Badania kliniczno-kontrolne odgrywają bardzo ważną rolę w badaniach medycznych i znacząco przyczyniły się do zrozumienia etiologii wielu chorób i dolegliwości. Badania te są szczególnie korzystne w przypadku badań nad rzadkimi lub skomplikowanymi chorobami lub w celu zbadania potencjalnych czynników ryzyka chorób, gdy randomizowane badanie kontrolne byłoby niepraktyczne lub nieetyczne.

Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie przydatnych informacji na temat badania typu case-control. Obejmuje on podstawy, takie jak rozróżnienie między kohortą a badaniem kliniczno-kontrolnym, a następnie zagłębia się w bardziej złożone tematy, aby pomóc w głębszym zrozumieniu tematu.

Co to jest badanie kliniczno-kontrolne?

Badanie kliniczno-kontrolne to rodzaj badania obserwacyjnego, które jest często wykorzystywane w badaniach medycznych w celu określenia przyczyn określonej choroby lub stanu. W badaniu kliniczno-kontrolnym porównuje się grupę osób cierpiących na daną chorobę lub stan, zwanych przypadkami, z grupą kontrolną osób, które nie cierpią na daną chorobę. Celem badania jest wykrycie różnic w narażeniu, czynnikach ryzyka lub innych cechach między dwiema grupami, które mogą być związane z rozwojem choroby.

Są one często wykorzystywane jako pierwsza faza procesu badawczego w celu wykrycia potencjalnych czynników ryzyka choroby przed przeprowadzeniem szerszych, bardziej szczegółowych badań. 

Skuteczność badania typu case-control jest jedną z jego kluczowych zalet. Naukowcy nie muszą monitorować ogromnej liczby osób przez długi czas, aby zidentyfikować, kto zachoruje na daną chorobę, ponieważ badanie jest przeprowadzane po wystąpieniu choroby. Zamiast tego mogą zrekrutować mniejszą próbę pacjentów i osób kontrolnych i porównać ich cechy.

Kiedy stosuje się badanie kliniczno-kontrolne?

W badaniach medycznych w takich sytuacjach zazwyczaj stosuje się badanie typu case-control:

 • Identyfikacja czynników ryzyka choroby: Badania typu case-control są często wykorzystywane do odkrywania czynników ryzyka chorób. Są do tego idealne, ponieważ pozwalają badaczom porównać narażenie, styl życia i inne cechy osób z chorobą i bez niej.
 • Gdy kontrolowane badanie jest niepraktyczne lub nieetyczne: Randomizowane badanie kontrolowane może nie być etyczne lub możliwe w kilku przypadkach. Nieetyczne byłoby na przykład losowe przydzielanie osób do grupy narażonej na działanie znanego czynnika rakotwórczego. 
 • Gdy jest to rzadka choroba: Gdy częstotliwość występowania choroby jest niska, przeprowadzenie dużego randomizowanego badania kontrolowanego w celu oceny jej przyczyn może nie być możliwe lub opłacalne. 
 • Długi okres opóźnienia: Ponieważ niektóre choroby rozwijają się bardzo długo, niepraktyczne może być badanie dużej liczby osób w czasie w celu określenia, kto zachoruje na daną chorobę. 

Kohorta a badanie kliniczno-kontrolne

Badania kohortowe i badania kliniczno-kontrolne to dwie metody badań obserwacyjnych, które są powszechnie wykorzystywane w badaniach medycznych. Chociaż mają one pewne podobieństwa, mają również pewne znaczące różnice.

Badanie kohortowe to metoda badań obserwacyjnych, która polega na śledzeniu grupy osób w czasie w celu sprawdzenia, czy określona ekspozycja lub interwencja jest powiązana z określonym wynikiem. Osoby w badaniu kohortowym są definiowane na podstawie ich statusu narażenia, takiego jak czynnik ryzyka lub określone leczenie, i są monitorowane w czasie, aby sprawdzić, czy rozwinie się u nich konkretna choroba będąca przedmiotem zainteresowania. 

Z drugiej strony, badanie kliniczno-kontrolne jest metodą badań obserwacyjnych, która porównuje grupę osób (przypadki) z chorobą lub stanem z grupą osób (kontrola), które nie cierpią na tę dolegliwość. Badanie typu case-control ma na celu odkrycie różnic w narażeniu, czynnikach ryzyka lub innych cechach między dwiema grupami, które mogą być związane z rozwojem choroby.

Kluczowe różnice między kohortą a badaniem kliniczno-kontrolnym

 • Czas: W badaniu kohortowym osoby są monitorowane w celu ustalenia, czy zachorują na chorobę będącą przedmiotem zainteresowania, podczas gdy w badaniu typu case-control osoby te już chorują.
 • Wypadek: W badaniu kohortowym narażenie lub interwencja jest przyczyną choroby, a badanie określi, czy istnieje związek przyczynowy między nimi, jednak w badaniu typu case-control związek przyczynowy jest mniej określony, a badanie ma na celu identyfikację możliwych czynników ryzyka, a nie związku przyczynowego.
Zwróć uwagę na wykres

Korzyści i ograniczenia badań kliniczno-kontrolnych

Korzyści

 • Badania typu case-control są mniej czasochłonne i tańsze niż inne podejścia badawcze, ponieważ obejmują mniejszą liczbę osób. 
 • Badania kliniczno-kontrolne mogą obejmować kilka ekspozycji, które doprowadziły do pojedynczego wyniku.
 • Możliwość badania chorób o wydłużonych okresach latencji bez konieczności obserwowania pacjentów do momentu zachorowania.

Ograniczenia

 • Badania typu case-control są podatne na błąd selekcji, który pojawia się, gdy przypadki i kontrole nie są zgodne z populacją, z której zostały pobrane.
 • Ponieważ badania kliniczno-kontrolne są przeprowadzane po wystąpieniu zdarzenia, nie są one w stanie wykazać czasowych korelacji między narażeniem a wynikami. 
 • Badania typu case-control, podobnie jak badania obserwacyjne, są podatne na błąd systematyczny. Są one szczególnie podatne na błędy obserwatora, przypominania i ankietera. 
 • Innym typowym problemem związanym z badaniami typu case-control są czynniki zakłócające. Dzieje się tak, gdy trzecia zmienna jest powiązana z ekspozycją i wynikiem, co utrudnia oddzielenie skutków ekspozycji i zmiennej zakłócającej.

Przykłady badań kliniczno-kontrolnych

Związek między paleniem a rakiem: W badaniu przeanalizowano zachowania związane z paleniem tytoniu u osób z rakiem płuc w porównaniu z osobami, które nie chorowały na raka płuc i odkryto istotny związek między paleniem tytoniu a rozwojem raka płuc.

Narażenie na pestycydy i choroba Parkinsona: W badaniu porównano narażenie na pestycydy u osób z chorobą Parkinsona z osobami bez tej choroby i odkryto istotny związek między narażeniem na pestycydy a rozwojem choroby Parkinsona.

Dieta a rak piersi: W badaniu przeanalizowano dietę kobiet z rakiem piersi w porównaniu z dietą kobiet, które nie chorowały na tę chorobę i odkryto związek między dietą wysokotłuszczową a podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka piersi.

Profesjonalne i niestandardowe projekty publikacji

Dobrze zaprojektowana i zilustrowana publikacja pokazuje profesjonalizm i dbałość o szczegóły, co może zwiększyć wiarygodność treści. Wyróżnij swoją publikację, korzystając z Mind the Graph i czerp korzyści z profesjonalnego, przyjaznego dla użytkownika narzędzia, które przyciągnie uwagę docelowych odbiorców i wywrze trwałe wrażenie na czytelniku.

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony