Navzdory svému nenápadnému vzhledu mají výzkumná slovesa v akademickém psaní značnou váhu. Výzkumná slovesa jsou základními stavebními kameny rozvoje argumentace, vysvětlení metody a prezentace důkazů. Vědci mohou svá zjištění jasně sdělit a prokázat přísnost a důvěryhodnost svého výzkumu volbou vhodných výzkumných sloves. Kromě toho mohou tato slovesa tím, že objasňují myšlenkový postup autora a napomáhají porozumění, pomoci čtenářům orientovat se ve složitosti akademické literatury. 

Přestože mají výzkumná slovesa pozoruhodný význam, jsou často nesprávně používána, ačkoli jsou nesmírně důležitá pro určení dopadu a srozumitelnosti akademického textu. Tento článek od Mind the Graph zkoumá zásadní význam používání správných výzkumných sloves pro zlepšení kvality a efektivity akademického diskurzu.

Co jsou výzkumná slovesa?

Výzkumná slovesa jsou specifickou a základní kategorií slov, která se používají v akademickém psaní k vyjádření činností, postupů a výsledků výzkumu. Hrají významnou roli při zvyšování srozumitelnosti, přesnosti a účinnosti písemného projevu výzkumných pracovníků a umožňují jim vyjádřit jejich záměry s větší působivostí.

V akademickém psaní pokrývají slovesa výzkumu široké spektrum činností a pojmů spojených s výzkumem. Zahrnují slovesa používaná k popisu výzkumných metod (např. zkoumat, analyzovat, experimentovat), k prezentaci výsledků výzkumu (např. demonstrovat, odhalit, ilustrovat) a k diskusi o důsledcích a závěrech (např. navrhnout, navrhnout, potvrdit).

Pečlivý výběr výzkumných sloves je nesmírně důležitý, protože přímo ovlivňuje celkový tón, přísnost a důvěryhodnost akademického textu. Výběrem nejvhodnějších výzkumných sloves mohou vědci zajistit, že jejich písemný projev bude přesný, jasný a výstižný, což jim umožní efektivně sdělit svůj výzkum zamýšlenému publiku.

Kromě výzkumných sloves je při akademickém psaní zásadní volba správných slov. Přispívá k dosažení výše uvedených cílů, kterými jsou přesnost, jasnost a správnost. Chcete-li získat hlubší vhled do významu volby slov při akademickém psaní, přečtěte si článek s názvem "Důležitost volby slov s příklady." Tento článek nabízí cenné pohledy a praktické příklady, které mohou dále zlepšit vaše chápání významu volby slov v akademickém psaní.

Typy výzkumných sloves

V akademickém psaní se běžně používají různé typy výzkumných sloves. Tato slovesa lze rozdělit podle jejich specifických funkcí a fází výzkumného procesu, které představují. 

Slovesa pro analýzu dat

Pro zkoumání, pochopení a získání významných poznatků z výsledků výzkumu se při analýze dat používají určitá slovesa. Tato slovesa pomáhají při zkoumání souvislostí, objevování zákonitostí a vyvozování závěrů na základě dostupných faktů:

 • Analyzujte: Systematicky zkoumejte data a hledejte vzory nebo souvislosti.
 • Interpretovat: Popište relevanci údajů nebo výsledků a jejich význam.
 • Porovnejte: Ukažte, jak se od sebe liší několik souborů dat nebo proměnných.
 • Souvislost: Zkoumejte souvislosti nebo vztahy mezi proměnnými.
 • Vypočítat: Provádět výpočty dat pomocí matematiky nebo statistiky.

Slovesa pro definování procesů 

Definování výzkumných postupů zahrnuje uvedení konkrétních kroků, postupů a metod použitých v průběhu studie. Slovesa této kategorie usnadňují jasné a přesné vysvětlení, jak byl výzkum prováděn:

 • Osnova: Poskytněte obecný přehled nebo strukturu výzkumného procesu.
 • Detail: Vypracujte konkrétní kroky nebo postupy provedené v rámci výzkumu.
 • Vysvětlete: Objasněte důvody nebo logiku konkrétního výzkumného postupu.
 • Definujte: Jasně uveďte a popište klíčové pojmy, proměnné nebo termíny.
 • Ilustrujte: Použijte příklady nebo vizuální ukázky k demonstraci výzkumného procesu.

Slovesa pro shrnutí výsledků 

Po skončení výzkumu výzkumníci stručně shrnou jeho výsledky. Tato slovesa pomáhají výzkumníkům zdůraznit klíčová zjištění, podat přehled výsledků a vyvodit závěry z údajů:

 • Shrňte: Poskytněte stručný přehled nebo stručný popis výsledků výzkumu.
 • Nejdůležitější: Upozorněte na klíčové nebo významné výsledky.
 • Předveďte: Předložte důkazy nebo údaje, které podporují určité zjištění.
 • Uzavřete: Na základě výsledků formulujte zobecnění nebo závěr.
 • Ověřte: Potvrzení nebo potvrzení zjištění prostřednictvím dalších důkazů nebo analýzy.

Slovesa pro popis přehledu literatury

Ve fázi přehledu literatury výzkumníci zkoumají existující vědecké práce a relevantní studie. Slovesa této kategorie pomáhají výzkumníkům vyjádřit jejich hodnocení, syntézu a analýzu literatury. Mezi taková slovesa patří např:

 • Kritika: Zhodnotit silné a slabé stránky existující literatury k danému tématu.
 • Shrňte: Poskytněte stručný přehled klíčových zjištění a závěrů existující literatury k danému tématu.
 • Porovnejte: Identifikovat podobnosti a rozdíly mezi zjištěními a závěry více studií na dané téma.
 • Syntéza: Kombinujte zjištění a závěry více studií na dané téma a určete širší trendy nebo témata.
 • Vyhodnoťte: Posoudit kvalitu a platnost existující literatury k danému tématu.

Slovesa pro spekulace a hypotézy

Zkoumání možných souvislostí nebo vysvětlování událostí vyžaduje spekulace a formulování hypotéz. Tato slovesa umožňují výzkumníkům prezentovat své spekulace, předpoklady nebo navrhované hypotézy:

 • Navrhněte: Předložit myšlenku nebo hypotézu pro další studium nebo zkoumání.
 • Spekulujte: Nabídněte možné vysvětlení nebo teorii pro daný jev nebo pozorování.
 • Předpovídejte: Použijte existující data nebo teorie k vytvoření prognózy budoucích událostí nebo výsledků.
 • Hypotéza: Zformulujte ověřitelné vysvětlení nebo hypotézu pro daný jev nebo pozorování.
 • Navrhněte: Nabídněte možné vysvětlení nebo interpretaci výsledku nebo zjištění.

Slovesa pro diskusi o omezeních a budoucích směrech

Uvědomění si omezení výzkumu a navržení budoucích směrů je důležité pro prokázání komplexního porozumění této oblasti. Slovesa této kategorie pomáhají výzkumníkům řešit omezení jejich studie a poskytují poznatky pro budoucí výzkum:

 • Limit: Určete omezení nebo slabé stránky studie nebo analýzy.
 • Navrhněte: Navrhněte možná řešení nebo cesty dalšího výzkumu k odstranění omezení nebo nedostatků.
 • Diskutujte: Analyzovat a uvažovat o důsledcích omezení nebo slabých stránek pro širší oblast nebo oblast výzkumu.
 • Adresa: Vypracujte plán nebo strategii pro řešení omezení nebo nedostatků v budoucím výzkumu.
 • Potvrzení: Rozpoznat a řešit potenciální zkreslení nebo omezení studie nebo analýzy.

Tipy pro používání výzkumných sloves

Tyto tipy vám pomohou co nejlépe využít výzkumná slovesa a zajistí, že váš jazyk bude aktivní, přesný a konzistentní. Začleněním těchto strategií můžete zvýšit kvalitu svého psaní a efektivně sdělit čtenářům výsledky svého výzkumu.

Používání aktivního jazyka

 • Používejte činný hlas: Díky aktivnímu hlasu bude vaše psaní dynamičtější a poutavější. Jasně také identifikuje vykonavatele děje. Například místo "Data byla analyzována" řekněte "Analyzovali jsme data".
 • Zvýrazněte předmět: Ujistěte se, že podmět věty je hlavním ohniskem a vykonává činnost. To přináší jasnost a zdůrazňuje odpovědnost.

Výběr přesných sloves

 • Buďte konkrétní: Vyberte slovesa, která přesně vyjadřují děj, který chcete popsat. Vyhněte se obecným slovesům jako "dělat" nebo "vyrobit". Místo toho používejte slovesa, která přesně vystihují proces výzkumu nebo zjištění. Použijte například "zkoumat", "analyzovat" nebo "demonstrovat".
 • Použijte tezaurus: Rozšiřte svou slovní zásobu a najděte alternativní slovesa, která vyjadřují přesně ten význam, který zamýšlíte. Tezaurus vám pomůže objevit přesnější a rozmanitější slovesa.

Udržování konzistence

 • Důsledně dodržujte časování sloves: Zvolte si slovesný čas a důsledně jej dodržujte v celém textu. Zajistíte tak soudržnost a srozumitelnost.
 • Vytvořte průvodce stylem: Dodržujte konkrétní stylistickou příručku, např. APA nebo MLA, aby byla zachována konzistence v používání výzkumných sloves a dalších spisovných konvencí.

Zdroje, které vám pomohou používat výzkumná slovesa

Vezměte v úvahu následující zdroje, které vám pomohou zlepšit používání výzkumných sloves:

 • Psaní příruček a průvodců: Spolehlivé informace o výzkumných slovesech a akademickém psaní naleznete v příručkách, jako je "The Craft of Research" nebo "The Elements of Style".
 • Semináře akademického psaní: Navštivte webové semináře nebo workshopy o akademickém psaní, které se zabývají tématy, jako jsou výzkumná slovesa a zlepšování vědeckého psaní.
 • Online komunity spisovatelů: účastnit se online komunit, kde si výzkumní pracovníci vyměňují materiály a diskutují o technikách psaní. 
 • Jazykové a psací aplikace: Použijte nástroje pro kontrolu gramatiky jako je Grammarly nebo ProWritingAid pro návrhy gramatiky a stylu.

Exkluzivní vědecký obsah vytvořený vědci

Mind the Graph poskytuje exkluzivní vědecký obsah vytvořený vědci na podporu výzkumných pracovníků v jejich vědeckém úsilí. Platforma nabízí komplexní škálu nástrojů a zdrojů se zaměřením na vědeckou komunikaci a vizualizaci. Mind the Graph umožňuje vědcům efektivně prezentovat svou práci, spolupracovat s kolegy a sledovat nejnovější vědecké trendy. 

logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony