Med utvecklingen av nya läkemedel, biomedicinska interventioner och genetiska ingenjörskonstmiljontals liv gynnas av ny teknik. Det är dock viktigt att notera att samma framsteg också kan skada andra eller ge upphov till andra typer av etiska osäkerhetsfaktorer. 

En ny uppsättning utmaningar uppstår när behandlingar eller läkemedel testas i kliniska prövningar på människor, t.ex. behovet av att säkerställa etisk efterlevnad och försökspersonernas säkerhet. 

I praktiken kommer en del av dessa nya metoder så småningom att lämna pipeline, vilket kräver att individer, deras familjer och medicinsk att bedöma riskerna och väga fördelarna mot varandra. Därför finns det en bioetik. Hälsa och vetenskap politik, livsvetenskaper och hälsovård anses utgöra grunden för bioetik, ett allomfattande studieområde.

Vad är bioetik?

Bioetik är studiet av frågor som uppstår inom biomedicin och biomedicinska forskning som är etiska, sociala och juridiska. Det är nödvändigt att förklara varje del av bioetiken. Etik handlar om att identifiera, studera och lösa eller mildra konflikter mellan motstridiga principer. 

En tidlös etisk fråga är "Hur skall vi agera om vi tar hänsyn till allt? Termen "bio" placerar denna etiska fråga inom sammanhang av en biologisk institution. Bioetikens fokus ligger på hälso- och sjukvård, forskningsetik och miljöetik, som undersöker frågor som rör mänskliga aktiviteter och folkhälsoetik. 

Bioetiker är utbildare, föreläsare, policyförfattare och medlemmar i etiska kommittéer och bedriver forskning och ger råd om etiska, sociala och juridiska frågor inom medicinsk forskning och hälsovård. En akademisk En bioetiker kan arbeta för ett universitet, ett sjukhus eller en vårdcentral, en statlig myndighet, ett privat företag eller en stiftelse.

Etik är av yttersta vikt inom forskning

Forskningsetik omfattar ett brett spektrum av etiska problem eller frågor som uppstår när man studerar forskning, oavsett om forskningen gäller människor eller djur, klinisk forskning eller tillämpad vetenskap. 

Regelverk kan inte hantera de flesta etiska frågor. Även om vetenskaplig forskning betraktas som opartisk och faktabaserad finns det också etiska problem. Flera frågor är relevanta för forskningsetiken, bland annat styrning på global och nationell nivå, sekretess, vetenskaplig integritet, giltighet, tillförlitlighet, potentiella motstridiga intressen, terapeutiska missuppfattningar, sekundära och oförutsedda resultat, placebo, forskarnas ansvar gentemot lokala samhällen och informerat samtycke, bland annat.

De värderingar som är grundläggande för samarbetsinriktat arbete, t.ex. förtroende, ansvar, ömsesidig respektoch integritet, främjas av etiska metoder, som ofta används i forskning som involverar många olika människor från en rad olika discipliner och organisationer. 

Det finns många etiska normer inom forskningen som skyddar immateriella rättigheter samtidigt som de uppmuntrar till tvärvetenskapligt samarbete, till exempel riktlinjer för tillskrivning, upphovsrätt policyer och patentpolicyer. Forskarnas ansvarstagande stärks av många etiska normer.

Etiska principer inom olika områden

Flera kategorier av bioetiska frågor kan identifieras. Förutom läkare och patienter rör det sig om forskare, politiker och allmänheten. Bioetiken har ett antal specifika områden som diskuteras nedan.

Klinisk etik 

Inom klinisk etik söker man efter sätt att hantera etiska frågor eller meningsskiljaktigheter som uppstår i samband med medicinsk verksamhet. Etiker identifierar, utvärderar och löser moraliska konflikter mellan yrkesutövare, individer, grupper, familjer, vårdnadshavare eller andra intressenter när oenighet eller osäkerhet uppstår.

Genetik

Genetiken spelar en viktig roll inom dagens medicin, oavsett om det handlar om att förebygga, undersöka, administrera eller fatta reproduktiva beslut. Värdekonflikter uppstår som ett resultat av den genetiska teknikens framsteg. I den här situationen undersöker bioetiker vad som är etiskt rimligt om en individ har en mutation för en allvarlig genetisk sjukdom som fortfarande är obotlig. 

Vilka etiska skyldigheter har föräldrar gentemot sina framtida barn om sekvensering av hela arvsmassan visar på allvarliga potentiella risker med att skaffa barn i framtiden? Genomikens tidsålder har fört bioetiken till en ny nivå.

Hälsopolitik

Folkhälsopolitik är regeringarnas försök att reglera hälso- och sjukvården. Att ge tillgång till hälso- och sjukvård måste vara en prioriterad fråga för regeringspolitiken. Hälsoforskning måste stimuleras, hälsokvalitet bör skyddas och hälso- och sjukvårdsutgifter måste kontrolleras. Med tanke på de enorma offentliga investeringar som görs i hälso- och sjukvården är rättvisa det moraliska värde som är viktigast för hälsopolitiken.

Neuroetik

Inom neuroetiken systematiseras, försvaras och rekommenderas forskning för att lösa dessa problem. Det finns ett antal ämnen som kan behandlas av denna plattform, inklusive neuroförbättrande läkemedel, minnesdämpande procedurer, neurala proteser, neuroimaging och policyfrågor kring neuroteknologier. Den undersöker hur vi tänker om och behandlar varandra ur ett teoretisk och reflekterande perspektiv.

Reproduktionsetik

Ämnet reproduktionsetik väcker sociala och juridiska kontroverser och är nära kopplat till frågan om reproduktiv rättvisa. Ett antal frågor behandlas inom detta område, bland annat assisterad befruktning, surrogatmödraskap, genetisk modifiering av avkomman, kontroll av fertilitet (preventivmedel), avbrytande av graviditet (abort), tillgång till minderåriga samt allmänna frågor om barns och mödrars rättigheter och välbefinnande.

Delat beslutsfattande

Läkare använder sin erfarenhet tillsammans med evidensbaserad kunskap för att fatta välgrundade beslut om behandling. Mot bakgrund av sina värderingar och preferenser klargör och fastställer patienten sedan sina vårdalternativ baserat på den information som lämnats. I medicinsk praxis återspeglar delat beslutsfattande etisk medicinsk praxis och erkänner engagemanget för patientens autonomi. Patientcentrerad vård är som bäst när två experter fattar beslut tillsammans.

Utan ansträngning kan du skapa vacker vetenskaplig infografik

Utnyttja kraften i infografik för att göra ditt vetenskapliga arbete mer verkningsfullt på lång sikt. Använda Tänk på grafen kan du få tillgång till 60 000+ högkvalitativa vetenskapliga bilder inom 80+ vitt spridda områden och upptäcka fantastisk mallar. Våra experter kan också skapa skräddarsydda infografiker åt dig. Tillsammans kan vi alltid skapa en extraordinär Infografik!

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar