijusių veiksmų ir sąvokų spektrą. Jie apima veiksmažodžius, kuriais apibūdinami tyrimo metodai (pvz., tirti, analizuoti, eksperimentuoti), pristatomi tyrimo rezultatai (pvz., demonstruoti, atskleisti, iliustruoti) ir aptariamos pasekmės bei išvados (pvz., pasiūlyti, siūlyti, patvirtinti).

Kruopščiai parinkti tyrimo veiksmažodžius yra labai svarbu, nes jie tiesiogiai daro įtaką bendram akademinio rašinio tonui, griežtumui ir patikimumui. Pasirinkę tinkamiausius tyrimo veiksmažodžius, tyrėjai gali užtikrinti, kad jų rašiniai bus tikslūs, aiškūs ir tikslūs, todėl jie galės veiksmingai perteikti savo tyrimus numatomai auditorijai.

Be tyrimo veiksmažodžių, labai svarbu pasirinkti tinkamus žodžius viso akademinio rašymo proceso metu. Tai padeda siekti minėtų tikslų - tikslumo, aiškumo ir tikslumo. Norėdami geriau suprasti žodžių pasirinkimo svarbą akademiniame rašyme, perskaitykite straipsnį "Žodžių pasirinkimo svarba su pavyzdžiais." Šiame straipsnyje pateikiamos vertingos perspektyvos ir praktiniai pavyzdžiai, kurie padės geriau suprasti žodžių pasirinkimo reikšmę akademiniame rašyme.

Tyrimų veiksmažodžių tipai

Yra įvairių rūšių tyrimo veiksmažodžių, kurie dažniausiai vartojami akademiniame rašyme. Šiuos veiksmažodžius galima suskirstyti pagal jų specifines funkcijas ir tyrimo proceso etapus. 

Duomenų analizės veiksmažodžiai

Norint ištirti, suprasti ir gauti reikšmingų įžvalgų iš tyrimų rezultatų, analizuojant duomenis vartojami tam tikri veiksmažodžiai. Šie veiksmažodžiai padeda ieškoti sąsajų, atrasti dėsningumus ir daryti išvadas remiantis turimais faktais:

 • Analizuokite: Sistemingai nagrinėkite duomenis, kad rastumėte dėsningumus ar sąsajas.
 • Interpretuoti: Apibūdinkite duomenų ar rezultatų svarbą ir jų reikšmę.
 • Palyginkite: Parodykite, kaip keli duomenų rinkiniai ar kintamieji skiriasi vienas nuo kito.
 • Susieti: Išnagrinėti ryšį arba santykį tarp kintamųjų.
 • Apskaičiuokite: Atlikite duomenų skaičiavimus naudodami matematiką arba statistiką.

Procesų apibrėžimo veiksmažodžiai 

Apibrėžiant tyrimo procesus, reikia konkrečiai apibūdinti tyrimo metu taikomus veiksmus, procedūras ir metodus. Šios kategorijos veiksmažodžiai padeda aiškiai ir tiksliai paaiškinti, kaip buvo atliekamas tyrimas:

 • Metmenys: Pateikite bendrą tyrimo proceso apžvalgą arba struktūrą.
 • Išsami informacija: Aprašykite konkrečius tyrimo etapus ar procedūras.
 • Paaiškinkite: Paaiškinkite konkretaus tyrimo proceso loginį pagrindimą ar logiką.
 • Apibrėžti: Aiškiai nurodyti ir apibūdinti pagrindines sąvokas, kintamuosius ar terminus.
 • Iliustruokite: Naudokite pavyzdžius arba vaizdinę medžiagą, kad pademonstruotumėte tyrimo procesą.

Rezultatų apibendrinimo veiksmažodžiai 

Baigę tyrimą tyrėjai pateikia glaustą rezultatų santrauką. Šie veiksmažodžiai padeda tyrėjams išryškinti pagrindinius rezultatus, apžvelgti gautus rezultatus ir padaryti išvadas iš duomenų:

 • Apibendrinkite: Pateikite glaustą tyrimų rezultatų apžvalgą arba trumpą aprašymą.
 • Svarbiausia: Atkreipkite dėmesį į pagrindinius arba svarbiausius rezultatus.
 • Parodykite: Pateikite įrodymus ar duomenis, kurie patvirtina tam tikrą išvadą.
 • Padarykite išvadą: Remdamiesi gautais rezultatais suformuluokite apibendrinimą arba išvadą.
 • Patvirtinti: Patvirtinkite arba paremkite išvadas papildomais įrodymais ar analize.

Veiksmažodžiai literatūros apžvalgai apibūdinti

Literatūros apžvalgos etape tyrėjai nagrinėja esamus mokslinius darbus ir susijusius tyrimus. Šios kategorijos veiksmažodžiai padeda tyrėjams išreikšti literatūros vertinimą, sintezę ir analizę. Tokie veiksmažodžiai yra, pvz:

 • Kritika: Įvertinti esamos literatūros tam tikra tema privalumus ir trūkumus.
 • Apibendrinkite: Trumpai apžvelgti pagrindinius esamos literatūros tam tikra tema rezultatus ir išvadas.
 • Palyginkite: Nustatyti kelių tyrimų tam tikra tema rezultatų ir išvadų panašumus ir skirtumus.
 • Sintezuoti: sujungti kelių tyrimų tam tikra tema rezultatus ir išvadas, kad būtų galima nustatyti platesnes tendencijas ar temas.
 • Įvertinkite: Įvertinti esamos literatūros tam tikra tema kokybę ir pagrįstumą.

Veiksmažodžiai, skirti spėlioti ir kelti hipotezes

Norint ištirti galimas sąsajas ar paaiškinti įvykius, reikia spėlioti ir formuluoti hipotezes. Šie veiksmažodžiai leidžia tyrėjams pateikti savo samprotavimus, prielaidas ar siūlomas hipotezes:

 • Siūlyti: Pateikti idėją ar hipotezę tolesniam tyrimui ar nagrinėjimui.
 • Spėliokite: Pasiūlykite galimą reiškinio ar stebėjimo paaiškinimą ar teoriją.
 • Prognozuoti: Naudokite turimus duomenis ar teorijas, kad galėtumėte prognozuoti būsimus įvykius ar rezultatus.
 • Hipotezė: Suformuluokite patikrinamą reiškinio ar stebėjimo paaiškinimą arba hipotezę.
 • Pasiūlykite: Pasiūlykite galimą rezultato ar išvados paaiškinimą ar interpretaciją.

Veiksmažodžiai apribojimams ir ateities kryptims aptarti

Norint parodyti išsamų šios srities supratimą, svarbu pripažinti tyrimų trūkumus ir pasiūlyti ateities kryptis. Šios kategorijos veiksmažodžiai padeda tyrėjams spręsti jų tyrimo apribojimus ir pateikti įžvalgų būsimiems tyrimams:

 • riba: Nustatyti tyrimo ar analizės apribojimus ar trūkumus.
 • Siūlyti: Pasiūlykite galimus sprendimus ar tolesnių tyrimų kryptis, kad pašalintumėte apribojimus ar trūkumus.
 • Aptarkite: Analizuoti ir apmąstyti apribojimų ar trūkumų poveikį platesnei sričiai ar tyrimų sričiai.
 • Adresas: Sukurkite planą ar strategiją, kaip pašalinti būsimų tyrimų apribojimus ar trūkumus.
 • Pripažinkite: Atpažinti galimus tyrimo ar analizės šališkumus ar apribojimus ir į juos atsižvelgti.

Patarimai, kaip naudoti mokslinių tyrimų veiksmažodžius

Šie patarimai padės jums kuo geriau išnaudoti tyrimo veiksmažodžius ir užtikrinti, kad jūsų kalba būtų aktyvi, tiksli ir nuosekli. Taikydami šias strategijas, galite pagerinti savo rašymo kokybę ir veiksmingai perteikti skaitytojams savo tyrimų rezultatus.

Aktyvios kalbos naudojimas

 • Naudokite aktyvųjį balsį: Aktyvioji balsė daro jūsų rašymą dinamiškesnį ir įdomesnį. Be to, jis aiškiai nurodo veiksmo vykdytoją. Pavyzdžiui, užuot sakę "Duomenys buvo analizuojami", sakykite "Mes analizavome duomenis".
 • Paryškinkite temą: Įsitikinkite, kad sakinio subjektas yra pagrindinis dėmesys ir atlieka veiksmą. Tai suteikia aiškumo ir pabrėžia atsakomybę.

Tikslių veiksmažodžių pasirinkimas

 • Būkite konkretūs: Pasirinkite veiksmažodžius, kurie tiksliai perteikia veiksmą, kurį norite apibūdinti. Venkite bendrinių veiksmažodžių, tokių kaip "daryti" ar "padaryti". Vietoj jų vartokite veiksmažodžius, kurie tiksliai apibūdina tyrimo procesą ar išvadas. Pavyzdžiui, vartokite "tirti", "analizuoti" arba "demonstruoti".
 • Naudokitės tezauru: Išplėskite savo žodyną ir raskite alternatyvių veiksmažodžių, kurie perteiktų būtent tą reikšmę, kurią norite perteikti. Tezauras gali padėti atrasti tikslesnių ir įvairesnių veiksmažodžių.

Nuoseklumo išlaikymas

 • Nuosekliai laikykitės veiksmažodžio laiko: Pasirinkite veiksmažodžio laiką ir nuosekliai jį vartokite visame tekste. Taip užtikrinsite nuoseklumą ir aiškumą.
 • Sukurkite stiliaus vadovą: Laikykitės konkretaus stiliaus vadovo, pvz. APA arba MLA, kad būtų nuosekliai vartojami tyrimo veiksmažodžiai ir kitos rašymo taisyklės.

Ištekliai, padedantys naudoti tyrimo veiksmažodžius

Atsižvelkite į toliau pateiktus šaltinius, kad galėtumėte geriau vartoti tyrimo veiksmažodžius:

 • Vadovėlių ir gidų rašymas: Patikimos informacijos apie tyrimo veiksmažodžius ir akademinį rašymą rasite tokiuose vadovuose kaip "The Craft of Research" arba "The Elements of Style".
 • Akademinio rašymo seminarai: Dalyvaukite internetiniuose seminaruose ar praktiniuose akademinio rašymo seminaruose, kuriuose aptariamos tokios temos kaip tyrimo veiksmažodžiai ir mokslinio rašymo tobulinimas.
 • Internetinės rašymo bendruomenės: Dalyvaukite internetinėse rašymo bendruomenėse, kuriose tyrėjai keičiasi medžiaga ir aptaria rašymo būdus. 
 • Kalbos ir rašymo programos: Naudokite gramatikos tikrinimo įrankiai pavyzdžiui, "Grammarly" arba "ProWritingAid", kad gautumėte gramatikos ir stiliaus pasiūlymų.

Mokslininkų sukurtas išskirtinis mokslinis turinys

Mind the Graph teikia išskirtinį mokslininkų sukurtą mokslinį turinį, skirtą padėti mokslininkams jų mokslinėje veikloje. Platforma siūlo platų įrankių ir išteklių spektrą, daugiausia dėmesio skirdama moksliniam bendravimui ir vizualizacijai. Mind the Graph suteikia mokslininkams galimybę veiksmingai pristatyti savo darbą, bendradarbiauti su kolegomis ir sekti naujausias mokslo tendencijas. 

logotipas-užsisakyti

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Išskirtinis aukštos kokybės turinys apie veiksmingą vaizdinį
bendravimas mokslo srityje.

- Išskirtinis vadovas
- Dizaino patarimai
- Mokslo naujienos ir tendencijos
- Mokomosios medžiagos ir šablonai