Písanie výskumnej práce si vyžaduje dôkladné zváženie celého radu faktorov vrátane štruktúry, obsahu a jazyka. Jednou z bežných otázok, ktoré sa pri písaní výskumnej práce objavujú, je, či je alebo nie je prijateľné používať pohľad v prvej osobe. Hoci na túto otázku neexistuje presná odpoveď, pochopenie výhod používania prvej osoby vám pomôže urobiť informované rozhodnutie o tom, ako pristupovať k písaniu. V tomto článku sa budeme zaoberať používaním prvej osoby vo výskumných prácach vrátane toho, kedy je vhodné, kedy sa mu treba vyhnúť, a tipov na efektívne používanie osobných zámen. 

Čo je to výskumná práca?

Výskumná práca je typ akademického textu, ktorý predstavuje originálny výskum alebo analýzu autora na konkrétnu tému. Zvyčajne zahŕňa rozsiahly výskum a zhromažďovanie údajov z rôznych zdrojov, ako sú primárne a sekundárne zdroje. Cieľom výskumnej práce je prispieť k novým poznatkom alebo vhľadu do danej oblasti, preukázať autorove odborné znalosti a porozumenie téme a poskytnúť dôkazy na podporu svojich argumentov alebo záverov. 

Výskumné práce majú zvyčajne špecifickú štruktúru, ktorá zahŕňa úvod, prehľad literatúry, metodika, výsledky, diskusia a záver. Často sa publikujú vo vedeckých časopisoch alebo prezentujú na konferenciách a sú dôležitou súčasťou akademického výskumného procesu.

Čo je pohľad prvej osoby?

Hľadisko prvej osoby je rozprávačská perspektíva, v ktorej autor alebo hovoriaci rozpráva príbeh alebo prezentuje svoje myšlienky a skúsenosti, pričom používa osobné zámená ako "ja", "ja", "my" a "nás". Je to spôsob písania, ktorý priamo zapája čitateľa do zážitkov rozprávača alebo protagonistu. 

Hľadisko prvej osoby sa bežne používa v autobiografických textoch, osobných esejach a memoároch, pretože umožňuje autorovi podeliť sa s čitateľom o svoje osobné skúsenosti a pohľady. Môže sa používať aj pri písaní beletrie, kde rozprávač alebo hlavný hrdina rozpráva príbeh zo svojej perspektívy, čím poskytuje pohľad na svoje myšlienky, emócie a motivácie.

Môžete vo výskumnej práci použiť slovo "ja"?

Vo všeobecnosti sa neodporúča používať vo výskumnej práci pohľad v prvej osobe alebo "ja", pretože sa považuje za formálnejšie používať pohľad v tretej osobe. Pri akademickom písaní sa kladie dôraz na prezentáciu objektívnych informácií a analýzy, a nie na osobné názory alebo skúsenosti. Používanie "ja" môže naznačovať subjektivitu alebo zaujatosť a môže podkopať dôveryhodnosť výskumu. 

Môže byť teda výskumná práca v prvej osobe? Z tohto pravidla však môžu existovať výnimky, napríklad v niektorých oblastiach alebo pri písaní o osobných skúsenostiach súvisiacich s témou výskumu. Pred rozhodnutím o vhodnom štýle a hlase, ktorý sa má vo výskumnej práci použiť, je vždy dôležité overiť si konkrétne pokyny alebo očakávania cieľového publika alebo vydavateľa.

Kedy by ste sa mali vyhnúť používaniu prvej osoby?

Vo všeobecnosti sa odporúča vyhýbať sa používaniu prvej osoby v akademickom a odbornom písaní, najmä vo formálnych kontextoch, ako sú výskumné práce, akademické eseje a obchodné správy. Tu je niekoľko situácií, keď je najlepšie vyhnúť sa používaniu prvej osoby:

  • V akademickom písaní môže naznačovať subjektívnosť alebo zaujatosť a môže narušiť dôveryhodnosť výskumu.
  • V obchodnom alebo odbornom písaní môže pôsobiť príliš osobne alebo neformálne.
  • V technickom písaní môže byť pre čitateľov, ktorí hľadajú objektívne informácie, rušivý alebo mätúci.
  • Pri písaní pre široké publikum nemusí byť vhodné alebo potrebné používať osobné zámená na efektívne sprostredkovanie informácií.
  • V situáciách, keď je dôležité zachovať formálny alebo objektívny tón, napríklad v právnickom alebo vedeckom písaní.

Kedy používať prvú osobu?

V niektorých situáciách môže byť použitie pohľadu v prvej osobe vhodné a účinné. Tu je niekoľko príkladov použitia prvej osoby:

Osobné rozprávania

Pri písaní osobných príbehov alebo memoárov môže byť použitie prvej osoby vhodné a pre čitateľa pútavé, pretože pomáha sprostredkovať jedinečný pohľad a skúsenosti autora.

Reflexívne písanie

Pri písaní reflexívnych esejí alebo denníkových záznamov môže použitie prvej osoby pomôcť vyjadriť myšlienky, pocity a postrehy pisateľa o konkrétnej téme alebo skúsenosti.

Vedecké písanie

V niektorých vedeckých textoch, ako sú prípadové štúdie alebo výskumné práce v spoločenských alebo humanitných vedách, môže byť vhodné použiť prvú osobu, aby sa vyjadrila účasť výskumníka na štúdii alebo zdôraznila dôležitosť jeho pohľadu.

Presvedčivé písanie

Pri písaní presvedčivých esejí alebo názorových textov môže používanie prvej osoby pomôcť, aby boli argumenty a názory autora presvedčivejšie a presvedčivejšie.

Tvorivé písanie

V poézii, beletrii alebo iných formách tvorivého písania môže používanie prvej osoby pomôcť vytvoriť intímnejšie a osobnejšie spojenie medzi autorom a čitateľom.

Je dôležité poznamenať, že ide o všeobecné usmernenia a rozhodnutie o použití prvej osoby by malo vždy vychádzať z konkrétneho kontextu a publika písaného textu.

Zámeno tretej osoby vo výskumnom dokumente

Môže byť výskumná práca v prvej osobe? Odpoveďou na túto otázku je, že pohľad v tretej osobe sa zvyčajne používa na vytvorenie objektívneho a nestranného tónu. To znamená, že sa vyhýbame osobným zámenám ako "ja", "ty" a "my" v prospech objektívnejšieho jazyka, ako napríklad "autor", "výskumníci" alebo "účastníci". 

Použitím pohľadu tretej osoby sa pozornosť presúva od osobných skúseností a názorov autora a namiesto toho sa zdôrazňuje dôležitosť témy výskumu a zistení. Pomáha to tiež vytvoriť formálnejší a akademickejší tón, ktorý je vhodný pre výskumné práce. Používanie pohľadu tretej osoby môže pomôcť vyhnúť sa zaujatosti a predpokladom, ktoré môžu byť prítomné pri písaní v prvej alebo druhej osobe.

Tipy na používanie osobných zámen

Tu je niekoľko ďalších tipov na používanie osobných zámen pri písaní:

Používajte osobné zámená striedmo

Hoci osobné zámená môžu byť v určitých kontextoch účinné, vo všeobecnosti je lepšie používať ich striedmo, aby ste čitateľa nerozptyľovali alebo nemiatli.

Meníte zámená

Namiesto opakovaného používania zámena "ja" skúste v prípade potreby meniť osobné zámená a používať "my" alebo "vy". Môže to pomôcť vytvoriť pútavejší a inkluzívnejší tón.

Buďte dôslední

Ak sa rozhodnete používať osobné zámená, buďte dôslední v ich používaní v celom texte. Vyhnite sa prepínaniu medzi prvou, druhou a treťou osobou, pretože to môže byť pre čitateľa rušivé.

Skontrolujte usmernenia

Ak píšete pre konkrétne publikum alebo publikáciu, nezabudnite si pozrieť ich usmernenia alebo príručku štýlu, kde nájdete pokyny týkajúce sa vhodného používania osobných zámen.

Zvážte vplyv na tón a dôveryhodnosť

Pred použitím osobných zámen zvážte, ako ovplyvnia tón a dôveryhodnosť vášho písania. V niektorých prípadoch môže používanie osobných zámen zvýšiť príťažlivosť a pútavosť vášho písania, zatiaľ čo v iných prípadoch môže pôsobiť príliš neformálne alebo subjektívne.

200+ vopred pripravených krásnych šablón pre profesionálne infografiky

Mind the Graph je platforma určená na pomoc vedcom pri vytváraní vizuálne úžasných a efektívnych prezentácií, plagátov a publikácií. Jednou z kľúčových funkcií, ktorými sa Mind the Graph odlišuje, je knižnica viac ako 200 predpripravených krásnych šablón pre profesionálne infografiky. Tieto šablóny sú špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňali potreby vedcov. Pomocou týchto šablón môžu vedci rýchlo a jednoducho vytvárať infografiky, ktoré sú vizuálne príťažlivé a zároveň vedecky presné.

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny