Академичните публикации са важна част от научните изследвания и играят важна роля за предаването на знанията на широката общественост. Развитието на списанията със свободен достъп, които дават свободен достъп до научни изследвания, без да изискват абонамент, представлява предизвикателство за традиционния модел на публикуване през последните години. PLOS ONE се откроява сред тези издания със свободен достъп, известни с уникалния си подход към разпространението на научни знания.

В тази статия ще бъдат обсъдени факторът на въздействие на PLOS ONE, като например важни характеристики, критерии за публикуване, процес на рецензиране, ангажимент за свободен достъп и други важни теми.

Какво представлява импакт факторът на едно списание?

Импакт факторът на списанието е статистически показател, който изчислява средния брой цитати, получени от статии, публикувани в определено списание за определен период от време. Импакт факторът се изчислява, като се раздели общият брой цитати, получени от статии, публикувани в списанието през дадена година, на общия брой статии, публикувани през същата година.

Той често се използва за оценка на важността на дадено списание, като по-високият импакт фактор предполага, че списанието е широко четено и цитирано в своята област. Изследователите, издателите и агенциите за финансиране могат да използват този показател, за да преценят качеството и въздействието на изследванията, публикувани в дадено списание.

Трябва да се отбележи, че импакт факторът не е идеален измерител на влиянието на дадено списание и е поставян под въпрос по различни причини. Факторът на влияние например може да е предубеден към списания, които публикуват обзорни статии, или към такива в области, в които е по-вероятно статиите да бъдат цитирани, като например клиничната медицина. Освен това той може да насърчава публикуването на изследвания, за които има по-голяма вероятност да бъдат цитирани, отколкото на такива, които са по-оригинални или имат по-голямо влияние върху обществото.

Какво представлява импакт факторът на PLOS ONE?

От създаването си през 2006 г. PLOS ONE е едно от най-успешните списания със свободен достъп в света. То редовно е включено в списъка на най-добрите списания в своята област, като импакт факторът му постепенно се увеличава с течение на времето.

През 2020 г. импакт факторът на PLOS ONE беше 3,240, а през 2021 г. той се подобри още повече, достигайки 3,752 - най-високата стойност от 2012 г. насам. В продължение на много години импакт факторът на списанието непрекъснато е над 2,0, което показва неговата отдаденост на публикуването на висококачествени изследвания в широк спектър от области.

Обхват на PLOS ONE

PLOS ONE публикува оригинални научни статии в широк спектър от научни области, включително биология, медицина, физика, инженерство, компютърни науки, психология и други. Обхватът на списанието е широк и то насърчава статии, които подчертават важни научни резултати.

Широтата на PLOS ONE се отличава с това, че списанието не взема под внимание възприеманата стойност или ефект на резултатите от изследванията, когато избира дали да публикува дадена статия. Вместо това списанието се фокусира върху научната надеждност на изследването и способността му да допринесе за научната общност. Този метод гарантира, че съществени научни резултати не се пренебрегват поради предполагаема липса на въздействие или привлекателност, и позволява публикуването на по-широк спектър от изследвания.

Видове статии

 • Научни статии: Това са най-разпространените видове статии, публикувани в PLOS ONE. Те предоставят оригинални нови научни резултати, основани на изследвания. Типичната научна структура на изследователските статии включва увод, методи, резултати и раздел за обсъждане. Представените в научните статии констатации трябва да бъдат подкрепени с данни, които са надеждни и статистически обосновани.
 • Кратки доклади: Кратките доклади са по-кратки текстове, които предлагат предварителни или малки резултати от изследвания. Обикновено те са с дължина не повече от 3000 думи и не съдържат толкова много информация, колкото научните статии. В тях може да няма същата степен на статистически анализ като в научните статии и може да се дават проучвателни резултати.
 • Статии за методологията: Статиите по методология описват нови или по-добри начини за провеждане на научни изследвания. Те могат да се съсредоточат върху разработването на нови статистически методи, експериментални проекти или подходи за анализ на данни. 
 • Редакционни статии: Редакционните статии са изказвания на мнение по актуални научни проблеми. Редакционните статии често се публикуват от редакторите на списанието, но могат да бъдат написани и от поканени специалисти по дадена тема.
 • Перспективи: Тези статии предоставят алтернативна гледна точка към даден научен проблем. Перспективите могат да се основават на личен опит или да предоставят оригинален подход към анализа или интерпретацията на данни.
 • Прегледи на книги: Това са рецензии на книги за научни изследвания. Прегледите на книги често се пишат от поканени специалисти в съответните области.
 • Предварителни отпечатъци: Рецензирани версии на научни статии, които все още не са публикувани. PLOS ONE приема препринти и насърчава авторите да направят своите препринти публично достояние. Препринтите не се считат за предишни публикации и нямат отношение към процеса на рецензиране.

Критерии за публикуване 

PLOS ONE има стриктни изисквания за публикуване, които авторите трябва да спазват, за да може работата им да бъде разгледана за публикуване. Тези критерии гарантират, че публикуваните изследвания са с високо качество и строгост, както и че спазват етичните стандарти.

Основните критерии за публикуване в PLOS ONE са следните:

 • Научна строгост: Изследването трябва да бъде научно обосновано, с ясно определени цели, солидни данни и адекватен статистически анализ.
 • Оригиналност и значимост: изследователският проект трябва да е уникален и да има потенциал да допринесе значително в своята област.
 • Възпроизводимост и прозрачност: Изследването трябва да бъде разработено и проведено по такъв начин, че други изследователи да могат да повторят резултатите. Авторите трябва също така да предоставят подходящи материали и документация, които да позволят прозрачност и контрол на изследването. 
 • Етични стандарти: При провеждането на изследвания трябва да се спазват етичните стандарти и насоки и да се декларират всички възможни конфликти на интереси.
 • Яснота и четливост: Резултатите от изследването трябва да бъдат изразени на ясен и кратък език, с достатъчно информация, която да позволи на читателите да разберат изследването и неговите последици. 

Процес на партньорска проверка

За да се гарантира, че всички публикувани статии са рецензирани и с високо качество, PLOS ONE използва многоетапна процедура за редакционна проверка и оценка. 

Първоначално се извършва вътрешна проверка на качеството, за да се открият всички възможни трудности, като например конкурентни интереси, спазване на етичните стандарти, наличност на данни, оповестяване на финансова информация и научни или политически изисквания. На този етап от авторите може да бъде поискано да направят промени или да дадат обяснение.

След като премине успешно проверката за качество, всяка статия се разпределя към член на редакционния съвет, който извършва партньорска проверка и решава дали да приеме, отхвърли или препоръча изменения в ръкописа. Представен е подробен преглед на редакционния процес и процеса на партньорска проверка.

Време на списанието

В тази таблица са показани различните етапи на публикуване и очакваните срокове за всеки процес - от януари 2020 г. до юни 2022 г. В данните са включени времето до първото редакционно решение, времето до първото решение, времето до окончателното решение, времето до приемането и времето до публикуването.

Етап на публикуванеянуари - юни 20юли - декември 20януари - юни 21юли - декември 21януари - юни 22
Време до първото редакционно решение (отхвърляне или рецензиране)12 дни16 дни12 дни15 дни17 дни
Време до първото решение44 дни47 дни48 дни53 дни62 дни
Време за вземане на окончателно решение (отхвърляне или приемане)83 дни84 дни90 дни105 дни118 дни
Време за приемане144 дни149 дни157 дни170 дни196 дни
Време за публикуване169 дни162 дни170 дни177 дни205 дни
Време от приемането до публикуването13 дни11 дни10 дни9 дни10 дни

Такси за публикуване

В следващата таблица са обобщени таксите за публикуване на PLOS ONE към 6 февруари 2023 г:

Тип на статиятаТакса за публикуване (USD)
Протокол за регистриран доклад$1,477
Регистриран доклад Статия$856
Лабораторни протоколи$1,214
Протоколи от проучвания$1,931
Всички други статии$1,931

Налична е повече информация тук. 

Отворен достъп

PLOS ONE е експерт в областта на публикуването със свободен достъп, което означава, че всички статии, публикувани в списанието, са свободно достъпни за всички читатели, без ограничения или изисквания за абонамент. Това не само прави научните изследвания по-широко достъпни, но и гарантира, че резултатите от проучванията са достъпни за всички - от изследователите до широката общественост. Научете повече за публикуването със свободен достъп в "Какво представлява отворената наука и защо е важна за научните изследвания.

Освен това PLOS ONE се публикува под лиценза Creative Commons, по-специално CC BY, който позволява повторната употреба, разпространението и надграждането на публикуваните статии с надлежно посочване на оригиналните автори. Този метод насърчава отворената наука, като дава възможност за по-широко използване и споделяне на резултатите от изследванията, като по този начин ускорява напредъка на науката. 

Създаване на зашеметяващи научни инфографики без предишен опит в дизайна

Mind the Graph разполага с богата библиотека от прецизни научни илюстрации, обхващащи широк спектър от области като биология, медицина, химия и физика. Идеална алтернатива за изследователи без предварителни познания в областта на дизайна, които желаят да създават изключителни научни инфографики.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони