Onderzoekers moeten ervoor zorgen dat hun onderzoeksinstrumenten zowel betrouwbaar als valide zijn voordat ze ze gebruiken om gegevens te verzamelen. Gegevensbetrouwbaarheid en -validiteit zijn twee belangrijke concepten in onderzoek die worden gebruikt om de kwaliteit van de verzamelde gegevens te beoordelen. Zowel de betrouwbaarheid als de validiteit van gegevens zijn cruciaal in onderzoek, omdat ze ervoor zorgen dat de verkregen resultaten nauwkeurig, consistent en betrouwbaar zijn.

Betrouwbaarheid vs. validiteit in onderzoek

Betrouwbaarheid verwijst naar de consistentie of stabiliteit van een meting in de tijd of bij verschillende beoordelaars. Een meetinstrument wordt betrouwbaar geacht als het consistent dezelfde resultaten oplevert wanneer het herhaaldelijk wordt gebruikt om hetzelfde te meten. Met andere woorden, het is een betrouwbaar instrument dat consistente resultaten oplevert, ongeacht wie het uitvoert, wanneer het wordt uitgevoerd en onder welke omstandigheden het wordt uitgevoerd.

Geldigheid verwijst naar de mate waarin een meetinstrument meet wat het geacht wordt te meten. Een meetinstrument wordt als valide beschouwd als het nauwkeurig het concept of de constructen meet die het beoogt te meten. Met andere woorden, het is een valide instrument dat meet wat het zegt te meten en dat resultaten oplevert die zinvol en relevant zijn voor de onderzoeksvraag.

Samengevat verwijst betrouwbaarheid naar de consistentie van een meting, terwijl validiteit verwijst naar de nauwkeurigheid of waarachtigheid van een meting. Terwijl betrouwbaarheid belangrijk is om consistentie en stabiliteit van resultaten te garanderen, is validiteit cruciaal om ervoor te zorgen dat de resultaten van een meetinstrument betekenisvol en relevant zijn voor de onderzoeksvraag.

Deze tabel biedt een snelle referentie voor betrouwbaarheid versus validiteit in onderzoek:

CriteriaBetrouwbaarheidGeldigheid
DefinitieDe mate waarin een meting consistent dezelfde resultaten oplevert in de tijd en bij verschillende steekproeven.De mate waarin een meting nauwkeurig meet wat ze verondersteld wordt te meten.
SoortenTest-hertestbetrouwbaarheid, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentiebetrouwbaarheid.Inhoudsvaliditeit, criteriumvaliditeit en constructvaliditeit.
VoorbeeldHet effect van een geneesmiddel op de bloeddruk kan worden gemeten door te controleren of de bloeddrukmetingen die op verschillende tijdstippen worden gedaan, met elkaar overeenkomen.Een enquête die werktevredenheid nauwkeurig meet.
BelangBelangrijk voor het produceren van consistente resultaten en het verminderen van meetfouten.Belangrijk om de validiteit van een maatregel te waarborgen.
DoelErvoor zorgen dat een meetinstrument consistente resultaten oplevert.Ervoor zorgen dat een meetinstrument nauwkeurige resultaten oplevert.

Wat is betrouwbaarheid?

De betrouwbaarheid van gegevens verwijst naar de mate waarin de resultaten van een onderzoek kunnen worden gerepliceerd. Het verwijst naar de consistentie en stabiliteit van de resultaten van een onderzoeksinstrument, zoals een enquête of vragenlijst. Als een onderzoeksinstrument betrouwbaar is, zou het consistente resultaten moeten opleveren als het meerdere keren aan dezelfde groep deelnemers wordt voorgelegd.

Wat is geldigheid?

Datavaliditeit verwijst naar de nauwkeurigheid van de resultaten van een onderzoeksinstrument. Het verwijst naar de mate waarin een onderzoeksinstrument meet wat het beoogt te meten. Met andere woorden, als een onderzoeksinstrument valide is, moet het nauwkeurig het concept of fenomeen meten waarvoor het is ontworpen. Er zijn verschillende soorten validiteit, zoals gezichtsvaliditeit, inhoudsvaliditeit, constructvaliditeit en criteriumvaliditeit. 

Beoordeling van betrouwbaarheid en validiteit

De beoordeling van betrouwbaarheid en validiteit is een belangrijk proces bij de ontwikkeling en evaluatie van elk onderzoeksinstrument, zoals enquêtes, vragenlijsten of tests. Betrouwbaarheid verwijst naar de consistentie of stabiliteit van de meting in de tijd of bij verschillende beoordelaars, terwijl validiteit verwijst naar de mate waarin het instrument meet wat het verondersteld wordt te meten. In het algemeen is de beoordeling van betrouwbaarheid en validiteit cruciaal om ervoor te zorgen dat onderzoeksinstrumenten nauwkeurig zijn en consistente resultaten opleveren, wat de kwaliteit en geloofwaardigheid van het onderzoek ten goede komt.

Betrouwbaarheid

Er zijn verschillende methoden om betrouwbaarheid te beoordelen, waaronder test-hertestbetrouwbaarheid, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en interne consistentiebetrouwbaarheid. Hier is een voorbeeldtabel die laat zien hoe betrouwbaarheid kan werken in onderzoek:

Type betrouwbaarheidBeschrijvingVoorbeeld
Test-hertest betrouwbaarheidDe mate waarin een maatregel consistente resultaten oplevert in de tijd wanneer deze twee of meer keer aan dezelfde groep mensen wordt gegeven.Een enquête afnemen bij een groep deelnemers en dezelfde enquête een week later afnemen bij dezelfde groep deelnemers en de resultaten vergelijken.
InterbeoordelaarsbetrouwbaarheidDe mate waarin verschillende beoordelaars of waarnemers consistente resultaten produceren wanneer ze hetzelfde beoordelen of observeren.Twee of meer beoordelaars onafhankelijk van elkaar dezelfde set essays laten beoordelen en hun scores vergelijken om te bepalen of ze consistent zijn.
Interne consistentie BetrouwbaarheidDe mate waarin verschillende items of vragen binnen een meting consistente resultaten opleveren.Het berekenen van de correlatie tussen de antwoorden op verschillende items in een vragenlijst die zijn ontworpen om hetzelfde construct te meten, zoals eigenwaarde.

Merk op dat dit slechts een voorbeeldtabel is en dat er nog veel meer soorten betrouwbaarheid kunnen worden opgenomen, afhankelijk van de onderzoekscontext. Het belangrijkste is om de juiste betrouwbaarheidstype(n) voor je onderzoek te kiezen en je onderzoek zo te ontwerpen dat je de betrouwbaarheid effectief kunt beoordelen.

Geldigheid

Om de validiteit te beoordelen, kunnen verschillende soorten validiteit worden onderzocht, zoals inhoudsvaliditeit, criteriumvaliditeit en constructvaliditeit. Hier is een voorbeeldtabel die laat zien hoe validiteit in onderzoek kan werken:

Type geldigheidBeschrijvingVoorbeeld
Inhoudelijke validiteitDe mate waarin een meting alle aspecten van een bepaald construct vastlegt.Een reeks vragen of items beoordelen die ontworpen zijn om depressie te meten en beoordelen of ze alle relevante aspecten van depressie omvatten.
CriteriumvaliditeitDe mate waarin een maatregel gerelateerd is aan een bepaald criterium of resultaat.Het correleren van de scores op een nieuwe maat voor rekenvaardigheid met scores op een bestaande wiskundetoets die wordt beschouwd als een "gouden standaard" om te beoordelen hoe goed de nieuwe maat de prestaties op de bestaande toets voorspelt.
Constructieve validiteitVerwijst naar de mate waarin een meting nauwkeurig het beoogde construct meet.Het correleren van de scores op een maat voor extraversie met andere maten van gerelateerde constructen zoals sociale activiteit en uitgaand gedrag om te beoordelen in hoeverre de maat het bedoelde construct vastlegt.

Informatie en illustraties integreren in mooie en impactvolle dia's

Mind the Graph is een platform dat wetenschappers hulpmiddelen biedt om visueel aantrekkelijke en impactvolle dia's te maken. Het platform biedt een reeks visueel aantrekkelijke figuren voor je onderzoek die wetenschappers helpen hun informatie en illustraties te organiseren op een manier die zowel esthetisch aantrekkelijk als effectief is. Het eindresultaat is een professioneel ogende presentatie die wetenschappelijke informatie effectief communiceert naar een breder publiek. Met Mind the Graph kunnen wetenschappers eenvoudig informatie en illustraties integreren in mooie en impactvolle presentaties.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen