Despite their unassuming looks, research verbs carry substantial weight in academic writing. The building blocks of argument development, method explanation, and evidence presentation are research verbs. Researchers can communicate their findings clearly and demonstrate the rigor and trustworthiness of their research by choosing the appropriate research verbs. Furthermore, by clarifying the author’s thought process and assisting in comprehension, these verbs can aid readers in navigating the complexity of academic literature. 

Selv om de er svært viktige, blir forskningsverb ofte brukt feil, til tross for at de er ekstremt viktige for effekten og klarheten i akademisk skriving. Denne artikkelen fra Mind the Graph tar for seg hvor viktig det er å bruke de riktige forskningsverbene for å forbedre kvaliteten og effektiviteten i akademiske tekster.

Hva er forskningsverb?

Research verbs are a specific and essential category of words utilized in academic writing to convey the actions, procedures, and findings of research. They play a significant role in enhancing the clarity, precision, and effectiveness of researchers’ writing, enabling them to express their intentions with greater impact.

Innenfor akademisk skriving dekker forskningsverb et bredt spekter av handlinger og begreper knyttet til forskning. De omfatter verb som brukes til å beskrive forskningsmetoder (f.eks. undersøke, analysere, eksperimentere), presentere forskningsresultater (f.eks. demonstrere, avsløre, illustrere) og diskutere implikasjoner og konklusjoner (f.eks. foreslå, foreslå, validere).

Det er svært viktig å velge forskningsverb med omhu, da det har direkte innvirkning på den generelle tonen, stringensen og troverdigheten i en akademisk tekst. Ved å velge de mest passende forskningsverbene kan forskere sikre at de skriver presist, tydelig og nøyaktig, slik at de effektivt kan kommunisere forskningen sin til målgruppen.

In addition to research verbs, selecting the right words throughout the academic writing process is crucial. It contributes to the attainment of the aforementioned goals of precision, clarity, and accuracy. To gain deeper insights into the importance of word choice in academic writing, read the article titled “Betydningen av ordvalg med eksempler.” This article offers valuable perspectives and practical examples that can further enhance your understanding of the significance of word choice in academic writing.

Typer av forskningsverb

Det finnes ulike typer forskningsverb som ofte brukes i akademisk skriving. Disse verbene kan kategoriseres ut fra hvilken funksjon de har, og hvilke stadier i forskningsprosessen de representerer. 

Verber for analyse av data

For å undersøke, forstå og få viktig innsikt fra forskningsresultater, brukes bestemte verb når man analyserer data. Disse verbene bidrar til å utforske sammenhenger, oppdage mønstre og trekke konklusjoner basert på tilgjengelige fakta:

 • Analyser: Systematisk undersøke data for å finne mønstre eller sammenhenger.
 • Tolk: Beskriv relevansen av dataene eller resultatene og betydningen av dem.
 • Sammenlign: Vis hvordan flere datasett eller variabler skiller seg fra hverandre.
 • Korrelere: Undersøk sammenhengen eller forholdet mellom variabler.
 • Beregn: Utføre beregninger på data ved hjelp av matematikk eller statistikk.

Verber for å definere prosesser 

Å definere forskningsprosesser innebærer å gi detaljerte beskrivelser av trinnene, prosedyrene og metodene som er brukt i studien. Verber i denne kategorien gjør det lettere å gi en klar og nøyaktig forklaring på hvordan forskningen ble gjennomført:

 • Oversikt: Gi en generell oversikt over eller struktur for en forskningsprosess.
 • Detaljer: Utdyp de spesifikke trinnene eller prosedyrene som er gjennomført i forskningen.
 • Forklar: Klargjøre begrunnelsen eller logikken bak en bestemt forskningsprosess.
 • Definer: Angi og beskriv nøkkelbegreper, variabler eller termer på en tydelig måte.
 • Illustrer: Bruk eksempler eller bilder for å demonstrere en forskningsprosess.

Verber for oppsummering av resultater 

Etter at forskningen er avsluttet, gir forskerne en kortfattet oppsummering av resultatene. Disse verbene hjelper forskerne med å fremheve de viktigste funnene, gi en oversikt over funnene og trekke konklusjoner fra dataene:

 • Oppsummer: Gi en kortfattet oversikt eller en kort redegjørelse for forskningsresultatene.
 • Høydepunkt: Trekk frem de viktigste eller mest betydningsfulle resultatene.
 • Demonstrer: Presentere bevis eller data som støtter en bestemt konklusjon.
 • Konkluder: Formuler en generalisering eller slutning basert på resultatene.
 • Valider: Bekreft eller underbygg funnene med ytterligere bevis eller analyser.

Verb for å beskrive litteraturgjennomgang

I litteraturgjennomgangsfasen undersøker forskerne eksisterende vitenskapelige arbeider og relevante studier. Verber i denne kategorien hjelper forskere med å uttrykke sin evaluering, syntese og analyse av litteraturen. Slike verb er for eksempel

 • Kritikk: Vurdere styrker og svakheter ved eksisterende litteratur om et emne.
 • Oppsummer: Gi en kort oversikt over de viktigste funnene og konklusjonene i eksisterende litteratur om et emne.
 • Sammenlign: Identifisere likheter og forskjeller mellom funn og konklusjoner fra flere studier om et emne.
 • Syntetiser: Kombinere funn og konklusjoner fra flere studier om et emne for å identifisere bredere trender eller temaer.
 • Evaluer: Vurdere kvaliteten og gyldigheten av eksisterende litteratur om et emne.

Verber for å spekulere og hypotesere

Å utforske mulige sammenhenger eller forklare hendelser krever spekulasjoner og formulering av hypoteser. Disse verbene gjør det mulig for forskere å presentere sine spekulasjoner, antakelser eller foreslåtte hypoteser:

 • Foreslå: Legge frem en idé eller hypotese for videre studier eller undersøkelser.
 • Spekuler: Gi en mulig forklaring eller teori for et fenomen eller en observasjon.
 • Forutse: Bruk eksisterende data eller teorier til å lage en prognose om fremtidige hendelser eller utfall.
 • Hypotese: Formuler en testbar forklaring eller hypotese for et fenomen eller en observasjon.
 • Foreslå: Gi en mulig forklaring eller tolkning av et resultat eller funn.

Verber for å diskutere begrensninger og fremtidige retninger

Å erkjenne forskningens begrensninger og foreslå fremtidige retninger er viktig for å demonstrere en omfattende forståelse av feltet. Verber i denne kategorien hjelper forskerne med å håndtere begrensningene i studien og gir innsikt i fremtidig forskning:

 • Begrensning: Identifisere begrensninger eller svakheter ved en studie eller analyse.
 • Foreslå: Foreslå potensielle løsninger eller muligheter for videre forskning for å håndtere begrensninger eller svakheter.
 • Diskuter: Analysere og reflektere over implikasjonene av begrensninger eller svakheter for et bredere felt eller forskningsområde.
 • Adresse: Utvikle en plan eller strategi for å håndtere begrensninger eller svakheter i fremtidig forskning.
 • Bekreft: Gjenkjenne og håndtere potensielle skjevheter eller begrensninger i en studie eller analyse.

Tips til bruk av forskningsverb

Disse tipsene vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av forskningsverbene og sikre at språket ditt er aktivt, presist og konsekvent. Ved å bruke disse strategiene kan du heve kvaliteten på det du skriver, og formidle forskningsresultatene dine til leserne på en effektiv måte.

Bruk av aktivt språk

 • Bruk aktiv stemme: Active voice makes your writing more dynamic and engaging. It also clearly identifies the doer of the action. For example, instead of saying “The data were analyzed,” say “We analyzed the data.”
 • Fremhev emnet: Sørg for at subjektet i setningen er i fokus og utfører handlingen. Dette skaper klarhet og understreker ansvaret.

Valg av presise verb

 • Vær spesifikk: Select verbs that precisely convey the action you want to describe. Avoid generic verbs like “do” or “make.” Instead, use verbs that accurately depict the research process or findings. For example, use “investigate,” “analyze,” or “demonstrate.”
 • Bruk en synonymordbok: Utvid ordforrådet ditt og finn alternative verb som gir deg den betydningen du ønsker. En synonymordbok kan hjelpe deg med å finne mer presise og varierte verb.

Opprettholde konsistensen

 • Hold deg konsekvent til verbtid: Velg en verbform og bruk den konsekvent gjennom hele teksten. Dette sikrer sammenheng og klarhet.
 • Utarbeid en stilguide: Følg en spesifikk stilguide, for eksempel APA eller MLA, for å sikre konsekvent bruk av forskningsverb og andre skrivekonvensjoner.

Ressurser som hjelper deg med å bruke forskningsverb

Ta hensyn til følgende ressurser for å forbedre din bruk av forskningsverb:

 • Skrive manualer og veiledninger: For reliable information on research verbs and academic writing, consult guides such as  “The Craft of Research” or “The Elements of Style.”
 • Akademiske skriveverksteder: Delta på webinarer eller workshops om akademisk skriving som tar for seg emner som forskningsverb og forbedring av vitenskapelig skriving.
 • Skrivefellesskap på nettet: Delta i nettsamfunn der forskere utveksler materiale og diskuterer skriveteknikker. 
 • Apper for språk og skriving: Bruk verktøy for grammatikkontroll som Grammarly eller ProWritingAid for forslag til grammatikk og stil.

Eksklusivt vitenskapelig innhold, laget av forskere

Mind the Graph tilbyr eksklusivt vitenskapelig innhold skapt av forskere for å støtte forskere i deres vitenskapelige arbeid. Plattformen tilbyr et omfattende utvalg av verktøy og ressurser, med fokus på vitenskapelig kommunikasjon og visualisering. Mind the Graph gjør det mulig for forskere å vise frem arbeidet sitt på en effektiv måte, samarbeide med fagfeller og holde seg oppdatert på de nyeste vitenskapelige trendene. 

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler