Příběhy hrají v lidské civilizaci významnou roli od počátku věků. Vyprávění mají neuvěřitelný potenciál zaujmout náš mozek, dotknout se našich srdcí a změnit naše vnímání světa, ať už se nacházejí v klasických mýtech, pohádkách nebo současných románech a filmech. Co se však skrývá v pozadí těchto úchvatných příběhů? Jak rozluštit složitost a významové vrstvy, které se v příbězích skrývají?

Při narativní analýze se analyzuje, dekóduje a objasňuje jádro vyprávění. Narativní analýza umožňuje zkoumat základní témata, vzorce a společenské důsledky, které jsou ve struktuře vyprávění obsaženy.

Cílem této komplexní příručky je poskytnout znalosti a dovednosti potřebné k přesnému hodnocení a pochopení vyprávění.

Co je narativní analýza?

Narativní analýza je multidisciplinární přístup, jehož cílem je pochopit a interpretovat strukturu, obsah a význam vyprávění. Zahrnuje analýzu řady vyprávěcích přístupů, včetně těch, které se vyskytují v literatuře, ústní tradici, filmech, osobních vyprávěních a dalších. Narativní analýza zkoumá příběhy s cílem identifikovat základní témata, vzorce a společenské důsledky, které se v nich nacházejí.

Narativní analýza ve své podstatě uznává, že příběhy jsou mocným nástrojem komunikace, vyjadřování a kulturního přenosu, nikoli pouze zábavou nebo fiktivním výtvorem. Výzkumníci a akademici se zajímají o to, jak příběhy ovlivňují sociální dynamiku, mění naše vnímání světa a odrážejí individuální i skupinové zkušenosti.

Typy vyprávění

Existuje mnoho různých typů vyprávění, z nichž každé má své vlastní vlastnosti a účel. Zde je několik příkladů běžných formátů vyprávění:

Literární vyprávění

 • Beletristická díla, jako jsou romány, povídky, poezie a divadelní hry.
 • Složité příběhy, propracované postavy a tematická zkoumání.
 • Má pobavit, vybízet k přemýšlení a vyvolávat emoce.

Ústní vyprávění

 • Předává se ústně z generace na generaci.
 • Obsahuje ústní podání, lidové příběhy, mýty a legendy.
 • Uchovává kulturní dědictví, předává morální ponaučení a vytváří kolektivní identitu.

Osobní vyprávění

 • Vyprávění o jedinečných zážitcích, vzpomínkách a úvahách.
 • Psané jako osobní eseje, autobiografie, memoáry nebo deníky.
 • Poskytuje vhled do perspektivy, emocí a osobního rozvoje jednotlivců.

Historická vyprávění

 • Popisuje jednotlivce, události a historické změny.
 • Opírá se o historické záznamy, svědectví pamětníků a výzkum.
 • Předkládá faktografická vyprávění o historických událostech a utváří naše chápání dějin.

Mediální vyprávění

 • Objevuje se v hromadných sdělovacích prostředcích, jako jsou filmy, televizní pořady, dokumenty a reportáže.
 • Využívá vizuální a zvukové prvky k vyprávění příběhů a předávání informací.
 • baví, vzdělává a ovlivňuje veřejné mínění.

Digitální vyprávění

 • Vznikl s rozvojem digitálních technologií.
 • Zahrnuje vyprávění na sociálních sítích, zážitky ve virtuální realitě, interaktivní vyprávění ve videohrách a online vyprávění příběhů.

Institucionální vyprávění

 • Vytvářejí je instituce, jako jsou podniky, vlády a náboženské skupiny.
 • utvářet vnímání instituce, jejích zásad a cílů veřejností.
 • Strategicky vytvořené za účelem ovlivnění veřejného mínění a udržení institucionální legitimity.

Mýtická vyprávění

 • Vyskytuje se v náboženských a kulturních tradicích.
 • Vysvětlete vznik světa, přírodní jevy a lidské zvyky.
 • Často obsahují nadpřirozené nebo božské prvky.

Cíl narativní analýzy

Cílem narativní analýzy je poskytnout komplexní a hluboké porozumění narativům zkoumáním jejich základních struktur, témat a sociálních důsledků. Prostřednictvím pečlivého a systematického zkoumání textu se narativní analýza snaží odhalit složitost a spletitost vyprávění.

Jejím cílem je zkoumat, jak vyprávění ovlivňují naše chápání světa, naše vnímání světa a jak reprezentují individuální i kolektivní zkušenosti. Výzkumníci mohou odhalit hlubší význam a kulturní hodnotu ukrytou uvnitř vyprávění tím, že pečlivě zkoumají narativní techniky, vývoj postav, dějové struktury a symbolické prvky. 

Analýza vyprávění má také za cíl osvětlit mocenskou dynamiku, sociální reprezentace a ideologické základy přítomné ve vyprávěních, což umožňuje kritické zkoumání sdělovaných poselství a hodnot. Nakonec se narativní analýza snaží nabídnout hluboké porozumění měnícímu se vlivu příběhů a jejich roli při formování naší identity, přesvědčení a společenské dynamiky.

Obsahová analýza X Narativní analýza

Obsahová analýza a narativní analýza jsou dva odlišné přístupy používané ve výzkumu k analýze textů, včetně narativů. 

Obsahová analýza se zaměřuje na objektivní zkoumání zjevného obsahu textu, kategorizaci a kvantifikaci konkrétních prvků nebo témat. Často se používá ke studiu rozsáhlých souborů dat a k identifikaci vzorců nebo trendů. 

Naproti tomu narativní analýza se zaměřuje na kvalitativní interpretaci a pochopení vyprávění prostřednictvím zkoumání jejich hlubšího významu, struktury a subjektivních zkušeností. Zahrnuje pozorné čtení, interpretaci a zabývání se nuancemi vyprávění. 

Zatímco obsahová analýza klade důraz na objektivitu a zobecnitelnost, narativní analýza se zabývá subjektivními a interpretačními aspekty vyprávění.

Narativní analýza X případová studie v kvalitativním výzkumu

V kvalitativním výzkumu jsou případová studie a narativní analýza příbuznými přístupy. 

Případové studie pečlivě zkoumají konkrétní jevy, zatímco narativní analýza se zaměřuje na analýzu příběhů s cílem pochopit zkušenosti a společenské důsledky. 

Případová studie a narativní analýza vytvářejí v kvalitativním výzkumu silný symbiotický vztah, pokud se používají společně. Zatímco případová studie nabízí důkladné zkoumání konkrétní události v jejím kontextu, narativní analýza prohlubuje porozumění tím, že se zaměřuje na různá vyprávění a zkušenosti obsažené v konkrétním případu. 

Integrací těchto přístupů mohou výzkumníci získat komplexnější a hlubší obraz.

Narativní analýza X Tematická analýza

Narativní analýza se zabývá jednotlivými příběhy a vyprávěními a odhaluje subjektivní zkušenosti a sociální důsledky. Tematická analýza naproti tomu identifikuje a analyzuje společná témata napříč více vyprávěními. 

Tyto přístupy umožňují při společném použití komplexní pochopení jednotlivých příběhů i širších vzorců v rámci souboru dat. 

Zachycení narativních dat

Získávání narativních dat je diferencovaný a mnohostranný proces, který přesahuje pouhé shromažďování příběhů. Zahrnuje vytvoření prostoru, v němž mohou jednotlivci otevřeně vyjádřit své perspektivy, emoce a zkušenosti v rámci narativního přístupu. 

Výzkumníci se mohou ponořit do bohaté mozaiky lidských vyprávění pomocí technik, jako jsou fokusní skupiny, rozhovory, písemná vyprávění, etnografická pozorování, archivní výzkum nebo digitální vyprávění. 

Přepis narativních dat

Přepis narativních dat je důležitý a složitý proces, který propojuje mluvené vyprávění s písemnou formou a usnadňuje hloubkovou analýzu a interpretaci. Zde je několik klíčových úvah při přepisu narativních dat:

 • Nejdůležitější je přesnost, zachycení podstaty původního vyprávění věrným přepisem mluvených slov, výrazů a neverbálních signálů. 
 • Přehlednost a srozumitelnost zvyšují srozumitelnost, přičemž se používá vhodné formátování a označování. 
 • Časová razítka a anotace pomáhají při odkazování na konkrétní úseky, což usnadňuje efektivní analýzu. 
 • K zefektivnění procesu lze využít přepisovací software nebo služby. 
 • Etické aspekty zajišťují odstranění identifikačních údajů a ochranu důvěrnosti účastníků. 

Celkově lze říci, že přepis narativních dat umožňuje výzkumníkům odhalit nuance, významy a vhledy obsažené v narativech, což obohacuje kvalitativní analýzu.

Kódování v narativní analýze

Kódování v narativní analýze zahrnuje proces kategorizace a uspořádání dat za účelem identifikace vzorců, témat a smysluplných jednotek v narativech. Jedná se o klíčový krok, který výzkumníkům umožňuje systematicky analyzovat a interpretovat obsah narativů. 

Induktivní metoda narativní analýzy

Induktivní metoda narativní analýzy zahrnuje odvozování témat a vzorců přímo z dat bez předem připravených kategorií nebo teorií. Výzkumníci se ponoří do vyprávění, zapojí se do kódování řádek po řádku, aby identifikovali počáteční vzorce, a na základě vznikajících témat vytvoří kódy a kategorie.

Deduktivní metoda narativní analýzy

Deduktivní metoda analýzy narativů zahrnuje použití již existujících teorií nebo rámců pro analýzu narativů. Výzkumníci vycházejí ze zavedených kategorií nebo kódů odvozených z teorie a aplikují je na data.

Cílem je ověřit nebo prozkoumat teoretické koncepty v rámci vyprávění. 

Hybridní induktivní a deduktivní narativní analýza

Hybridní induktivní a deduktivní narativní analýza je přístup, který kombinuje explorativní povahu induktivní analýzy se strukturou, kterou poskytují deduktivní rámce. 

Výzkumníci se zapojují do iterativního procesu, který začíná seznámením se s narativy, následuje induktivní kódování pro identifikaci vznikajících témat a deduktivní kódování pro aplikaci již existujících konceptů nebo teorií. 

Přístup k analýze vyprávění krok za krokem a hledání základních narativů

Krok 1: Kódování narativních bloků

Identifikujte a zakódujte v souboru dat narativní bloky, které představují významné pasáže nebo úseky vyprávění.

Krok 2: Seskupení a čtení podle živé události

Seskupte bloky vyprávění podle živých událostí nebo situací, s nimiž jsou spojeny, a čtěte je v kontextu těchto událostí.

Krok 3: Vytvoření vnořených kódů struktury příběhu

Vypracujte kódy vnořené struktury příběhu pro zachycení různých prvků vyprávění, jako je prostředí, postavy, zápletka, konflikty, rozuzlení a témata.

Krok 4: Pronikněte do struktury příběhu

Analyzujte strukturu příběhu v rámci každého seskupeného vyprávěcího bloku, zkoumejte posloupnost, průběh a vztahy mezi jednotlivými prvky vyprávění.

Krok 5: Porovnání struktury příběhu

Porovnejte strukturu příběhu v seskupených vyprávěcích blocích a hledejte podobnosti, rozdíly nebo odchylky v prvcích a jejich uspořádání.

Krok 6: Vyprávění základního příběhu

Na základě analýzy struktur příběhů a identifikovaných témat vypreparovat jádro příběhu, které představuje hlavní myšlenky, sdělení nebo zkušenosti sdílené v příbězích.

Více než 75 000 přesných vědeckých údajů pro zvýšení vašeho vlivu

Využití Mind the Graph, platformě, která nabízí více než 75 000 přesných vědeckých obrázků a ilustrací, jež lze využít ke grafickému sdělení výsledků výzkumu, konceptů a myšlenek, mohou výzkumní pracovníci zvýšit dopad své práce prostřednictvím vynikající vizualizace dat.

logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony