Yeni ilaçların, biyomedikal müdahalelerin, bitki ve hayvan genetik mühendisliğinin gelişmesiyle birlikte milyonlarca insan yeni teknolojilerden faydalanmaktadır. Ancak aynı ilerlemelerin başkalarına zarar verebileceğini veya başka türden etik belirsizlikleri gündeme getirebileceğini de unutmamak gerekir. 

Tedaviler veya ilaçlar insan denekler üzerinde klinik deneylerde test edildiğinde, etik uygunluğun sağlanması ve deneklerin güvenliğinin temin edilmesi gibi yeni bir dizi zorluk ortaya çıkmaktadır. 

Uygulamada, bu yeni yaklaşımlardan bazıları nihayetinde boru hattından çıkmakta, bu da bireylerin, ailelerinin ve tıp uzmanlarının riskleri değerlendirmesini ve faydaları tartmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla biyoetik diye bir şey var. Sağlık ve bilim politikası, yaşam bilimleri ve sağlık hizmetleri, her şeyi kapsayan bir çalışma alanı olan biyoetiğin temeli olarak kabul edilir.

Biyoetik nedir?

Biyoetik, biyotıp ve biyomedikal araştırmalarda ortaya çıkan etik, sosyal ve yasal konuların incelenmesidir. Biyoetiğin her bir bölümünü açıklamak gerekir. Etik, karşıt ilkeler arasındaki çatışmaların tanımlanması, incelenmesi ve çözülmesi ya da azaltılması anlamına gelir. 

Zamansız bir etik soru şudur: "Her şeyi göz önünde bulundurarak nasıl hareket etmeliyiz? "Biyo" terimi bu etik soruyu biyolojik bir kurum bağlamına yerleştirir. Biyoetiğin odak noktası sağlık hizmetleri, araştırma etiği ve insan faaliyetleri ve halk sağlığı etiği ile ilgili konuları inceleyen çevre etiğidir. 

Eğitimciler, öğretim görevlileri, politika yazarları ve etik kurul üyeleri olan biyoetikçiler, tıbbi araştırma ve sağlık hizmetlerinde etik, sosyal ve yasal konularda araştırma yapar ve tavsiyelerde bulunurlar. Akademik bir biyoetikçi bir üniversite, hastane veya tıp merkezi ya da bir devlet kurumu, özel bir şirket veya vakıf için çalışabilir.

Araştırmalarda etik son derece önemlidir

Araştırma etiği, araştırmanın insan veya hayvan, klinik araştırma veya uygulamalı bilim içerip içermediğine bakılmaksızın, araştırma çalışması sırasında ortaya çıkan çok çeşitli etik kaygıları veya soruları kapsar. 

Düzenleyici çerçeveler çoğu etik soruyu ele alamaz. Her ne kadar tarafsız ve gerçeklere dayalı olarak görülse de, araştırma bilimi de etik kaygılarla karşı karşıyadır. Küresel ve ulusal düzeyde yönetişim, gizlilik, bilimsel bütünlük, geçerlilik, güvenilirlik, potansiyel çıkar çelişkileri, terapötik yanlış algılamalar, ikincil ve öngörülemeyen bulgular, plasebolar, araştırmacıların yerel topluluklara karşı sorumlulukları ve bilgilendirilmiş onam gibi konular araştırma etiğiyle ilgilidir.

Ortak çalışma için temel olan değerler, örneğin güven, sorumluluk, Karşılıklı Saygıve bütünlükçeşitli disiplinlerden ve kuruluşlardan birçok farklı kişiyi içeren araştırmalarda sıklıkla kullanılan etik uygulamalar tarafından teşvik edilmektedir. 

Araştırmalarda, disiplinler arası işbirliğini teşvik ederken fikri mülkiyet çıkarlarını koruyan, atıf yönergeleri, telif hakkı politikaları ve patent politikaları gibi birçok etik norm vardır. Araştırmacının hesap verebilirliği birçok etik norm tarafından geliştirilmiştir.

Çeşitli alanlarda etik ilkeler

Biyoetik konuların çeşitli kategorileri tanımlanabilir. Doktorlar ve hastaların yanı sıra bilim insanları, politikacılar ve kamuoyu da bu konulara dahildir. Biyoetiğin aşağıda tartışılan bir dizi özel alanı vardır.

Klinik Etik 

Klinik etik disiplini, tıp uygulamaları sırasında ortaya çıkan etik sorularla veya görüş farklılıklarıyla başa çıkmanın yollarını arar. Etik uygulayıcıları, anlaşmazlıklar veya belirsizlikler ortaya çıktığında profesyoneller, bireyler, gruplar, aileler, vasiler veya diğer paydaşlar arasındaki ahlaki çatışmaları belirler, değerlendirir ve çözer.

Genetik

Genetik, ister hastalıkların önlenmesi, araştırılması, yönetilmesi isterse de üreme ile ilgili kararların alınmasında olsun, günümüzde tıpta önemli bir rol oynamaktadır. İlerleyen genetik teknolojilerin bir sonucu olarak değer çatışmaları ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, biyoetikçiler, bir bireyin hala tedavi edilemeyen ciddi bir genetik bozukluk için mutasyona sahip olması durumunda etik olarak neyin makul olduğunu araştırmaktadır. 

Tüm genom diziliminin gelecekte çocuk sahibi olmakla ilgili ciddi potansiyel risklere işaret etmesi durumunda, ebeveynlerin gelecekteki çocukları için ne gibi etik yükümlülükleri olacaktır? Genomik çağı biyoetiği yeni bir düzeye taşımıştır.

Sağlık Politikası

Halk sağlığı politikaları, hükümetlerin sağlık hizmetlerini düzenleme çabalarıdır. Sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması hükümet politikasının önceliği olmalıdır. İyileştirme araştırmaları teşvik edilmeli, sağlık kalitesi korunmalı ve sağlık harcamaları kontrol altına alınmalıdır. Sağlık hizmetlerine yapılan büyük kamu yatırımları göz önüne alındığında, hakkaniyet sağlık politikası için en önemli ahlaki değerdir.

Nöroetik

Nöroetikte, bu endişeleri gidermek için araştırmalar sistematik hale getirilir, savunulur ve tavsiye edilir. Bu platform tarafından ele alınabilecek nörogeliştirme ilaçları, hafıza zayıflatma prosedürleri, nöral protezler, nörogörüntüleme ve nöroteknolojilerle ilgili politika konuları da dahil olmak üzere bir dizi konu vardır. Bu platform, birbirimiz hakkında nasıl düşündüğümüzü ve birbirimize nasıl davrandığımızı teorik ve yansıtıcı bir perspektiften incelemektedir.

Üreme Etiği

Üreme etiği konusu sosyal ve yasal tartışmalara yol açmakta ve üreme adaleti konusuyla yakından bağlantılıdır. Bu alanda, yardımla üreme, taşıyıcı annelik rolü, yavruların genetik olarak değiştirilmesi ve doğurganlığın kontrol edilmesi (doğum kontrolü), hamileliğin sonlandırılması (kürtaj), reşit olmayanlara erişim ve çocuklar ve annelerin hakları ve refahı ile ilgili genel kaygılar dahil olmak üzere bir dizi konu ele alınmaktadır.

Ortak Karar Alma

Hekimler, tedaviye ilişkin bilinçli kararlar vermek için deneyimlerini kanıta dayalı bilgilerle birlikte kullanır. Değerleri ve tercihleri ışığında, hasta daha sonra sağlanan bilgilere dayanarak sağlık hizmeti alternatiflerini netleştirir ve belirler. Tıbbi uygulamada, ortak karar verme etik tıbbi uygulamayı yansıtır ve hastaların özerkliğine olan bağlılığı kabul eder. Hasta merkezli bakım, iki uzman birlikte karar verdiğinde en iyi halini alır.

Hiç çaba harcamadan güzel bilimsel infografikler oluşturabilirsiniz

Bilimsel çalışmalarınızı uzun vadede daha etkili hale getirmek için infografiklerin gücünden yararlanın. Mind The Graph aracını kullanarak, yaygın olarak kullanılan 80'den fazla alanda 60.000'den fazla yüksek kaliteli bilimsel görsele erişebilir ve harika şablonlar keşfedebilirsiniz. Uzmanlarımız sizin için özelleştirilmiş infografikler de oluşturabilir. Birlikte her zaman olağanüstü bir infografik hazırlayabiliriz!

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar