Door de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, biomedische ingrepen en genetische manipulatie van planten en dieren profiteren miljoenen levens van nieuwe technologieën. Het is echter belangrijk op te merken dat diezelfde vooruitgang ook schade kan toebrengen aan anderen of andere soorten ethische onzekerheden kan oproepen. 

Zodra behandelingen of geneesmiddelen in klinische proeven op menselijke proefpersonen worden getest, ontstaat een nieuwe reeks uitdagingen, zoals de noodzaak om de ethische naleving en de veiligheid van de proefpersonen te waarborgen. 

In de praktijk verlaten sommige van deze nieuwe benaderingen uiteindelijk de pijplijn, waardoor individuen, hun families en medische professionals de risico's moeten beoordelen en de voordelen moeten afwegen. Vandaar dat er bio-ethiek bestaat. Gezondheids- en wetenschapsbeleid, biowetenschappen en gezondheidszorg worden beschouwd als de basis van de bio-ethiek, een allesomvattend studiegebied.

Wat is bio-ethiek?

Bio-ethiek is de studie van ethische, sociale en juridische kwesties die zich voordoen in de biogeneeskunde en het biomedisch onderzoek. Elk onderdeel van de bio-ethiek moet worden toegelicht. Ethiek verwijst naar het identificeren, bestuderen en oplossen of verminderen van conflicten tussen tegengestelde principes. 

Een tijdloze ethische vraag is "Hoe moeten we handelen, rekening houdend met alles? De term "bio" plaatst deze ethische vraag in de context van een biologische instelling. De nadruk van de bio-ethiek ligt op gezondheidszorg, onderzoeksethiek en milieu-ethiek, waarbij kwesties in verband met menselijke activiteiten en volksgezondheidsethiek worden onderzocht. 

Opleiders, docenten, beleidsmakers en leden van ethische comités, bio-ethici doen onderzoek en adviseren over ethische, sociale en juridische kwesties in medisch onderzoek en gezondheidszorg. Een academisch bio-ethicus kan werken voor een universiteit, een ziekenhuis of medisch centrum, een overheidsinstelling, een particulier bedrijf of een stichting.

Bij onderzoek is ethiek van het grootste belang

De ethiek van het onderzoek bestrijkt een breed scala van ethische bezwaren of vragen die zich voordoen tijdens het onderzoek, ongeacht of het onderzoek mensen of dieren, klinisch onderzoek of toegepaste wetenschap betreft. 

Regelgevingskaders kunnen de meeste ethische kwesties niet aanpakken. Hoewel onderzoekswetenschap wordt gezien als onbevooroordeeld en op feiten gebaseerd, wordt zij ook geconfronteerd met ethische bezwaren. Verschillende kwesties zijn relevant voor onderzoeksethiek, waaronder bestuur op mondiaal en nationaal niveau, vertrouwelijkheid, wetenschappelijke integriteit, geldigheid, betrouwbaarheid, potentiële tegenstrijdigheden van belangen, therapeutische misvattingen, secundaire en onvoorziene bevindingen, placebo's, verantwoordelijkheden van onderzoekers ten aanzien van lokale gemeenschappen, en geïnformeerde toestemming.

De waarden die fundamenteel zijn voor samenwerking, zoals vertrouwen, verantwoordelijkheid, wederzijds respecten integriteitworden bevorderd door ethische praktijken, die vaak worden toegepast bij onderzoek waarbij veel verschillende mensen uit verschillende disciplines en organisaties betrokken zijn. 

Er zijn veel ethische normen voor onderzoek die de belangen van intellectuele eigendom beschermen en tegelijkertijd interdisciplinaire samenwerking aanmoedigen, zoals richtsnoeren voor naamsvermelding, beleid inzake auteursrecht en octrooibeleid. De verantwoordingsplicht van onderzoekers wordt door vele ethische normen versterkt.

Ethische beginselen op diverse gebieden

Er kunnen verschillende categorieën bio-ethische kwesties worden onderscheiden. Naast artsen en patiënten gaat het om wetenschappers, politici en het grote publiek. Bio-ethiek kent een aantal specifieke gebieden die hieronder worden besproken.

Klinische ethiek 

Het vakgebied van de klinische ethiek zoekt naar manieren om om te gaan met ethische vragen of meningsverschillen die ontstaan tijdens de uitoefening van de geneeskunde. Ethici identificeren, evalueren en lossen morele conflicten op tussen professionals, individuen, groepen, families, voogden of andere belanghebbenden wanneer er meningsverschillen of onzekerheden ontstaan.

Genetica

Genetica speelt tegenwoordig een belangrijke rol in de geneeskunde, of het nu gaat om preventie, onderzoek, toediening of beslissingen over voortplanting. Door de voortschrijdende genetische technologieën ontstaan waardeconflicten. In deze situatie onderzoeken bio-ethici wat ethisch verantwoord is als iemand een mutatie heeft voor een ernstige genetische aandoening die nog ongeneeslijk is. 

Welke ethische verplichtingen hebben ouders tegenover hun toekomstige kinderen als sequentiebepaling van het volledige genoom wijst op ernstige potentiële risico's bij het verwekken van kinderen in de toekomst? Het tijdperk van de genomica heeft de bio-ethiek op een nieuw niveau gebracht.

Gezondheidsbeleid

Volksgezondheidsbeleid is het streven van regeringen om de gezondheidszorg te reguleren. Het bieden van toegang tot gezondheidszorg moet een prioriteit zijn van het overheidsbeleid. Geneeskundig onderzoek moet worden gestimuleerd, de kwaliteit van de gezondheid moet worden beschermd en de uitgaven voor gezondheidszorg moeten onder controle worden gehouden. Gezien de enorme overheidsinvesteringen in de gezondheidszorg is rechtvaardigheid de belangrijkste morele waarde voor het gezondheidsbeleid.

Neuro-ethiek

In de neuro-ethiek wordt onderzoek gesystematiseerd, verdedigd en aanbevolen om die bezorgdheid weg te nemen. Er zijn een aantal onderwerpen die door dit platform kunnen worden behandeld, zoals geneesmiddelen voor neuroverbetering, geheugen dempende procedures, neurale prothesen, neurobeeldvorming en beleidskwesties rond neurotechnologieën. Het onderzoekt hoe wij denken over en omgaan met elkaar vanuit een theoretisch en reflectief perspectief.

Reproductieve ethiek

Het onderwerp reproductieve ethiek roept maatschappelijke en juridische controverses op en is nauw verbonden met de kwestie van reproductieve rechtvaardigheid. Een aantal kwesties wordt op dit gebied behandeld, waaronder geassisteerde voortplanting, de rol van surrogaat, het genetisch modificeren van nakomelingen, en het beheersen van de vruchtbaarheid (anticonceptie), het beëindigen van een zwangerschap (abortus), de toegang tot minderjarigen, en algemene bezorgdheid over de rechten en het welzijn van kinderen en moeders.

Gedeelde besluitvorming

Artsen gebruiken hun ervaring in combinatie met op bewijs gebaseerde kennis om weloverwogen beslissingen over een behandeling te nemen. In het licht van hun waarden en voorkeuren verduidelijkt en bepaalt de patiënt vervolgens zijn zorgalternatieven op basis van de verstrekte informatie. In de medische praktijk weerspiegelt gedeelde besluitvorming ethisch medisch handelen en erkent zij de inzet voor de autonomie van patiënten. Patiëntgerichte zorg is op zijn best wanneer twee deskundigen samen beslissingen nemen.

Zonder moeite maakt u prachtige wetenschappelijke infografieën

Profiteer van de kracht van infographics om uw wetenschappelijk werk op lange termijn meer impact te geven. Met de tool Mind The Graph hebt u toegang tot 60.000+ hoogwaardige wetenschappelijke afbeeldingen in 80+ veelgebruikte vakgebieden en kunt u verbazingwekkende sjablonen ontdekken. Onze experts kunnen ook op maat gemaakte infographics voor u maken. Samen kunnen we altijd een buitengewone infographic maken!

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen