Sinds het begin der tijden hebben verhalen een belangrijke rol gespeeld in de menselijke beschaving. Verhalen hebben het griezelige vermogen om onze hersenen te boeien, ons hart te raken en onze perceptie van de wereld te veranderen, of ze nu te vinden zijn in klassieke mythen, fabels of hedendaagse romans en films. Maar wat ligt er ten grondslag aan deze boeiende verhalen? Hoe ontcijferen we de complexiteit en de betekenislagen van verhalen?

Bij narratieve analyse wordt de kern van het verhaal geanalyseerd, gedecodeerd en duidelijk gemaakt. Narratieve analyse maakt het mogelijk om de onderliggende thema's, patronen en maatschappelijke implicaties te onderzoeken die zijn ingebed in een narratieve structuur.

Deze uitgebreide gids biedt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om verhalen nauwkeurig te evalueren en te begrijpen.

Wat is narratieve analyse?

Narratieve analyse is een multidisciplinaire benadering die zich richt op het begrijpen en interpreteren van de structuur, inhoud en betekenis van verhalen. Het omvat het analyseren van een reeks verhaalbenaderingen, waaronder die in literatuur, orale tradities, films, persoonlijke verhalen en meer. Narratieve analyse onderzoekt verhalen om de onderliggende thema's, patronen en maatschappelijke gevolgen te identificeren.

In de kern erkent narratieve analyse dat verhalen krachtige instrumenten zijn voor communicatie, expressie en culturele overdracht en niet alleen vermakelijke of fictieve creaties zijn. Onderzoekers en academici willen meer te weten komen over hoe verhalen sociale dynamieken beïnvloeden, onze perceptie van de wereld veranderen en zowel individuele als groepservaringen weerspiegelen.

Soorten verhalen

Er zijn veel verschillende soorten verhalen, elk met hun eigen kwaliteiten en doelen. Hier volgen enkele voorbeelden van veelgebruikte verhaalvormen:

Literaire verhalen

 • Fictieve werken zoals romans, korte verhalen, poëzie en toneelstukken.
 • Ingewikkelde verhaallijnen, goed afgeronde personages en thematische verkenningen.
 • Bedoeld om te vermaken, het denken uit te dagen en emoties op te roepen.

Mondelinge verhalen

 • Mondeling doorgegeven van generatie op generatie.
 • Inclusief mondelinge geschiedenis, volksverhalen, mythen en legenden.
 • Behoudt cultureel erfgoed, geeft morele lessen en creëert collectieve identiteiten.

Persoonlijke verhalen

 • Beschrijvingen van unieke ervaringen, herinneringen en reflecties.
 • Geschreven als persoonlijke essays, autobiografieën, memoires of dagboeken.
 • Geeft inzicht in de perspectieven, emoties en persoonlijke ontwikkeling van individuen.

Historische verhalen

 • Beschrijft personen, gebeurtenissen en historische veranderingen.
 • Is gebaseerd op historische verslagen, ooggetuigenverslagen en onderzoek.
 • Presenteert feitelijke verhalen over historische gebeurtenissen en vormt ons begrip van de geschiedenis.

Verhalen in de media

 • Te vinden in massamedia zoals films, tv-programma's, documentaires en rapporten.
 • Gebruikt visuele en audio-elementen om verhalen te vertellen en informatie over te brengen.
 • Vermaakt, onderwijst en beïnvloedt de publieke opinie.

Digitale verhalen

 • Ontstaan met de ontwikkeling van digitale technologieën.
 • Inclusief verhalen op sociale media, virtual reality-ervaringen, interactieve videogameverhalen en online storytelling.

Institutionele verhalen

 • Gemaakt door instellingen zoals bedrijven, overheden en religieuze groeperingen.
 • Vorm geven aan de publieke perceptie van de instelling, haar principes en doelstellingen.
 • Strategisch geproduceerd om de publieke opinie te beïnvloeden en institutionele legitimiteit te behouden.

Mythische verhalen

 • Gevonden in religieuze en culturele tradities.
 • Het ontstaan van de wereld, natuurlijke gebeurtenissen en menselijke gewoonten verklaren.
 • Bevatten vaak bovennatuurlijke of goddelijke elementen.

Het doel van narratieve analyse

Het doel van narratieve analyse is om een uitgebreid en diepgaand begrip te krijgen van verhalen door hun onderliggende structuren, thema's en sociale implicaties te onderzoeken. Door een nauwgezet en systematisch onderzoek van de tekst wil de narratieve analyse de complexiteit en ingewikkeldheid van verhalen ontrafelen.

Het onderzoekt hoe verhalen ons begrip van de wereld en onze perceptie ervan beïnvloeden en hoe ze zowel individuele als collectieve ervaringen weergeven. Onderzoekers kunnen de diepere betekenis en culturele waarde in verhalen ontdekken door narratieve technieken, karakterontwikkeling, plotstructuren en symbolische elementen onder de loep te nemen. 

De narratieve analyse is er ook op gericht om licht te werpen op de machtsdynamiek, sociale representaties en ideologische achtergronden die aanwezig zijn in verhalen, waardoor een kritisch onderzoek mogelijk wordt van de boodschappen en waarden die worden overgebracht. Uiteindelijk probeert de narratieve analyse inzicht te verschaffen in de veranderende impact van verhalen en hun rol in de vorming van onze identiteiten, overtuigingen en maatschappelijke dynamiek.

Inhoudelijke analyse X narratieve analyse

Inhoudsanalyse en narratieve analyse zijn twee verschillende benaderingen die in onderzoek worden gebruikt om teksten te analyseren, waaronder verhalen. 

De inhoudsanalyse richt zich op het objectief onderzoeken van de manifeste inhoud van een tekst, waarbij specifieke elementen of thema's worden gecategoriseerd en gekwantificeerd. Het wordt vaak gebruikt om grote datasets te bestuderen en patronen of trends te identificeren. 

Narratieve analyse daarentegen is gericht op het kwalitatief interpreteren en begrijpen van verhalen door hun diepere betekenis, structuur en subjectieve ervaringen te onderzoeken. Het gaat om close reading, interpretatie en betrokkenheid bij de nuances van het verhaal. 

Terwijl inhoudsanalyse de nadruk legt op objectiviteit en generaliseerbaarheid, verdiept narratieve analyse zich in de subjectieve en interpretatieve aspecten van verhalen vertellen.

Narratieve analyse X casestudy in kwalitatief onderzoek

In kwalitatief onderzoek zijn casestudy en narratieve analyse verwante benaderingen. 

Casestudies onderzoeken zorgvuldig bepaalde fenomenen, terwijl narratieve analyse zich richt op het analyseren van verhalen om ervaringen en maatschappelijke vertakkingen te begrijpen. 

Wanneer ze samen worden gebruikt, creëren case study en narratieve analyse een krachtige symbiotische relatie in kwalitatief onderzoek. Terwijl een casestudy een grondig onderzoek biedt van een specifieke gebeurtenis binnen zijn context, verdiept narratieve analyse het begrip door zich te richten op de verschillende verhalen en ervaringen binnen de specifieke casus. 

Door deze benaderingen te integreren, kunnen onderzoekers een uitgebreider en inzichtelijker beeld schetsen.

Verhalende analyse X Thematische analyse

Narratieve analyse verdiept zich in individuele verhalen en vertellingen en brengt subjectieve ervaringen en sociale implicaties aan het licht. Thematische analyse daarentegen identificeert en analyseert gemeenschappelijke thema's in meerdere verhalen. 

Wanneer ze samen worden gebruikt, bieden deze benaderingen een uitgebreid begrip van zowel de individuele verhalen als de bredere patronen binnen een dataset. 

Verhalende gegevens vastleggen

Het vastleggen van narratieve data is een genuanceerd en veelzijdig proces dat verder gaat dan alleen het verzamelen van verhalen. Het gaat om het ontwikkelen van een ruimte waarin individuen openlijk hun perspectieven, emoties en ervaringen kunnen uiten in een narratieve benadering. 

Onderzoekers kunnen zich verdiepen in het rijke weefsel van menselijke verhalen door gebruik te maken van technieken als focusgroepen, focusinterviews, schriftelijke verhalen, etnografische observaties, archiefonderzoek of digital storytelling. 

Verhalende gegevens transcriberen

Het transcriberen van narratieve data is een essentieel en ingewikkeld proces dat gesproken verhalen overbrengt naar geschreven vorm, waardoor diepgaande analyse en interpretatie mogelijk worden. Hier volgen enkele belangrijke overwegingen bij het transcriberen van narratieve data:

 • Nauwkeurigheid staat voorop, waarbij de essentie van het oorspronkelijke verhaal wordt vastgelegd door gesproken woorden, uitdrukkingen en non-verbale signalen getrouw te transcriberen. 
 • Duidelijkheid en leesbaarheid verbeteren het begrip en maken gebruik van de juiste opmaak en etikettering. 
 • Tijdstempels en annotaties helpen bij het verwijzen naar specifieke secties, wat een efficiënte analyse vergemakkelijkt. 
 • Transcriptiesoftware of -diensten kunnen worden gebruikt om het proces te stroomlijnen. 
 • Ethische overwegingen zorgen ervoor dat identificerende informatie wordt verwijderd, zodat de vertrouwelijkheid van de deelnemers wordt beschermd. 

Over het algemeen stelt de transcriptie van narratieve data onderzoekers in staat om de nuances, betekenissen en inzichten die in de narratieven besloten liggen te ontrafelen, wat de kwalitatieve analyse verrijkt.

Coderen in narratieve analyse

Coderen in narratieve analyse is het proces van het categoriseren en organiseren van gegevens om patronen, thema's en betekenisvolle eenheden in de verhalen te identificeren. Het is een cruciale stap die onderzoekers in staat stelt om de inhoud van de verhalen systematisch te analyseren en te interpreteren. 

Inductieve methode voor narratieve analyse

De inductieve methode voor narratieve analyse houdt in dat thema's en patronen direct uit de data worden afgeleid zonder vooropgezette categorieën of theorieën. Onderzoekers verdiepen zich in de verhalen, coderen regel voor regel om initiële patronen te identificeren en ontwikkelen codes en categorieën op basis van opkomende thema's.

Deductieve methode voor narratieve analyse

De deductieve methode voor narratieve analyse houdt in dat bestaande theorieën of raamwerken worden toegepast om verhalen te analyseren. Onderzoekers beginnen met vastgestelde categorieën of codes die zijn afgeleid van de theorie en passen deze toe op de gegevens.

Het doel is om theoretische concepten in de verhalen te valideren of te verkennen. 

Hybride inductieve en deductieve narratieve analyse

Hybride inductieve en deductieve narratieve analyse is een benadering die het verkennende karakter van inductieve analyse combineert met de structuur die deductieve kaders bieden. 

Onderzoekers maken gebruik van een iteratief proces, te beginnen met het vertrouwd raken met de verhalen, gevolgd door inductief coderen om opkomende thema's te identificeren en deductief coderen om reeds bestaande concepten of theorieën toe te passen. 

Stapsgewijze benadering van narratieve analyse en het vinden van kernverhalen

Stap 1: Verhalende blokken coderen

Identificeer en codeer narratieve blokken in de dataset, die belangrijke passages of delen van het verhaal weergeven.

Stap 2: Groepeer en lees per live gebeurtenis

Groepeer de verhalende blokken op basis van de live gebeurtenissen of situaties waarmee ze in verband worden gebracht en lees ze binnen de context van die gebeurtenissen.

Stap 3: Maak geneste verhaalstructuurcodes

Geneste verhaalstructuurcodes ontwikkelen om de verschillende verhaalelementen vast te leggen, zoals setting, personages, plot, conflicten, oplossingen en thema's.

Stap 4: Verdiep je in de verhaalstructuur

Analyseer de verhaalstructuur binnen elk gegroepeerd verhaalblok en onderzoek de volgorde, progressie en relaties tussen verschillende verhaalelementen.

Stap 5: Verhaalstructuur vergelijken

Vergelijk de verhaalstructuren in de gegroepeerde verhaalblokken, zoek naar overeenkomsten, verschillen of variaties in de elementen en hun organisatie.

Stap 6: Het kernverhaal vertellen

Het kernverhaal distilleren dat de centrale ideeën, boodschappen of ervaringen vertegenwoordigt die door de verhalen worden gedeeld, gebaseerd op de analyse van de verhaalstructuren en geïdentificeerde thema's.

Meer dan 75.000 nauwkeurige wetenschappelijke cijfers om je impact te vergroten

gebruiken Mind the Graph, een platform dat meer dan 75.000 nauwkeurige wetenschappelijke figuren en illustraties biedt die kunnen worden gebruikt om onderzoeksbevindingen, concepten en ideeën grafisch te communiceren, kunnen onderzoekers de impact van hun werk vergroten door middel van uitstekende datavisualisatie.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen