Als u overweegt een onderzoeksverslag te schrijven, moet u weten dat u criteria moet vaststellen voor het construeren van de aanpak die u als methodologie in uw werk zult gebruiken, en daarom moet u het concept van het onderzoeksparadigma begrijpen..

A onderzoeksparadigmaeenvoudig gezegd, is het proces van het construeren van een onderzoeksplan dat u kan helpen snel te begrijpen hoe de theorieën en praktijken van uw onderzoeksproject werken.

Het doel van dit artikel is u kennis te laten maken met onderzoeksparadigma's en ze aan de hand van voorbeelden zo beschrijvend mogelijk uit te leggen. 

Wat is een onderzoeksparadigma?

A onderzoeksparadigma is een methode, model of patroon voor het uitvoeren van onderzoek. Het is een geheel van ideeën, overtuigingen of inzichten waarbinnen theorieën en praktijken kunnen functioneren. De meeste paradigma's vloeien voort uit een van de twee onderzoeksmethoden: positivisme of interpretivisme. Elk onderzoeksproject hanteert een van de onderzoeksparadigma's als leidraad voor het creëren van onderzoeksmethoden en het zo legitiem en redelijk mogelijk uitvoeren van het onderzoeksproject. 

Hoewel er in wezen twee paradigma's waren, zijn uit deze twee verschillende nieuwe paradigma's voortgekomen, met name in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Houd in gedachten dat het kiezen van een van de paradigma's voor uw onderzoeksproject een grondig begrip vereist van de unieke kenmerken van elke benadering.

Wat zijn de 3 onderzoeksparadigma's?

Om het beste onderzoeksparadigma voor uw project te kiezen, moet u eerst de drie pijlers begrijpen: ontologie, epistemologie en methodologie.

Ontologie

Ontologie is een filosofische theorie over de aard van de werkelijkheid, die stelt dat er ofwel één werkelijkheid is, ofwel helemaal geen werkelijkheid. Meer specifiek beantwoordt de ontologie de vraag, "Wat is de werkelijkheid?” 

Epistemologie

Epistemologie is de studie van kennis, gericht op de geldigheid, omvang en manieren van kennisverwerving. Epistemologie probeert de vraag te beantwoorden, "Hoe kunnen we de werkelijkheid kennen?

Methodologie

Methodologie verwijst naar algemene concepten die ten grondslag liggen aan de manier waarop men de sociale omgeving onderzoekt en de geldigheid van de verworven kennis bewijst. De methodologische vraag is "Hoe ontdek je de werkelijkheid/het antwoord?

Wat is het doel van een onderzoeksparadigma?

Het belang van de keuze van een paradigma voor een onderzoeksproject vloeit voort uit het feit dat het de basis legt voor het onderzoek en de methodologieën van de studie. 

Een paradigma onderzoekt hoe kennis wordt begrepen en onderzocht, en schetst expliciet het doel, de motivatie en de verwachte resultaten van het onderzoek. 

De juiste toepassing van een onderzoeksparadigma in onderzoek biedt onderzoekers een duidelijk pad om het onderwerp van interesse te onderzoeken. 

Het geeft dus een logische en weloverwogen structuur voor de uitvoering, en verbetert bovendien de kwaliteit van uw werk en uw bekwaamheid.

Voorbeelden van onderzoeksparadigma's

Nu u de drie pijlers en het belang van het onderzoeksparadigma begrijpt, laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van paradigma's die u in uw onderzoek kunt gebruiken.

Positivistisch paradigma

Positivisten geloven in een enkele werkelijkheid die gemeten en begrepen kan worden. Daarom worden kwantitatieve benaderingen gebruikt om deze werkelijkheid te kwantificeren. 

Positivisme in onderzoek is een filosofie die verband houdt met het concept van echt onderzoek. Een op positivisme gebaseerde onderzoeksfilosofie hanteert een rigoureuze benadering van de systematische bestudering van gegevensbronnen.

Interpretivisme of constructivisme Paradigma

Het interpretivisme wordt gebruikt in de meeste kwalitatieve onderzoeken in de sociale wetenschappen; het gaat uit van het bestaan van talrijke realiteiten in plaats van één enkele realiteit. 

Volgens interpretivisten is menselijk gedrag complex en kan het niet worden voorspeld door een vooraf bepaalde waarschijnlijkheid. 

Menselijk gedrag is geen wetenschappelijke variabele die gemakkelijk gecontroleerd kan worden. Het woord interpretivisme verwijst naar methoden om kennis van het universum te verwerven die berusten op het interpreteren of begrijpen van de betekenissen die mensen aan hun gedrag hechten. 

Pragmatisme Paradigma

De onderzoeksvraag bepaalt het pragmatisme. Afhankelijk van de aard van de onderzoeksvraag kunnen in de pragmatiek zowel positivistische als interpretivistische benaderingen in één onderzoek worden verwerkt. 

Het is een probleemoplossende filosofie die stelt dat de beste onderzoekstechnieken die zijn welke bijdragen tot het meest effectieve antwoord op het onderzoeksprobleem. Vervolgens worden vele aspecten van een onderzoeksprobleem onderzocht met behulp van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen. 

Postpositivisme Paradigma

Het positivisme-paradigma maakte plaats voor het postpositivisme-paradigma, dat zich meer bezighoudt met de subjectiviteit van de werkelijkheid en afwijkt van het objectieve perspectief van de logisch positivisten. 

Het postpositivisme streeft naar objectieve antwoorden door te trachten dergelijke vooroordelen in de door onderzoekers ontwikkelde ideeën en kennis te onderkennen en aan te pakken.

Bouw een grafische samenvatting die uw bevindingen perfect weergeeft

Grafische samenvattingen worden steeds belangrijker. Maar waar moet u beginnen? Hoe maakt u de juiste grafische samenvatting voor uw artikel? 

Let op de grafiek is hiervoor het ideale hulpmiddel; gebruik sjablonen om gemakkelijk de meest gekwalificeerde grafische samenvatting voor uw doelgroep te maken.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen