Akademisk publicering är en viktig del av vetenskaplig forskning och spelar en viktig roll för att förmedla kunskap till allmänheten. Utvecklingen av open access-tidskrifter, som ger fri tillgång till vetenskaplig forskning utan krav på prenumeration, har under de senaste åren inneburit en utmaning för den traditionella publiceringsmodellen. PLOS ONE är en av dessa open access-publikationer och är känd för sitt unika sätt att distribuera vetenskaplig kunskap.

I den här artikeln diskuteras PLOS ONE:s genomslagsfaktor, t.ex. viktiga egenskaper, publiceringskriterier, peer review-processen, åtagande om öppen tillgång och andra viktiga ämnen.

Vad är en tidskrifts Impact Factor?

En tidskrifts impact factor är en statistik som beräknar det genomsnittliga antalet citeringar som erhållits av artiklar som publicerats i en viss tidskrift under en viss tidsperiod. Impact factor beräknas genom att dividera det totala antalet citeringar som erhållits av artiklar som publicerats i tidskriften under ett visst år med det totala antalet artiklar som publicerats under samma år.

Den används ofta för att bedöma en tidskrifts betydelse, där högre impaktfaktorer tyder på att tidskriften är mycket läst och refererad till inom sitt område. Forskare, förläggare och finansieringsorgan kan använda denna indikator för att bedöma kvaliteten och genomslaget för forskning som publiceras i en viss tidskrift.

Det bör noteras att impact factor inte är ett perfekt mått på en tidskrifts genomslagskraft och har ifrågasatts av en rad olika skäl. Impact factor kan till exempel vara partisk mot tidskrifter som publicerar översiktsartiklar eller tidskrifter inom områden där det är mer sannolikt att artiklar refereras, till exempel klinisk medicin. Dessutom kan den främja publiceringen av studier som sannolikt kommer att refereras till snarare än sådana som är mer originella eller har ett större inflytande på samhället.

Vad är PLOS ONE Impact Factor?

Sedan lanseringen 2006 har PLOS ONE varit en av världens mest framgångsrika open access-tidskrifter. Den har rutinmässigt listats bland de bästa tidskrifterna inom sitt område, med en impaktfaktor som gradvis har ökat över tid.

PLOS ONE hade en impaktfaktor på 3,240 under 2020, och den förbättrades ytterligare under 2021 och nådde 3,752, det högsta värdet sedan 2012. Under många år har tidskriftens impaktfaktor kontinuerligt legat över 2,0, vilket visar dess engagemang för att publicera högkvalitativ forskning inom ett brett spektrum av områden.

Omfattning av PLOS ONE

PLOS ONE publicerar originalartiklar inom ett brett spektrum av vetenskapliga områden, inklusive biologi, medicin, fysik, teknik, datavetenskap, psykologi och andra. Tidskriften har ett brett tillämpningsområde och uppmuntrar artiklar som lyfter fram viktiga vetenskapliga resultat.

PLOS ONE:s bredd utmärks av att tidskriften inte tar hänsyn till forskningsresultatens upplevda värde eller effekt när den väljer om en artikel ska publiceras. Istället fokuserar tidskriften på forskningens vetenskapliga tillförlitlighet och dess förmåga att bidra till det vetenskapliga samfundet. Denna metod garanterar att viktiga vetenskapliga resultat inte försummas på grund av en upplevd brist på genomslagskraft eller attraktionskraft, och den möjliggör publicering av ett bredare spektrum av forskning.

Typer av artiklar

 • Forskningsartiklar: Detta är den vanligaste typen av artiklar som publiceras i PLOS ONE. De innehåller ursprungliga forskningsbaserade nya vetenskapliga resultat. Den typiska vetenskapliga strukturen för forskningsartiklar inkluderar en introduktion, metoder, resultat och diskussionsavsnitt. De resultat som presenteras i forskningsartiklar bör stödjas av data som är både robusta och statistiskt säkerställda.
 • Kortfattade rapporter: Korta rapporter är kortare skrifter som innehåller preliminära eller småskaliga forskningsresultat. De är vanligtvis inte mer än 3 000 ord långa och innehåller inte lika mycket information som forskningsartiklar. De kanske inte har samma grad av statistisk analys som forskningsartiklar och kan ge utforskande resultat.
 • Artiklar om metodik: Artiklar om metodik beskriver nya eller bättre sätt att utföra vetenskaplig forskning. De kan vara inriktade på att utveckla nya statistiska metoder, försöksupplägg eller dataanalysmetoder. 
 • Redaktionen: Editorials är opinionsyttringar om aktuella vetenskapliga frågor. Ledarartiklar publiceras ofta av tidskriftens redaktörer, men de kan också skrivas av inbjudna specialister inom ett visst ämne.
 • Perspektiv: Dessa artiklar ger ett alternativt perspektiv på en vetenskaplig fråga. Perspektiven kan vara baserade på personliga erfarenheter eller ge ett originellt tillvägagångssätt för dataanalys eller tolkning.
 • Recensioner av böcker: Detta är bokrecensioner om vetenskaplig forskning. Bokrecensioner skrivs ofta av inbjudna specialister inom sina respektive områden.
 • Preprints: Peer-reviewed versioner av forskningsartiklar som ännu inte har publicerats. PLOS ONE accepterar preprints och uppmuntrar författare att göra sina preprints tillgängliga för allmänheten. Preprints betraktas inte som tidigare publikationer och har ingen betydelse för peer-review-processen.

Kriterier för offentliggörande 

PLOS ONE har strikta publiceringskrav som författare måste följa för att deras arbete ska övervägas för publicering. Dessa kriterier garanterar att den publicerade forskningen är av hög kvalitet och noggrannhet, samt att den följer etiska standarder.

Följande är de viktigaste kriterierna för publicering i PLOS ONE:

 • Vetenskaplig stringens: Forskningen måste vara vetenskapligt giltig, med klart definierade mål, solida data och adekvat statistisk analys.
 • Originalitet och betydelse: Forskningsprojektet måste vara unikt och ha potential att bidra väsentligt till sitt område.
 • Reproducerbarhet och öppenhet: Forskningen måste utvecklas och utföras på ett sådant sätt att andra forskare kan replikera resultaten. Författarna måste också tillhandahålla adekvat material och dokumentation för att möjliggöra insyn i och granskning av forskningen. 
 • Etiska normer: Etiska standarder och riktlinjer måste följas vid forskning, och alla eventuella intressekonflikter måste deklareras.
 • Tydlighet och läsbarhet: Forskningsresultaten ska uttryckas på ett klart och koncist språk, med tillräckligt med information för att läsarna ska kunna förstå forskningen och dess konsekvenser. 

Process för inbördes utvärdering

För att garantera att alla publicerade artiklar är sakkunniggranskade och av hög kvalitet använder PLOS ONE ett flerstegsförfarande för redaktionell granskning och utvärdering. 

En intern kvalitetskontroll görs först för att upptäcka eventuella problem, t.ex. konkurrerande intressen, efterlevnad av etiska normer, datatillgänglighet, finansiella upplysningar samt vetenskapliga eller politiska krav. Vid denna tidpunkt kan författarna uppmanas att göra ändringar eller ge en förklaring.

Efter att ha genomgått kvalitetskontrollen tilldelas varje artikel en medlem i Editorial Board som genomför en peer review och väljer att acceptera, avslå eller rekommendera ändringar i manuskriptet. En omfattande översikt över redaktions- och peer review-processen finns här.

Tidpunkter för tidskrifter

Tabellen visar de olika stegen i publiceringen och den uppskattade tidpunkten för varje process, från januari 2020 till juni 2022. Tiden till det första redaktionella beslutet, tiden till det första beslutet, tiden till det slutliga beslutet, tiden till godkännande och tiden till publicering ingår alla i uppgifterna.

PubliceringsfasJan - juni 20Jul - Dec 20Jan - juni 21Jul - Dec 21Jan - Jun 22
Tid till första redaktionella beslut (refusering eller peer review)12 dagar16 dagar12 dagar15 dagar17 dagar
Tid till första beslut44 dagar47 dagar48 dagar53 dagar62 dagar
Tid till slutligt beslut (avslag eller godkännande)83 dagar84 dagar90 dagar105 dagar118 dagar
Tid till acceptans144 dagar149 dagar157 dagar170 dagar196 dagar
Tid till publicering169 dagar162 dagar170 dagar177 dagar205 dagar
Tid från godkännande till publicering13 dagar11 dagar10 dagar9 dagar10 dagar

Avgifter för offentliggörande

Följande tabell sammanfattar publiceringsavgifterna för PLOS ONE per den 6 februari 2023:

Typ av artikelPubliceringsavgift (USD)
Registrerad rapport Protokoll$1,477
Registrerad rapport Artikel$856
Laboratorieprotokoll$1,214
Studieprotokoll$1,931
Alla andra artiklar$1,931

Mer information finns tillgänglig här. 

Öppen tillgång

PLOS ONE är expert på open access-publicering, vilket innebär att alla artiklar som publiceras i tidskriften är fritt tillgängliga för alla läsare, utan begränsningar eller prenumerationskrav. Detta gör inte bara vetenskaplig forskning mer allmänt tillgänglig, utan säkerställer också att studieresultat är tillgängliga för alla, från forskare till allmänheten. Läs mer om open access-publicering i "Vad är öppen vetenskap och varför är det viktigt inom forskning.

Dessutom publiceras PLOS ONE under en Creative Commons-licens, särskilt CC BY-licensen, som gör det möjligt att återanvända, sprida och bygga vidare på publicerade artiklar med vederbörlig kreditering av originalförfattarna. Denna metod uppmuntrar öppen vetenskap genom att möjliggöra mer omfattande användning och delning av forskningsresultat, vilket påskyndar vetenskapens framsteg. 

Skapa fantastisk vetenskaplig infografik utan tidigare erfarenhet av design

Mind the Graph har ett stort bibliotek med vetenskapligt exakta illustrationer som täcker ett brett spektrum av områden som biologi, medicin, kemi och fysik. Ett perfekt alternativ för forskare utan tidigare designkunskaper som vill skapa enastående vetenskaplig infografik.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar