Tiede voi olla monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää, mutta oikeilla visuaalisilla apuvälineillä siitä voi tulla helposti lähestyttävää ja jopa kiehtovaa. Infografiikkaa on jo pitkään käytetty apuna tieteellisten ideoiden ja todisteiden välittämisessä, sillä sen avulla voidaan parantaa kykyä ymmärtää ja säilyttää tietoa tekemällä siitä helpommin sulavaa. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan grafiikan merkitystä tieteelle, sitä, miten grafiikkaa voidaan käyttää tieteellisen ymmärryksen lisäämiseen, ja joitakin parhaita työkaluja tehokkaan tieteellisen grafiikan tuottamiseen.

Tieteen grafiikka: Overview

Grafiikka on olennainen osa tiedettä, sillä se tekee monimutkaisista tiedoista ja käsitteistä helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettävämpiä erityisesti niille, jotka eivät ole tiedemiehiä. Kaaviot, kuvaajat, kaaviot, kuvitukset ja vuokaaviot ovat kaikki esimerkkejä visuaalisista kuvista, joita käytetään usein tutkimuksessa. Kullakin lajilla on omat etunsa ja haittansa erityyppisen tiedon välittämisessä.

Kaaviot ovat erityisen käyttökelpoisia havainnollistamaan eri elementtien välistä rakennetta, toimintaa tai suhteita, kun taas kaaviot ja kuvaajat ovat ihanteellisia numeeristen tietojen ja suuntausten esittämiseen. Kuvioita käytetään usein selittämään monimutkaisia ideoita tai havainnollistamaan kohteita, jotka ovat liian pieniä tai suuria paljain silmin havaittaviksi. Virtauskaavioita käytetään usein prosessin tai vaihesarjan havainnollistamiseen selkeällä ja tiiviillä tavalla. 

Kun tutkijat ymmärtävät kunkin infografiikkatyypin ainutlaatuiset vahvuudet, he voivat valita tehokkaimman tavan esitellä tietojaan ja ideoitaan kohderyhmälle.

Kun teet visuaalista aineistoa tieteeseen, ota huomioon yleisö ja tavoite. Selkeys, oikeellisuus ja yksinkertaisuus ovat ratkaisevia tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun luodaan tehokasta ja opettavaista grafiikkaa. Tutkijat, jotka käyttävät onnistuneesti grafiikkaa, voivat välittää tuloksensa selkeämmin, sitouttaa yleisönsä ja parantaa tutkimuksensa vaikutusta. 

Luonnontieteissä käytettävät grafiikkatyypit

Tietojen visualisointi

Tietojen visualisointi on olennainen osa tiedettä, koska sen avulla tutkijat voivat välittää tuloksiaan ja ideoitaan muille tutkijoille ja suurelle yleisölle.

Tietojen tehokkaan visualisoinnin kannalta on olennaista valita näytettäville tiedoille sopiva graafinen tyyli, kuten viivakaaviot, pylväskaaviot, hajontakuviot tai lämpökartat. Siihen kuuluu myös sopivien värimaailmojen, merkintöjen ja huomautusten käyttö, jotta aineistosta tulee selkeää ja ymmärrettävää.

Tietojen visualisointi on erityisen hyödyllistä, kun halutaan löytää kuvioita tai trendejä suurista tietokannoista, havaita poikkeamia tai poikkeavuuksia ja korostaa muuttujien välisiä korrelaatioita tai syy-yhteyksiä.

Kaaviot saatavilla osoitteessa Mind the Graph.

Tieteelliset kuvitukset

Tieteellinen kuvitus on useimmiten kuvitusta, joka voi olla monessa eri muodossa, kuten piirroksina, kaavioina, luonnoksina, valokuvina ja 3D-malleina.

Tieteelliset kuvitukset ovat tärkeitä monilla tieteenaloilla, kuten biologiassa, kemiassa, fysiikassa ja geologiassa, muutamia mainitakseni. Niitä käytetään apuna eri järjestystasojen rakenteiden, kuten molekyylien, solujen, kudosten, elinten ja olioiden, havainnollistamisessa. Kuvituksia voidaan käyttää myös eri elementtien välisten yhteyksien, kuten evoluutiopuiden tai ravintoverkkojen, havainnollistamiseen.

Kuvitukset saatavilla osoitteessa Mind the Graph.

Kuvitusta voidaan käyttää myös sellaisten kohteiden, kuten mikroskooppisten olentojen, esittämiseen, jotka ovat joko liian pieniä tai liian suuria paljain silmin havaittaviksi. Näiden kuvien luomisessa voidaan käyttää tieteellisistä laitteista tai simulaatioista saatuja tietoja. 

Infografiikka

Infografiikkaa voidaan käyttää tieteessä välittämään tutkimustuloksia, tieteellisiä käsitteitä tai muuta aineistoa laajalle yleisölle. 

Virtauskaaviot, aikajanat, prosessikaaviot, vertailukaaviot ja tilastokartat ovat kaikki esimerkkejä infografiikoista. Niissä käytetään usein kuvituksia, kuvakkeita, väripaletteja ja fontteja tiedon välittämiseksi esteettisesti houkuttelevalla tavalla.

Yksi infografiikan tärkeimmistä eduista on sen kyky jakaa monimutkainen tieto pieniin palasiin, jolloin yleisön on helpompi ymmärtää ja muistaa se. Niiden avulla voidaan myös tehdä tieteellisistä ajatuksista helpommin lähestyttäviä laajemmalle yleisölle, myös niille, joilla ei ole tieteellistä taustaa.

Malli saatavilla osoitteessa Mind the Graph.

Graafiset tiivistelmät

Graafinen tiivistelmä on eräänlainen graafinen esitys, jota käytetään tieteellisissä artikkeleissa tiivistämään tutkimushankkeen tärkeimmät tulokset tai ideat. Ne esiintyvät usein tieteellisen artikkelin alussa, ja ne koostuvat yleensä yhdestä kuvasta tai kuvaryhmästä sekä lyhyestä kuvatekstistä.

Graafisen tiivistelmän tarkoituksena on antaa lukijalle nopea ja tiivis yhteenveto tutkimuksesta ja korostaa keskeisiä tuloksia tai ajatuksia graafisesti houkuttelevalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Graafisia tiivistelmiä voidaan käyttää monimutkaisen tieteellisen tiedon välittämiseen laajemmalle yleisölle, mukaan lukien eri tieteenalojen tutkijat sekä suuren yleisön jäsenet, joilla ei välttämättä ole erikoisasiantuntemusta aiheesta.

Graafiset tiivistelmät voivat vaihdella peruskaavioista ja kaavioista monimutkaisempiin piirustuksiin tai 3D-malleihin. Ne ovat yleensä tieteellisen tutkimuksen tekijöiden tekemiä, usein yhteistyössä graafisen suunnittelun asiantuntijoiden kanssa tai käyttämällä sopivaa työkalua.

Malli saatavilla osoitteessa Mind the Graph.

Vaikka infografiikoilla ja graafisilla tiivistelmillä on joitakin yhtäläisyyksiä, on tärkeää pitää mielessä, että graafiset tiivistelmät ovat erityyppisiä infografiikoita, joita käytetään tiivistämään tietyn tieteellisen artikkelin tärkeimmät tulokset. Jos haluat ymmärtää paremmin näiden kahden välisiä eroja, lue "Graafiset tiivistelmät vs. Infografiikka: Oppia erot", jossa annetaan yksityiskohtaiset selitykset kustakin.

Vinkkejä oikean grafiikan valitsemiseen tiedettä varten

 1. Määritä kohderyhmäsi: Mieti, kuka on yleisösi ja mitkä ovat heidän tarpeensa, ennen kuin valitset grafiikan. Ovatko he asiantuntijoita vai suuren yleisön jäseniä? Millaista tarkkuutta he tarvitsevat? Mikä on grafiikan tavoite, ja minkälainen lausunto halutaan välittää?
 2. Tarkastellaan tietoja: Mieti, millaisten tietojen kanssa työskentelet. Onko se numero-, teksti- vai visuaalista dataa? Onko se staattista vai dynaamista? Kuinka paljon tietoa sinulla on ja mitä kuvioita tai suuntauksia haluat korostaa?
 3. Sovella grafiikkaa tietoihin: Kun olet määrittänyt kohderyhmän ja tiedot, valitse grafiikka, joka vastaa käytettävissäsi olevia tietoja. Käytä taulukoita tai kaavioita numeeristen tietojen esittämiseen, kuvituksia monimutkaisten prosessien tai järjestelmien esittämiseen ja infografiikkaa monimutkaisten ideoiden tai vertailukelpoisten ominaisuuksien välittämiseen. 
 4. Valitse sopiva muoto: Ota huomioon tapa, jolla grafiikkasi näytetään. Tuleeko se painettuun julkaisuun, verkkosivulle vai esitykseen? Valitse sopiva formaatti siihen välineeseen, jossa se esitetään.
 5. Säilytä yksinkertaisuus: Vältä liikaa grafiikkaa tai liian monimutkaisia malleja. Pidä kiinni suoraviivaisesta ja yksinkertaisesta tyylistä, joka on yleisön helppo ymmärtää ja tulkita. 

Työkalut tieteellisen grafiikan luomiseen

Ilmainen suunnitteluohjelmisto

 • Mind the Graph: Mind the Graph:tä pidetään laajalti yhtenä parhaista ilmaisista työkaluista tieteellisen grafiikan luomiseen, koska siinä on maailman suurin tieteellisesti tarkka kuvitusgalleria sekä tieteeseen keskittyviä ominaisuuksia, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja muokkausmahdollisuuksia.
 • Canva: Canva on suosittu graafisen suunnittelun alusta, jossa on yksinkertainen käyttöliittymä ja laaja valikoima malleja ja suunnittelutyökaluja. Alustalla on ilmaisversio, joka antaa käyttäjille pääsyn laajaan kokoelmaan suunnitteluelementtejä ja jonka avulla he voivat luoda erityyppisiä grafiikoita, kuten infografiikoita, kaavioita ja kuvituksia. 
 • Inkscape: Inkscape on tehokas vektorigrafiikkatyökalu, joka on ilmainen ja avoimen lähdekoodin työkalu. Sitä käytetään laajalti kuvitusten, kaavioiden ja kaavioiden tekemiseen ja muokkaamiseen. Inkscape on suosittu vaihtoehto tiedemiehille ja tutkijoille, joiden on luotava korkealaatuisia kuvituksia tieteellisiä julkaisuja varten, koska se tarjoaa laajan valikoiman kehittyneitä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden muokata muotoja ja polkuja, luoda kaltevuuksia ja kuvioita sekä lisätä tekstiä ja kuvia. Lisäksi Inkscapen avoimen lähdekoodin luonne antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä projekteissa ja rakentaa mukautettuja laajennuksia, mikä tekee siitä joustavan ja muokattavan graafisen suunnittelutyökalun.

Maksullinen suunnitteluohjelmisto

 • Adobe Creative Cloud: Adobe Creative Cloud on luova ohjelmistopaketti, joka sisältää Photoshopin, Illustratorin ja InDesignin. Näitä ohjelmia käytetään usein grafiikan ja kuvitusten luomiseen sekä tutkimustöiden tarkistamiseen ja järjestämiseen. Adobe Creative Cloud on suosittu tutkijoiden keskuudessa, ja se tarjoaa erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja, kuten opiskelija- ja akateemisia alennuksia.
 • CorelDRAW Graphics Suite: CorelDRAW Graphics Suite on asiantunteva graafisen suunnittelun ohjelmisto, joka sisältää erilaisia työkaluja grafiikan, kuvitusten ja ulkoasujen tekemiseen ja muokkaamiseen. Tutkijat käyttävät sitä usein tieteellisten graafien, kaavioiden ja piirustusten luomiseen. CorelDRAWissa on erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja, kuten kertaluonteinen osto ja tilauspohjainen malli.
 • GraphPad Prism: GraphPad Prism on tieteellinen kuvaaja- ja data-analyysiohjelma, jota tutkijat käyttävät usein korkealaatuisten kuvaajien ja kaavioiden luomiseen. Ohjelmassa on useita kehittyneitä ominaisuuksia, kuten kyky tehdä tilastollisia analyysejä ja tehdä julkaisukelpoisia kuvaajia. GraphPad Prism on saatavana useina eri hinnoitteluvaihtoehtoina, mukaan lukien jatkuva lisenssi ja tilauspohjainen suunnitelma.

Etsitkö tilattavia kuvia ja kuvituksia tieteen välittämistä varten?

Mind the Graph on helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla tutkijat voivat helposti tuottaa korkealaatuisia tieteellisiä kuvituksia, kaavioita ja muita visuaalisia aineistoja. Alusta on tarkoitettu erityisesti tieteelliseen viestintään, ja se sisältää erilaisia malleja ja työkaluja, jotka soveltuvat tieteelliseen tutkimukseen. Nauti ilmaisesta rajoitetusta versiosta tai valitse hinnoitteluvaihtoehdoista tarpeisiisi parhaiten sopiva!

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit