Štúdie prípadov a kontrol zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v lekárskom výskume a významne prispeli k pochopeniu etiológie mnohých chorôb a ochorení. Tieto štúdie sú obzvlášť prospešné pri výskume nezvyčajných alebo komplikovaných ochorení alebo pri skúmaní potenciálnych rizikových faktorov ochorení, keď by randomizovaná kontrolovaná štúdia bola neuskutočniteľná alebo neetická.

Cieľom tohto článku je poskytnúť vám užitočné informácie o štúdii prípadov a kontrol. Zahŕňa základy, ako napríklad rozdiel medzi kohortovou štúdiou a štúdiou prípad-kontrola, a potom sa venuje zložitejším témam, aby vám pomohol získať hlbšie pochopenie tejto témy.

Čo je štúdia prípadu a kontroly?

Štúdia prípadov a kontrol je druh pozorovania, ktorý sa často používa v lekárskom výskume na určenie príčin konkrétnej choroby alebo stavu. V štúdii prípad-kontrola sa porovnáva skupina ľudí so záujmovým ochorením alebo stavom, nazývaná prípady, s kontrolnou skupinou ľudí, ktorí toto ochorenie nemajú, kontrolnou skupinou. Cieľom štúdie je zistiť rozdiely v expozíciách, rizikových faktoroch alebo iných vlastnostiach medzi oboma skupinami, ktoré môžu súvisieť s rozvojom choroby.

Často sa používajú ako prvá fáza výskumného procesu na odhalenie potenciálnych rizikových faktorov ochorenia pred vykonaním širšieho, rozsiahlejšieho výskumu. 

Účinnosť štúdie prípadov a kontrol je jednou z jej hlavných výhod. Výskumníci nemusia sledovať obrovský počet ľudí počas dlhého časového obdobia, aby zistili, kto ochorenie získa, pretože štúdia sa uskutočňuje až po tom, čo sa ochorenie už vyskytlo. Namiesto toho môžu nabrať menšiu vzorku pacientov a kontrol a porovnať ich vlastnosti.

Kedy sa používa štúdia prípadov a kontrol?

V medicínskom výskume sa v takýchto situáciách zvyčajne používa štúdia prípadov a kontrol:

 • Identifikovať rizikové faktory ochorenia: Na zistenie rizikových faktorov ochorenia sa často používajú štúdie prípadov a kontrol. Sú na to ideálne, pretože umožňujú výskumníkom porovnávať expozície, životný štýl a ďalšie vlastnosti ľudí s ochorením a bez ochorenia.
 • Keď je kontrolovaná štúdia nepraktická alebo neetická: Randomizovaná kontrolovaná štúdia nemusí byť v niektorých prípadoch etická alebo možná. Bolo by napríklad neetické náhodne zaradiť jednotlivcov do skupiny, ktorá je vystavená známemu karcinogénu. 
 • Ak ide o zriedkavú chorobu: Ak je frekvencia ochorenia nízka, vykonanie rozsiahlej randomizovanej kontrolovanej štúdie na vyhodnotenie jeho príčin nemusí byť možné alebo účelné. 
 • Dlhé obdobie latencie: Keďže niektoré choroby sa vyvíjajú veľmi dlho, môže byť nepraktické skúmať veľký počet ľudí v priebehu času, aby sa zistilo, kto ochorie. 

Kohortová štúdia vs. štúdia prípadov a kontrol

Kohortové štúdie a štúdie prípadov a kontrol sú dve metódy pozorovacích štúdií, ktoré sa bežne používajú v lekárskom výskume. Majú síce určité spoločné črty, ale zároveň sa aj výrazne líšia.

Kohortová štúdia je metóda pozorovacieho výskumu, ktorá sleduje skupinu ľudí v priebehu času s cieľom zistiť, či určitá expozícia alebo intervencia súvisí s konkrétnym výsledkom. Jednotlivci v kohortovej štúdii sú definovaní na základe stavu expozície, napríklad rizikovému faktoru alebo špecifickej liečbe, a sú sledovaní v priebehu času, aby sa zistilo, či sa u nich vyvinie konkrétne ochorenie, ktoré ich zaujíma. 

Na druhej strane, štúdia prípad-kontrola je metóda pozorovania, ktorá porovnáva skupinu ľudí, prípadov, s chorobou alebo stavom so skupinou ľudí, kontrolnou skupinou, ktorí daným ochorením netrpia. Cieľom štúdie prípad-kontrola je zistiť rozdiely v expozíciách, rizikových faktoroch alebo iných vlastnostiach medzi týmito dvoma skupinami, ktoré môžu súvisieť so vznikom choroby.

Hlavné rozdiely medzi kohortovou a kontrolnou štúdiou

 • Časovanie: V kohortovej štúdii sú jednotlivci sledovaní, aby sa zistilo, či dostanú ochorenie, ktoré ich zaujíma, zatiaľ čo v štúdii prípad-kontrola už toto ochorenie majú.
 • Nehody: V kohortovej štúdii je príčinou ochorenia expozícia alebo intervencia a štúdia určí, či medzi nimi existuje príčinná súvislosť, avšak v štúdii prípad-kontrola je príčinná súvislosť menej jednoznačná a štúdia sa snaží identifikovať skôr možné rizikové faktory ako príčinnú súvislosť.
Pozor na graf

Výhody a obmedzenia kontrolných štúdií

Výhody

 • Štúdie prípadov a kontrol sú časovo a finančne menej náročné ako iné výskumné prístupy, pretože zahŕňajú menej ľudí. 
 • Štúdie prípadov a kontrol môžu zahŕňať niekoľko expozícií, ktoré viedli k jednému výsledku.
 • Možnosť vyšetrovať ochorenia s dlhšou dobou latencie bez toho, aby bolo potrebné pacientov pozorovať, kým neochorejú.

Obmedzenia

 • Štúdie prípadov a kontrol sú náchylné na výberové skreslenie, ktoré vzniká vtedy, keď prípady a kontroly nezodpovedajú populácii, z ktorej boli odobraté.
 • Keďže štúdie prípadov a kontrol sa vykonávajú po tom, ako sa udalosť stala, nie sú schopné preukázať časovú koreláciu medzi expozíciami a následkami. 
 • Štúdie prípadov a kontrol, podobne ako pozorovacie štúdie, sú náchylné na skreslenie štúdie. Sú obzvlášť zraniteľné voči skresleniu pozorovateľa, spomienok a anketára. 
 • Ďalším typickým problémom štúdie prípadov a kontrol je zámena. K tomu dochádza, keď je s expozíciou a výsledkom spojená tretia premenná, čo sťažuje oddelenie účinkov expozície a mätúcej premennej.

Príklady kontrolných štúdií

Súvislosť medzi fajčením a rakovinou: V štúdii sa skúmalo fajčenie ľudí s rakovinou pľúc v porovnaní s ľuďmi, ktorí rakovinu pľúc nemali, a zistila sa podstatná súvislosť medzi fajčením a vznikom rakoviny pľúc.

Expozícia pesticídom a Parkinsonova choroba: Štúdia porovnávala vystavenie pesticídom u ľudí s Parkinsonovou chorobou s ľuďmi bez tohto ochorenia a zistila podstatnú súvislosť medzi vystavením pesticídom a rozvojom Parkinsonovej choroby.

Strava a rakovina prsníka: Štúdia skúmala stravu žien s rakovinou prsníka v porovnaní so stravou žien bez tohto ochorenia a zistila súvislosť medzi stravou s vysokým obsahom tukov a zvýšeným rizikom rakoviny prsníka.

Profesionálne a vlastné dizajny pre vaše publikácie

Dobre navrhnutá a ilustrovaná publikácia je prejavom profesionality a zmyslu pre detail, čo môže zvýšiť dôveryhodnosť obsahu. Nechajte svoju publikáciu vyniknúť využitím Mind the Graph a využite výhody profesionálneho, používateľsky prívetivého nástroja, ktorý upúta pozornosť vašej cieľovej skupiny a urobí na čitateľa trvalý dojem.

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny