Od zarania dziejów opowieści odgrywały znaczącą rolę w ludzkiej cywilizacji. Narracje mają niesamowity potencjał, by urzec nasze umysły, poruszyć nasze serca i zmienić nasze postrzeganie świata, niezależnie od tego, czy znajdują się w klasycznych mitach, baśniach, czy współczesnych powieściach i filmach. Co jednak kryje się za tymi fascynującymi historiami? Jak rozszyfrować złożoność i warstwy znaczeń ukryte w opowieściach?

W analizie narracyjnej sedno opowiadania historii jest analizowane, dekodowane i wyjaśniane. Analiza narracyjna umożliwia badanie podstawowych tematów, wzorców i implikacji społecznych osadzonych w strukturze narracyjnej.

Ten kompleksowy przewodnik ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności wymaganych do dokładnej oceny i zrozumienia narracji.

Czym jest analiza narracyjna?

Analiza narracyjna to multidyscyplinarne podejście, którego celem jest zrozumienie i interpretacja struktury, treści i znaczenia narracji. Obejmuje ona analizę szeregu podejść do opowiadania historii, w tym tych występujących w literaturze, tradycjach ustnych, filmach, osobistych narracjach i nie tylko. Analiza narracyjna bada historie w celu zidentyfikowania leżących u ich podstaw tematów, wzorców i konsekwencji społecznych.

W swojej istocie analiza narracyjna uznaje, że historie są potężnymi narzędziami komunikacji, ekspresji i transmisji kulturowej, a nie tylko rozrywkowymi lub fikcyjnymi kreacjami. Badacze i naukowcy są zainteresowani dowiedzeniem się więcej o tym, jak historie wpływają na dynamikę społeczną, zmieniają nasze postrzeganie świata i odzwierciedlają zarówno indywidualne, jak i grupowe doświadczenia.

Rodzaje narracji

Istnieje wiele różnych rodzajów narracji, z których każdy ma swoje własne cechy i cele. Oto kilka przykładów popularnych formatów narracji:

Narracje literackie

 • Utwory beletrystyczne, takie jak powieści, opowiadania, poezja i sztuki teatralne.
 • Skomplikowana narracja, dobrze nakreślone postacie i tematyczne eksploracje.
 • Ma bawić, wymagać myślenia i wywoływać emocje.

Narracje ustne

 • Przekazywane ustnie przez pokolenia.
 • Obejmuje historię mówioną, podania ludowe, mity i legendy.
 • Zachowuje dziedzictwo kulturowe, przekazuje lekcje moralności i tworzy zbiorową tożsamość.

Narracje osobiste

 • Relacje z wyjątkowych doświadczeń, wspomnienia i refleksje.
 • Pisane jako osobiste eseje, autobiografie, wspomnienia lub pamiętniki.
 • Zapewnia wgląd w indywidualne perspektywy, emocje i rozwój osobisty.

Narracje historyczne

 • Opisuje osoby, wydarzenia i zmiany historyczne.
 • Opiera się na zapisach historycznych, relacjach naocznych świadków i badaniach.
 • Przedstawia oparte na faktach narracje o wydarzeniach historycznych i kształtuje nasze rozumienie historii.

Narracje medialne

 • Występuje w środkach masowego przekazu, takich jak filmy, programy telewizyjne, dokumenty i raporty.
 • Wykorzystuje elementy wizualne i dźwiękowe do opowiadania historii i przekazywania informacji.
 • Zapewnia rozrywkę, edukuje i wpływa na opinię publiczną.

Cyfrowe narracje

 • Pojawił się wraz z rozwojem technologii cyfrowych.
 • Obejmuje narracje w mediach społecznościowych, doświadczenia w rzeczywistości wirtualnej, interaktywne narracje w grach wideo i opowiadanie historii online.

Narracje instytucjonalne

 • Tworzone przez instytucje takie jak firmy, rządy i grupy religijne.
 • Kształtowanie publicznego postrzegania instytucji, jej zasad i celów.
 • Strategicznie opracowane w celu wywarcia wpływu na opinię publiczną i utrzymania legitymacji instytucjonalnej.

Mityczne narracje

 • Występuje w tradycjach religijnych i kulturowych.
 • Wyjaśnij pochodzenie świata, wydarzenia naturalne i ludzkie praktyki.
 • Często zawierają elementy nadprzyrodzone lub boskie.

Cel analizy narracyjnej

Celem analizy narracyjnej jest zapewnienie kompleksowego i dogłębnego zrozumienia narracji poprzez zbadanie ich podstawowych struktur, tematów i implikacji społecznych. Poprzez skrupulatne i systematyczne badanie tekstu, analiza narracyjna ma na celu rozwikłanie złożoności i zawiłości opowiadania historii.

Jego celem jest zbadanie, w jaki sposób narracje wpływają na nasze rozumienie świata, nasze postrzeganie go oraz w jaki sposób reprezentują one zarówno indywidualne, jak i zbiorowe doświadczenia. Badacze mogą odkryć głębsze znaczenie i wartość kulturową ukrytą w narracjach, analizując techniki narracyjne, rozwój postaci, struktury fabularne i elementy symboliczne. 

Analiza narracyjna ma również na celu rzucenie światła na dynamikę władzy, reprezentacje społeczne i ideologiczne podstawy obecne w narracjach, umożliwiając krytyczne badanie przekazywanych wiadomości i wartości. Ostatecznie analiza narracyjna ma na celu zaoferowanie wnikliwego zrozumienia zmieniającego się wpływu opowieści i ich roli w kształtowaniu naszej tożsamości, przekonań i dynamiki społecznej.

Analiza treści X Analiza narracyjna

Analiza treści i analiza narracyjna to dwa różne podejścia stosowane w badaniach do analizy tekstów, w tym narracji. 

Analiza treści koncentruje się na obiektywnym badaniu oczywistej treści tekstu, kategoryzowaniu i kwantyfikowaniu określonych elementów lub tematów. Jest ona często wykorzystywana do badania dużych zbiorów danych i identyfikowania wzorców lub trendów. 

Z drugiej strony analiza narracyjna ma na celu jakościową interpretację i zrozumienie narracji poprzez zbadanie ich głębszego znaczenia, struktury i subiektywnych doświadczeń. Obejmuje ona uważne czytanie, interpretację i zaangażowanie w niuanse narracji. 

Podczas gdy analiza treści kładzie nacisk na obiektywizm i możliwość uogólnienia, analiza narracyjna zagłębia się w subiektywne i interpretacyjne aspekty opowiadania historii.

Analiza narracyjna X Studium przypadku w badaniach jakościowych

W badaniach jakościowych studium przypadku i analiza narracyjna są podejściami pokrewnymi. 

Studia przypadków dokładnie badają konkretne zjawiska, podczas gdy analiza narracyjna koncentruje się na analizowaniu historii w celu zrozumienia doświadczeń i konsekwencji społecznych. 

Stosowane w tandemie, studium przypadku i analiza narracyjna tworzą silną symbiotyczną relację w badaniach jakościowych. Podczas gdy studium przypadku oferuje dokładne badanie konkretnego wydarzenia w jego kontekście, analiza narracyjna pogłębia zrozumienie, koncentrując się na różnych narracjach i doświadczeniach zawartych w konkretnym przypadku. 

Integrując te podejścia, badacze mogą nakreślić bardziej kompleksowy i wnikliwy obraz.

Analiza narracyjna X Analiza tematyczna

Analiza narracyjna zagłębia się w indywidualne historie i narracje, odkrywając subiektywne doświadczenia i implikacje społeczne. Z drugiej strony analiza tematyczna identyfikuje i analizuje wspólne tematy w wielu narracjach. 

Stosowane razem, podejścia te zapewniają kompleksowe zrozumienie zarówno poszczególnych historii, jak i szerszych wzorców w zbiorze danych. 

Przechwytywanie danych narracyjnych

Pozyskiwanie danych narracyjnych to zniuansowany i wieloaspektowy proces, który wykracza poza zwykłe zbieranie historii. Wiąże się to z tworzeniem przestrzeni, w której osoby mogą otwarcie wyrażać swoje perspektywy, emocje i doświadczenia w podejściu narracyjnym. 

Badacze mogą zanurzyć się w bogatym gobelinie ludzkich narracji, wykorzystując techniki, w tym grupy fokusowe, wywiady fokusowe, pisemne narracje, obserwacje etnograficzne, badania archiwalne lub cyfrowe opowiadanie historii 

Transkrypcja danych narracyjnych

Transkrypcja danych narracyjnych jest istotnym i skomplikowanym procesem, który łączy narracje mówione z formą pisemną, ułatwiając dogłębną analizę i interpretację. Oto kilka kluczowych kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas transkrypcji danych narracyjnych:

 • Dokładność jest najważniejsza, aby uchwycić istotę oryginalnej narracji poprzez wierną transkrypcję wypowiadanych słów, wyrażeń i sygnałów niewerbalnych. 
 • Przejrzystość i czytelność zwiększają zrozumienie, stosując odpowiednie formatowanie i etykietowanie. 
 • Znaczniki czasu i adnotacje pomagają w odwoływaniu się do określonych sekcji, ułatwiając wydajną analizę. 
 • W celu usprawnienia procesu można skorzystać z oprogramowania lub usług transkrypcji. 
 • Względy etyczne zapewniają usunięcie informacji identyfikujących, chroniąc poufność uczestników. 

Ogólnie rzecz biorąc, transkrypcja danych narracyjnych umożliwia badaczom odkrycie niuansów, znaczeń i spostrzeżeń zawartych w narracjach, wzbogacając analizę jakościową.

Kodowanie w analizie narracyjnej

Kodowanie w analizie narracyjnej obejmuje proces kategoryzowania i organizowania danych w celu zidentyfikowania wzorców, tematów i znaczących jednostek w narracjach. Jest to kluczowy krok, który pozwala badaczom na systematyczną analizę i interpretację treści narracji. 

Indukcyjna metoda analizy narracji

Indukcyjna metoda analizy narracji polega na uzyskiwaniu tematów i wzorców bezpośrednio z danych bez uprzednio przyjętych kategorii lub teorii. Badacze zanurzają się w narracjach, angażują się w kodowanie wiersz po wierszu w celu zidentyfikowania początkowych wzorców oraz opracowują kody i kategorie w oparciu o pojawiające się tematy.

Dedukcyjna metoda analizy narracyjnej

Metoda dedukcyjna analizy narracyjnej polega na zastosowaniu wcześniej istniejących teorii lub ram do analizy narracji. Badacze zaczynają od ustalonych kategorii lub kodów pochodzących z teorii i stosują je do danych.

Celem jest potwierdzenie lub zbadanie koncepcji teoretycznych w narracjach. 

Hybrydowa indukcyjna i dedukcyjna analiza narracyjna

Hybrydowa indukcyjna i dedukcyjna analiza narracyjna to podejście, które łączy eksploracyjny charakter analizy indukcyjnej ze strukturą zapewnianą przez ramy dedukcyjne. 

Badacze angażują się w iteracyjny proces, rozpoczynając od zapoznania się z narracjami, a następnie kodowania indukcyjnego w celu zidentyfikowania pojawiających się tematów i kodowania dedukcyjnego w celu zastosowania wcześniej istniejących koncepcji lub teorii. 

Podejście krok po kroku do analizy narracji i znajdowania podstawowych narracji

Krok 1: Bloki narracyjne kodu

Zidentyfikuj i zakoduj bloki narracyjne w zbiorze danych, które reprezentują znaczące fragmenty lub sekcje narracji.

Krok 2: Grupowanie i czytanie według wydarzeń na żywo

Grupuj bloki narracyjne w oparciu o wydarzenia lub sytuacje, z którymi są powiązane, i czytaj je w kontekście tych wydarzeń.

Krok 3: Tworzenie zagnieżdżonych kodów struktury fabuły

Opracuj zagnieżdżone kody struktury opowieści, aby uchwycić różne elementy narracji, takie jak sceneria, postacie, fabuła, konflikty, rozwiązania i tematy.

Krok 4: Zagłębienie się w strukturę opowieści

Przeanalizuj strukturę opowieści w każdym zgrupowanym bloku narracyjnym, badając sekwencję, postęp i relacje między różnymi elementami narracji.

Krok 5: Porównanie struktury opowieści

Porównaj struktury opowieści w pogrupowanych blokach narracyjnych, szukając podobieństw, różnic lub różnic w elementach i ich organizacji.

Krok 6: Opowiedz główną narrację

Wyodrębnienie głównej narracji, która reprezentuje główne idee, przesłania lub doświadczenia wspólne dla narracji, w oparciu o analizę struktur opowieści i zidentyfikowanych tematów.

Ponad 75 000 dokładnych danych naukowych, aby zwiększyć swój wpływ

Wykorzystanie Mind the GraphDzięki platformie oferującej ponad 75 000 dokładnych danych naukowych i ilustracji, które można wykorzystać do graficznego przedstawienia wyników badań, koncepcji i pomysłów, naukowcy mogą zwiększyć wpływ swojej pracy dzięki doskonałej wizualizacji danych.

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony