Publikacje akademickie są ważną częścią badań naukowych i odgrywają istotną rolę w przekazywaniu wiedzy ogółowi społeczeństwa. Rozwój czasopism o otwartym dostępie, które zapewniają bezpłatny dostęp do badań naukowych bez konieczności posiadania subskrypcji, stanowił w ostatnich latach wyzwanie dla tradycyjnego modelu publikacji. PLOS ONE wyróżnia się wśród tych otwartych publikacji, słynąc z unikalnego podejścia do dystrybucji wiedzy naukowej.

W tym artykule omówiony zostanie współczynnik wpływu PLOS ONE, taki jak istotne cechy, kryteria publikowania, proces recenzowania, zobowiązanie do otwartego dostępu i inne ważne tematy.

Czym jest współczynnik wpływu czasopisma?

Współczynnik wpływu czasopisma to statystyka, która oblicza średnią liczbę cytowań uzyskanych przez artykuły opublikowane w określonym czasopiśmie w określonym czasie. Współczynnik wpływu jest obliczany poprzez podzielenie całkowitej liczby cytowań uzyskanych przez artykuły opublikowane w czasopiśmie w danym roku przez całkowitą liczbę artykułów opublikowanych w tym samym roku.

Jest on często wykorzystywany do oceny znaczenia czasopisma, przy czym wyższe współczynniki wpływu sugerują, że czasopismo jest często czytane i cytowane w swojej dziedzinie. Naukowcy, wydawcy i agencje finansujące mogą wykorzystać ten wskaźnik do oceny jakości i wpływu badań opublikowanych w danym czasopiśmie.

Należy zauważyć, że impact factor nie jest idealnym miernikiem wpływu czasopisma i był kwestionowany z wielu powodów. Na przykład, impact factor może być tendencyjny w stosunku do czasopism, które publikują artykuły przeglądowe lub te z dziedzin, w których istnieje większe prawdopodobieństwo, że artykuły będą cytowane, takich jak medycyna kliniczna. Co więcej, może on promować publikowanie badań, które są częściej cytowane, a nie tych, które są bardziej oryginalne lub mają większy wpływ na społeczeństwo.

Co to jest współczynnik wpływu PLOS ONE?

Od momentu uruchomienia w 2006 r., PLOS ONE jest jednym z najbardziej udanych czasopism o otwartym dostępie na świecie. Jest ono regularnie wymieniane wśród najlepszych czasopism w swojej dziedzinie, a jego współczynnik wpływu stopniowo wzrasta wraz z upływem czasu.

Współczynnik wpływu PLOS ONE wyniósł 3,240 w 2020 r., a w 2021 r. uległ dalszej poprawie, osiągając 3,752, najwyższą wartość od 2012 roku. Przez wiele lat współczynnik wpływu czasopisma stale przekraczał 2,0, co świadczy o jego zaangażowaniu w publikowanie wysokiej jakości badań w szerokim zakresie dziedzin.

Zakres PLOS ONE

PLOS ONE publikuje oryginalne artykuły badawcze z szerokiego zakresu dziedzin naukowych, w tym biologii, medycyny, fizyki, inżynierii, informatyki, psychologii i innych. Zakres czasopisma jest szeroki i zachęca do publikowania artykułów, które podkreślają najważniejsze wyniki naukowe.

Szeroki zakres PLOS ONE jest godny uwagi, ponieważ czasopismo nie bierze pod uwagę postrzeganej wartości lub wpływu wyników badań przy wyborze publikacji artykułu. Zamiast tego czasopismo koncentruje się na wiarygodności naukowej badań i ich zdolności do wniesienia wkładu do społeczności naukowej. Metoda ta gwarantuje, że istotne wyniki naukowe nie zostaną pominięte z powodu postrzeganego braku wpływu lub atrakcyjności, a także pozwala na publikację szerszego zakresu badań.

Rodzaje artykułów

 • Artykuły badawcze: Są to najczęściej publikowane artykuły w PLOS ONE. Dostarczają one oryginalnych, opartych na badaniach nowych wyników naukowych. Typowa struktura naukowa artykułów badawczych obejmuje wprowadzenie, metody, wyniki i sekcje dyskusyjne. Wyniki przedstawione w artykułach badawczych powinny być poparte danymi, które są zarówno solidne, jak i statystycznie uzasadnione.
 • Krótkie raporty: Krótkie raporty to krótsze pisma, które oferują wstępne lub niewielkie wyniki badań. Zwykle nie przekraczają one 3000 słów i nie zawierają tylu informacji, co artykuły badawcze. Mogą nie mieć takiego samego stopnia analizy statystycznej jak artykuły badawcze i mogą przedstawiać wyniki eksploracyjne.
 • Artykuły metodologiczne: Artykuły dotyczące metodologii opisują nowe lub lepsze sposoby prowadzenia badań naukowych. Mogą one koncentrować się na opracowywaniu nowych metod statystycznych, projektów eksperymentalnych lub podejść do analizy danych. 
 • Artykuły redakcyjne: Artykuły redakcyjne to opinie na temat bieżących zagadnień naukowych. Artykuły redakcyjne są często publikowane przez redaktorów czasopisma, choć mogą być również pisane przez zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie.
 • Perspektywy: Artykuły te przedstawiają alternatywne spojrzenie na zagadnienia naukowe. Perspektywy mogą opierać się na osobistych doświadczeniach lub przedstawiać oryginalne podejście do analizy lub interpretacji danych.
 • Recenzje książek: Są to recenzje książek na temat badań naukowych. Recenzje książek są często pisane przez zaproszonych specjalistów w swoich dziedzinach.
 • Przedruki: Recenzowane wersje artykułów naukowych, które nie zostały jeszcze opublikowane. PLOS ONE akceptuje preprinty i zachęca autorów do ich publicznego udostępniania. Preprinty nie są traktowane jako wcześniejsze publikacje i nie mają wpływu na proces recenzji.

Kryteria publikacji 

PLOS ONE ma ścisłe wymagania publikacyjne, których autorzy muszą przestrzegać, aby ich praca została zakwalifikowana do publikacji. Kryteria te gwarantują, że publikowane badania są wysokiej jakości i rygorystyczne, a także że są zgodne ze standardami etycznymi.

Poniżej przedstawiono główne kryteria publikacji w PLOS ONE:

 • Rygor naukowy: Badania muszą być naukowo uzasadnione, z jasno określonymi celami, solidnymi danymi i odpowiednią analizą statystyczną.
 • Oryginalność i znaczenie: Projekt badawczy musi być unikalny i mieć potencjał, aby wnieść znaczący wkład w swoją dziedzinę.
 • Powtarzalność i przejrzystość: Badania muszą być opracowane i przeprowadzone w taki sposób, aby inni badacze mogli powtórzyć ich wyniki. Autorzy muszą również dostarczyć odpowiednie materiały i dokumentację, aby umożliwić przejrzystość i kontrolę badań. 
 • Standardy etyczne: Podczas prowadzenia badań należy przestrzegać standardów i wytycznych etycznych oraz zgłaszać wszelkie możliwe konflikty interesów.
 • Przejrzystość i czytelność: Wyniki badań powinny być wyrażone jasnym i zwięzłym językiem, z wystarczającą ilością informacji, aby umożliwić czytelnikom zrozumienie badań i ich implikacji. 

Proces wzajemnej weryfikacji

Aby zagwarantować, że wszystkie publikowane artykuły są recenzowane i wysokiej jakości, PLOS ONE stosuje wieloetapową procedurę weryfikacji i oceny redakcyjnej. 

W pierwszej kolejności przeprowadzana jest wewnętrzna kontrola jakości w celu wykrycia wszelkich możliwych trudności, takich jak konkurencyjne interesy, zgodność ze standardami etycznymi, dostępność danych, ujawnianie informacji finansowych oraz wymogi naukowe lub polityczne. Na tym etapie autorzy mogą zostać poproszeni o wprowadzenie zmian lub złożenie wyjaśnień.

Po przejściu kontroli jakości każdy artykuł jest przypisywany do członka Rady Redakcyjnej, który przeprowadza wzajemną recenzję i decyduje o przyjęciu, odrzuceniu lub zaleceniu poprawek do manuskryptu. Dostępny jest kompleksowy przegląd procesu redakcyjnego i wzajemnej oceny.

Terminy dziennika

Tabela przedstawia różne etapy publikacji i szacowany czas dla każdego procesu, od stycznia 2020 r. do czerwca 2022 r. W danych uwzględniono czas do pierwszej decyzji redakcyjnej, czas do pierwszej decyzji, czas do ostatecznej decyzji, czas do akceptacji i czas do publikacji.

Etap publikacjistyczeń - czerwiec 20Lipiec - grudzień 20styczeń - czerwiec 21Lipiec - grudzień 21styczeń - czerwiec 22
Czas do pierwszej decyzji redakcyjnej (odrzucenie lub recenzja)12 dni16 dni12 dni15 dni17 dni
Czas do podjęcia pierwszej decyzji44 dni47 dni48 dni53 dni62 dni
Czas do podjęcia ostatecznej decyzji (odrzucenie lub akceptacja)83 dni84 dni90 dni105 dni118 dni
Czas do akceptacji144 dni149 dni157 dni170 dni196 dni
Czas do publikacji169 dni162 dni170 dni177 dni205 dni
Czas od akceptacji do publikacji13 dni11 dni10 dni9 dni10 dni

Opłaty za publikację

Poniższa tabela podsumowuje opłaty za publikację w PLOS ONE na dzień 6 lutego 2023 r:

Typ artykułuOpłata za publikację (USD)
Protokół zarejestrowanego raportu$1,477
Zarejestrowany raport Artykuł$856
Protokoły laboratoryjne$1,214
Protokoły badań$1,931
Wszystkie pozostałe artykuły$1,931

Więcej informacji jest dostępnych tutaj. 

Otwarty dostęp

PLOS ONE jest ekspertem w publikowaniu w otwartym dostępie, co oznacza, że wszelkie artykuły opublikowane w czasopiśmie są swobodnie dostępne dla wszystkich czytelników, bez ograniczeń i wymogów subskrypcji. Nie tylko sprawia to, że badania naukowe są szerzej dostępne, ale także zapewnia, że wyniki badań są dostępne dla wszystkich, od naukowców po ogół społeczeństwa. Dowiedz się więcej o publikowaniu w otwartym dostępie w "Czym jest otwarta nauka i dlaczego jest ważna w badaniach naukowych.

Co więcej, PLOS ONE jest publikowany na licencji Creative Commons, w szczególności na licencji CC BY, która pozwala na ponowne wykorzystanie, rozpowszechnianie i rozwijanie opublikowanych artykułów z odpowiednim uznaniem dla oryginalnych autorów. Metoda ta zachęca do otwartej nauki, umożliwiając szersze wykorzystanie i udostępnianie wyników badań, przyspieszając tym samym postęp nauki. 

Tworzenie oszałamiających infografik naukowych bez wcześniejszego doświadczenia w projektowaniu

Mind the Graph posiada dużą bibliotekę precyzyjnych ilustracji naukowych obejmujących szeroki zakres dziedzin, takich jak biologia, medycyna, chemia i fizyka. Idealna alternatywa dla badaczy bez wcześniejszej wiedzy projektowej, którzy chcą tworzyć wyjątkowe infografiki naukowe.

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony