Wraz z rozwojem nowych leków, interwencji biomedycznych oraz genetyki roślin i zwierząt inżynieriaNowe technologie przynoszą korzyści milionom istnień ludzkich. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że te same postępy mogą również przynieść szkodę innym lub wywołać inne rodzaje wątpliwości etycznych. 

Nowy zestaw wyzwań pojawia się, gdy terapie lub leki są testowane w badaniach klinicznych na ludziach, takich jak potrzeba zapewnienia zgodności z zasadami etyki i bezpieczeństwa uczestników. 

W praktyce niektóre z tych nowych podejść ostatecznie kończą swój żywot, co wymaga od osób, ich rodzin oraz medyczny profesjonalistów do oceny ryzyka i rozważenia korzyści. Dlatego też bioetyka istnieje. Zdrowie i nauka Polityka, nauki przyrodnicze i opieka zdrowotna są uważane za podstawę bioetyki, wszechstronnej dziedziny nauki.

Czym jest bioetyka?

Bioetyka to nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z biomedycyną i biomedycyną. badania które są etyczne, społeczne i prawne. Konieczne jest wyjaśnienie każdej części bioetyki. Etyka odnosi się do identyfikowania, badania i rozwiązywania lub łagodzenia konfliktów między przeciwstawnymi zasadami. 

Ponadczasowe pytanie etyczne brzmi: "Jak powinniśmy postępować, biorąc pod uwagę wszystko? Termin "bio" umieszcza to pytanie etyczne w kontekście kontekst instytucji biologicznej. Bioetyka koncentruje się na opiece zdrowotnej, etyce badań i etyce środowiskowej, która bada kwestie związane z działalnością człowieka i etyką zdrowia publicznego. 

Bioetycy prowadzą badania i doradzają w kwestiach etycznych, społecznych i prawnych związanych z badaniami medycznymi i opieką zdrowotną. An akademicki Bioetyk może pracować dla uniwersytetu, szpitala lub centrum medycznego, agencji rządowej, prywatnej korporacji lub fundacji.

W badaniach etyka ma ogromne znaczenie

Etyka badań naukowych obejmuje szeroki zakres wątpliwości lub pytań etycznych, które pojawiają się podczas badań naukowych, niezależnie od tego, czy badania dotyczą ludzi czy zwierząt, badań klinicznych czy nauk stosowanych. 

Ramy regulacyjne nie są w stanie rozwiązać większości kwestii etycznych. Badania naukowe, choć postrzegane jako bezstronne i oparte na faktach, również budzą wątpliwości natury etycznej. Kilka kwestii ma znaczenie dla etyki badań naukowych, w tym zarządzanie na poziomie globalny i na poziomie krajowym, poufność, naukowy integralność, ważność, wiarygodność, potencjalne sprzeczności interesów, błędne postrzeganie terapeutyczne, wtórne i nieprzewidziane wyniki, placebo, odpowiedzialność badaczy wobec społeczności lokalnych i świadoma zgoda, między innymi.

Wartości, które mają fundamentalne znaczenie dla współpracy, takie jak zaufanie, odpowiedzialność, wzajemny szacunekoraz integralnośćsą promowane przez praktyki etyczne, które są często stosowane w badaniach z udziałem wielu różnych osób z różnych dyscyplin i organizacji. 

Istnieje wiele norm etycznych w badaniach, które chronią interesy własności intelektualnej, jednocześnie zachęcając do współpracy interdyscyplinarnej, takich jak wytyczne dotyczące atrybucji, prawa autorskie polityki i polityki patentowe. Odpowiedzialność naukowców jest wzmacniana przez wiele norm etycznych.

Zasady etyczne w różnych dziedzinach

Można wyróżnić kilka kategorii zagadnień bioetycznych. Oprócz lekarzy i pacjentów dotyczą one naukowców, polityków i ogółu społeczeństwa. Bioetyka obejmuje szereg konkretnych obszarów, które omówiono poniżej.

Etyka kliniczna 

Dyscyplina etyki klinicznej poszukuje sposobów radzenia sobie z kwestiami etycznymi lub różnicami zdań, które pojawiają się podczas praktyki medycznej. Praktycy etyki identyfikują, oceniają i rozwiązują konflikty moralne między profesjonalistami, jednostkami, grupami, rodzinami, opiekunami lub innymi zainteresowanymi stronami, gdy pojawiają się nieporozumienia lub niepewności.

Genetyka

Genetyka odgrywa obecnie ważną rolę w medycynie, niezależnie od tego, czy chodzi o zapobieganie, badanie, administrowanie czy podejmowanie decyzji dotyczących reprodukcji. W wyniku rozwoju technologii genetycznych pojawiają się konflikty wartości. W tej sytuacji bioetycy badają, co jest etycznie uzasadnione, jeśli dana osoba ma mutację poważnej choroby genetycznej, która jest nadal nieuleczalna. 

W przypadku, gdy sekwencjonowanie całego genomu wskazuje na poważne potencjalne ryzyko związane z poczęciem dzieci w przyszłości, jakie obowiązki etyczne mają rodzice wobec swoich przyszłych dzieci? Era genomiki przeniosła bioetykę na nowy poziom.

Polityka zdrowotna

Polityka zdrowia publicznego to wysiłki podejmowane przez rządy w celu uregulowania opieki zdrowotnej. Zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej musi być priorytetem polityki rządowej. Badania nad zdrowiem muszą być stymulowane, jakość zdrowia powinna być chroniona, a wydatki na opiekę zdrowotną muszą być kontrolowane. Biorąc pod uwagę ogromne inwestycje publiczne w opiekę zdrowotną, sprawiedliwość jest wartością moralną najważniejszą dla polityki zdrowotnej.

Neuroetyka

W neuroetyce badania są usystematyzowane, bronione i zalecane w celu rozwiązania tych obaw. Istnieje wiele tematów, które mogą być poruszane na tej platformie, w tym leki wzmacniające układ nerwowy, procedury tłumienia pamięci, protezy neuronowe, neuroobrazowanie i kwestie polityczne związane z neurotechnologiami. Platforma analizuje sposób, w jaki myślimy o sobie nawzajem i traktujemy się z innej perspektywy. teoretyczny i refleksyjna perspektywa.

Etyka reprodukcyjna

Temat etyki reprodukcyjnej budzi kontrowersje społeczne i prawne i jest ściśle powiązany z kwestią sprawiedliwości reprodukcyjnej. W tej dziedzinie poruszanych jest wiele kwestii, w tym wspomagana reprodukcja, rola surogatki, genetyczna modyfikacja potomstwa i kontrolowanie płodności (antykoncepcja), przerywanie ciąży (aborcja), dostęp do nieletnich oraz ogólne obawy dotyczące praw i dobrobytu dzieci i matek.

Wspólne podejmowanie decyzji

Lekarze wykorzystują swoje doświadczenie wraz z wiedzą opartą na dowodach, aby podejmować świadome decyzje dotyczące leczenia. W świetle ich wartości i preferencji, pacjent następnie wyjaśnia i określa swoje alternatywy opieki zdrowotnej w oparciu o dostarczone informacje. W praktyce medycznej wspólne podejmowanie decyzji odzwierciedla etyczną praktykę medyczną i uznaje zaangażowanie w autonomię pacjentów. Opieka skoncentrowana na pacjencie jest najlepsza, gdy dwóch ekspertów wspólnie podejmuje decyzje.

Bez wysiłku można tworzyć piękne infografiki naukowe

Wykorzystaj moc infografik, aby Twoja praca naukowa miała większy wpływ na dłuższą metę. Korzystanie z Mind The Graph Narzędzie umożliwia dostęp do ponad 60 000 wysokiej jakości obrazów naukowych z ponad 80 powszechnie stosowanych dziedzin i odkrywanie niesamowity szablony. Nasi eksperci mogą również tworzyć niestandardowe infografiki. Razem zawsze możemy stworzyć coś niezwykłego infografika!

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony