Akateeminen julkaiseminen on tärkeä osa tieteellistä tutkimusta, ja sillä on tärkeä rooli tiedon välittämisessä suurelle yleisölle. Viime vuosina perinteinen julkaisumalli on haastettu kehittämällä avoimia lehtiä, joissa tieteellinen tutkimus on vapaasti saatavilla ilman tilausta. PLOS ONE on yksi näistä avoimista julkaisuista, ja se on tunnettu ainutlaatuisesta lähestymistavastaan tieteellisen tiedon levittämiseen.

Tässä artikkelissa käsitellään PLOS ONE -julkaisun vaikuttavuuskerrointa, kuten merkittäviä ominaisuuksia, julkaisukriteerejä, vertaisarviointiprosessia, sitoutumista avoimeen julkaisemiseen ja muita tärkeitä aiheita.

Mikä on lehden vaikuttavuuskerroin?

Lehden vaikuttavuuskerroin on tilasto, joka laskee tietyssä lehdessä julkaistujen artikkeleiden saamien viittausten keskimääräisen määrän tietyn ajanjakson aikana. Vaikutuskerroin lasketaan jakamalla tietyssä lehdessä tiettynä vuonna julkaistujen artikkelien saamien viittausten kokonaismäärä samana vuonna julkaistujen artikkelien kokonaismäärällä.

Sitä käytetään usein arvioimaan lehden merkitystä, sillä korkeammat vaikuttavuuskertoimet viittaavat siihen, että lehteä luetaan ja siihen viitataan paljon omalla alallaan. Tutkijat, kustantajat ja rahoituslaitokset voivat käyttää tätä indikaattoria arvioidessaan tietyssä lehdessä julkaistun tutkimuksen laatua ja vaikutusta.

On huomattava, että vaikuttavuuskerroin ei ole täydellinen mittari lehden vaikuttavuudelle, ja sitä on kyseenalaistettu monista eri syistä. Vaikuttavuuskerroin voi esimerkiksi olla puolueellinen sellaisten lehtien suhteen, jotka julkaisevat katsausartikkeleita tai jotka toimivat aloilla, joilla artikkeleihin viitataan todennäköisemmin, kuten kliinisessä lääketieteessä. Lisäksi se voi edistää sellaisten tutkimusten julkaisemista, joihin todennäköisesti viitataan enemmän kuin sellaisten, jotka ovat omaperäisempiä tai joilla on suurempi vaikutus yhteiskuntaan.

Mikä on PLOS ONE Impact Factor?

PLOS ONE on ollut yksi maailman menestyneimmistä avoimen julkaisemisen lehdistä vuonna 2006 tapahtuneesta julkaisusta lähtien. Se on säännöllisesti listattu alansa parhaiden lehtien joukkoon, ja sen vaikuttavuuskerroin on vähitellen kasvanut ajan myötä.

PLOS ONE -julkaisun vaikuttavuuskerroin oli 3,240 vuonna 2020, ja se parani edelleen vuonna 2021 ja oli 3,752, mikä on korkein arvo sitten vuoden 2012. Useiden vuosien ajan lehden iskukerroin on ollut jatkuvasti yli 2,0, mikä on osoitus lehden omistautumisesta korkealaatuisen tutkimuksen julkaisemiseen monilla eri aloilla.

PLOS ONE -julkaisun laajuus

PLOS ONE julkaisee alkuperäisiä tutkimusartikkeleita monilta eri tieteenaloilta, kuten biologiasta, lääketieteestä, fysiikasta, tekniikasta, tietotekniikasta, psykologiasta ja muista. Lehti on laaja, ja se kannustaa julkaisemaan artikkeleita, joissa tuodaan esiin merkittäviä tieteellisiä tuloksia.

PLOS ONE -lehden laaja-alaisuus on huomionarvoista siinä mielessä, että lehti ei ota huomioon tutkimustulosten koettua arvoa tai vaikutusta valitessaan, julkaistaanko artikkeli. Sen sijaan lehti keskittyy tutkimuksen tieteelliseen luotettavuuteen ja sen kykyyn edistää tiedeyhteisön toimintaa. Tämä menetelmä takaa sen, että olennaisia tieteellisiä tuloksia ei jätetä huomiotta vaikutuksen tai kiinnostavuuden puutteen vuoksi, ja se mahdollistaa laajemman tutkimustiedon julkaisemisen.

Artikkelityypit

 • Tutkimusartikkelit: Nämä ovat yleisimpiä PLOS ONE -julkaisussa julkaistuja artikkeleita. Niissä esitetään alkuperäisiä tutkimukseen perustuvia uusia tieteellisiä tuloksia. Tutkimusartikkelien tyypilliseen tieteelliseen rakenteeseen kuuluvat johdanto, menetelmät, tulokset ja keskusteluosio. Tutkimusartikkeleissa esitettyjen tulosten tueksi on esitettävä sekä vankkaa että tilastollisesti luotettavaa tietoa.
 • Lyhyet raportit: Lyhytraportit ovat lyhyempiä kirjoituksia, joissa esitetään alustavia tai pienimuotoisia tutkimustuloksia. Ne ovat yleensä enintään 3 000 sanan pituisia, eikä niissä käsitellä yhtä paljon tietoja kuin tutkimusartikkeleissa. Niissä ei välttämättä ole yhtä perusteellista tilastollista analyysia kuin tutkimusartikkeleissa, ja niissä saatetaan esittää kartoittavia tuloksia.
 • Menetelmäartikkelit: Menetelmiä koskevissa artikkeleissa kuvataan uusia tai parempia tapoja toteuttaa tieteellistä tutkimusta. Niissä saatetaan keskittyä uusien tilastollisten menetelmien, koejärjestelyjen tai tietojen analysointimenetelmien kehittämiseen. 
 • Pääkirjoitukset: Pääkirjoitukset ovat kannanottoja ajankohtaisista tieteellisistä kysymyksistä. Pääkirjoituksia julkaisevat usein lehden päätoimittajat, mutta ne voivat olla myös tietyn aiheen asiantuntijoiden kirjoittamia.
 • Näkökulmia: Nämä artikkelit tarjoavat vaihtoehtoisen näkökulman tieteelliseen kysymykseen. Näkökulmat voivat perustua henkilökohtaiseen kokemukseen tai tarjota omaperäisen lähestymistavan tietojen analysointiin tai tulkintaan.
 • Kirja-arvostelut: Nämä ovat tieteellistä tutkimusta käsitteleviä kirja-arvosteluja. Kirja-arvostelut kirjoittavat usein kutsutut oman alansa asiantuntijat.
 • Esiprintit: Vertaisarvioidut versiot tutkimusartikkeleista, joita ei ole vielä julkaistu. PLOS ONE hyväksyy esiprintit ja kannustaa kirjoittajia asettamaan esiprintit yleisön saataville. Esitulosteita ei pidetä aiempina julkaisuina, eikä niillä ole merkitystä vertaisarviointiprosessissa.

Julkaisuperusteet 

PLOS ONE -julkaisussa on tiukat julkaisuvaatimukset, joita kirjoittajien on noudatettava, jotta heidän työnsä voidaan hyväksyä julkaistavaksi. Näillä kriteereillä taataan, että julkaistu tutkimus on laadukasta ja tiukkaa ja että siinä noudatetaan eettisiä normeja.

PLOS ONE -julkaisussa julkaisemisen tärkeimmät kriteerit ovat seuraavat:

 • Tieteellinen tarkkuus: Tutkimuksen on oltava tieteellisesti pätevä, ja siinä on oltava selkeästi määritellyt tavoitteet, vankka aineisto ja riittävä tilastollinen analyysi.
 • Omaperäisyys ja merkitys: tutkimushankkeen on oltava ainutlaatuinen ja sillä on oltava mahdollisuus edistää merkittävästi alaansa.
 • Toistettavuus ja avoimuus: Tutkimus on kehitettävä ja toteutettava siten, että muut tutkijat voivat toistaa tulokset. Tekijöiden on myös annettava riittävä aineisto ja dokumentaatio tutkimuksen avoimuuden ja tarkastelun mahdollistamiseksi. 
 • Eettiset normit: Tutkimusta tehtäessä on noudatettava eettisiä normeja ja ohjeita, ja mahdolliset eturistiriidat on ilmoitettava.
 • Selkeys ja luettavuus: Tutkimustulokset on ilmaistava selkeällä ja tiiviillä kielellä, ja niissä on oltava riittävästi tietoa, jotta lukijat ymmärtävät tutkimuksen ja sen vaikutukset. 

Vertaisarviointiprosessi

PLOS ONE käyttää monivaiheista toimituksellista seulonta- ja arviointimenettelyä varmistaakseen, että kaikki julkaistut artikkelit ovat vertaisarvioituja ja laadukkaita. 

Ensin suoritetaan sisäinen laadunvalvonta mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi, kuten kilpailevien etujen, eettisten normien noudattamisen, tietojen saatavuuden, taloudellisten tietojen julkistamisen sekä tieteellisten tai poliittisten vaatimusten osalta. Tässä vaiheessa kirjoittajia voidaan pyytää tekemään muutoksia tai antamaan selitys.

Laadunvalvontatarkastuksen läpäisyn jälkeen kukin artikkeli osoitetaan toimituskunnan jäsenelle, joka suorittaa vertaisarvioinnin ja päättää, hyväksytäänkö, hylätäänkö käsikirjoitus vai suositellaanko siihen muutoksia. Toimitus- ja vertaisarviointiprosessista annetaan kattava yleiskatsaus.

Lehden ajoitukset

Tässä taulukossa esitetään julkaisemisen eri vaiheet ja kunkin prosessin arvioitu aikataulu tammikuusta 2020 kesäkuuhun 2022. Aika ensimmäiseen toimitukselliseen päätökseen, aika ensimmäiseen päätökseen, aika lopulliseen päätökseen, aika hyväksymiseen ja aika julkaisemiseen sisältyvät kaikki tietoihin.

Julkaisuvaihetammi - kesäkuu 20heinäkuu - joulukuu 20tammi - kesäkuu 21heinäkuu - joulukuu 21tammi - kesäkuu 22
Aika ensimmäiseen toimitukselliseen päätökseen (hylkääminen tai vertaisarviointi) asti.12 päivää16 päivää12 päivää15 päivää17 päivää
Aika ensimmäiseen päätökseen44 päivää47 päivää48 päivää53 päivää62 päivää
Aika lopulliseen päätökseen (hylkääminen tai hyväksyminen)83 päivää84 päivää90 päivää105 päivää118 päivää
Aika hyväksymiseen144 päivää149 päivää157 päivää170 päivää196 päivää
Aika julkaisuun169 päivää162 päivää170 päivää177 päivää205 päivää
Aika hyväksymisestä julkaisuun13 päivää11 päivää10 päivää9 päivää10 päivää

Julkaisumaksu

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto PLOS ONE -julkaisupalkkioista 6. helmikuuta 2023 alkaen:

Artikkelin tyyppiJulkaisumaksu (USD)
Rekisteröity raporttipöytäkirja$1,477
Rekisteröity raportti Artikkeli$856
Laboratorioprotokollat$1,214
Tutkimusprotokollat$1,931
Kaikki muut artikkelit$1,931

Lisätietoja on saatavilla täällä. 

Avoin pääsy

PLOS ONE on avoimen julkaisemisen asiantuntija, mikä tarkoittaa, että kaikki lehdessä julkaistut artikkelit ovat vapaasti kaikkien lukijoiden saatavilla ilman rajoituksia tai tilausvaatimuksia. Näin tieteellinen tutkimus on laajemmin saatavilla, ja lisäksi varmistetaan, että tutkimustulokset ovat kaikkien saatavilla tutkijoista suurelle yleisölle. Lue lisää avoimen julkaisemisen mahdollisuuksista osoitteessa "Mitä avoin tiede on ja miksi se on tärkeää tutkimuksessa.

Lisäksi PLOS ONE julkaistaan Creative Commons -lisenssillä, erityisesti CC BY -lisenssillä, joka sallii julkaistujen artikkelien uudelleenkäytön, levittämisen ja jatkokehittämisen, kunhan alkuperäiset kirjoittajat saavat asianmukaisen kunnianosoituksen. Tämä menetelmä edistää avointa tiedettä, sillä se mahdollistaa tutkimustulosten laajemman käytön ja jakamisen ja nopeuttaa siten tieteen kehitystä. 

Tee upeita tieteellisiä infografiikoita ilman aiempaa kokemusta suunnittelusta.

Mind the Graph on laaja kirjasto tieteellisesti tarkkoja kuvituksia, jotka kattavat monenlaisia aloja, kuten biologiaa, lääketiedettä, kemiaa ja fysiikkaa. Ihanteellinen vaihtoehto tutkijoille, joilla ei ole aiempaa suunnittelutaitoa ja jotka haluavat luoda erinomaisia tieteellisiä infografiikoita.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit