Pomimo niepozornego wyglądu, czasowniki badawcze mają znaczną wagę w pisaniu akademickim. Budulcem rozwoju argumentacji, wyjaśnienia metody i prezentacji dowodów są czasowniki badawcze. Naukowcy mogą jasno komunikować swoje odkrycia i demonstrować rygor i wiarygodność swoich badań, wybierając odpowiednie czasowniki badawcze. Ponadto, poprzez wyjaśnienie procesu myślowego autora i pomoc w zrozumieniu, czasowniki te mogą pomóc czytelnikom w poruszaniu się po złożonej literaturze naukowej. 

Chociaż mają one niezwykłe znaczenie, czasowniki badawcze są często nadużywane, mimo że są niezwykle ważne w określaniu wpływu i przejrzystości pisania akademickiego. Niniejszy artykuł autorstwa Mind the Graph bada zasadnicze znaczenie stosowania właściwych czasowników badawczych w celu poprawy jakości i skuteczności dyskursu akademickiego.

Czym są czasowniki badawcze?

Czasowniki badawcze to specyficzna i istotna kategoria słów wykorzystywanych w pisarstwie akademickim do przekazywania działań, procedur i wyników badań. Odgrywają one znaczącą rolę w zwiększaniu jasności, precyzji i skuteczności pisania naukowców, umożliwiając im wyrażanie swoich intencji z większym wpływem.

W piśmie akademickim czasowniki badawcze obejmują szerokie spektrum działań i pojęć związanych z badaniami. Obejmują one czasowniki używane do opisywania metod badawczych (np. badać, analizować, eksperymentować), prezentowania wyników badań (np. demonstrować, ujawniać, ilustrować) oraz omawiania implikacji i wniosków (np. sugerować, proponować, zatwierdzać).

Staranny dobór czasowników badawczych ma ogromne znaczenie, ponieważ bezpośrednio wpływa na ogólny ton, rygor i wiarygodność tekstów akademickich. Wybierając najbardziej odpowiednie czasowniki badawcze, naukowcy mogą upewnić się, że ich teksty są precyzyjne, jasne i dokładne, co pozwala im skutecznie przekazywać swoje badania zamierzonym odbiorcom.

Oprócz czasowników badawczych, dobór właściwych słów w całym procesie pisania akademickiego ma kluczowe znaczenie. Przyczynia się on do osiągnięcia wyżej wymienionych celów precyzji, jasności i dokładności. Aby uzyskać głębszy wgląd w znaczenie doboru słów w pisaniu akademickim, przeczytaj artykuł zatytułowany "Znaczenie doboru słów z przykładami." Ten artykuł oferuje cenne perspektywy i praktyczne przykłady, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zrozumienie znaczenia doboru słów w pisaniu akademickim.

Rodzaje czasowników badawczych

Istnieją różne rodzaje czasowników badawczych, które są powszechnie używane w tekstach akademickich. Czasowniki te można podzielić na kategorie w oparciu o ich konkretne funkcje i etapy procesu badawczego, które reprezentują. 

Czasowniki do analizy danych

Aby zbadać, zrozumieć i uzyskać znaczący wgląd w wyniki badań, podczas analizy danych używane są określone czasowniki. Czasowniki te pomagają w badaniu powiązań, odkrywaniu wzorców i wyciąganiu wniosków na podstawie dostępnych faktów:

 • Analizuj: Systematyczne analizowanie danych w celu znalezienia wzorców lub powiązań.
 • Interpretacja: Opisz istotność danych lub wyników i ich znaczenie.
 • Porównaj: Pokazanie, w jaki sposób kilka zestawów danych lub zmiennych różni się od siebie.
 • Korelacja: Zbadanie związku lub relacji między zmiennymi.
 • Oblicz: Wykonywanie obliczeń na danych przy użyciu matematyki lub statystyki.

Czasowniki definiujące procesy 

Zdefiniowanie procesów badawczych wiąże się z dostarczeniem szczegółowych informacji na temat kroków, procedur i metod stosowanych w trakcie badania. Czasowniki w tej kategorii ułatwiają jasne i dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób przeprowadzono badania:

 • Zarys: Przedstawienie ogólnego przeglądu lub struktury procesu badawczego.
 • Szczegóły: Opracowanie konkretnych kroków lub procedur podjętych w ramach badań.
 • Wyjaśnij: Wyjaśnienie uzasadnienia lub logiki stojącej za konkretnym procesem badawczym.
 • Zdefiniuj: Jasno określa i opisuje kluczowe pojęcia, zmienne lub terminy.
 • Ilustracja: Użyj przykładów lub wizualizacji, aby zademonstrować proces badawczy.

Czasowniki podsumowujące wyniki 

Po zakończeniu badań naukowcy przedstawiają zwięzłe podsumowanie swoich wyników. Czasowniki te pomagają badaczom podkreślić kluczowe ustalenia, przedstawić przegląd ustaleń i wyciągnąć wnioski z danych:

 • Podsumuj: Zwięzły przegląd lub krótki opis wyników badań.
 • Highlight: Zwróć uwagę na kluczowe lub znaczące wyniki.
 • Zademonstrować: Przedstawienie dowodów lub danych, które potwierdzają określone ustalenia.
 • Podsumowując: Sformułowanie uogólnienia lub wniosku na podstawie wyników.
 • Zatwierdź: Potwierdzenie lub potwierdzenie ustaleń za pomocą dodatkowych dowodów lub analiz.

Czasowniki opisujące przegląd literatury

Podczas fazy przeglądu literatury badacze analizują istniejące prace naukowe i odpowiednie badania. Czasowniki w tej kategorii pomagają badaczom wyrazić ich ocenę, syntezę i analizę literatury. Takie czasowniki obejmują na przykład:

 • Krytyka: Ocena mocnych i słabych stron istniejącej literatury na dany temat.
 • Podsumuj: Przedstawienie krótkiego przeglądu kluczowych ustaleń i wniosków z istniejącej literatury na dany temat.
 • Porównaj: Identyfikacja podobieństw i różnic między ustaleniami i wnioskami z wielu badań na dany temat.
 • Synteza: Łączenie wyników i wniosków z wielu badań na dany temat w celu zidentyfikowania szerszych trendów lub tematów.
 • Ocena: Ocena jakości i ważności istniejącej literatury na dany temat.

Czasowniki spekulowania i stawiania hipotez

Badanie możliwych powiązań lub wyjaśnianie zdarzeń wymaga spekulacji i formułowania hipotez. Czasowniki te pozwalają badaczom przedstawić swoje spekulacje, założenia lub proponowane hipotezy:

 • Propozycja: Przedstawienie pomysłu lub hipotezy do dalszego badania lub dochodzenia.
 • Spekulacje: Zaproponować możliwe wyjaśnienie lub teorię zjawiska lub obserwacji.
 • Przewidywanie: Wykorzystanie istniejących danych lub teorii do prognozowania przyszłych wydarzeń lub wyników.
 • Hipoteza: Sformułowanie testowalnego wyjaśnienia lub hipotezy dotyczącej zjawiska lub obserwacji.
 • Zaproponuj: Zaproponowanie potencjalnego wyjaśnienia lub interpretacji wyniku lub ustalenia.

Czasowniki do omawiania ograniczeń i przyszłych kierunków

Uznanie ograniczeń badań i sugerowanie przyszłych kierunków jest ważne dla wykazania wszechstronnego zrozumienia danej dziedziny. Czasowniki z tej kategorii pomagają badaczom radzić sobie z ograniczeniami ich badań i zapewniają wgląd w przyszłe badania:

 • Limit: Identyfikacja ograniczeń lub słabości badania lub analizy.
 • Propozycja: Zaproponować potencjalne rozwiązania lub kierunki dalszych badań w celu wyeliminowania ograniczeń lub słabości.
 • Dyskusja: Analiza i refleksja nad implikacjami ograniczeń lub słabości dla szerszej dziedziny lub obszaru badań.
 • Adres: Opracowanie planu lub strategii radzenia sobie z ograniczeniami lub słabościami w przyszłych badaniach.
 • Potwierdzenie: Rozpoznanie i zajęcie się potencjalnymi uprzedzeniami lub ograniczeniami w badaniu lub analizie.

Wskazówki dotyczące używania czasowników badawczych

Poniższe wskazówki pomogą ci w pełni wykorzystać czasowniki badawcze, zapewniając aktywny, precyzyjny i spójny język. Stosując te strategie, możesz podnieść jakość swoich tekstów i skutecznie przekazać czytelnikom wyniki swoich badań.

Korzystanie z aktywnego języka

 • Używaj aktywnego głosu: Aktywny głos sprawia, że tekst jest bardziej dynamiczny i wciągający. Wyraźnie identyfikuje również osobę wykonującą daną czynność. Na przykład, zamiast mówić "Dane zostały przeanalizowane", powiedz "Przeanalizowaliśmy dane".
 • Podświetl temat: Upewnij się, że podmiot zdania jest w centrum uwagi i wykonuje czynność. Zapewnia to przejrzystość i podkreśla odpowiedzialność.

Wybór precyzyjnych czasowników

 • Bądź konkretny: Wybieraj czasowniki, które precyzyjnie oddają czynność, którą chcesz opisać. Unikaj ogólnych czasowników, takich jak "zrobić" lub "zrobić". Zamiast tego używaj czasowników, które dokładnie przedstawiają proces badawczy lub wyniki. Na przykład użyj "zbadać", "przeanalizować" lub "zademonstrować".
 • Korzystaj z tezaurusa: Poszerz swoje słownictwo i znajdź alternatywne czasowniki, które przekazują dokładnie to, co zamierzasz. Tezaurus może pomóc w znalezieniu bardziej precyzyjnych i zróżnicowanych czasowników.

Utrzymanie spójności

 • Zachowaj spójność w czasie czasownika: Wybierz czasownik i utrzymuj go konsekwentnie w całym tekście. Zapewni to spójność i przejrzystość.
 • Ustanowienie przewodnika po stylu: Postępuj zgodnie z określonym przewodnikiem stylu, takim jak APA lub MLA, aby zachować spójność w stosowaniu czasowników badawczych i innych konwencji pisania.

Zasoby pomocne w używaniu czasowników badawczych

Weź pod uwagę następujące zasoby, aby poprawić swoje wykorzystanie czasowników badawczych:

 • Pisanie podręczników i przewodników: Aby uzyskać wiarygodne informacje na temat czasowników badawczych i pisania akademickiego, zapoznaj się z przewodnikami, takimi jak "The Craft of Research" lub "The Elements of Style".
 • Akademickie warsztaty pisania: Weź udział w webinariach lub warsztatach na temat pisania akademickiego, które dotyczą takich tematów, jak czasowniki badawcze i ulepszanie pisania naukowego.
 • Społeczności pisarskie online: Uczestniczyć w internetowych społecznościach pisarskich, w których badacze wymieniają się materiałami i omawiają techniki pisania. 
 • Aplikacje do nauki języka i pisania: Użycie narzędzia do sprawdzania gramatyki takich jak Grammarly lub ProWritingAid, aby uzyskać sugestie dotyczące gramatyki i stylu.

Ekskluzywne treści naukowe tworzone przez naukowców

Mind the Graph zapewnia ekskluzywne treści naukowe tworzone przez naukowców w celu wspierania badaczy w ich przedsięwzięciach naukowych. Platforma oferuje szeroką gamę narzędzi i zasobów, z naciskiem na komunikację naukową i wizualizację, Mind the Graph umożliwia naukowcom skuteczne prezentowanie swojej pracy, współpracę z rówieśnikami i bycie na bieżąco z najnowszymi trendami naukowymi. 

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony