Att skriva en forskningsrapport kräver noggrant övervägande av en rad faktorer, inklusive struktur, innehåll och språk. En vanlig fråga som uppstår när man skriver en forskningsrapport är om det är acceptabelt att använda första personens synvinkel eller inte. Det finns inget exakt svar på den frågan, men om du förstår fördelarna med att använda första person kan du fatta ett välgrundat beslut om hur du ska närma dig ditt skrivande. I den här artikeln kommer vi att utforska användningen av första person i forskningsrapporter, inklusive när det är lämpligt när det bör undvikas, och tips för att använda personliga pronomen effektivt. 

Vad är en forskningsrapport?

En forskningsrapport är en typ av akademiskt skrivande som presenterar författarens ursprungliga forskning eller analys om ett specifikt ämne. Det innebär vanligtvis att man genomför omfattande forskning och samlar in data från olika källor, t.ex. primära och sekundära källor. Syftet med en forskningsrapport är att bidra med ny kunskap eller insikter inom området, visa författarens expertis och förståelse för ämnet och tillhandahålla bevis för att stödja deras argument eller slutsatser. 

Forskningsrapporter följer vanligtvis en specifik struktur, inklusive inledning, litteraturgenomgång, metod, resultat, diskussion och slutsats. De publiceras ofta i akademiska tidskrifter eller presenteras vid konferenser och är en viktig del av den akademiska forskningsprocessen.

Vad är första personens synvinkel?

Jag-perspektiv är ett berättande perspektiv där författaren eller talaren berättar historien eller presenterar sina tankar och erfarenheter med hjälp av personliga pronomen som "jag", "mig", "vi" och "oss". Det är ett sätt att skriva som direkt involverar läsaren i berättarens eller huvudpersonens upplevelser. 

Första personens synvinkel används ofta i självbiografiska texter, personliga essäer och memoarer, eftersom det ger författaren möjlighet att dela med sig av sina personliga erfarenheter och perspektiv till läsaren. Det kan också användas i skönlitteratur, där berättaren eller huvudpersonen berättar historien ur sitt eget perspektiv och ger inblick i sina tankar, känslor och motiv.

Kan man använda "jag" i en forskningsrapport?

I allmänhet rekommenderas det inte att använda första personens synvinkel eller "jag" i en forskningsartikel, eftersom det anses vara mer formellt att använda tredje personens synvinkel. Fokus i akademiskt skrivande ligger på att presentera objektiv information och analys, snarare än personliga åsikter eller erfarenheter. Att använda "jag" kan antyda subjektivitet eller partiskhet, och kan undergräva forskningens trovärdighet. 

Kan då en forskningsrapport vara i första person? Det kan dock finnas vissa undantag från denna regel, t.ex. inom vissa områden eller när man skriver om personliga erfarenheter som är relaterade till forskningsämnet. Det är alltid viktigt att kontrollera de specifika riktlinjerna eller förväntningarna hos den avsedda målgruppen eller utgivaren innan du bestämmer dig för vilken stil och röst som ska användas i en forskningsartikel.

När bör man undvika att använda första person?

Det rekommenderas generellt att undvika att använda första personens synvinkel i akademiska och professionella texter, särskilt i formella sammanhang som forskningsrapporter, akademiska uppsatser och affärsrapporter. Här är några situationer där det är bäst att undvika att använda första person:

  • I akademiskt skrivande kan det antyda subjektivitet eller partiskhet och kan undergräva forskningens trovärdighet.
  • I affärs- eller yrkesrelaterade texter kan det uppfattas som alltför personligt eller informellt.
  • I tekniska texter kan det vara distraherande eller förvirrande för läsare som är ute efter objektiv information.
  • När du skriver för en allmän publik kanske det inte är lämpligt eller nödvändigt att använda personliga pronomen för att förmedla information på ett effektivt sätt.
  • I situationer där det är viktigt att hålla en formell eller objektiv ton, t.ex. i juridiska eller vetenskapliga texter.

När ska man använda första person?

Det finns vissa situationer där det kan vara lämpligt och effektivt att använda första personens synvinkel. Här är några exempel på hur man kan använda första person:

Personliga berättelser

När du skriver personliga berättelser eller memoarer kan det vara lämpligt och engagerande för läsaren att använda första person, eftersom det hjälper till att förmedla skribentens unika perspektiv och erfarenheter.

Reflekterande skrivande

När du skriver reflekterande essäer eller dagboksanteckningar kan du använda första person för att förmedla skribentens tankar, känslor och insikter om ett visst ämne eller en viss erfarenhet.

Vetenskapligt skrivande

I vissa vetenskapliga texter, t.ex. fallstudier eller forskningsrapporter inom samhällsvetenskap eller humaniora, kan det vara lämpligt att använda första person för att förmedla forskarens engagemang i studien eller för att betona vikten av forskarens perspektiv.

Persuasivt skrivande

När du skriver övertygande essäer eller debattartiklar kan du använda första person för att göra skribentens argument och åsikter mer övertygande.

Kreativt skrivande

I poesi, skönlitteratur eller andra former av kreativt skrivande kan användandet av första person bidra till att skapa en mer intim och personlig kontakt mellan författaren och läsaren.

Det är viktigt att notera att detta är allmänna riktlinjer och att beslutet att använda första person alltid bör baseras på det specifika sammanhanget och målgruppen för texten.

Pronomen i tredje person i forskningsrapporter

Kan en forskningsrapport skrivas i första person? Svaret på den frågan är att tredje person vanligtvis används för att skapa en objektiv och opartisk ton. Det innebär att personliga pronomen som "jag", "du" och "vi" undviks till förmån för mer objektivt språk, som "författaren", "forskarna" eller "deltagarna". 

Genom att använda tredje personens synvinkel flyttas fokus från författarens personliga erfarenheter och åsikter till att istället betona vikten av forskningsämnet och resultaten. Detta bidrar också till att skapa en mer formell och akademisk ton, vilket är lämpligt för forskningsrapporter. Att använda tredje person kan hjälpa till att undvika fördomar och antaganden som kan förekomma i första eller andra person.

Tips för att använda personliga pronomen

Här är några andra tips för att använda personliga pronomen i skrift:

Använd personliga pronomen sparsamt

Även om personliga pronomen kan vara effektiva i vissa sammanhang, är det i allmänhet bäst att använda dem sparsamt för att undvika att distrahera eller förvirra läsaren.

Variera dina pronomen

Istället för att använda "jag" upprepade gånger, försök variera dina personliga pronomen genom att använda "vi" eller "du" när det är lämpligt. Det kan bidra till att skapa en mer engagerande och inkluderande ton.

Var konsekvent

Om du väljer att använda personliga pronomen ska du vara konsekvent i din användning genom hela texten. Undvik att växla fram och tillbaka mellan första, andra och tredje person, eftersom det kan vara störande för läsaren.

Kontrollera riktlinjerna

Om du skriver för en viss publik eller publikation, se till att kontrollera deras riktlinjer eller stilguide för vägledning om lämplig användning av personliga pronomen.

Tänk på hur tonen och trovärdigheten påverkas

Innan du använder personliga pronomen bör du fundera över hur de påverkar tonen och trovärdigheten i din text. I vissa fall kan personliga pronomen göra din text mer relaterbar och engagerande, medan det i andra fall kan uppfattas som alltför informellt eller subjektivt.

200+ färdiga vackra mallar för professionell infografik

Mind the Graph är en plattform som hjälper forskare att skapa visuellt imponerande och effektiva presentationer, affischer och publikationer. En av de viktigaste funktionerna som skiljer Mind the Graph från mängden är dess bibliotek med 200+ färdiga mallar för professionell infografik. Dessa mallar är särskilt utformade för att tillgodose forskarnas behov. Med hjälp av dessa mallar kan forskare snabbt och enkelt skapa infografik som är både visuellt tilltalande och vetenskapligt korrekt.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar