Attīstoties jauniem medikamentiem, biomedicīniskajām intervencēm un augu un dzīvnieku ģenētiskajām īpašībām, tiek izstrādāti jauni inženierzinātnes, miljoniem cilvēku dzīvēs tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka šie paši sasniegumi var arī kaitēt citiem vai radīt cita veida ētiskas neskaidrības. 

Tiklīdz ārstēšana vai zāles tiek pārbaudītas klīniskajos izmēģinājumos ar cilvēkiem, rodas jaunas problēmas, piemēram, nepieciešamība nodrošināt ētisko atbilstību un pētāmo personu drošību. 

Praksē dažas no šīm jaunajām pieejām galu galā tiek pārtrauktas, un tas prasa, lai cilvēki, viņu ģimenes un medicīnas speciālistiem, lai novērtētu riskus un apsvērtu ieguvumus. Tāpēc pastāv bioētika. Veselība un zinātne politika, dzīvības zinātnes un veselības aprūpe tiek uzskatītas par bioētikas - visaptverošas studiju jomas - pamatu.

Kas ir bioētika?

Bioētika ir biomedicīnas un biomedicīnas jomā radušos jautājumu izpēte. izpēte ētiski, sociāli un juridiski. Ir jāizskaidro katra bioētikas daļa. Ētika attiecas uz pretēju principu konfliktu identificēšanu, izpēti un atrisināšanu vai mazināšanu. 

Mūžīgais ētiskais jautājums ir: "Kā mums būtu jārīkojas, ņemot vērā visu? Jēdziens "bio" šo ētisko jautājumu iekļauj ētiskajā kontekstā. konteksts bioloģiskās iestādes. Bioētikas uzmanības centrā ir veselības aprūpe, pētniecības ētika un vides ētika, kurā tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar cilvēka darbību un sabiedrības veselības ētiku. 

Bioētiķi ir izglītotāji, pasniedzēji, politikas veidotāji un ētikas komiteju locekļi, kuri veic pētījumus un konsultē par ētiskiem, sociāliem un juridiskiem jautājumiem medicīnas pētniecībā un veselības aprūpē. . akadēmiskais bioetiķis var strādāt universitātē, slimnīcā vai medicīnas centrā, valsts aģentūrā, privātā korporācijā vai fondā.

Pētniecībā ētika ir ārkārtīgi svarīga.

Pētniecības ētika aptver plašu ētisko problēmu vai jautājumu loku, kas rodas pētniecības pētījumu laikā, neatkarīgi no tā, vai pētījums ir saistīts ar cilvēkiem vai dzīvniekiem, klīniskajiem pētījumiem vai lietišķo zinātni. 

Reglamentējošās sistēmas nevar atrisināt lielāko daļu ētisko jautājumu. Lai gan pētniecība tiek uzskatīta par objektīvu un uz faktiem balstītu zinātni, tā saskaras arī ar ētiskām problēmām. Pētniecības ētikai ir svarīgi vairāki jautājumi, tostarp pārvaldība, kas attiecas uz pētniecības ētiku. globālā un valsts līmenī, konfidencialitāte, zinātniskais integritāte, derīgums, uzticamība, iespējamās interešu pretrunas, nepareizi terapeitiskie priekšstati, sekundāri un neparedzēti rezultāti, placebo, pētnieku atbildība pret vietējām kopienām un informēta piekrišana u. c. jautājumi.

Vērtības, kas ir sadarbības darba pamatā, piemēram. uzticēšanās, atbildība, savstarpēja cieņa, un integritāte, veicina ētiskā prakse, ko bieži izmanto pētījumos, kuros iesaistīti daudzi cilvēki no dažādām disciplīnām un organizācijām. 

Pētniecībā ir daudzas ētikas normas, kas aizsargā intelektuālā īpašuma intereses, vienlaikus veicinot starpdisciplināru sadarbību, piemēram, norādījumi par autortiesību norādīšanu, autortiesības politiku un patentu politiku. Pētnieku atbildību pastiprina daudzas ētikas normas.

Ētikas principi dažādās jomās

Var izdalīt vairākas bioētikas jautājumu kategorijas. Papildus ārstiem un pacientiem tajos ir iesaistīti arī zinātnieki, politiķi un sabiedrība kopumā. Bioetikā ir vairākas īpašas jomas, kas aplūkotas turpmāk.

Klīniskā ētika 

Klīniskās ētikas disciplīna meklē veidus, kā risināt ētiskus jautājumus vai viedokļu atšķirības, kas rodas medicīnas praksē. Ētikas praktiķi identificē, izvērtē un atrisina morālos konfliktus starp profesionāļiem, indivīdiem, grupām, ģimenēm, aizbildņiem vai citām ieinteresētajām personām, kad rodas domstarpības vai neskaidrības.

Ģenētika

Ģenētikai mūsdienās ir liela nozīme medicīnā - gan profilaksē, gan izmeklēšanā, gan ārstēšanā, gan reproduktīvo lēmumu pieņemšanā. Ģenētisko tehnoloģiju attīstības rezultātā rodas vērtību konflikti. Šajā situācijā bioētiķi pēta, kas ir ētiski pamatoti, ja indivīdam ir nopietnas ģenētiskas slimības mutācija, kas vēl nav izārstējama. 

Ja visa genoma sekvencēšana norāda uz nopietniem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar bērnu ieņemšanu nākotnē, kādi ētiskie pienākumi vecākiem ir attiecībā uz saviem nākamajiem bērniem? Genomikas laikmets ir pacēlis bioētiku jaunā līmenī.

Veselības politika

Sabiedrības veselības politika ir valdības centieni regulēt veselības aprūpi. Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai jābūt valdības politikas prioritātei. Jāstimulē ārstniecības pētniecība, jāaizsargā veselības kvalitāte un jākontrolē veselības aprūpes izdevumi. Ņemot vērā milzīgos valsts ieguldījumus veselības aprūpē, taisnīgums ir morālā vērtība, kas veselības politikā ir vissvarīgākā.

Neiroētika

Neiroētikā pētījumi tiek sistematizēti, aizstāvēti un ieteikti, lai risinātu šīs problēmas. Šajā platformā var risināt vairākus jautājumus, tostarp par neirouzlabošanas zālēm, atmiņas slāpēšanas procedūrām, neironu protēzēm, neiroattēliem un politikas jautājumiem saistībā ar neirotehnoloģijām. Tajā tiek pētīts, kā mēs domājam un kā mēs izturamies cits pret citu no teorētiskā un reflektējoša perspektīva.

Reproduktīvā ētika

Reproduktīvās ētikas tēma izraisa sociālas un juridiskas pretrunas un ir cieši saistīta ar reproduktīvā taisnīguma jautājumu. Šajā jomā tiek aplūkoti vairāki jautājumi, tostarp asistētā reprodukcija, surogātmātes loma, pēcnācēju ģenētiskā modificēšana un auglības kontrole (kontracepcija), grūtniecības pārtraukšana (aborts), piekļuve nepilngadīgajiem, kā arī vispārējas bažas par bērnu un māšu tiesībām un labklājību.

Kopīga lēmumu pieņemšana

Ārsti izmanto savu pieredzi un uz pierādījumiem balstītas zināšanas, lai pieņemtu pamatotus lēmumus par ārstēšanu. Ņemot vērā pacienta vērtības un vēlmes, pacients, pamatojoties uz sniegto informāciju, precizē un nosaka veselības aprūpes alternatīvas. Medicīnas praksē dalīta lēmumu pieņemšana atspoguļo ētisku medicīnisko praksi un apliecina pacientu autonomijas ievērošanu. Uz pacientu vērsta aprūpe ir vislabākā tad, kad lēmumu pieņem divi eksperti kopā.

Bez pūlēm varat izveidot skaistu zinātnisku infografiku.

Izmantojiet infografikas priekšrocības, lai padarītu savu zinātnisko darbu ilgtermiņā ietekmīgāku. Izmantojot Atcerieties grafiku varat piekļūt vairāk nekā 60 000 augstas kvalitātes zinātniskajiem attēliem vairāk nekā 80 plaši izmantotās jomās un atklāt. pārsteidzošs veidnes. Mūsu eksperti var arī izveidot jums pielāgotas infografikas. Kopā mēs vienmēr varam izveidot neparastu infografika!

logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes