Sedan tidernas begynnelse har berättelser spelat en viktig roll i den mänskliga civilisationen. Berättelser har en otrolig förmåga att fängsla våra hjärnor, beröra våra hjärtan och förändra vår uppfattning om världen, oavsett om de återfinns i klassiska myter och fabler eller i moderna romaner och filmer. Men vad är det som döljer sig bakom dessa fängslande berättelser? Hur dechiffrerar vi den komplexitet och de lager av mening som ligger begravda i berättelserna?

I narrativ analys analyseras, avkodas och tydliggörs kärnan i berättandet. Narrativ analys gör det möjligt att undersöka de underliggande teman, mönster och samhälleliga implikationer som finns inbäddade i en narrativ struktur.

Denna omfattande guide syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att korrekt utvärdera och förstå berättelser.

Vad är narrativ analys?

Narrativ analys är en tvärvetenskaplig metod som syftar till att förstå och tolka berättelsers struktur, innehåll och betydelse. Det innebär att man analyserar en rad olika berättelsemetoder, inklusive de som finns i litteratur, muntliga traditioner, filmer, personliga berättelser med mera. Narrativ analys undersöker berättelser för att identifiera de underliggande teman, mönster och samhälleliga konsekvenser som finns där.

I grunden handlar narrativ analys om att erkänna att berättelser är kraftfulla instrument för kommunikation, uttryck och kulturell överföring, snarare än att bara vara underhållande eller fiktiva skapelser. Forskare och akademiker är intresserade av att lära sig mer om hur berättelser påverkar social dynamik, förändrar vår uppfattning om världen och återspeglar både individuella och gruppers erfarenheter.

Olika typer av berättelser

Det finns många olika typer av berättelser, alla med sina egna egenskaper och syften. Här är några exempel på vanliga berättelseformat:

Litterära berättelser

 • Skönlitterära verk som romaner, noveller, poesi och teaterpjäser.
 • Intrikata berättelser, väl avrundade karaktärer och tematiska utforskningar.
 • Avsikten är att underhålla, utmana tänkandet och väcka känslor.

Muntliga berättelser

 • Överförs muntligt genom generationer.
 • Innehåller muntlig historia, folksagor, myter och legender.
 • Bevarar kulturarvet, förmedlar moraliska lärdomar och skapar kollektiva identiteter.

Personliga berättelser

 • Berättelser om unika upplevelser, minnen och reflektioner.
 • Skrivna som personliga essäer, självbiografier, memoarer eller dagböcker.
 • Ger insikter om individers perspektiv, känslor och personliga utveckling.

Historiska berättelser

 • Beskriver individer, händelser och historiska förändringar.
 • Förlitar sig på historiska dokument, ögonvittnesskildringar och forskning.
 • Presenterar faktabaserade berättelser om historiska händelser och formar vår förståelse av historia.

Berättelser i media

 • Finns i massmedia såsom filmer, TV-program, dokumentärer och rapporter.
 • Använder visuella och audiella element för att berätta historier och förmedla information.
 • Underhåller, utbildar och påverkar den allmänna opinionen.

Digitala berättelser

 • Uppstod med utvecklingen av digital teknik.
 • Omfattar berättelser i sociala medier, virtual reality-upplevelser, interaktiva berättelser i videospel och berättande på nätet.

Institutionella berättelser

 • Skapas av institutioner som företag, regeringar och religiösa grupper.
 • Forma allmänhetens uppfattning om institutionen, dess principer och mål.
 • Strategiskt framtagen för att påverka den allmänna opinionen och upprätthålla institutionell legitimitet.

Mytiska berättelser

 • Finns i religiösa och kulturella traditioner.
 • Förklara världens ursprung, naturhändelser och mänsklig verksamhet.
 • Innehåller ofta övernaturliga eller gudomliga element.

Syftet med narrativ analys

Syftet med narrativ analys är att ge en heltäckande och djupgående förståelse av berättelser genom att undersöka deras underliggande strukturer, teman och sociala implikationer. Genom en noggrann och systematisk granskning av texten syftar den narrativa analysen till att avslöja berättandets komplexitet och intrikata egenskaper.

Syftet är att undersöka hur berättelser påverkar vår förståelse av världen, våra uppfattningar om den och hur de representerar individuella såväl som kollektiva erfarenheter. Forskare kan upptäcka den djupare mening och det kulturella värde som ligger begravt i berättelser genom att granska berättartekniker, karaktärsutveckling, intrigstrukturer och symboliska element. 

Den narrativa analysen syftar också till att belysa den maktdynamik, sociala representation och ideologiska underbyggnad som finns i berättelserna, vilket möjliggör en kritisk granskning av de budskap och värderingar som förmedlas. I slutändan syftar narrativ analys till att erbjuda insiktsfulla förståelser av berättelsernas föränderliga inverkan och deras roll i formandet av våra identiteter, övertygelser och samhällsdynamik.

Innehållsanalys X Narrativ analys

Innehållsanalys och narrativ analys är två olika metoder som används inom forskning för att analysera texter, inklusive berättelser. 

Innehållsanalysen fokuserar på att objektivt granska det uppenbara innehållet i en text, kategorisera och kvantifiera specifika element eller teman. Den används ofta för att studera stora datamängder och identifiera mönster eller trender. 

Narrativ analys, å andra sidan, syftar till att kvalitativt tolka och förstå berättelser genom att utforska deras djupare mening, struktur och subjektiva upplevelser. Det innebär närläsning, tolkning och engagemang för nyanserna i berättelsen. 

Medan innehållsanalys betonar objektivitet och generaliserbarhet, fördjupar sig narrativ analys i de subjektiva och tolkande aspekterna av berättande.

Narrativ analys X Fallstudie i kvalitativ forskning

Inom kvalitativ forskning är fallstudie och narrativ analys besläktade tillvägagångssätt. 

Fallstudier undersöker noggrant specifika fenomen, medan narrativ analys fokuserar på att analysera berättelser för att förstå erfarenheter och samhälleliga konsekvenser. 

När de används tillsammans skapar fallstudie och narrativ analys ett starkt symbiotiskt förhållande inom kvalitativ forskning. Medan en fallstudie erbjuder en grundlig undersökning av en specifik händelse i sitt sammanhang, fördjupar narrativ analys förståelsen genom att fokusera på de olika berättelser och erfarenheter som ingår i det specifika fallet. 

Genom att integrera dessa metoder kan forskarna skapa en mer heltäckande och insiktsfull bild.

Berättande analys X Tematisk analys

Narrativ analys fördjupar sig i enskilda berättelser och narrativ och avslöjar subjektiva upplevelser och sociala implikationer. Tematisk analys, å andra sidan, identifierar och analyserar gemensamma teman i flera berättelser. 

När dessa metoder används tillsammans ger de en heltäckande förståelse av både de enskilda berättelserna och de bredare mönstren i en dataset. 

Insamling av narrativa data

Att samla in narrativa data är en nyanserad och mångfacetterad process som går längre än att bara samla in berättelser. Det handlar om att utveckla ett utrymme där individer öppet kan uttrycka sina perspektiv, känslor och erfarenheter på ett narrativt sätt. 

Forskare kan dyka ner i den rika väv av mänskliga berättelser genom att använda tekniker som fokusgrupper, fokusintervjuer, skriftliga berättelser, etnografiska observationer, arkivforskning eller digital storytelling 

Transkribering av narrativa data

Transkribering av narrativa data är en viktig och komplicerad process som överbryggar talade berättelser till skriftlig form, vilket underlättar djupgående analys och tolkning. Här följer några viktiga överväganden vid transkribering av narrativa data:

 • Noggrannhet är av yttersta vikt för att fånga kärnan i den ursprungliga berättelsen genom att troget transkribera talade ord, uttryck och icke-verbala signaler. 
 • Tydlighet och läsbarhet förbättrar förståelsen, med hjälp av lämplig formatering och märkning. 
 • Tidsstämplar och anteckningar hjälper till att referera till specifika avsnitt, vilket underlättar en effektiv analys. 
 • Programvara eller tjänster för transkribering kan användas för att effektivisera processen. 
 • Etiska överväganden säkerställer att identifierande information tas bort för att skydda deltagarnas konfidentialitet. 

Sammantaget ger transkriberingen av narrativa data forskarna möjlighet att ta fram de nyanser, betydelser och insikter som finns inbäddade i berättelserna, vilket berikar den kvalitativa analysen.

Kodning i narrativ analys

Kodning i narrativ analys innebär att man kategoriserar och organiserar data för att identifiera mönster, teman och meningsfulla enheter i berättelserna. Det är ett avgörande steg som gör det möjligt för forskare att systematiskt analysera och tolka innehållet i berättelserna. 

Induktiv metod för analys av berättelser

Den induktiva metoden för narrativ analys innebär att teman och mönster härleds direkt från data utan förutfattade kategorier eller teorier. Forskarna fördjupar sig i berättelserna, kodar rad för rad för att identifiera initiala mönster och utvecklar koder och kategorier baserat på framväxande teman.

Deduktiv metod för analys av berättelser

Den deduktiva metoden för narrativ analys innebär att redan existerande teorier eller ramverk används för att analysera narrativen. Forskarna utgår från etablerade kategorier eller koder som härrör från teori och tillämpar dem på data.

Syftet är att validera eller utforska teoretiska begrepp i berättelserna. 

Hybrid av induktiv och deduktiv narrativ analys

Hybrid induktiv och deduktiv narrativ analys är en metod som kombinerar den explorativa karaktären hos induktiv analys med den struktur som tillhandahålls av deduktiva ramverk. 

Forskarna använder sig av en iterativ process som börjar med att bekanta sig med berättelserna, följt av induktiv kodning för att identifiera framväxande teman och deduktiv kodning för att tillämpa redan existerande begrepp eller teorier. 

Steg-för-steg-metod för analys av berättelser och identifiering av kärnberättelser

Steg 1: Kodning av berättande block

Identifiera och koda narrativa block i datasetet, som representerar viktiga passager eller avsnitt i berättandet.

Steg 2: Gruppera och läs efter Live Event

Gruppera de narrativa blocken utifrån de händelser eller situationer som de är kopplade till, och läs dem i samband med dessa händelser.

Steg 3: Skapa kapslade koder för berättelsestruktur

Utveckla nästlade koder för berättelsestruktur för att fånga de olika elementen i berättelserna, såsom miljö, karaktärer, intrig, konflikter, upplösningar och teman.

Steg 4: Fördjupa dig i berättelsens struktur

Analysera berättelsestrukturen inom varje grupperat berättelseblock och undersök sekvensen, progressionen och relationerna mellan olika berättelseelement.

Steg 5: Jämför olika berättelsers struktur

Jämför berättelsestrukturerna i de grupperade berättelseblocken och leta efter likheter, skillnader eller variationer i elementen och deras organisation.

Steg 6: Berätta kärnberättelsen

Ta fram kärnberättelsen som representerar de centrala idéer, budskap eller erfarenheter som delas av berättelserna, baserat på analysen av berättelsestrukturerna och identifierade teman.

Över 75 000 exakta vetenskapliga siffror för att öka din genomslagskraft

Utnyttjande av Mind the Graph, en plattform som erbjuder mer än 75 000 exakta vetenskapliga figurer och illustrationer som kan användas för att grafiskt kommunicera forskningsresultat, koncept och idéer, kan forskare öka effekten av sitt arbete genom utmärkt datavisualisering.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar