Researchers frequently face the difficulty of balancing the quantity of information offered in the main text with the desire to incorporate useful additional material while writing a research paper. 

Det er her vedlegget kommer inn i bildet. Selv om vedlegget er valgfritt, kan det bidra til å gjøre forskningsoppgaven klarere og mer fullstendig. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hensikten med og fordelene ved å bruke et vedlegg i en forskningsartikkel, samt noen anbefalinger for hvordan du kan innlemme denne delen i teksten.

Hva er et vedlegg til en forskningsoppgave?

Et vedlegg til en forskningsoppgave er et avsnitt som kan legges til på slutten av en forskningsoppgave. Det brukes til å presentere tilleggsmateriale som er viktig for oppgaven, men som ikke er helt nødvendig for hovedargumentet eller konklusjonene i oppgaven. 

Tabeller, diagrammer, grafer, rådata, intervjutranskripsjoner, spørreskjemaer, bilder og annen dokumentasjon kan inkluderes i vedlegget. Formålet med vedlegget er å gi ekstra detaljer og støtte til forskningsresultatene som presenteres i artikkelen, uten å ta leserens oppmerksomhet bort fra hovedargumentet.

Er det nødvendig med et vedlegg i en forskningsartikkel?

A research paper appendix is usually included when the amount of additional material is too extensive or complex to include in the primary text, or when the material would interrupt the flow of the argument if included in the primary text. 

The researcher normally chooses whether to add an appendix or not. An appendix can also be added if the publisher or the academic institution requires it. 

Ikke desto mindre kan vedleggsdelen i en forskningsartikkel være et nyttig tillegg, som gjør det mulig for forskere å gi mer materiale og støtte for resultatene i studien uten at det går på bekostning av hovedargumentet.

Hva skal være med i et vedlegg til en forskningsoppgave?

The resources that can be included in a research paper appendix vary based on the nature of the research and the specific paper requirements. But, here are some standard examples of what to add in the appendix of a research paper:

 • Figures and tables: Vedlegget kan inneholde ekstra tabeller, figurer, grafer eller diagrammer som gir mer utfyllende informasjon eller andre datapresentasjoner;
 • Store datasett eller rådata: Vedlegget kan inneholde store datasett eller rådata som ble brukt for å oppnå konklusjonene og funnene i publikasjonen. Dette gjør det mulig for interesserte lesere å evaluere dataene eller bruke dem i fremtidige studier; 
 • Spørreskjemaer og spørreundersøkelser: Hvis forskningen omfattet datainnsamling via spørreundersøkelser eller spørreskjemaer, kan vedlegget inneholde et eksempel på undersøkelsen eller spørreskjemaet som ble brukt i forskningen;
 • Transkripsjoner av intervjuer: Hvis forskningen omfatter intervjuer, kan vedlegget inneholde transkripsjoner av slike intervjuer;
 • Additional methodology details: Vedlegget kan inneholde ekstra metodedetaljer fra studien som ikke kunne inkluderes i artikkelens hovedtekst;
 • Ytterligere dokumenter: Eventuelle tillatelsesskjemaer, samtykkeskjemaer eller dokumentasjon for etisk godkjenning. 

Fremgangsmåte for å skrive et vedlegg til en forskningsartikkel

 1. Bestem hva som skal være med: Før du begynner å skrive vedleggsdelen, er det viktig å identifisere hvilke elementer som skal inkluderes. Dette kan variere avhengig av studiens art og oppgavens unike behov; 
 1. Merk vedleggsdelen: Label the appendix section and give it an accurate title that represents the item provided. “Appendix A: Survey Questions,” for instance, or “Appendix B: Raw Data.” This will make it apparent to readers what is in the appendix;
 1. Organiser: Elementene i vedlegget bør organiseres logisk og oversiktlig. De kan sorteres etter type (f.eks. tabeller, figurer eller transkripsjoner), kilde (f.eks. undersøkelsesdata, intervjutranskripsjoner) eller andre relevante faktorer;
 1. Give context: Vedleggsartiklene bør støttes av en kort beskrivelse som viser sammenhengen og forklarer hvordan de er relatert til forskningen i artikkelen;
 1. Kryssreferanse: Hvis det henvises til elementer i vedlegget i hovedteksten i artikkelen, bør de kryssrefereres korrekt slik at leseren lett kan finne dem. 

Det er viktig å understreke at vedlegget kun skal inneholde materiale som er direkte relatert til studien og som støtter konklusjonene i oppgaven. Sørg for å ikke inkludere informasjon som ikke er direkte relatert til forskningen.

Formatering av vedlegg til en forskningsoppgave

Sitatformat, tittel, plassering og sidetall i et vedlegg til en forskningsoppgave må formateres med presisjon. Her er noen retningslinjer du kan følge:

 • Sitat: Først og fremst må du sørge for nøyaktige kildehenvisninger. De mest brukte standardene er APA, MLA og Chicago. Derfor bør du avklare hvilke formateringsstandarder som kreves.
 • Tittel: Tittelen skal være beskrivende og representere innholdet i vedlegget. Tittelen skal plasseres øverst på vedleggets første side.
 • Beliggenhet: The appendix should be inserted at the end of the paper, following the bibliography. Unless it is required otherwise.
 • Sidetall: Fra og med side 1 skal hver side nummereres fortløpende. Hvis vedlegget er på mer enn én side, legger du til etikett og tittel på hver påfølgende side.

Bli med i vårt raskt voksende fellesskap for å revolusjonere vitenskapelig kommunikasjon.

Mind the Graph is an online platform that provides researchers, scientists, and educators with a variety of scientific illustration tools and templates. It is intended to assist users in creating professional-looking graphics, diagrams, and illustrations to be used in research papers, presentations, and educational materials. 

One of the simplest platforms to utilize for making your work stand out! Start using Mind The Graph now.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler