På trods af deres beskedne udseende har forskningsverber stor vægt i akademisk skrivning. Byggestenene i argumentudvikling, metodeforklaring og evidenspræsentation er forskningsverber. Forskere kan kommunikere deres resultater klart og demonstrere stringensen og troværdigheden af deres forskning ved at vælge de rette forskningsverber. Ved at tydeliggøre forfatterens tankeproces og hjælpe med forståelsen kan disse verber desuden hjælpe læserne med at navigere i den komplekse akademiske litteratur. 

Selvom de er af bemærkelsesværdig betydning, bliver forskningsverber ofte brugt forkert, på trods af at de er ekstremt vigtige for at bestemme effekten og klarheden af akademisk skrivning. Denne artikel fra Mind the Graph udforsker den essentielle betydning af at bruge de rigtige forskningsverber for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af akademisk diskurs.

Hvad er forskningsverber?

Forskningsverber er en specifik og vigtig kategori af ord, der bruges i akademisk skrivning til at formidle forskningens handlinger, procedurer og resultater. De spiller en vigtig rolle i at forbedre klarheden, præcisionen og effektiviteten i forskernes tekster, så de kan udtrykke deres intentioner med større gennemslagskraft.

Inden for akademisk skrivning dækker forskningsverber et bredt spektrum af handlinger og begreber, der er forbundet med forskning. De omfatter verber, der bruges til at beskrive forskningsmetoder (f.eks. undersøge, analysere, eksperimentere), præsentere forskningsresultater (f.eks. demonstrere, afsløre, illustrere) og diskutere implikationer og konklusioner (f.eks. foreslå, foreslå, validere).

Det omhyggelige valg af forskningsverber er yderst vigtigt, da det har direkte indflydelse på den overordnede tone, stringens og troværdighed i akademisk skrivning. Ved at vælge de mest passende forskningsverber kan forskere sikre, at deres skrivning er præcis, klar og nøjagtig, så de effektivt kan kommunikere deres forskning til deres tilsigtede publikum.

Ud over forskningsverber er det afgørende at vælge de rigtige ord i hele den akademiske skriveproces. Det bidrager til opnåelsen af de førnævnte mål om præcision, klarhed og nøjagtighed. For at få dybere indsigt i betydningen af ordvalg i akademisk skrivning kan du læse artiklen med titlen "Betydningen af ordvalg med eksempler." Denne artikel giver værdifulde perspektiver og praktiske eksempler, der kan forbedre din forståelse af ordvalgets betydning i akademisk skrivning.

Typer af forskningsverber

Der findes forskellige typer af forskningsverber, som ofte bruges i akademisk skrivning. Disse verber kan kategoriseres ud fra deres specifikke funktioner og de stadier i forskningsprocessen, de repræsenterer. 

Verber til analyse af data

For at kunne undersøge, forstå og få en vigtig indsigt i forskningsresultater bruger man bestemte verber, når man analyserer data. Disse verber hjælper med at udforske forbindelser, opdage mønstre og drage konklusioner baseret på de tilgængelige fakta:

 • Analysér: Systematisk undersøge data for at finde mønstre eller sammenhænge.
 • Tolk: Beskriv relevansen af data eller resultater og deres betydning.
 • Sammenlign: Vis, hvordan flere datasæt eller variabler adskiller sig fra hinanden.
 • Korrelér: Undersøg forbindelsen eller forholdet mellem variabler.
 • Beregn: Udføre beregninger på data ved hjælp af matematik eller statistik.

Verber til definition af processer 

At definere forskningsprocesser indebærer at give specifikke oplysninger om de trin, procedurer og metoder, der bruges i undersøgelsen. Verber i denne kategori letter en klar og præcis forklaring af, hvordan forskningen blev udført:

 • Oversigt: Giv et generelt overblik over eller en struktur for en forskningsproces.
 • Detalje: Uddyb de specifikke trin eller procedurer, der er gennemført i forskningen.
 • Forklar: Afklare rationalet eller logikken bag en bestemt forskningsproces.
 • Definer: Klart angive og beskrive nøglebegreber, variabler eller termer.
 • Illustrer: Brug eksempler eller billeder til at demonstrere en forskningsproces.

Verber til opsummering af resultater 

Når forskningen er afsluttet, giver forskerne et kortfattet resumé af deres resultater. Disse verber hjælper forskerne med at fremhæve de vigtigste resultater, give et overblik over resultaterne og drage konklusioner ud fra dataene:

 • Opsummer: Giv et kortfattet overblik eller en kort redegørelse for forskningsresultaterne.
 • Fremhæv: Gør opmærksom på de vigtigste eller mest betydningsfulde resultater.
 • Demonstrer: Præsentere beviser eller data, der understøtter en bestemt konklusion.
 • Konkluder: Formuler en generalisering eller slutning baseret på resultaterne.
 • Valider: Bekræft eller underbyg resultaterne gennem yderligere beviser eller analyser.

Verber til beskrivelse af litteraturgennemgang

I litteraturgennemgangsfasen undersøger forskerne eksisterende videnskabelige værker og relevante studier. Verber i denne kategori hjælper forskerne med at udtrykke deres evaluering, syntese og analyse af litteraturen. Sådanne verber omfatter f.eks:

 • Kritik: Vurdere styrker og svagheder ved eksisterende litteratur om et emne.
 • Opsummer: Giv et kort overblik over de vigtigste resultater og konklusioner i den eksisterende litteratur om et emne.
 • Sammenlign: Identificere ligheder og forskelle mellem resultaterne og konklusionerne af flere undersøgelser om et emne.
 • Syntetiser: Kombinere resultater og konklusioner fra flere undersøgelser om et emne for at identificere bredere tendenser eller temaer.
 • Evaluer: Vurdere kvaliteten og gyldigheden af eksisterende litteratur om et emne.

Verber til spekulation og hypoteser

At udforske mulige forbindelser eller forklare hændelser kræver spekulation og formulering af hypoteser. Disse verber giver forskere mulighed for at præsentere deres spekulationer, antagelser eller foreslåede hypoteser:

 • Foreslå: Fremlægge en idé eller hypotese til videre undersøgelse eller efterforskning.
 • Spekuler: Giv en mulig forklaring eller teori på et fænomen eller en observation.
 • Forudsig: Brug eksisterende data eller teorier til at lave en prognose om fremtidige begivenheder eller resultater.
 • Hypotese: Formulere en testbar forklaring eller hypotese for et fænomen eller en observation.
 • Foreslå: Giv en mulig forklaring eller fortolkning på et resultat eller en konstatering.

Verber til diskussion af begrænsninger og fremtidige retninger

At anerkende forskningens begrænsninger og foreslå fremtidige retninger er vigtigt for at demonstrere en omfattende forståelse af feltet. Verber i denne kategori hjælper forskere med at håndtere begrænsningerne i deres undersøgelse og giver indsigt i fremtidig forskning:

 • Begræns: Identificer begrænsningerne eller svaghederne ved en undersøgelse eller analyse.
 • Foreslå: Foreslå potentielle løsninger eller veje til yderligere forskning for at imødegå begrænsninger eller svagheder.
 • Diskuter det: Analysere og reflektere over konsekvenserne af begrænsninger eller svagheder for det bredere felt eller forskningsområde.
 • Adresse: Udvikle en plan eller strategi for at håndtere begrænsninger eller svagheder i fremtidig forskning.
 • Bekræft: Anerkende og håndtere potentielle bias eller begrænsninger i en undersøgelse eller analyse.

Tips til brug af forskningsverber

Disse tips vil hjælpe dig med at få mest muligt ud af forskningsverber og sikre, at dit sprog er aktivt, præcist og konsekvent. Ved at indarbejde disse strategier kan du højne kvaliteten af din tekst og effektivt kommunikere dine forskningsresultater til dine læsere.

Brug af aktivt sprog

 • Brug aktiv stemme: Aktiv stemme gør din tekst mere dynamisk og engagerende. Den identificerer også tydeligt den, der udfører handlingen. I stedet for at sige "Dataene blev analyseret," skal du f.eks. sige "Vi analyserede dataene."
 • Fremhæv emnet: Sørg for, at sætningens subjekt er hovedfokus og udfører handlingen. Det skaber klarhed og understreger ansvaret.

Valg af præcise verber

 • Vær specifik: Vælg verber, der præcist formidler den handling, du vil beskrive. Undgå generiske verber som "gøre" eller "lave". Brug i stedet verber, der præcist skildrer forskningsprocessen eller resultaterne. Brug for eksempel "undersøge", "analysere" eller "demonstrere".
 • Brug en synonymordbog: Udvid dit ordforråd, og find alternative verber, der giver præcis den betydning, du ønsker. En synonymordbog kan hjælpe dig med at finde mere præcise og varierede verber.

Opretholdelse af ensartethed

 • Vær konsekvent i verbernes tid: Vælg en verbaltid, og fasthold den konsekvent i hele din tekst. Det sikrer sammenhæng og klarhed.
 • Udarbejd en stilguide: Følg en specifik stilguide, som f.eks. APA eller MLA, for at opretholde konsistens i brugen af forskningsverber og andre skrivekonventioner.

Ressourcer, der hjælper dig med at bruge forskningsverber

Tag følgende ressourcer i betragtning for at forbedre din brug af forskningsverber:

 • Skrivning af manualer og vejledninger: For pålidelig information om forskningsverber og akademisk skrivning, se vejledninger som "The Craft of Research" eller "The Elements of Style".
 • Værksteder for akademisk skrivning: Deltag i webinarer eller workshops om akademisk skrivning, der behandler emner som forskningsverber og forbedring af videnskabelig skrivning.
 • Online skrivefællesskaber: Deltag i online skrivefællesskaber, hvor forskere udveksler materialer og diskuterer skriveteknikker. 
 • Apps til sprog og skrivning: Brug værktøjer til grammatikkontrol som Grammarly eller ProWritingAid for at få forslag til grammatik og stil.

Eksklusivt videnskabeligt indhold, skabt af forskere

Mind the Graph leverer eksklusivt videnskabeligt indhold skabt af forskere for at støtte forskere i deres videnskabelige bestræbelser. Platformen tilbyder et omfattende udvalg af værktøjer og ressourcer med fokus på videnskabelig kommunikation og visualisering. Mind the Graph giver forskere mulighed for effektivt at fremvise deres arbejde, samarbejde med fagfæller og holde sig ajour med de nyeste videnskabelige tendenser. 

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner