Rozdiel medzi základnou a aplikovanou vedou vo výskume má významný vplyv na to, ako chápeme svet a ako sa vyvíjajú technológie, spoločnosť a blahobyt jednotlivca. Skúmanie základných rozdielov týchto prístupov a ich prínosu k neustále sa meniacej oblasti vedeckého poznania je nevyhnutné na úplné pochopenie významu týchto prístupov.

Základná a aplikovaná veda, hoci sa zdajú byť odlišné, sú vzájomne prepojené a vytvárajú symbiotický vzťah, ktorý poháňa vedecký pokrok. Táto vzájomná závislosť nám umožňuje využiť ich spoločnú silu, ktorá poháňa vedecké poznatky vpred, podporuje inovácie a rieši výzvy, ktorým náš svet čelí. 

V tomto článku z Mind the Graph sa podrobne rozoberajú rozdiely medzi základnou a aplikovanou vedou, ktoré čitateľom poskytnú komplexné pochopenie týchto prístupov. Získaním prehľadu o ich jedinečných vlastnostiach môžu čitatelia pochopiť význam ich vzťahu a oceniť, ako prispievajú k rozvoju vedeckého poznania a praktického využitia.

Definícia základnej a aplikovanej vedy

Základná veda

Základná veda, známa aj ako čistá alebo fundamentálna veda, je odvetvie vedeckého bádania, ktorého cieľom je rozšíriť naše poznatky a pochopenie základných princípov a mechanizmov, ktoré sú základom prírodných javov. Jej hnacou silou je zvedavosť a snaha o získanie poznatkov pre ich vlastné potreby, a nie o ich okamžité praktické využitie. 

Základní vedci vykonávajú prieskumný výskum, pričom často používajú teoretické modely, vykonávajú experimenty a pozorovania s cieľom odhaliť nové poznatky, objaviť nové javy a navrhnúť teórie. Výsledky základnej vedy sú základom budúcich objavov a pokroku v rôznych oblastiach.

Aplikovaná veda

Aplikovaná veda, označovaná aj ako praktická alebo technologicky orientovaná veda, je odvetvie vedeckého bádania, ktoré sa zameriava na využívanie vedeckých poznatkov a princípov na riešenie konkrétnych problémov a praktických výziev. Zahŕňa priamu aplikáciu vedeckých teórií, techník a technológií na vývoj praktických riešení, ktoré majú reálne využitie. 

Aplikovaní vedci sa snažia preklenúť medzeru medzi vedeckými poznatkami a ich praktickým využitím. Využívajú poznatky a teórie odvodené zo základnej vedy na navrhovanie, inováciu a zlepšovanie výrobkov, procesov a systémov v rôznych oblastiach, ako je strojárstvo, medicína, poľnohospodárstvo a environmentálne vedy. Aplikovaná veda sa zameriava na riešenie praktických problémov, uspokojovanie spoločenských potrieb a riadenie technologického pokroku v záujme zlepšenia života jednotlivcov a celej spoločnosti.

Rozdiely medzi základnou a aplikovanou vedou

Ak chcete hlbšie preniknúť do týchto kľúčových bodov a získať komplexné pochopenie rozdielov medzi základnou a aplikovanou vedou, pokračujte v čítaní nižšie.

Ciele

Hlavným cieľom základnej vedy je rozšíriť naše chápanie a poznanie základných princípov a mechanizmov, ktorými sa riadia prírodné javy. Zameriava sa na skúmanie neznámeho, objavovanie nových poznatkov a formulovanie teórií, ktoré nemusia mať okamžité praktické využitie. Cieľom základnej vedy je prispieť k existujúcemu súboru vedeckých poznatkov a položiť základy pre budúce objavy.

Na druhej strane, aplikovaná veda sa zaoberá predovšetkým praktickým využitím vedeckých poznatkov a princípov na riešenie konkrétnych problémov a výziev v reálnom svete. Jej cieľom je využiť vedecké poznatky na vývoj praktických riešení a inovácií, ktoré majú konkrétne uplatnenie v rôznych oblastiach. Hlavným cieľom aplikovanej vedy je riešiť praktické problémy, zdokonaľovať existujúce technológie a uspokojovať potreby a požiadavky spoločnosti.

Výsledky

Výsledky základnej vedy zahŕňajú predovšetkým teoretický pokrok, ktorý vedie k vytvoreniu nových koncepcií, teórií a modelov, ktoré prehlbujú naše chápanie sveta prírody. Hoci tieto výsledky nemusia mať okamžité praktické využitie, slúžia ako základ pre budúci pokrok a objavy v rôznych oblastiach.

Naopak, výsledky aplikovanej vedy sú hmatateľné a majú praktický charakter. Prejavujú sa ako vývoj produktov, technológií a riešení, ktoré priamo riešia konkrétne problémy a výzvy. Výsledky aplikovanej vedy sa zameriavajú na priamy vplyv na spoločnosť, zdokonaľovanie existujúcich systémov a uspokojovanie praktických potrieb v rôznych oblastiach.

Prístup a metodika

Základná veda zahŕňa prieskumné výskumné metodiky, ako sú teoretické modely, laboratórne experimenty a pozorovania, s cieľom preskúmať základné princípy a odhaliť nové poznatky. Poháňa ju zvedavosť a snaha o pochopenie, a preto dáva výskumníkom slobodu prechádzať rôznymi cestami skúmania.

Naopak, aplikovaná veda využíva cielený prístup k riešeniu problémov. Uplatňuje zavedené vedecké poznatky a metodiky na riešenie konkrétnych praktických problémov. Aplikovaní vedci často využívajú experimentálne návrhy, inžinierske princípy a opakujúce sa procesy na vytvorenie praktických riešení a podporu inovácií.

Časový horizont

Základný vedecký výskum sa často vyznačuje predĺženým časovým horizontom, ktorý je motivovaný cieľom rozšíriť základné poznatky a porozumenie. Výsledky a vplyvy základného vedeckého výskumu môžu vyžadovať čas, kým sa plne prejavia a nájdu praktické uplatnenie v rôznych oblastiach.

Na druhej strane, aplikovaný vedecký výskum zvyčajne prebieha v kratších časových rámcoch a kladie dôraz na okamžité a hmatateľné výsledky. Hlavným cieľom je rýchlo vyvinúť praktické riešenia, ktoré sa dajú implementovať na riešenie konkrétnych výziev alebo naplnenie konkrétnych potrieb. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických výsledkov, ktoré majú okamžitý a priamy vplyv.

Ilustrácia je k dispozícii na Mind the Graph

Príklady základnej vedy

Tu je niekoľko príkladov základného vedeckého výskumu:

 • Fyzika častíc: Výskumníci vykonávajú experimenty na urýchľovačoch častíc, ako je Veľký hadrónový urýchľovač (LHC), aby sa dozvedeli viac o základných zložkách hmoty a silách, ktoré ich ovládajú. 
 • Genetika: Pri štúdiu základných vied sa genetici zameriavajú na pochopenie zložitosti DNA, génov a dedičnosti. 
 • Kvantová mechanika: Fyzici skúmajúci oblasť kvantovej mechaniky skúmajú základné vlastnosti a správanie častíc na kvantovej úrovni. 
 • Evolučná biológia: Táto oblasť výskumu skúma mechanizmy a zákonitosti biologickej evolúcie. Aby vedci pochopili vznik, rozmanitosť a vývoj druhov v čase, skúmajú procesy prirodzeného výberu, adaptácie a speciácie.
 • Neurovedy: Neurovedci, ktorí sa zaoberajú základným vedeckým výskumom, sa snažia odhaliť tajomstvá mozgu a nervového systému. Skúmajú základné princípy nervového vývoja, poznávania, vnímania a správania, čím zlepšujú naše chápanie fungovania mozgu a pripravujú pôdu pre pokrok v oblastiach, ako sú neurodegeneratívne ochorenia a rozhrania mozog-počítač.

Príklady aplikovanej vedy

Ilustrácia je k dispozícii na Mind the Graph

Tu je niekoľko príkladov aplikovaného vedeckého výskumu:

 • Lekársky výskum: Aplikovaná lekárska veda sa zameriava na vývoj nových liečebných postupov, terapií a lekárskych technológií s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov. Môže ísť o štúdium potenciálnych nových liekov, zdravotníckeho vybavenia a diagnostických prístrojov.
 • Obnoviteľné zdroje energie: Aplikovaná veda v tejto oblasti sa snaží vytvoriť praktické metódy využívania udržateľných zdrojov energie. To môže zahŕňať štúdium solárnych panelov, veterných turbín a systémov skladovania energie. 
 • Poľnohospodárske vedy: Aplikovaná poľnohospodárska veda sa zameriava na zlepšenie poľnohospodárskych postupov a produktivity. Do tejto kategórie možno zaradiť výskum zameraný na zlepšovanie úrody, ochranu proti škodcom, ochranu pôdy a rozvoj poľnohospodárskych technológií.
 • Materiálové inžinierstvo: Aplikovaná veda v materiálovom inžinierstve sa zameriava na vývoj nových materiálov so špecifickými vlastnosťami pre rôzne aplikácie. Môže ísť o výskum kompozitných materiálov, nanotechnológií a pokročilých výrobných techník.
 • Environmentálna veda: Aplikovaná environmentálna veda identifikuje environmentálne problémy a vytvára plány na riadenie udržateľných zdrojov a prevenciu znečistenia. Príkladom je výskum v oblasti čistenia vody, nakladania s odpadmi a posudzovania vplyvu na životné prostredie.

Prínosy základnej a aplikovanej vedy

Základná aj aplikovaná veda prináša významné výhody a zohráva komplementárnu úlohu pri rozvíjaní vedeckých poznatkov a spoločenského pokroku.

Prínosy základnej vedy:

 1. Rozširuje základné znalosti a porozumenie: Základný vedecký výskum skúma neznáme a odhaľuje základné princípy a mechanizmy prírodných javov, čím prehlbuje naše chápanie sveta okolo nás.
 2. Podnecuje inovácie a neočakávané objavy: Základná veda často vedie k neočakávaným prelomovým objavom, ktoré môžu byť hnacou silou technologického pokroku a podnietiť nové myšlienky v rôznych oblastiach.
 3. Poskytuje základ pre budúci pokrok: Poznatky získané v základnom vedeckom výskume slúžia ako pevný základ pre budúci aplikovaný vedecký výskum a praktické aplikácie, čím sa pripravuje pôda pre ďalší vedecký pokrok.

Prínosy aplikovanej vedy:

 1. Vytvára praktické riešenia reálnych problémov: Aplikovaný vedecký výskum sa zameriava na riešenie konkrétnych výziev a problémov, ktorým čelí spoločnosť, a jeho cieľom je vyvinúť praktické riešenia, ktoré priamo zlepšujú život ľudí a napĺňajú spoločenské potreby.
 2. Vytvára okamžitý vplyv a zlepšuje kvalitu života: Aplikovaný vedecký výskum premieňa vedecké poznatky na konkrétne aplikácie, ktoré vedú k pokroku v oblastiach, ako je medicína, strojárstvo, poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia, z ktorých má priamy prospech spoločnosť.
 3. Uľahčuje spoluprácu a implementáciu riešení: Aplikovaná veda často zahŕňa spoluprácu medzi vedcami, inžiniermi, odborníkmi z priemyslu a tvorcami politík, čo uľahčuje premenu vedeckých poznatkov na praktické aplikácie a umožňuje realizáciu riešení vo väčšom meradle.

Pridajte sa k našej rýchlo rastúcej komunite a urobte revolúciu vo vedeckej komunikácii!

Pripojte sa k našej rýchlo rastúcej komunite a získajte prístup k inovatívnym nástrojom na vytváranie pútavých ilustrácií, infografiky, prezentácií a plagátov. Od pútavých ilustrácií a infografiky až po interaktívne prezentácie a plagáty, Mind the Graph ponúka širokú škálu nástrojov, ktoré zjednodušujú proces zdieľania komplexných vedeckých informácií.

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny