Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, w jaki sposób weryfikowane są prace badawcze, które czytasz i czasopisma, do których odwołujesz się podczas prowadzenia badań? Często zastanawiamy się, czy raport jest ważny, czy tylko fikcyjny, ale nie musisz się martwić. Istnieje system recenzji znany jako peer review, który weryfikuje wszystkie opublikowane prace. Z tego powodu artykuły naukowe są zawsze uważane za niezwykle ważną część innowacji. Dowiedzmy się szczegółowo, czym jest wzajemna weryfikacja i na czym ona polega. historia wzajemnej weryfikacji w tym artykule. 

Czym jest wzajemna weryfikacja?

Recenzja to proces krytycznej oceny stosowany w społecznościach akademickich i naukowych w celu oceny jakości, ważności i znaczenia prac badawczych, artykułów lub innych prac naukowych przed ich opublikowaniem. Jest to podstawowa część procesu publikacji naukowych i pomaga zapewnić, że opublikowane prace spełniają określone standardy jakości i wiarygodności.

Gdy badacz lub naukowiec przesyła swoją pracę do publikacji w czasopiśmie lub na konferencji, redaktor publikacji zazwyczaj wysyła manuskrypt do grupy ekspertów w danej dziedzinie, zwanych recenzentami. Recenzentami są zazwyczaj badacze lub pracownicy naukowi, którzy mają doświadczenie w tej samej lub pokrewnej dziedzinie, co recenzowany manuskrypt.

Recenzenci dokładnie oceniają przesłane prace pod kątem rygoru naukowego, metodologii, oryginalności, jasności prezentacji i przestrzegania wytycznych etycznych. Mogą oni ocenić projekt badawczy, metodologiaAnaliza danych i interpretacja wyników. Sprawdzają również, czy praca wnosi nową wiedzę do dziedziny i czy wyciągnięte wnioski są poparte przedstawionymi dowodami.

Powiązany artykuł: Czym jest recenzowany artykuł i gdzie można go znaleźć?

Pochodzenie wzajemnej weryfikacji

Początki wzajemnej oceny można prześledzić kilka wieków wstecz, ale trudno jest wskazać dokładną datę lub osobę jako "ojca" wzajemnej oceny. Praktyka zasięgania opinii ekspertów i oceny pracy naukowej ewoluowała z biegiem czasu.

Jeden z najwcześniejszych udokumentowanych przykładów wzajemnej weryfikacji pochodzi z XVII wieku w Royal Society of LondonTowarzystwo Królewskie to towarzystwo naukowe założone w 1660 roku. Royal Society wdrożyło system, w którym manuskrypty naukowe były dystrybuowane do osób posiadających odpowiednią wiedzę w celu ich oceny przed opublikowaniem w czasopiśmie towarzystwa, Transakcje filozoficzne. Ten wczesny system położył podwaliny pod proces wzajemnej weryfikacji, jaki znamy dzisiaj.

Należy jednak zauważyć, że koncepcja wzajemnej oceny w różnych formach istniała nawet wcześniej. Na przykład w Złotym Wieku Islamu, który trwał od VIII do XIV wieku, uczeni zaangażowali się w formę wzajemnej oceny znaną jako "idżma" lub "konsensus uczonych", aby ocenić ważność i autentyczność tekstów religijnych.

Prehistoria wzajemnej weryfikacji

Prehistorię wzajemnej oceny, w szerszym znaczeniu, można prześledzić wstecz do starożytnego świata, kiedy to uczeni i intelektualiści dzielili się swoją pracą z zaufanymi kolegami lub mentorami w celu uzyskania opinii i walidacji. Jednak sformalizowany proces wzajemnej oceny, tak jak rozumiemy go dzisiaj, ukształtował się z czasem. Oto kilka kluczowych kamieni milowych w prehistorii peer review:

Okres przed oświeceniem

Przed rewolucją naukową i erą oświecenia uczeni polegali na sieciach osobistych i korespondencji, aby dzielić się swoją pracą z rówieśnikami w celu uzyskania opinii i krytyki. Ten nieformalny proces recenzji pozwalał na kontrolę jakości w kręgach intelektualnych.

Towarzystwa naukowe XVII wieku

W XVII wieku towarzystwa naukowe, takie jak Royal Society of London (założone w 1660 r.) i the Académie des Sciences w Paryżu (założone w 1666 r.) odegrały kluczową rolę w rozwoju wzajemnej oceny. Stowarzyszenia te wdrożyły mechanizmy recenzowania, w ramach których nadesłane manuskrypty były oceniane przez wybranych członków stowarzyszenia.

Publikacje w czasopismach

Pojawienie się czasopism naukowych w XVIII i XIX wieku przyniosło bardziej ustrukturyzowane podejście do wzajemnej oceny. Czasopisma takie jak Philosophical Transactions of the Royal Society oraz Journal des Scavans zaczął zatrudniać redaktorów i recenzentów do recenzowania i wybierania artykułów do publikacji. Proces ten był jednak nadal stosunkowo nieformalny w porównaniu ze współczesnymi standardami.

Wzajemna weryfikacja medyczna

W XIX wieku towarzystwa i czasopisma medyczne, takie jak The Lancet (założona w 1823 r.) i New England Journal of Medicine (założona w 1812 r.) wprowadziła bardziej rygorystyczne procesy wzajemnej weryfikacji w odpowiedzi na potrzebę kontroli jakości badań medycznych.

Ekspansja po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej nastąpił znaczny rozwój badań naukowych i publikacji. Doprowadziło to do powstania bardziej wyspecjalizowanych czasopism i zwiększenia zależności od wzajemnej weryfikacji w celu oceny rosnącej ilości prac naukowych.

Dlaczego wzajemna weryfikacja jest ważna w historii?

Recenzja jest ważna w dziedzinie historii z kilku powodów, w tym z następujących:

Zapewnienie jakości

Wzajemna weryfikacja pomaga zapewnić jakość i wiarygodność badań historycznych. Zapewnia rygorystyczny proces oceny, w którym eksperci w danej dziedzinie oceniają metodologię, źródła, analizę i interpretację zastosowaną w badaniach historycznych. Pomaga to zidentyfikować wszelkie błędy, uprzedzenia lub słabości w badaniach, przyczyniając się do ogólnej dokładności i wiarygodności wiedzy historycznej.

Weryfikacja i walidacja

Wzajemna weryfikacja odgrywa kluczową rolę w sprawdzaniu dokładności i zasadności twierdzeń historycznych. Historycy opierają się na dowodach ze źródeł pierwotnych i wtórnych w celu konstruowania swoich argumentów, a proces wzajemnej weryfikacji pomaga przeanalizować te źródła i metody użyte do ich analizy. Ta kontrola pomaga zweryfikować dokładność przedstawionych twierdzeń historycznych i przyczynia się do walidacji badań historycznych.

Konstruktywna informacja zwrotna i doskonalenie

Recenzenci dostarczają autorom konstruktywnych informacji zwrotnych, wskazując mocne i słabe strony oraz obszary wymagające poprawy. Informacje zwrotne pozwalają historykom dopracować argumenty, ponownie ocenić interpretacje i wzmocnić badania. Recenzja służy jako istotna pętla informacji zwrotnej, która pomaga historykom poprawić jakość i wpływ ich badań.

Wymiana intelektualna i współpraca

Recenzowanie sprzyja wymianie intelektualnej i współpracy w ramach społeczności historycznej. Recenzenci angażują się w pracę swoich rówieśników, dzielą się spostrzeżeniami, przedstawiają alternatywne perspektywy i przyczyniają się do trwających dyskusji naukowych. Ten oparty na współpracy aspekt recenzji zwiększa ogólną jakość badań historycznych i przyczynia się do rozwoju wiedzy w tej dziedzinie.

Czym jest PLOS?

PLOS to skrót od Public Library of Science. Jest to wydawca non-profit i organizacja wspierająca, która koncentruje się na promowaniu otwartego dostępu do badań naukowych i medycznych. PLOS została założona w 2001 roku w celu publicznego udostępniania literatury naukowej, usuwając w ten sposób bariery w dostępie do wiedzy i dzieleniu się nią.

PLOS publikuje pakiet czasopism naukowych o otwartym dostępie z różnych dziedzin, obejmujących takie dziedziny jak biologia, medycyna, genetyka, neuronauka, ekologia i inne. Do czasopism wydawanych przez PLOS należą PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Genetics, PLOS Computational Biology i inne. Czasopisma te podlegają rygorystycznym procesom wzajemnej weryfikacji w celu zapewnienia jakości i integralności publikowanych badań.

Jedną z charakterystycznych cech czasopism PLOS jest ich zaangażowanie w otwarty dostęp. Otwarty dostęp oznacza, że artykuły publikowane przez PLOS są dostępne dla każdego, bez ograniczeń związanych z subskrypcją lub paywallem. Takie podejście umożliwia naukowcom, pracownikom akademickim, pracownikom służby zdrowia, decydentom i ogółowi społeczeństwa dostęp do informacji naukowych i ich wykorzystanie bez barier finansowych lub instytucjonalnych.

Powiązany artykuł: Odkrywanie współczynnika wpływu PLOS ONE w rozwoju otwartej nauki

Co wyróżnia opublikowaną przez PLOS historię recenzji?

PLOS (Public Library of Science) jest wiodącym wydawcą czasopism naukowych o otwartym dostępie, a jedną z unikalnych funkcji oferowanych przez PLOS jest opublikowana historia recenzji. Funkcja ta odróżnia PLOS od tradycyjnych czasopism, zapewniając przejrzystość i otwartość w procesie recenzowania. Oto kilka kluczowych aspektów, które wyróżniają opublikowaną historię recenzji w PLOS:

Przejrzystość

PLOS Published Peer Review History ma na celu zwiększenie przejrzystości poprzez udostępnienie czytelnikom całego procesu recenzji. Obejmuje ona pełną historię recenzji artykułu, w tym komentarze recenzentów, odpowiedzi autorów i decyzję redaktora. Ta przejrzystość pozwala czytelnikom zobaczyć, jak artykuł ewoluował w procesie recenzji.

Otwarty dostęp

Czasopisma PLOS to otwarty dostępOznacza to, że ich treść jest dostępna publicznie. Ta dostępność pozwala każdemu na czytanie i angażowanie się w publikowane badania, promując szersze rozpowszechnianie i współpracę.

Opcje anonimowości recenzenta

PLOS zapewnia elastyczność w zakresie anonimowości recenzentów. Recenzenci mogą podpisywać swoje recenzje, co pozwala na ujawnienie ich nazwisk wraz z komentarzami. Alternatywnie, mogą pozostać anonimowi, jeśli wolą.

Zaangażowanie społeczności

PLOS Published Peer Review History zachęca do zaangażowania społeczności i dyskusji po publikacji. Poprzez otwarte udostępnianie procesu recenzowania, PLOS umożliwia czytelnikom, badaczom i ekspertom przekazywanie komentarzy, pytań i dodatkowych spostrzeżeń po publikacji, sprzyjając bardziej interaktywnemu i opartemu na współpracy środowisku naukowemu.

Artykuł Wpływ

Oprócz opublikowanej historii recenzji, czasopisma PLOS często udostępniają wskaźniki na poziomie artykułu i altmetryki, które pokazują wpływ i zasięg artykułu poza tradycyjną liczbą cytowań. Wskaźniki te mogą obejmować dane takie jak wyświetlenia artykułu, pobrania, wzmianki w mediach społecznościowych i inne.

Podsumowując, wzajemna weryfikacja jest istotnym elementem procesu publikowania naukowego w różnych dyscyplinach, w tym naukach ścisłych, humanistycznych i historycznych. Służy ona jako mechanizm zapewniania jakości, weryfikacji i doskonalenia badań. Poprzez krytyczną ocenę ekspertów w danej dziedzinie, peer review pomaga zapewnić dokładność, ważność i wiarygodność pracy naukowej. 

Przyjmując wzajemną weryfikację, zarówno badacze, jak i czytelnicy mogą mieć zaufanie do rygoru i wiarygodności wiedzy, która jest tworzona i rozpowszechniana, przyczyniając się do rozwoju ich dziedzin.

Ekskluzywna zawartość naukowa stworzona przez naukowców

Jako naukowiec możesz pracować dzień w dzień, aby przeprowadzić swoje badania. Jeśli chodzi o prezentację tych badań, droga od napisania do opublikowania ich w renomowanym czasopiśmie wymaga więcej wysiłku. A jeśli masz problemy z językiem, prezentacją lub tworzeniem infografik, staje się to jeszcze trudniejsze.

Nie martw się, jeśli jesteś w takiej sytuacji, ponieważ Mind the Graph jest do Twojej dyspozycji. Mind the Graph to narzędzie, które zapewnia ekskluzywne treści naukowe, tworzone przez naukowców, zwłaszcza poprzez wizualizacje i infografiki. Zarejestruj się za darmo i dowiedz się więcej.

naukowo dokładne plakaty
logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony