A történetek az idők kezdete óta jelentős szerepet játszanak az emberi civilizációban. Az elbeszéléseknek megvan az a hátborzongató képessége, hogy megragadják az agyunkat, megérintsék a szívünket, és megváltoztassák a világról alkotott képünket, akár a klasszikus mítoszokban, mesékben, akár a kortárs regényekben és filmekben találjuk őket. Mi rejlik azonban e magával ragadó történetek mögött? Hogyan fejthetjük meg a történetekben rejlő összetettséget és jelentésrétegeket?

A narratív elemzés során a történetmesélés magját elemzik, dekódolják és tisztázzák. Az elbeszéléselemzés lehetővé teszi a mögöttes témák, minták és társadalmi vonatkozások vizsgálatát, amelyek az elbeszélés szerkezetébe ágyazódnak.

Ez az átfogó útmutató az elbeszélések pontos értékeléséhez és megértéséhez szükséges ismereteket és készségeket kívánja nyújtani.

Mi az a narratív elemzés?

A narratív elemzés olyan multidiszciplináris megközelítés, amelynek célja a narratívák szerkezetének, tartalmának és jelentésének megértése és értelmezése. Ez magában foglalja a történetmesélés különböző megközelítéseinek elemzését, beleértve az irodalomban, a szóbeli hagyományokban, a filmekben, a személyes elbeszélésekben és más esetekben fellelhető megközelítéseket. Az elbeszéléselemzés a történeteket vizsgálja annak érdekében, hogy azonosítsa a mögöttes témákat, mintákat és társadalmi következményeket, amelyek ott rejlenek.

A narratív elemzés alapvetően elismeri, hogy a történetek a kommunikáció, a kifejezés és a kulturális átadás erőteljes eszközei, és nem csupán szórakoztató vagy fiktív alkotások. A kutatókat és az akadémikusokat az érdekli, hogy többet tudjanak meg arról, hogyan befolyásolják a történetek a társadalmi dinamikát, hogyan változtatják meg a világról alkotott képünket, és hogyan tükrözik az egyéni és a csoportos tapasztalatokat.

Az elbeszélések típusai

A narratíváknak sokféle típusa létezik, mindegyiknek megvannak a maga tulajdonságai és céljai. Íme néhány példa a leggyakoribb elbeszélésformákra:

Irodalmi elbeszélések

 • Fikciós művek, például regények, novellák, versek és színdarabok.
 • Bonyolult elbeszélések, jól kidolgozott karakterek és tematikus felfedezések.
 • Célja, hogy szórakoztasson, gondolkodásra késztessen és érzelmeket ébresszen.

Szóbeli elbeszélések

 • Generációkon keresztül szóban öröklődik.
 • Tartalmazza a szóbeli történelmet, népmeséket, mítoszokat és legendákat.
 • Megőrzi a kulturális örökséget, erkölcsi tanulságokat közvetít, és kollektív identitást teremt.

Személyes elbeszélések

 • Egyedi élményekről, emlékekről és elmélkedésekről szóló beszámolók.
 • Személyes esszék, önéletrajzok, memoárok vagy naplók formájában íródtak.
 • Betekintést nyújt az egyének perspektíváiba, érzelmeibe és személyes fejlődésébe.

Történelmi elbeszélések

 • Egyének, események és történelmi változások leírása.
 • Történelmi feljegyzésekre, szemtanúk beszámolóira és kutatásokra támaszkodik.
 • A történelmi események tényszerű elbeszéléseit mutatja be, és alakítja a történelem megértését.

Média elbeszélések

 • Megtalálható a tömegmédiában, például filmekben, tévéműsorokban, dokumentumfilmekben és riportokban.
 • Vizuális és hangelemeket használ a történetek elmesélésére és az információk közvetítésére.
 • Szórakoztat, oktat és befolyásolja a közvéleményt.

Digitális elbeszélések

 • A digitális technológiák fejlődésével jelent meg.
 • Ide tartoznak a közösségi médián alapuló elbeszélések, virtuális valóságélmények, interaktív videojáték-elbeszélések és online történetmesélés.

Intézményi narratívák

 • Intézmények, például vállalatok, kormányok és vallási csoportok által létrehozott.
 • Az intézményről, annak elveiről és célkitűzéseiről alkotott közvélemény megítélésének alakítása.
 • Stratégiailag a közvélemény befolyásolására és az intézményi legitimitás fenntartására készült.

Mítikus elbeszélések

 • A vallási és kulturális hagyományokban megtalálható.
 • Magyarázza meg a világ eredetét, a természeti eseményeket és az emberi szokásokat.
 • Gyakran tartalmaznak természetfeletti vagy isteni elemeket.

A narratív elemzés célja

Az elbeszéléselemzés célja az elbeszélések átfogó és mélyreható megértése a mögöttes struktúrák, témák és társadalmi vonatkozások vizsgálatával. A szöveg aprólékos és szisztematikus vizsgálatán keresztül a narratívaelemzés célja a történetmesélés összetettségének és bonyolultságának feltárása.

Célja annak vizsgálata, hogy a narratívák hogyan befolyásolják a világról alkotott képünket, a világról alkotott elképzeléseinket, és hogyan reprezentálják az egyéni és a kollektív tapasztalatokat. A kutatók a narratív technikák, a karakterfejlődés, a cselekményszerkezetek és a szimbolikus elemek vizsgálatával fedezhetik fel a narratívákban rejlő mélyebb jelentést és kulturális értéket. 

A narratív elemzés célja továbbá, hogy rávilágítson a narratívákban jelen lévő hatalmi dinamikákra, társadalmi reprezentációkra és ideológiai alapokra, lehetővé téve a közvetített üzenetek és értékek kritikai vizsgálatát. Végül a narratív elemzés arra törekszik, hogy a történetek változó hatását és az identitásunk, meggyőződésünk és társadalmi dinamikánk kialakításában játszott szerepét mélyrehatóan megértse.

Tartalomelemzés X Narratív elemzés

A tartalomelemzés és a narratív elemzés két különböző megközelítés, amelyet a kutatásban a szövegek, köztük a narratívák elemzésére használnak. 

A tartalomelemzés a szöveg nyilvánvaló tartalmának objektív vizsgálatára, bizonyos elemek vagy témák kategorizálására és számszerűsítésére összpontosít. Gyakran használják nagy adathalmazok vizsgálatára és minták vagy trendek azonosítására. 

A narratív elemzés célja viszont a narratívák minőségi értelmezése és megértése a mélyebb jelentésük, szerkezetük és szubjektív élményeik feltárásával. Ez magában foglalja a szoros olvasást, értelmezést és az elbeszélés árnyalataival való foglalkozást. 

Míg a tartalomelemzés az objektivitást és az általánosíthatóságot hangsúlyozza, addig a narratív elemzés a történetmesélés szubjektív és értelmező aspektusait vizsgálja.

Narratív elemzés X esettanulmány a kvalitatív kutatásban

A kvalitatív kutatásban az esettanulmány és a narratív elemzés rokon megközelítések. 

Az esettanulmányok bizonyos jelenségeket vizsgálnak meg alaposan, míg a narratív elemzés a történetek elemzésére összpontosít, hogy megértsük a tapasztalatokat és a társadalmi következményeket. 

Ha együttesen használják, az esettanulmány és a narratív elemzés erős szimbiózisban áll a kvalitatív kutatásban. Míg az esettanulmány egy adott esemény alapos vizsgálatát kínálja annak kontextusában, a narratív elemzés elmélyíti a megértést azáltal, hogy az adott esetbe foglalt különböző elbeszélésekre és tapasztalatokra összpontosít. 

E megközelítések integrálásával a kutatók átfogóbb és mélyebb képet festhetnek.

Narratív elemzés X Tematikus elemzés

A narratív elemzés az egyéni történetek és elbeszélések mélyére hatol, feltárva a szubjektív tapasztalatokat és a társadalmi következményeket. A tematikus elemzés ezzel szemben több elbeszélés közös témáit azonosítja és elemzi. 

Ezek a megközelítések együttesen alkalmazva átfogó képet adnak mind az egyes történetekről, mind az adathalmazon belüli szélesebb körű mintákról. 

Narratív adatok rögzítése

A narratív adatok rögzítése árnyalt és sokrétű folyamat, amely túlmutat a történetek egyszerű gyűjtésén. Ez magában foglalja egy olyan tér kialakítását, amelyben az egyének nyíltan kifejezhetik nézőpontjaikat, érzelmeiket és tapasztalataikat narratív megközelítésben. 

A kutatók az emberi elbeszélések gazdag szövevényébe merülhetnek olyan technikák alkalmazásával, mint a fókuszcsoportok, fókuszinterjúk, írásbeli elbeszélések, etnográfiai megfigyelések, archív kutatások vagy digitális történetmesélés. 

Narratív adatok átírása

A narratív adatok átírása létfontosságú és bonyolult folyamat, amely a beszélt elbeszéléseket írásos formába ülteti át, megkönnyítve a mélyreható elemzést és értelmezést. Íme néhány kulcsfontosságú szempont a narratív adatok átírása során:

 • A pontosság a legfontosabb, az eredeti elbeszélés lényegének megragadása az elhangzott szavak, arckifejezések és nem verbális jelzések hű átírásával. 
 • A megfelelő formázás és címkézés alkalmazásával az áttekinthetőség és olvashatóság fokozza a megértést. 
 • Az időbélyegzők és megjegyzések segítik az egyes szakaszokra való hivatkozást, megkönnyítve a hatékony elemzést. 
 • Az átírószoftverek vagy -szolgáltatások a folyamat egyszerűsítésére használhatók. 
 • Etikai megfontolások biztosítják az azonosító adatok eltávolítását, a résztvevők bizalmas kezelésének védelmét. 

Összességében a narratív adatok átírása lehetővé teszi a kutatók számára, hogy kibontakoztassák a narratívákba ágyazott árnyalatokat, jelentéseket és betekintést, gazdagítva a kvalitatív elemzést.

Kódolás a narratív elemzésben

A narratív elemzésben a kódolás magában foglalja az adatok kategorizálásának és rendszerezésének folyamatát a minták, témák és értelmes egységek azonosítása érdekében a narratívákon belül. Ez egy kulcsfontosságú lépés, amely lehetővé teszi a kutatók számára, hogy szisztematikusan elemezzék és értelmezzék a narratívák tartalmát. 

Induktív módszer a narratív elemzéshez

A narratív elemzés induktív módszere magában foglalja a témák és minták levezetését közvetlenül az adatokból, előzetes kategóriák vagy elméletek nélkül. A kutatók elmerülnek a narratívákban, soronként kódolják a kezdeti mintákat, és a felmerülő témák alapján kódokat és kategóriákat alakítanak ki.

Deduktív módszer a narratív elemzéshez

A narratív elemzés deduktív módszere magában foglalja a már meglévő elméletek vagy keretek alkalmazását a narratívák elemzéséhez. A kutatók az elméletből származó, kialakult kategóriákkal vagy kódokkal kezdik, és ezeket alkalmazzák az adatokra.

A cél az elméleti koncepciók érvényesítése vagy feltárása az elbeszéléseken belül. 

Hibrid induktív és deduktív narratív elemzés

A hibrid induktív és deduktív narratív elemzés olyan megközelítés, amely az induktív elemzés feltáró jellegét a deduktív keretek által biztosított struktúrával ötvözi. 

A kutatók iteratív folyamatot folytatnak, amely a narratívák megismerésével kezdődik, majd induktív kódolás következik a felmerülő témák azonosítására, és deduktív kódolás a már meglévő fogalmak vagy elméletek alkalmazására. 

Lépésről lépésre történő megközelítés a narratívaelemzéshez és a központi narratívák megtalálásához

1. lépés: Kódolás narratív blokkok

Azonosítsa és kódolja az adathalmazon belüli narratív blokkokat, amelyek a történetmesélés jelentős szakaszait vagy részeit képviselik.

2. lépés: Csoportosítás és olvasás élő esemény szerint

Csoportosítsa az elbeszélőblokkokat a hozzájuk kapcsolódó élő események vagy helyzetek alapján, és olvassa őket ezen események kontextusában.

3. lépés: Beágyazott történetszerkezeti kódok létrehozása

Fejlesszen ki egymásba ágyazott történetszerkezeti kódokat az elbeszélések különböző elemeinek, például a helyszínnek, a szereplőknek, a cselekménynek, a konfliktusoknak, a megoldásoknak és a témáknak a megragadására.

4. lépés: Merüljön el a történet szerkezetében

Elemezze a történet szerkezetét minden egyes csoportosított elbeszélőblokkban, vizsgálja meg a sorrendet, az előrehaladást és a különböző elbeszélő elemek közötti kapcsolatokat.

5. lépés: Összehasonlítás a történetszerkezetek között

Hasonlítsa össze a történetszerkezeteket a csoportosított elbeszélőblokkok között, keressen hasonlóságokat, különbségeket vagy eltéréseket az elemekben és azok szervezésében.

6. lépés: Mondja el a fő narratívát

A történetszerkezetek és az azonosított témák elemzése alapján ki kell választani a központi narratívát, amely a narratívák által osztott központi gondolatokat, üzeneteket vagy tapasztalatokat képviseli.

Több mint 75 000 pontos tudományos adat a hatás fokozásához

A felhasználása Mind the Graph, egy olyan platform, amely több mint 75 000 pontos tudományos ábrát és illusztrációt kínál, amelyek felhasználhatók a kutatási eredmények, koncepciók és ötletek grafikus közlésére, a kutatók kiváló adatvizualizációval növelhetik munkájuk hatását.

logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok