Har du noen gang tenkt på hvordan forskningsrapportene du leser, og tidsskriftene du refererer til når du forsker, er verifisert? Ofte blir vi forvirret over om rapporten er gyldig eller bare et oppdiktet verk, men du trenger ikke å bekymre deg. Det finnes et system for fagfellevurdering som verifiserer alle publiserte arbeider. Det er grunnen til at vitenskapelige artikler alltid anses som en svært viktig del av innovasjoner. La oss se nærmere på hva fagfellevurdering er, og hvordan den fungerer. fagfellevurderingens historie i denne artikkelen. 

Hva er fagfellevurdering?

Fagfellevurdering er en kritisk evalueringsprosess som brukes i akademiske og vitenskapelige miljøer for å vurdere kvaliteten, gyldigheten og betydningen av forskningsrapporter, artikler eller andre vitenskapelige arbeider før de publiseres. Fagfellevurdering er en grunnleggende del av den vitenskapelige publiseringsprosessen og bidrar til å sikre at publiserte arbeider oppfyller visse standarder for kvalitet og troverdighet.

Når en forsker sender inn arbeidet sitt til et tidsskrift eller en konferanse for publisering, vil redaktøren for publikasjonen vanligvis sende manuskriptet til en gruppe eksperter på området, såkalte fagfeller eller referees. Disse fagfellene er vanligvis forskere eller akademikere som har ekspertise på det samme eller et beslektet område som manuskriptet som vurderes.

Fagfellene vurderer nøye det innsendte arbeidet med hensyn til vitenskapelig stringens, metodikk, originalitet, klarhet i presentasjonen og overholdelse av etiske retningslinjer. De kan vurdere forskningsdesign, Metodikk, dataanalyse og tolkning av resultatene. De sjekker også om arbeidet tilfører ny kunnskap til fagfeltet og om konklusjonene som trekkes, støttes av dokumentasjonen som presenteres.

Relatert artikkel: Hva er en fagfellevurdert artikkel, og hvor finner vi den?

Opprinnelsen til fagfellevurdering

Fagfellevurderingens opprinnelse kan spores flere hundre år tilbake i tid, men det er vanskelig å peke ut en eksakt dato eller person som "far" til fagfellevurderingen. Praksisen med å innhente ekspertuttalelser og evalueringer av vitenskapelig arbeid har utviklet seg over tid.

Et av de tidligste dokumenterte eksemplene på fagfellevurdering går tilbake til 1600-tallet i Royal Society of London, et vitenskapelig selskap som ble etablert i 1660. Royal Society innførte et system der vitenskapelige manuskripter ble distribuert til kyndige personer for vurdering før de ble publisert i selskapets tidsskrift, Filosofiske transaksjoner. Dette tidlige systemet la grunnlaget for fagfellevurderingsprosessen slik vi kjenner den i dag.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det fantes ulike former for fagfellevurdering også tidligere. I den islamske gullalderen, som strakte seg fra 700-tallet til 1300-tallet, brukte de lærde for eksempel en form for fagfellevurdering kjent som "ijma" eller "de lærdes konsensus" for å vurdere gyldigheten og autentisiteten til religiøse tekster.

Fagfellevurderingens forhistorie

Fagfellevurderingens forhistorie kan i vid forstand spores tilbake til antikken, da lærde og intellektuelle delte arbeidet sitt med betrodde kolleger eller mentorer for å få tilbakemelding og validering. Den formaliserte prosessen med fagfellevurdering slik vi kjenner den i dag, tok imidlertid form over tid. Her er noen viktige milepæler i fagfellevurderingens forhistorie:

Perioden før opplysningstiden

Før den vitenskapelige revolusjonen og opplysningstiden var de lærde avhengige av personlige nettverk og korrespondanse for å dele arbeidet sitt med fagfeller og få tilbakemelding og kritikk. Denne uformelle prosessen gjorde det mulig å kontrollere kvaliteten i intellektuelle kretser.

1600-tallets vitenskapelige selskaper

På 1600-tallet ble vitenskapelige foreninger som Royal Society of London (grunnlagt i 1660) og Académie des Sciences i Paris (grunnlagt i 1666) spilte en avgjørende rolle i utviklingen av fagfellevurdering. Disse selskapene innførte vurderingsmekanismer der innsendte manuskripter ble vurdert av utvalgte medlemmer av selskapet.

Tidskriftspublikasjoner

Fremveksten av vitenskapelige tidsskrifter på 1700- og 1800-tallet førte til en mer strukturert tilnærming til fagfellevurdering. Tidsskrifter som Philosophical Transactions of the Royal Society og Philosophical Transactions of the Journal des Scavans begynte å ansette redaktører og fagfeller til å vurdere og velge ut artikler for publisering. Prosessen var imidlertid fortsatt relativt uformell sammenlignet med moderne standarder.

Medisinsk fagfellevurdering

På 1800-tallet ble medisinske selskaper og tidsskrifter, som f.eks. The Lancet (grunnlagt i 1823) og New England Journal of Medicine (grunnlagt i 1812), innførte strengere fagfellevurderingsprosesser som svar på behovet for kvalitetskontroll i medisinsk forskning.

Ekspansjon etter andre verdenskrig

Etter andre verdenskrig skjedde det en betydelig ekspansjon i vitenskapelig forskning og publisering. Dette førte til etableringen av flere spesialiserte tidsskrifter og økt bruk av fagfellevurdering for å vurdere det økende volumet av vitenskapelig arbeid.

Hvorfor er fagfellevurdering viktig i historie?

Fagfellevurdering er viktig i historiefaget av flere grunner, blant annet de følgende:

Kvalitetssikring

Fagfellevurdering bidrar til å sikre kvaliteten og påliteligheten til historisk forskning. Fagfellevurdering er en grundig evalueringsprosess der eksperter på området vurderer metodikken, kildene, analysen og tolkningen som brukes i historiske studier. Dette bidrar til å avdekke eventuelle feil, skjevheter eller svakheter i forskningen, noe som igjen bidrar til den historiske kunnskapens nøyaktighet og troverdighet.

Verifisering og validering

Fagfellevurdering spiller en avgjørende rolle når det gjelder å verifisere nøyaktigheten og gyldigheten av historiske påstander. Historikere baserer seg på bevis fra primær- og sekundærkilder for å bygge opp argumentene sine, og fagfellevurderingen bidrar til å granske disse kildene og metodene som brukes til å analysere dem. Denne granskningen bidrar til å verifisere nøyaktigheten av de historiske påstandene som fremsettes, og bidrar til validering av historisk forskning.

Konstruktiv tilbakemelding og forbedring

Fagfellevurdererne gir konstruktive tilbakemeldinger til forfatterne og peker på styrker, svakheter og forbedringsområder i arbeidet deres. Disse tilbakemeldingene gjør det mulig for historikere å forbedre argumentene sine, revurdere tolkningene sine og styrke forskningen. Fagfellevurdering fungerer som en viktig tilbakemeldingssløyfe som hjelper historikere med å forbedre kvaliteten og gjennomslagskraften til forskningen sin.

Intellektuell utveksling og samarbeid

Fagfellevurdering fremmer intellektuell utveksling og samarbeid i det historiske miljøet. Fagfellene engasjerer seg i fagfellenes arbeid, deler innsikt, kommer med alternative perspektiver og bidrar til pågående faglige diskusjoner. Dette samarbeidsaspektet ved fagfellevurdering øker kvaliteten på historisk forskning og bidrar til å utvikle kunnskapen på feltet.

Hva er PLOS?

PLOS står for Public Library of Science. Det er en ideell utgiver- og interesseorganisasjon som fokuserer på å fremme åpen tilgang til vitenskapelig og medisinsk forskning. PLOS ble grunnlagt i 2001 for å gjøre vitenskapelig litteratur fritt tilgjengelig for allmennheten og dermed fjerne hindringer for tilgang til og deling av kunnskap.

PLOS publiserer en rekke vitenskapelige tidsskrifter med åpen tilgang på tvers av ulike fagområder, blant annet biologi, medisin, genetikk, nevrovitenskap og økologi. Tidsskriftserien omfatter blant annet PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Genetics og PLOS Computational Biology. Disse tidsskriftene følger strenge fagfellevurderingsprosesser for å sikre kvaliteten og integriteten til forskningen som publiseres.

Et av de viktigste kjennetegnene ved PLOS-tidsskriftene er deres forpliktelse til åpen tilgang. Open access betyr at artiklene som publiseres av PLOS, er fritt tilgjengelige for alle, uten abonnement eller betalingsmur. Denne tilnærmingen gjør det mulig for forskere, akademikere, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten å få tilgang til og bruke vitenskapelig informasjon uten økonomiske eller institusjonelle hindringer.

Relatert artikkel: Utforsking av PLOS ONE Impact Factor for å fremme åpen forskning

Hva gjør PLOS Published Peer Review History annerledes?

PLOS (Public Library of Science) er en fremtredende utgiver av vitenskapelige tidsskrifter med åpen tilgang, og noe av det unike med PLOS er deres Published Peer Review History. Denne funksjonen skiller dem fra tradisjonelle tidsskrifter ved å tilby transparens og åpenhet i fagfellevurderingsprosessen. Her er noen av de viktigste aspektene som gjør PLOS' Published Peer Review History annerledes:

Åpenhet

PLOS Published Peer Review History har som mål å øke åpenheten ved å gjøre hele fagfellevurderingsprosessen synlig for leserne. Den inneholder hele fagfellevurderingshistorikken for artikkelen, inkludert kommentarer fra fagfeller, forfatterens svar og redaktørens beslutning. Denne åpenheten gjør det mulig for leserne å se hvordan artikkelen har utviklet seg gjennom fagfellevurderingsprosessen.

Åpen tilgang

PLOS-tidsskriftene er åpen tilgangDet betyr at innholdet er fritt tilgjengelig for allmennheten. Denne tilgjengeligheten gjør det mulig for alle å lese og engasjere seg i den publiserte forskningen, noe som fremmer bredere formidling og samarbeid.

Anonymitetsalternativer for anmeldere

PLOS tilbyr fleksibilitet når det gjelder anmelderanonymitet. Anmeldere kan velge å signere anmeldelsene sine, slik at navnet deres blir offentliggjort sammen med kommentarene. Alternativt kan de forbli anonyme hvis de foretrekker det.

Samfunnsengasjement

PLOS Published Peer Review History oppmuntrer til samfunnsengasjement og diskusjon etter publisering. Ved å dele fagfellevurderingsprosessen åpent gjør PLOS det mulig for lesere, forskere og eksperter å komme med kommentarer, spørsmål og ytterligere innsikt etter publisering, noe som bidrar til et mer interaktivt og samarbeidsorientert vitenskapelig miljø.

Artikkel Impact

I tillegg til den publiserte fagfellevurderingshistorikken tilbyr PLOS-tidsskriftene ofte beregninger og altmetrikk på artikkelnivå, som viser gjennomslagskraften og rekkevidden til en artikkel utover tradisjonelle siteringstall. Disse beregningene kan omfatte data som artikkelvisninger, nedlastinger, omtaler i sosiale medier og mer.

Fagfellevurdering er en viktig del av den vitenskapelige publiseringsprosessen på tvers av ulike fagområder, inkludert naturvitenskap, humaniora og historie. Den fungerer som en mekanisme for kvalitetssikring, verifisering og forbedring av forskning. Gjennom kritisk evaluering av eksperter på området bidrar fagfellevurdering til å sikre nøyaktigheten, gyldigheten og troverdigheten til vitenskapelig arbeid. 

Ved å ta i bruk fagfellevurdering kan både forskere og lesere ha tillit til at kunnskapen som produseres og formidles, er grundig og pålitelig, noe som bidrar til utviklingen av deres respektive fagfelt.

Eksklusivt vitenskapelig innhold, laget av forskere

Som forsker jobber du kanskje dag ut og dag inn for å gjennomføre forskningen din. Når du skal presentere forskningen din, krever veien fra skriving til publisering i et anerkjent tidsskrift mer av deg. Og når du har problemer med språk, presentasjon eller infografikk, blir det enda vanskeligere.

Du trenger ikke å bekymre deg hvis du er i en slik situasjon. Mind the Graph er til din hjelp. Mind the Graph er et verktøy som tilbyr eksklusivt vitenskapelig innhold, laget av forskere, spesielt gjennom visualiseringer og infografikk. Registrer deg gratis og finn ut mer.

vitenskapelig-nøyaktige-plakater
logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler