Forskare ställs ofta inför svårigheten att balansera mängden information som erbjuds i huvudtexten med önskan att införliva användbart ytterligare material när de skriver en forskningsartikel. 

Det är här som bilagan kommer in i bilden. Även om bilagan är ett valfritt avsnitt kan den bidra till att förbättra tydligheten och fullständigheten i ett forskningsdokument. 

I den här artikeln kommer vi att titta på syftet med och fördelarna med att använda ett appendix i en forskningsartikel, samt några rekommendationer för att införliva detta avsnitt i ditt skrivande på ett framgångsrikt sätt.

Vad är en bilaga till en forskningsrapport?

En bilaga till ett forskningspapper är ett avsnitt som kan inkluderas i slutet av ett forskningspapper. Det används för att ge ytterligare material som är viktigt för uppsatsen men som inte är helt nödvändigt för det primära argumentet eller slutsatserna i uppsatsen. 

Tabeller, diagram, grafer, rådata, intervjuutskrifter, enkäter, bilder och andra stödjande bevis kan alla inkluderas i appendixet. Bilagans syfte är att ge extra detaljer och stöd för de forskningsresultat som presenteras i uppsatsen utan att avleda läsarens uppmärksamhet från det primära argumentet.

Är ett appendix nödvändigt i en forskningsrapport?

En bilaga till en uppsats brukar inkluderas när mängden ytterligare material är för omfattande eller komplex för att inkluderas i den primära texten, eller när materialet skulle avbryta argumentets flöde om det inkluderades i den primära texten. 

Forskaren väljer normalt om ett appendix ska läggas till eller inte. Ett appendix kan också läggas till om förlaget eller den akademiska institutionen kräver det. 

Ändå kan bilagan i en forskningsrapport vara ett bra tillägg som gör det möjligt för forskare att ge mer material och stöd för sina studieresultat utan att förringa det primära argumentet.

Vad ska ingå i ett appendix till en forskningsrapport?

Vilka resurser som kan inkluderas i en bilaga till ett forskningspapper varierar beroende på forskningens karaktär och de specifika kraven för papperet. Men här är några standardiserade exempel på vad du kan lägga till i bilagan till ett forskningspapper:

 • Figurer och tabeller: Bilagan kan innehålla extra tabeller, figurer, grafer eller diagram som ger mer ingående information eller annorlunda datapresentationer;
 • Stora datamängder eller rådata: Bilagan kan innehålla stora datamängder eller rådata som användes för att uppnå de slutsatser och resultat som anges i publikationen. Detta gör det möjligt för intresserade läsare att utvärdera uppgifterna eller tillämpa dem i framtida studier; 
 • Frågeformulär och undersökningar: Om forskningen omfattade datainsamling via enkäter eller frågeformulär kan bilagan innehålla ett urval av den enkät eller det frågeformulär som användes i forskningen;
 • Utskrifter av intervjuer: Om undersökningen omfattade intervjuer kan bilagan innehålla utskrifter av sådana intervjuer;
 • Ytterligare metoddetaljer: Bilagan kan innehålla extra metodinformation från studien som inte kunde inkluderas i artikelns huvudtext;
 • Ytterligare dokument: Eventuella tillståndsformulär, samtyckesformulär eller dokumentation om etiskt godkännande. 

Steg för att skriva en bilaga till en forskningsrapport

 1. Bestäm vilka föremål som ska ingå: Innan du börjar skriva avsnittet med bilagor är det viktigt att identifiera vilka delar som ska ingå. Detta kan variera beroende på studiens karaktär och uppsatsens unika behov; 
 1. Märk avsnittet med bilagor: Märk appendixavsnittet och ge det en korrekt titel som representerar det tillhandahållna objektet. Till exempel "Bilaga A: Enkätfrågor" eller "Bilaga B: Rådata". På så sätt blir det tydligt för läsaren vad som finns i bilagan;
 1. Organisera: Artiklarna i appendixet ska vara organiserade på ett logiskt och tydligt sätt. De kan sorteras efter typ (t.ex. tabeller, figurer eller utskrifter), källa (t.ex. undersökningsdata, intervjuutskrifter) eller någon annan relevant faktor;
 1. Ge sammanhang: Bilagorna ska åtföljas av en kort beskrivning som ger sammanhang och förklarar hur de relaterar till den forskning som presenteras i uppsatsen;
 1. Korshänvisning: Om det hänvisas till poster i bilagan i den primära texten i uppsatsen, bör de korshänvisas korrekt så att läsaren lätt kan hitta dem. 

Det bör understrykas att bilagan endast ska innehålla material som är direkt relaterat till studien och som stöder de slutsatser som dras i uppsatsen. Se till att inte inkludera någon information som inte är direkt relaterad till forskningen.

Formatering av en bilaga till en forskningsrapport

Citatformat, titel, plats och sidnummer i en bilaga till ett forskningspapper måste formateras med precision. Här är några riktlinjer som du kan följa:

 • Citationstecken: Först och främst ska du ange korrekta citat. De mest använda standarderna är APA, MLA och Chicago. Därför bör du klargöra vilka formateringsstandarder som krävs.
 • Titel: Titeln ska vara beskrivande och representera de ingående artiklarnas karaktär. Titeln ska placeras överst på bilagans första sida.
 • Plats: Bilagan ska infogas i slutet av uppsatsen, efter litteraturförteckningen. Om inte annat krävs.
 • Sidnummer: Börja med sidan 1 och numrera varje sida i följd. Om bilagan är mer än en sida lång, lägg till etikett och titel på varje efterföljande sida.

Gå med i vår snabbväxande gemenskap för att revolutionera vetenskaplig kommunikation

Mind the Graph är en onlineplattform som ger forskare, vetenskapsmän och lärare tillgång till en mängd olika verktyg och mallar för vetenskapliga illustrationer. Syftet är att hjälpa användarna att skapa grafik, diagram och illustrationer som ser professionella ut och som kan användas i forskningsrapporter, presentationer och utbildningsmaterial. 

En av de enklaste plattformarna att använda för att få ditt arbete att sticka ut! Börja använda Mind The Graph nu.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar