Παρά την ανεπιτήδευτη εμφάνισή τους, τα ερευνητικά ρήματα έχουν σημαντική βαρύτητα στην ακαδημαϊκή γραφή. Τα δομικά στοιχεία της ανάπτυξης επιχειρημάτων, της επεξήγησης της μεθόδου και της παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων είναι ερευνητικά ρήματα. Οι ερευνητές μπορούν να επικοινωνούν με σαφήνεια τα ευρήματά τους και να αποδεικνύουν την αυστηρότητα και την αξιοπιστία της έρευνάς τους επιλέγοντας τα κατάλληλα ερευνητικά ρήματα. Επιπλέον, αποσαφηνίζοντας τη διαδικασία σκέψης του συγγραφέα και βοηθώντας στην κατανόηση, τα ρήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους αναγνώστες να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. 

Αν και έχουν αξιοσημείωτη σημασία, τα ερευνητικά ρήματα χρησιμοποιούνται συχνά λανθασμένα, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά για τον καθορισμό του αντίκτυπου και της σαφήνειας της ακαδημαϊκής γραφής. Αυτό το άρθρο του Mind the Graph διερευνά την ουσιαστική σημασία της χρήσης των σωστών ερευνητικών ρημάτων για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ακαδημαϊκού λόγου.

Τι είναι τα ερευνητικά ρήματα;

Τα ερευνητικά ρήματα είναι μια συγκεκριμένη και ουσιαστική κατηγορία λέξεων που χρησιμοποιούνται στην ακαδημαϊκή γραφή για να μεταφέρουν τις ενέργειες, τις διαδικασίες και τα ευρήματα της έρευνας. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της σαφήνειας, της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των γραπτών των ερευνητών, επιτρέποντάς τους να εκφράζουν τις προθέσεις τους με μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής γραφής, τα ρήματα έρευνας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και εννοιών που σχετίζονται με την έρευνα. Περιλαμβάνουν ρήματα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ερευνητικών μεθόδων (π.χ. διερευνήσει, αναλύσει, πειραματιστεί), την παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων (π.χ. καταδείξει, αποκαλύψει, απεικονίσει) και τη συζήτηση επιπτώσεων και συμπερασμάτων (π.χ. προτείνει, προτείνει, επικυρώσει).

Η προσεκτική επιλογή των ερευνητικών ρημάτων έχει ύψιστη σημασία, καθώς επηρεάζει άμεσα το συνολικό ύφος, την αυστηρότητα και την αξιοπιστία του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου. Επιλέγοντας τα πιο κατάλληλα ερευνητικά ρήματα, οι ερευνητές μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα γραπτά τους είναι ακριβή, σαφή και ακριβή, επιτρέποντάς τους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την έρευνά τους στο κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Εκτός από τα ερευνητικά ρήματα, η επιλογή των σωστών λέξεων καθ' όλη τη διαδικασία της ακαδημαϊκής συγγραφής είναι ζωτικής σημασίας. Συμβάλλει στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων της ακρίβειας, της σαφήνειας και της ακρίβειας. Για να αποκτήσετε βαθύτερη κατανόηση της σημασίας της επιλογής λέξεων στην ακαδημαϊκή γραφή, διαβάστε το άρθρο με τίτλο "Η σημασία της επιλογής λέξεων με παραδείγματα." Αυτό το άρθρο προσφέρει πολύτιμες προοπτικές και πρακτικά παραδείγματα που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την κατανόηση της σημασίας της επιλογής λέξεων στην ακαδημαϊκή γραφή.

Τύποι ερευνητικών ρημάτων

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ερευνητικών ρημάτων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην ακαδημαϊκή γραφή. Αυτά τα ρήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τις συγκεκριμένες λειτουργίες τους και τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας που αντιπροσωπεύουν. 

Ρήματα για την ανάλυση δεδομένων

Για την εξέταση, την κατανόηση και την απόκτηση σημαντικών γνώσεων από τα ευρήματα της έρευνας, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα ρήματα κατά την ανάλυση των δεδομένων. Τα ρήματα αυτά βοηθούν στη διερεύνηση των συνδέσεων, στην ανακάλυψη μοτίβων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία:

 • Αναλύστε: Συστηματική εξέταση δεδομένων για την εύρεση μοτίβων ή συνδέσεων.
 • Ερμηνεύστε: Περιγράψτε τη συνάφεια των δεδομένων ή των αποτελεσμάτων και τη σημασία τους.
 • Συγκρίνετε: Δείξτε πώς διάφορα σύνολα δεδομένων ή μεταβλητές διαφέρουν μεταξύ τους.
 • Αντιστοιχίστε: Εξετάστε τη σύνδεση ή τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών.
 • Υπολογίστε: Εκτελείτε υπολογισμούς σε δεδομένα με χρήση μαθηματικών ή στατιστικών.

Ρήματα για τον ορισμό διαδικασιών 

Ο καθορισμός των ερευνητικών διαδικασιών συνεπάγεται την παροχή λεπτομερειών σχετικά με τα βήματα, τις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Τα ρήματα αυτής της κατηγορίας διευκολύνουν τη σαφή και ακριβή εξήγηση του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας:

 • Περίγραμμα: Παρέχετε μια γενική επισκόπηση ή δομή μιας ερευνητικής διαδικασίας.
 • Λεπτομέρεια: Αναλύστε τα συγκεκριμένα βήματα ή διαδικασίες που αναλήφθηκαν στην έρευνα.
 • Εξηγήστε: Αποσαφηνίστε το σκεπτικό ή τη λογική πίσω από μια συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία.
 • Ορίστε: Να αναφέρετε και να περιγράφετε με σαφήνεια βασικές έννοιες, μεταβλητές ή όρους.
 • Παρουσιάστε: Χρησιμοποιήστε παραδείγματα ή οπτικό υλικό για να παρουσιάσετε μια ερευνητική διαδικασία.

Ρήματα για τη σύνοψη των αποτελεσμάτων 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι ερευνητές παρέχουν μια συνοπτική περίληψη των αποτελεσμάτων τους. Αυτά τα ρήματα βοηθούν τους ερευνητές να τονίσουν τα βασικά ευρήματα, να δώσουν μια επισκόπηση των ευρημάτων και να εξάγουν συμπεράσματα από τα δεδομένα:

 • Συνοψίστε: Παρέχετε μια συνοπτική επισκόπηση ή σύντομη περιγραφή των ερευνητικών ευρημάτων.
 • Κορυφαία στιγμή: Εφιστήστε την προσοχή στα βασικά ή σημαντικά αποτελέσματα.
 • Επίδειξη: Παρουσίαση στοιχείων ή δεδομένων που υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα.
 • Καταλήξτε: Διατυπώστε μια γενίκευση ή ένα συμπέρασμα με βάση τα αποτελέσματα.
 • Επικυρώστε: Επιβεβαιώστε ή επιβεβαιώστε τα ευρήματα μέσω πρόσθετων στοιχείων ή αναλύσεων.

Ρήματα για την περιγραφή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης

Κατά τη φάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οι ερευνητές εξετάζουν τις υπάρχουσες επιστημονικές εργασίες και τις σχετικές μελέτες. Τα ρήματα αυτής της κατηγορίας βοηθούν τους ερευνητές να εκφράσουν την αξιολόγηση, τη σύνθεση και την ανάλυση της βιβλιογραφίας. Τέτοια ρήματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

 • Κριτική: Αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για ένα θέμα.
 • Συνοψίστε: Παρέχετε μια σύντομη επισκόπηση των βασικών ευρημάτων και συμπερασμάτων της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για ένα θέμα.
 • Συγκρίνετε: Εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ευρημάτων και των συμπερασμάτων πολλαπλών μελετών για ένα θέμα.
 • Σύνθεση: Συνδυάστε τα ευρήματα και τα συμπεράσματα πολλαπλών μελετών για ένα θέμα για τον εντοπισμό ευρύτερων τάσεων ή θεμάτων.
 • Αξιολογήστε: Αξιολογήστε την ποιότητα και την εγκυρότητα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για ένα θέμα.

Ρήματα για εικασίες και υποθέσεις

Η διερεύνηση πιθανών συνδέσεων ή η εξήγηση περιστατικών απαιτεί εικασίες και τη διατύπωση υποθέσεων. Αυτά τα ρήματα επιτρέπουν στους ερευνητές να παρουσιάσουν τις εικασίες, τις υποθέσεις ή τις προτεινόμενες υποθέσεις τους:

 • Προτείνετε: Προτείνετε μια ιδέα ή μια υπόθεση για περαιτέρω μελέτη ή έρευνα.
 • Υποθέστε: Προσφέρετε μια πιθανή εξήγηση ή θεωρία για ένα φαινόμενο ή μια παρατήρηση.
 • Προβλέψτε: Χρησιμοποιήστε υπάρχοντα δεδομένα ή θεωρίες για να κάνετε μια πρόβλεψη σχετικά με μελλοντικά γεγονότα ή αποτελέσματα.
 • Υποθέσεις: Διατυπώστε μια ελέγξιμη εξήγηση ή υπόθεση για ένα φαινόμενο ή μια παρατήρηση.
 • Προτείνετε: Προσφέρετε μια πιθανή εξήγηση ή ερμηνεία για ένα αποτέλεσμα ή εύρημα.

Ρήματα για τη συζήτηση των περιορισμών και των μελλοντικών κατευθύνσεων

Η αναγνώριση των περιορισμών της έρευνας και η υπόδειξη μελλοντικών κατευθύνσεων είναι σημαντική για την επίδειξη μιας ολοκληρωμένης κατανόησης του πεδίου. Τα ρήματα αυτής της κατηγορίας βοηθούν τους ερευνητές να αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς της μελέτης τους και να παρέχουν ιδέες για τη μελλοντική έρευνα:

 • Όριο: Προσδιορίστε τους περιορισμούς ή τις αδυναμίες μιας μελέτης ή ανάλυσης.
 • Προτείνετε: Προτείνετε πιθανές λύσεις ή δρόμους για περαιτέρω έρευνα για την αντιμετώπιση των περιορισμών ή των αδυναμιών.
 • Συζητήστε: Αναλύστε και προβληματιστείτε σχετικά με τις συνέπειες των περιορισμών ή των αδυναμιών για τον ευρύτερο τομέα ή την ερευνητική περιοχή.
 • Διεύθυνση: Ανάπτυξη σχεδίου ή στρατηγικής για την αντιμετώπιση περιορισμών ή αδυναμιών σε μελλοντική έρευνα.
 • Αναγνωρίστε: Αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών προκαταλήψεων ή περιορισμών σε μια μελέτη ή ανάλυση.

Συμβουλές για τη χρήση ερευνητικών ρημάτων

Αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα ρήματα έρευνας, διασφαλίζοντας ότι η γλώσσα σας είναι ενεργή, ακριβής και συνεπής. Ενσωματώνοντας αυτές τις στρατηγικές, μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα των γραπτών σας και να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά τα ερευνητικά σας ευρήματα στους αναγνώστες σας.

Χρησιμοποιώντας ενεργή γλώσσα

 • Χρησιμοποιήστε ενεργητική φωνή: Η ενεργητική φωνή κάνει τα γραπτά σας πιο δυναμικά και ελκυστικά. Προσδιορίζει επίσης με σαφήνεια τον δράστη της ενέργειας. Για παράδειγμα, αντί να πείτε "Τα δεδομένα αναλύθηκαν", πείτε "Αναλύσαμε τα δεδομένα".
 • Επισημάνετε το θέμα: Βεβαιωθείτε ότι το υποκείμενο της πρότασης είναι το κύριο σημείο εστίασης και εκτελεί την ενέργεια. Αυτό επιφέρει σαφήνεια και τονίζει την ευθύνη.

Επιλέγοντας ακριβή ρήματα

 • Να είστε συγκεκριμένοι: Επιλέξτε ρήματα που αποδίδουν με ακρίβεια τη δράση που θέλετε να περιγράψετε. Αποφύγετε τα γενικά ρήματα όπως "κάνω" ή "κάνω". Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε ρήματα που απεικονίζουν με ακρίβεια την ερευνητική διαδικασία ή τα ευρήματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "ερευνώ", "αναλύω" ή "αποδεικνύω".
 • Χρησιμοποιήστε έναν θησαυρό: Επεκτείνετε το λεξιλόγιό σας και βρείτε εναλλακτικά ρήματα που μεταφέρουν ακριβώς το νόημα που θέλετε. Ένας θησαυρός μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε πιο ακριβή και ποικίλα ρήματα.

Διατήρηση της συνέπειας

 • Μείνετε συνεπείς στον χρόνο του ρήματος: Επιλέξτε έναν ρηματικό χρόνο και διατηρήστε τον με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του γραπτού σας. Αυτό εξασφαλίζει συνοχή και σαφήνεια.
 • Δημιουργήστε έναν οδηγό στυλ: Ακολουθήστε έναν συγκεκριμένο οδηγό στυλ, όπως APA ή MLA, για να διατηρηθεί η συνέπεια στη χρήση των ερευνητικών ρημάτων και άλλων συμβάσεων γραφής.

Πηγές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε ρήματα έρευνας

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες πηγές για να βελτιώσετε τη χρήση των ρημάτων έρευνας:

 • Συγγραφή εγχειριδίων και οδηγών: Για αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα ερευνητικά ρήματα και την ακαδημαϊκή γραφή, συμβουλευτείτε οδηγούς όπως το "The Craft of Research" ή το "The Elements of Style".
 • Εργαστήρια ακαδημαϊκής γραφής: Παρακολουθήστε διαδικτυακά σεμινάρια ή εργαστήρια για την ακαδημαϊκή συγγραφή που αφορούν θέματα όπως τα ερευνητικά ρήματα και η ενίσχυση της επιστημονικής συγγραφής.
 • Διαδικτυακές κοινότητες συγγραφής: Συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες συγγραφής όπου οι ερευνητές ανταλλάσσουν υλικό και συζητούν τεχνικές συγγραφής. 
 • Εφαρμογές γλώσσας και γραφής: Χρήση εργαλεία ελέγχου γραμματικής όπως το Grammarly ή το ProWritingAid για προτάσεις γραμματικής και ύφους.

Αποκλειστικό επιστημονικό περιεχόμενο, δημιουργημένο από επιστήμονες

Mind the Graph παρέχει αποκλειστικό επιστημονικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από επιστήμονες για την υποστήριξη των ερευνητών στις επιστημονικές τους προσπάθειες. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και πόρων, με έμφαση στην επιστημονική επικοινωνία και την οπτικοποίηση, το Mind the Graph δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να παρουσιάζουν αποτελεσματικά το έργο τους, να συνεργάζονται με συναδέλφους τους και να ενημερώνονται για τις τελευταίες επιστημονικές τάσεις. 

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα