Controle voor variabelen is essentieel in wetenschappelijk onderzoek om de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen. Zelfs de meest nauwkeurig voorbereide onderzoeken kunnen echter worden beïnvloed door externe variabelen die niet opzettelijk worden gemanipuleerd of waar geen rekening mee wordt gehouden, maar die desondanks de onderzoeksconclusies kunnen beïnvloeden. Externe variabelen kunnen bijdragen aan onjuiste resultaten, slechte voorspellingen en een gebrek aan repliceerbaarheid in onderzoek. 

Dit artikel gaat in op alle relevante informatie over externe variabelen, waarom ze belangrijk zijn en met welke soorten je te maken kunt krijgen bij het uitvoeren van onderzoek. 

Wat zijn externe variabelen?

Een vreemde variabele is een variabele die niet doelbewust gemanipuleerd of gecontroleerd wordt in een wetenschappelijke studie, maar die toch een invloed kan hebben op de conclusie van de studie. Ze kunnen variabelen verwarren of vervormen en vooral de afhankelijke variabele(n) beïnvloeden.

Dit kan de validiteit van het onderzoek in gevaar brengen en afbreuk doen aan het vermogen om de juiste conclusies te trekken of brede generalisaties te maken op basis van de bevindingen. Om de betrouwbaarheid en validiteit van hun bevindingen te garanderen, moeten onderzoekers zorgvuldig externe variabelen analyseren en controleren.

Externe variabelen kunnen een aantal oorzaken hebben, waaronder verschillen tussen deelnemers, veranderingen in de experimentele setting of omstandigheden en ongecontroleerde omgevingsinvloeden. 

Waarom zijn externe variabelen belangrijk?

Externe variabelen zijn belangrijk omdat ze een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door mogelijk de afhankelijke variabele(n) te vervormen en te beïnvloeden. 

Externe variabelen kunnen, zoals eerder vermeld, leiden tot foutieve of misleidende resultaten als ze niet worden geïdentificeerd en meegenomen, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor verder onderzoek en toepassingen in de echte wereld.

Externe variabelen kunnen vertekening veroorzaken, zoals:

  • Vertekening door uitval: Komt voor wanneer deelnemers aan onderzoek die afhaken systematisch verschillen van degenen die blijven;
  • Vooringenomenheid door undercoverage: Komt voor wanneer een bepaald soort individu van je populatie niet vertegenwoordigd is in de steekproef;
  • Vertekening door non-respons: Komt voor als degenen die niet antwoorden op een enquête significant verschillen van degenen die wel antwoorden;
  • SteekproefvooringenomenheidOok bekend als ascertainment bias: Komt voor wanneer sommige leden van de doelpopulatie minder kans hebben om opgenomen te worden dan anderen;
  • Overlevingsvooroordeel: Treedt op wanneer onderzoekers hun bevindingen alleen baseren op gevallen van succesvolle mensen in plaats van op de hele groep.

Onderzoekers kunnen helpen om de validiteit en betrouwbaarheid van hun bevindingen te garanderen door vreemde variabelen correct te identificeren en er rekening mee te houden. Dit houdt in dat de effecten van externe variabelen worden verminderd of geëlimineerd, hetzij door het experimentele ontwerp (bijv. randomisatie, tegenwicht) of door statistische analyse. (bijv. het opnemen van vreemde variabelen als covariaten). Onderzoekers kunnen zo hun vertrouwen in de onderzoeksresultaten vergroten en nauwkeurigere en waardevollere informatie geven aan de wetenschappelijke gemeenschap.

Wat zijn de soorten externe variabelen?

Er zijn verschillende soorten externe variabelen die mogelijk de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek beïnvloeden. Dit zijn enkele voorbeelden:

Variabele kenmerken van de vraag

Een soort vreemde variabele die ontstaat wanneer deelnemers aan een onderzoek hun gedrag of reacties aanpassen als gevolg van signalen of verwachtingen die door het experiment zelf worden gegeven. Als deelnemers bijvoorbeeld het gevoel hebben dat er verwacht wordt dat ze zich op een bepaalde manier gedragen of reageren, kunnen ze hun gedrag aanpassen.

Situationele variabelen

Deze zijn externe variabelen die optreden als gevolg van elementen van de experimentele omgeving of setting. Variaties in temperatuur, verlichting of geluidsniveaus kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op de studieresultaten, net als de aanwezigheid van andere personen of afleiding in de omgeving.

Variabelen deelnemers

Individuele variaties tussen deelnemers die, als er geen rekening mee wordt gehouden, van invloed kunnen zijn op de onderzoeksresultaten. Er kan rekening worden gehouden met demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht en etniciteit, maar ook met psychologische kenmerken zoals persoonlijkheidskenmerken, cognitief vermogen of stemming.

Experimentator variabele

Experimentatorvariabelen worden in twee categorieën ingedeeld. De eerste is dat de interacties van experimentatoren met deelnemers onbedoeld hun gedrag kunnen beïnvloeden, wat analoog is aan de variabele voor vraagkenmerken. De tweede factor is potentiële vertekening veroorzaakt door de experimentator in meting, observatie, analyse of interpretatie kan de bevindingen van het onderzoek veranderen.

Methodologische variabelen

Variaties in de techniek of processen van het onderzoek, zoals afwijkingen in meetapparatuur of gegevensverzamelingsmethoden, kunnen externe variabelen zijn die de conclusies beïnvloeden.

Tijdvariabelen

Tijdsvariabelen, zoals het tijdstip van de dag of de dag van de week, kunnen externe factoren zijn die de onderzoeksresultaten beïnvloeden.

Taakvariabelen

Kenmerken van de taak of stimulus die in het onderzoek worden gebruikt, zoals de moeilijkheidsgraad of bekendheid, kunnen externe variabelen zijn die de onderzoeksresultaten beïnvloeden.

Hoe controleer je externe variabelen?

Hier zijn enkele eenvoudige stappen die onderzoekers kunnen nemen om te controleren op onbeheersbare variabelen:

1. Identificeer mogelijke onnodige variabelen

Onderzoekers moeten zorgvuldig alle potentiële factoren analyseren die van invloed zouden kunnen zijn op de bevindingen van het onderzoek en nagaan welke factoren niet van belang zijn.

2. Controlemethode

Zodra je de externe variabelen hebt geïdentificeerd die je onderzoek beïnvloeden, kun je een controlemethode kiezen. Methoden worden geassocieerd met een bepaalde categorie variabelen, waardoor het eenvoudig is om te kiezen welke techniek je wilt toepassen. Controlemethoden zijn onder andere de volgende:

Gestandaardiseerde procedures

Deze aanpak heeft betrekking op situationele, tijds-, taak- en vraagkarakteristieke variabelen die in het hele onderzoeksontwerp voorkomen. Creëer standaardmetingen voor een consistente setting voor alle deelnemers.

Tegengewicht

Deze benadering heeft te maken met deelnemersvariabelen, zoals de specifieke volgorde van gebeurtenissen in het onderzoek. Om hiermee rekening te houden, kun je één groep deelnemers de opdracht geven om een onderdeel af te maken, terwijl een andere groep een ander onderdeel afmaakt.

Willekeurige steekproeven

Deze aanpak heeft te maken met deelnemersvariabelen en zorgt ervoor dat alle deelnemers een gelijke kans hebben om gekozen te worden. Wanneer je bijvoorbeeld mensen splitst in een controlegroep en een experimentele groep, kun je namen willekeurig trekken om ervoor te zorgen dat iedereen evenveel kans heeft om in een van beide groepen te zitten.

Maskeren

Deze benadering houdt zich bezig met experimenteervariabelen. Maskeren is iemand het experiment laten uitvoeren zonder op de hoogte te zijn van het doel van het onderzoek.

Mind the Graph is 's werelds grootste wetenschappelijk accurate illustratiegalerij gevuld met illustraties en grafieken uit vele takken van wetenschap zoals biologie, scheikunde, natuurkunde en meer. Eenvoudig te gebruiken en fantastisch om de kwaliteit van je werk te verbeteren!

Extraneous Variables in Research: Potentiële invloeden reguleren
logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen