Trots sitt anspråkslösa utseende har forskningsverben stor betydelse i akademiskt skrivande. Byggstenarna i argumentutveckling, metodförklaring och bevispresentation är forskningsverb. Forskare kan kommunicera sina resultat tydligt och visa att deras forskning är rigorös och trovärdig genom att välja lämpliga forskningsverb. Genom att förtydliga författarens tankeprocess och underlätta förståelsen kan dessa verb dessutom hjälpa läsarna att navigera i den komplexa akademiska litteraturen. 

Trots att forskningsverb har en anmärkningsvärd betydelse används de ofta fel, trots att de är extremt viktiga för att avgöra effekten och tydligheten i akademiskt skrivande. Denna artikel av Mind the Graph utforskar den väsentliga betydelsen av att använda rätt forskningsverb för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i akademisk diskurs.

Vad är forskningsverben?

Forskningsverb är en specifik och viktig kategori av ord som används i akademiskt skrivande för att förmedla åtgärder, procedurer och forskningsresultat. De spelar en viktig roll för att öka tydligheten, precisionen och effektiviteten i forskarnas skrivande och gör det möjligt för dem att uttrycka sina avsikter med större genomslagskraft.

Inom akademiskt skrivande täcker forskningsverb ett brett spektrum av åtgärder och begrepp som förknippas med forskning. De omfattar verb som används för att beskriva forskningsmetoder (t.ex. undersöka, analysera, experimentera), presentera forskningsresultat (t.ex. demonstrera, avslöja, illustrera) och diskutera implikationer och slutsatser (t.ex. föreslå, föreslå, validera).

Ett noggrant urval av forskningsverb är av yttersta vikt eftersom det direkt påverkar den övergripande tonen, stringensen och trovärdigheten i akademiskt skrivande. Genom att välja de mest passande forskningsverben kan forskare säkerställa att deras skrivande är exakt, tydligt och korrekt, vilket gör att de effektivt kan kommunicera sin forskning till den avsedda publiken.

Förutom att använda forskningsverb är det viktigt att välja rätt ord under hela den akademiska skrivprocessen. Det bidrar till att uppnå de tidigare nämnda målen om precision, tydlighet och noggrannhet. För att få en djupare inblick i vikten av ordval i akademiskt skrivande, läs artikeln med titeln "Betydelsen av ordval med exempel." Den här artikeln innehåller värdefulla perspektiv och praktiska exempel som ytterligare kan öka din förståelse för betydelsen av ordval i akademiskt skrivande.

Typer av forskningsverb

Det finns olika typer av forskningsverb som ofta används i akademiskt skrivande. Dessa verb kan kategoriseras baserat på deras specifika funktioner och de stadier i forskningsprocessen som de representerar. 

Verb för analys av data

För att undersöka, förstå och få viktiga insikter från forskningsresultat används särskilda verb när man analyserar data. Dessa verb hjälper till att utforska samband, upptäcka mönster och dra slutsatser baserat på tillgängliga fakta:

 • Analysera: Systematiskt granska data för att hitta mönster eller samband.
 • Tolka: Beskriv relevansen av uppgifterna eller resultaten och deras innebörd.
 • Jämför: Visa hur flera datauppsättningar eller variabler skiljer sig från varandra.
 • Korrelera: Undersöka sambandet eller förhållandet mellan variabler.
 • Beräkna: Utföra beräkningar på data med hjälp av matematik eller statistik.

Verben för att definiera processer 

Att definiera forskningsprocesser innebär att ge specifika uppgifter om de steg, procedurer och metoder som används i studien. Verben i denna kategori underlättar en tydlig och korrekt förklaring av hur forskningen genomfördes:

 • Översikt: Ge en allmän översikt över eller struktur för en forskningsprocess.
 • Detalj: Utveckla de specifika steg eller förfaranden som använts i forskningen.
 • Förklara: Förtydliga resonemanget eller logiken bakom en viss forskningsprocess.
 • Definiera: Tydligt ange och beskriva nyckelbegrepp, variabler eller termer.
 • Illustrera: Använd exempel eller bilder för att visa en forskningsprocess.

Verb för att sammanfatta resultat 

När forskningen har avslutats ger forskarna en kortfattad sammanfattning av sina resultat. Dessa verb hjälper forskarna att lyfta fram viktiga resultat, ge en översikt över resultaten och dra slutsatser från uppgifterna:

 • Sammanfatta: Ge en kortfattad översikt eller kort redogörelse för forskningsresultaten.
 • Höjdpunkt: Fäst uppmärksamheten på viktiga eller betydande resultat.
 • Demonstrera: Presentera bevis eller data som stöder ett visst resultat.
 • Slutsats: Formulera en generalisering eller slutsats baserat på resultaten.
 • Validera: Bekräfta eller bekräfta resultaten genom ytterligare bevis eller analyser.

Verb för beskrivning av litteraturöversikt

Under litteraturgenomgångsfasen granskar forskarna befintliga vetenskapliga arbeten och relevanta studier. Verben i denna kategori hjälper forskarna att uttrycka sin utvärdering, sammanfattning och analys av litteraturen. Sådana verb är till exempel

 • Kritik: Utvärdera styrkor och svagheter i befintlig litteratur om ett ämne.
 • Sammanfatta: Ge en kort översikt över de viktigaste resultaten och slutsatserna i befintlig litteratur om ett ämne.
 • Jämför: Identifiera likheter och skillnader mellan resultat och slutsatser från flera studier om ett ämne.
 • Syntetisera: Kombinera resultat och slutsatser från flera studier om ett ämne för att identifiera bredare trender eller teman.
 • Utvärdera: Bedöma kvaliteten och giltigheten hos befintlig litteratur om ett ämne.

Verb för spekulationer och hypoteser

Att utforska möjliga samband eller förklara förekomster kräver spekulation och formulering av hypoteser. Med dessa verb kan forskarna presentera sina spekulationer, antaganden eller föreslagna hypoteser:

 • Föreslå: Lägga fram en idé eller hypotes för vidare studier eller undersökningar.
 • Spekulera: Erbjuda en möjlig förklaring eller teori till ett fenomen eller en observation.
 • Förutsäg: Använda befintliga data eller teorier för att göra en prognos om framtida händelser eller resultat.
 • Hypotes: Formulera en testbar förklaring eller hypotes för ett fenomen eller en observation.
 • Föreslå: Erbjuda en möjlig förklaring eller tolkning av ett resultat eller fynd.

Verb för att diskutera begränsningar och framtida inriktning

Att erkänna forskningens begränsningar och föreslå framtida inriktningar är viktigt för att visa en omfattande förståelse av området. Verben i den här kategorin hjälper forskarna att hantera begränsningarna i deras studie och ger insikter för framtida forskning:

 • Begränsa: Identifiera begränsningar eller svagheter i en studie eller analys.
 • Föreslå: Föreslå potentiella lösningar eller möjligheter till ytterligare forskning för att hantera begränsningar eller svagheter.
 • Diskutera: Analysera och reflektera över konsekvenserna av begränsningar eller svagheter för det bredare fältet eller forskningsområdet.
 • Adress: Utveckla en plan eller strategi för att ta itu med begränsningar eller svagheter i framtida forskning.
 • Bekräfta: Känna igen och hantera potentiella fördomar eller begränsningar i en studie eller analys.

Tips för att använda forskningsverb

Dessa tips hjälper dig att få ut det mesta av forskningsverben och säkerställer att ditt språk är aktivt, exakt och konsekvent. Genom att använda dessa strategier kan du höja kvaliteten på ditt skrivande och effektivt kommunicera dina forskningsresultat till dina läsare.

Använda aktivt språk

 • Använd aktiv röst: Aktiv röst gör din text mer dynamisk och engagerande. Den identifierar också tydligt den som utför handlingen. Istället för att säga "Datan analyserades" kan du till exempel säga "Vi analyserade datan".
 • Markera ämnet: Se till att subjektet i meningen är huvudfokus och utför handlingen. Detta skapar tydlighet och betonar ansvar.

Att välja exakta verb

 • Var specifik: Välj verb som exakt beskriver den handling du vill beskriva. Undvik generiska verb som "göra" eller "göra". Använd istället verb som på ett korrekt sätt beskriver forskningsprocessen eller resultaten. Använd till exempel "undersöka", "analysera" eller "demonstrera".
 • Använd en synonymordbok: Utöka ditt ordförråd och hitta alternativa verb som förmedlar exakt den betydelse du vill ha. En synonymordbok kan hjälpa dig att hitta mer precisa och varierade verb.

Upprätthålla konsekvens

 • Var konsekvent när det gäller verbens tempus: Välj ett verbtempus och behåll det konsekvent genom hela texten. Detta säkerställer sammanhang och tydlighet.
 • Upprätta en stilguide: Följ en specifik stilguide, t.ex. APA eller MLA, för att upprätthålla en konsekvent användning av forskningsverb och andra skrivkonventioner.

Resurser som hjälper dig att använda forskningsverb

Ta hänsyn till följande resurser för att förbättra din användning av forskningsverb:

 • Manualer och guider för skrivande: För tillförlitlig information om forskningsverb och akademiskt skrivande, se guider som "The Craft of Research" eller "The Elements of Style".
 • Workshops i akademiskt skrivande: Delta i webbseminarier eller workshops om akademiskt skrivande som tar upp ämnen som forskningsverb och att förbättra vetenskapligt skrivande.
 • Skrivgrupper på nätet: Delta i skrivgrupper online där forskare utbyter material och diskuterar skrivtekniker. 
 • Språk- och skrivappar: Användning verktyg för grammatikkontroll som Grammarly eller ProWritingAid för grammatik- och stilförslag.

Exklusivt vetenskapligt innehåll, skapat av forskare

Mind the Graph tillhandahåller exklusivt vetenskapligt innehåll som skapats av forskare för att stödja forskare i deras vetenskapliga strävanden. Plattformen erbjuder ett omfattande utbud av verktyg och resurser, med fokus på vetenskaplig kommunikation och visualisering. Mind the Graph ger forskare möjlighet att effektivt visa upp sitt arbete, samarbeta med kollegor och hålla sig uppdaterade med de senaste vetenskapliga trenderna. 

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar