Napriek svojmu nenápadnému vzhľadu majú výskumné slovesá v akademickom písaní značnú váhu. Základnými stavebnými kameňmi rozvoja argumentov, vysvetľovania metód a prezentácie dôkazov sú výskumné slovesá. Výberom vhodných výskumných slovies môžu výskumníci jasne komunikovať svoje zistenia a preukázať prísnosť a dôveryhodnosť svojho výskumu. Okrem toho tým, že objasňujú myšlienkový postup autora a pomáhajú pri porozumení, môžu tieto slovesá pomôcť čitateľom zorientovať sa v zložitosti akademickej literatúry. 

Napriek tomu, že majú mimoriadny význam, výskumné slovesá sa často používajú nesprávne, a to napriek tomu, že sú mimoriadne dôležité pri určovaní vplyvu a zrozumiteľnosti akademického písania. Tento článok od Mind the Graph skúma zásadný význam používania správnych výskumných slovies na zlepšenie kvality a účinnosti akademického diskurzu.

Čo sú výskumné slovesá?

Slovesá výskumu sú špecifickou a základnou kategóriou slov, ktoré sa používajú v akademickom písaní na vyjadrenie činností, postupov a výsledkov výskumu. Zohrávajú významnú úlohu pri zvyšovaní jasnosti, presnosti a účinnosti písomného prejavu výskumných pracovníkov a umožňujú im vyjadriť svoje zámery s väčšou pôsobivosťou.

V rámci akademického písania pokrývajú slovesá výskumu široké spektrum činností a pojmov súvisiacich s výskumom. Zahŕňajú slovesá používané na opis výskumných metód (napr. skúmať, analyzovať, experimentovať), prezentáciu výsledkov výskumu (napr. demonštrovať, odhaliť, ilustrovať) a diskusiu o dôsledkoch a záveroch (napr. navrhnúť, navrhnúť, potvrdiť).

Starostlivý výber výskumných slovies má mimoriadny význam, pretože priamo ovplyvňuje celkový tón, prísnosť a dôveryhodnosť akademického písania. Výberom najvhodnejších výskumných slovies môžu výskumní pracovníci zabezpečiť, aby ich písanie bolo presné, jasné a presné, čo im umožní efektívne komunikovať svoj výskum s cieľovým publikom.

Okrem výskumných slovies je v procese akademického písania veľmi dôležitý výber správnych slov. Prispieva k dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov, ktorými sú presnosť, zrozumiteľnosť a správnosť. Ak chcete získať hlbší prehľad o význame výberu slov pri akademickom písaní, prečítajte si článok s názvom "Dôležitosť výberu slov s príkladmi." Tento článok ponúka cenné pohľady a praktické príklady, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť význam výberu slov pri akademickom písaní.

Typy výskumných slovies

Existujú rôzne typy výskumných slovies, ktoré sa bežne používajú v akademickom písaní. Tieto slovesá možno kategorizovať na základe ich špecifických funkcií a fáz výskumného procesu, ktoré predstavujú. 

Slovesá na analýzu údajov

Na preskúmanie, pochopenie a získanie významných poznatkov z výsledkov výskumu sa pri analýze údajov používajú konkrétne slovesá. Tieto slovesá pomáhajú pri skúmaní súvislostí, objavovaní zákonitostí a vyvodzovaní záverov na základe dostupných faktov:

 • Analyzujte: Systematické skúmanie údajov s cieľom nájsť vzory alebo súvislosti.
 • Interpretovať: Opíšte relevantnosť údajov alebo výsledkov a ich význam.
 • Porovnajte: Ukážte, ako sa od seba líši niekoľko súborov údajov alebo premenných.
 • Súvislosť: Preskúmajte súvislosť alebo vzťah medzi premennými.
 • Vypočítajte: Vykonávať výpočty údajov pomocou matematiky alebo štatistiky.

Slovesá na definovanie procesov 

Definovanie výskumných procesov zahŕňa uvedenie konkrétnych krokov, postupov a metód použitých v rámci štúdie. Slovesá v tejto kategórii uľahčujú jasné a presné vysvetlenie toho, ako sa výskum uskutočnil:

 • Osnova: Poskytnúť všeobecný prehľad alebo štruktúru výskumného procesu.
 • Detail: Uveďte konkrétne kroky alebo postupy vykonané v rámci výskumu.
 • Vysvetlite: Objasnite odôvodnenie alebo logiku konkrétneho výskumného postupu.
 • Definujte: Jasne uviesť a opísať kľúčové pojmy, premenné alebo termíny.
 • Ilustrovať: Použite príklady alebo vizuálne ukážky na demonštráciu výskumného procesu.

Slovesá na zhrnutie výsledkov 

Po ukončení výskumu výskumníci poskytnú stručné zhrnutie svojich výsledkov. Tieto slovesá pomáhajú výskumníkom zdôrazniť kľúčové zistenia, poskytnúť prehľad zistení a vyvodiť závery z údajov:

 • Zhrňte: Poskytnite stručný prehľad alebo stručný opis výsledkov výskumu.
 • Najdôležitejšie: Upozornite na kľúčové alebo významné výsledky.
 • Demonštrujte: Predložte dôkazy alebo údaje, ktoré podporujú určité zistenie.
 • Uzavrite: Na základe výsledkov formulujte zovšeobecnenie alebo záver.
 • Overiť: Potvrdiť alebo potvrdiť zistenia prostredníctvom ďalších dôkazov alebo analýzy.

Slovesá na opis prehľadu literatúry

Vo fáze prehľadu literatúry výskumníci skúmajú existujúce vedecké práce a relevantné štúdie. Slovesá tejto kategórie pomáhajú výskumníkom vyjadriť ich hodnotenie, syntézu a analýzu literatúry. Medzi takéto slovesá patria napr:

 • Kritika: Zhodnotiť silné a slabé stránky existujúcej literatúry k danej téme.
 • Zhrňte: Poskytnúť stručný prehľad kľúčových zistení a záverov existujúcej literatúry k danej téme.
 • Porovnajte: Identifikovať podobnosti a rozdiely medzi zisteniami a závermi viacerých štúdií na danú tému.
 • Syntetizovať: Kombinovať zistenia a závery viacerých štúdií na danú tému s cieľom identifikovať širšie trendy alebo témy.
 • Vyhodnoťte: Posúdiť kvalitu a platnosť existujúcej literatúry k danej téme.

Slovesá pre špekulácie a hypotézy

Skúmanie možných súvislostí alebo vysvetľovanie udalostí si vyžaduje špekulácie a formulovanie hypotéz. Tieto slovesá umožňujú výskumníkom prezentovať svoje špekulácie, predpoklady alebo navrhované hypotézy:

 • Navrhnite: Predložiť myšlienku alebo hypotézu na ďalšie štúdium alebo skúmanie.
 • Špekulujte: Ponúknite možné vysvetlenie alebo teóriu pre daný jav alebo pozorovanie.
 • Predpovedajte: Použite existujúce údaje alebo teórie na vytvorenie prognózy budúcich udalostí alebo výsledkov.
 • Predpokladajte: Formulujte overiteľné vysvetlenie alebo hypotézu pre daný jav alebo pozorovanie.
 • Navrhnite: Ponúknite potenciálne vysvetlenie alebo interpretáciu výsledku alebo zistenia.

Slovesá na diskusiu o obmedzeniach a budúcom smerovaní

Uvedomenie si obmedzení výskumu a navrhnutie budúcich smerov je dôležité pre preukázanie komplexného pochopenia tejto oblasti. Slovesá v tejto kategórii pomáhajú výskumníkom riešiť obmedzenia ich štúdie a poskytujú poznatky pre budúci výskum:

 • Limit: Identifikujte obmedzenia alebo slabé stránky štúdie alebo analýzy.
 • Navrhnite: Navrhnite potenciálne riešenia alebo možnosti ďalšieho výskumu s cieľom odstrániť obmedzenia alebo nedostatky.
 • Diskutujte: Analyzovať a uvažovať o dôsledkoch obmedzení alebo slabých stránok pre širšiu oblasť alebo oblasť výskumu.
 • Adresa: Vypracujte plán alebo stratégiu na riešenie obmedzení alebo nedostatkov v budúcom výskume.
 • Potvrdiť: Rozpoznať a riešiť potenciálne zaujatosti alebo obmedzenia v štúdii alebo analýze.

Tipy na používanie výskumných slovies

Tieto tipy vám pomôžu čo najlepšie využiť výskumné slovesá a zabezpečiť, aby bol váš jazyk aktívny, presný a konzistentný. Začlenením týchto stratégií môžete zvýšiť kvalitu svojho písania a efektívne sprostredkovať čitateľom výsledky svojho výskumu.

Používanie aktívneho jazyka

 • Používajte aktívny hlas: Aktívny hlas robí vaše písanie dynamickejším a pútavejším. Jasne tiež identifikuje vykonávateľa deja. Napríklad namiesto "Údaje boli analyzované" povedzte "Údaje sme analyzovali".
 • Zvýraznite predmet: Uistite sa, že predmet vety je hlavným cieľom a vykonáva činnosť. To prináša jasnosť a zdôrazňuje zodpovednosť.

Výber presných slovies

 • Buďte konkrétni: Vyberte slovesá, ktoré presne vyjadrujú činnosť, ktorú chcete opísať. Vyhnite sa všeobecným slovesám ako "robiť" alebo "vyrobiť". Namiesto toho používajte slovesá, ktoré presne vystihujú proces výskumu alebo zistenia. Použite napríklad "skúmať", "analyzovať" alebo "demonštrovať".
 • Používajte tezaurus: Rozšírte svoju slovnú zásobu a nájdite alternatívne slovesá, ktoré vyjadrujú presne ten význam, ktorý ste chceli. Tezaurus vám pomôže objaviť presnejšie a rozmanitejšie slovesá.

Zachovanie konzistentnosti

 • Zostaňte dôslední v časovaní slovies: Vyberte si slovesný čas a dôsledne ho dodržiavajte počas celého písania. Zabezpečíte tým súdržnosť a zrozumiteľnosť.
 • Vytvorte sprievodcu štýlom: Dodržiavajte osobitnú príručku štýlu, ako napríklad APA alebo MLA, aby sa zachovala konzistentnosť v používaní výskumných slovies a iných písomných konvencií.

Zdroje na pomoc pri používaní výskumných slovies

Zoberte do úvahy nasledujúce zdroje, ktoré vám pomôžu zlepšiť používanie výskumných slovies:

 • Písanie príručiek a sprievodcov: Spoľahlivé informácie o výskumných slovesách a akademickom písaní nájdete v príručkách ako "The Craft of Research" alebo "The Elements of Style".
 • Semináre akademického písania: Zúčastnite sa webových seminárov alebo workshopov o akademickom písaní, ktoré sa zaoberajú témami, ako sú výskumné slovesá a zlepšenie vedeckého písania.
 • Online komunity spisovateľov: Zapojte sa do online komunít, v ktorých si výskumníci vymieňajú materiály a diskutujú o technikách písania. 
 • Jazykové a písacie aplikácie: Použite nástroje na kontrolu gramatiky ako Grammarly alebo ProWritingAid pre návrhy gramatiky a štýlu.

Exkluzívny vedecký obsah vytvorený vedcami

Mind the Graph poskytuje exkluzívny vedecký obsah vytvorený vedcami na podporu výskumníkov v ich vedeckom úsilí. Platforma ponúka komplexnú škálu nástrojov a zdrojov so zameraním na vedeckú komunikáciu a vizualizáciu. Mind the Graph umožňuje výskumníkom efektívne prezentovať svoju prácu, spolupracovať s kolegami a sledovať najnovšie vedecké trendy. 

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny