Å skrive en forskningsartikkel krever nøye vurdering av en rekke faktorer, blant annet struktur, innhold og språk. Et vanlig spørsmål som dukker opp når man skal skrive en forskningsoppgave, er om det er akseptabelt å bruke jeg-form eller ikke. Selv om det ikke finnes noe fasitsvar på dette spørsmålet, kan det å forstå fordelene ved å bruke førstepersonsperspektivet hjelpe deg med å ta en informert beslutning om hvordan du skal gå frem når du skriver. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bruken av førsteperson i forskningsartikler, inkludert når det er hensiktsmessig og når det bør unngås, samt tips til effektiv bruk av personlige pronomen. 

Hva er en forskningsoppgave?

A research paper is a type of academic writing that presents the author’s original research or analysis on a specific topic. It typically involves conducting extensive research and gathering data from various sources, such as primary and secondary sources. The purpose of a research paper is to contribute new knowledge or insights to the field, demonstrate the author’s expertise and understanding of the topic, and provide evidence to support their arguments or conclusions. 

Forskningsartikler følger vanligvis en spesifikk struktur, inkludert en innledning, litteraturgjennomgang, metode, resultater, diskusjon og konklusjon. De publiseres ofte i akademiske tidsskrifter eller presenteres på konferanser og er en viktig del av den akademiske forskningsprosessen.

Hva er førstepersons synsvinkel?

Førstepersons synsvinkel er et fortellerperspektiv der forfatteren eller taleren forteller historien eller presenterer sine tanker og opplevelser ved hjelp av personlige pronomen som "jeg", "meg", "vi" og "oss". Det er en måte å skrive på som involverer leseren direkte i fortellerens eller hovedpersonens opplevelser. 

Førstepersons synsvinkel brukes ofte i selvbiografiske tekster, personlige essays og memoarer, ettersom den gir forfatteren mulighet til å dele sine personlige erfaringer og perspektiver med leseren. Det kan også brukes i skjønnlitterære tekster, der fortelleren eller hovedpersonen forteller historien fra sitt eget perspektiv og gir innblikk i sine tanker, følelser og motivasjoner.

Kan du bruke "jeg" i en forskningsartikkel?

Generelt anbefales det ikke å bruke førstepersons synsvinkel eller "jeg" i en forskningsoppgave, da det anses som mer formelt å bruke tredjepersons synsvinkel. Fokuset i akademisk skriving ligger på å presentere objektiv informasjon og analyse, snarere enn personlige meninger eller erfaringer. Bruk av "jeg" kan implisere subjektivitet eller forutinntatthet, og kan undergrave forskningens troverdighet. 

Kan en forskningsoppgave skrives i første person? Det kan imidlertid være noen unntak fra denne regelen, for eksempel innen visse fagområder eller når du skriver om personlige erfaringer knyttet til forskningstemaet. Det er alltid viktig å sjekke de spesifikke retningslinjene eller forventningene til målgruppen eller utgiveren før du bestemmer deg for hvilken stil og stemme du skal bruke i en forskningsartikkel.

Når bør du unngå å bruke første person?

Det anbefales generelt å unngå å bruke jeg-form i akademiske og profesjonelle tekster, spesielt i formelle sammenhenger som forskningsartikler, akademiske essays og forretningsrapporter. Her er noen situasjoner der det er best å unngå å bruke jeg-form:

  • I akademisk skriving kan det implisere subjektivitet eller forutinntatthet og undergrave forskningens troverdighet.
  • I forretnings- eller faglitteratur kan det virke for personlig eller uformelt.
  • I tekniske tekster kan det være distraherende eller forvirrende for lesere som er ute etter objektiv informasjon.
  • Når du skriver for et generelt publikum, er det ikke sikkert at det er hensiktsmessig eller nødvendig å bruke personlige pronomen for å formidle informasjon på en effektiv måte.
  • I situasjoner der det er viktig å holde en formell eller objektiv tone, for eksempel i juridiske eller vitenskapelige tekster.

Når skal man bruke første person?

I noen situasjoner kan det være hensiktsmessig og effektivt å bruke førstepersons synsvinkel. Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke jeg-form:

Personlige fortellinger

Når du skriver personlige fortellinger eller memoarer, kan det være hensiktsmessig og engasjerende for leseren å bruke jeg-form, fordi det bidrar til å formidle forfatterens unike perspektiv og erfaringer.

Reflekterende skriving

Når du skriver reflekterende essays eller dagboknotater, kan bruk av jeg-form bidra til å formidle skribentens tanker, følelser og innsikt om et bestemt tema eller en bestemt opplevelse.

Vitenskapelig skriving

In some scientific writing, such as case studies or research papers in social sciences or humanities, it may be appropriate to use the first person to convey the researcher’s involvement in the study or to emphasize the importance of the researcher’s perspective.

Overbevisende skriving

Når du skriver overbevisende essays eller meningsytringer, kan bruk av jeg-form bidra til å gjøre skribentens argumenter og meninger mer overbevisende.

Kreativ skriving

I poesi, skjønnlitteratur og andre former for kreativ skriving kan bruk av jeg-form bidra til å skape en mer intim og personlig forbindelse mellom forfatteren og leseren.

Det er viktig å merke seg at dette er generelle retningslinjer, og at avgjørelsen om å bruke førsteperson alltid bør baseres på den spesifikke konteksten og målgruppen for teksten.

Tredjepersonspronomen i forskningsartikler

Kan en forskningsoppgave skrives i første person? Svaret på dette spørsmålet er at tredjepersons synsvinkel vanligvis brukes for å skape en objektiv og upartisk tone. Det betyr at personlige pronomen som "jeg", "du" og "vi" unngås til fordel for mer objektive uttrykk som "forfatteren", "forskerne" eller "deltakerne". 

Ved å bruke tredjepersons synsvinkel flyttes fokuset bort fra forfatterens personlige erfaringer og meninger og vektlegger i stedet viktigheten av forskningstemaet og funnene. Dette bidrar også til å skape en mer formell og akademisk tone, noe som er passende for forskningsartikler. Bruk av tredjepersons synsvinkel kan bidra til å unngå fordommer og antakelser som kan være til stede i første- eller andrepersonsskriving.

Tips for bruk av personlige pronomen

Her er noen andre tips for bruk av personlige pronomen i skriftlige tekster:

Bruk personlige pronomen sparsomt

Selv om personlige pronomen kan være effektive i visse sammenhenger, er det generelt best å bruke dem sparsomt for å unngå å distrahere eller forvirre leseren.

Varier pronomenene dine

I stedet for å bruke "jeg" gjentatte ganger, kan du prøve å variere de personlige pronomenene ved å bruke "vi" eller "du" når det er hensiktsmessig. Dette kan bidra til å skape en mer engasjerende og inkluderende tone.

Vær konsekvent

Hvis du velger å bruke personlige pronomen, må du være konsekvent i bruken gjennom hele teksten. Unngå å veksle mellom første, andre og tredje person, da dette kan virke forstyrrende på leseren.

Sjekk retningslinjene

Hvis du skriver for et bestemt publikum eller en bestemt publikasjon, bør du sjekke retningslinjene eller stilguiden for å få veiledning om riktig bruk av personlige pronomen.

Tenk på hvordan dette påvirker tonen og troverdigheten.

Før du bruker personlige pronomen, bør du vurdere hvordan de vil påvirke tonen og troverdigheten i teksten din. I noen tilfeller kan bruk av personlige pronomen gjøre teksten mer gjenkjennelig og engasjerende, mens det i andre tilfeller kan virke for uformelt eller subjektivt.

200+ ferdiglagde, vakre maler for profesjonell infografikk

Mind the Graph er en plattform som er utviklet for å hjelpe forskere med å lage visuelt imponerende og effektive presentasjoner, plakater og publikasjoner. En av de viktigste funksjonene som gjør Mind the Graph til noe helt spesielt, er biblioteket med over 200 ferdiglagde maler for profesjonell infografikk. Disse malene er spesielt utviklet for å dekke behovene til forskere. Ved hjelp av disse malene kan forskere raskt og enkelt lage infografikk som både er visuelt tiltalende og vitenskapelig korrekt.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler