Kwalitatief onderzoek is een krachtig hulpmiddel om ingewikkelde fenomenen te begrijpen, rijke verhalen bloot te leggen en diep in te gaan op menselijke ervaringen. De enorme hoeveelheid kwalitatieve gegevens kan echter vaak overweldigend zijn, waardoor analyse een uitdaging wordt. 

In deze gevallen fungeert een codeboek als een leidend kompas, dat onderzoekers een systematisch kader biedt om betekenis te krijgen, patronen te identificeren en inzichten af te leiden uit hun kwalitatieve data. Onderzoekers kunnen met succes toegang krijgen tot de geheime juwelen in hun data door het doel, de constructie en de toepassing van codeboeken te begrijpen.

Dit artikel onderzoekt de rol van het codeboek in kwalitatief onderzoek en hoe het helpt bij de ontwikkeling van analytische vaardigheden bij onderzoekers. 

2Codeboek van de kwalitatieve analyse van de eindreflectie van de onderwijsassistenten (TA's).
Moy, Magdalene & Hammrich, Penny & Kabnick, Karen. (2019). Developing a Tiered Mentoring Model for Teaching Assistants Instructing Course-Based Research Experiences. Journal of college science teaching. 48. 59. - Beschikbaar op ResearchGate

Inleiding tot Codeboek Kwalitatief Onderzoek

Een systematische aanpak voor het organiseren, classificeren en interpreteren van gegevens die gebruikt worden bij de analyse van kwalitatieve gegevens staat bekend als "codeboek kwalitatief onderzoek". Een codeboek is een diepgaande gids of verzameling richtlijnen die het proces schetst voor het lokaliseren, classificeren en organiseren van thema's, patronen en concepten binnen kwalitatieve gegevens.

Onderzoekers kunnen de rijke, kwalitatieve gegevens die ze hebben verzameld organiseren en interpreteren met behulp van dit nauwgezette proces. Het codeboek bevat een aantal codes, dat zijn labels of etiketten die aan bepaalde gegevenssegmenten worden gegeven en die staan voor belangrijke ideeën, concepten of onderwerpen. Deze codes kunnen rechtstreeks voortkomen uit de gegevens met behulp van een inductieve aanpak, uit de onderzoeksvragen of uit bestaande literatuur.

Er zijn veel fasen betrokken bij het maken van een codeboek. Onderzoekers verdiepen zich volledig in de gegevens, raken vertrouwd met de context en inhoud, en deze eerste onderdompeling helpt bij het creëren van voorlopige codes die de gegevens samenvatten. Achteraf worden de codes verfijnd, gecombineerd of gegroepeerd in meer algemene categorieën of thema's naarmate de analyse vordert. Het codeboek wordt aangepast en vernieuwd naarmate nieuwe patronen in de gegevens worden gevonden en diepere inzichten worden verworven.

Door gebruik te maken van een codeboek kan men betrouwbaarheid en consistentie tussen meerdere onderzoekers garanderen, het analyseproces transparanter maken en bijdragen aan het verkrijgen van waardevolle inzichten.

Doel van een codeboek

Een codeboek voor kwalitatief onderzoek dient als een systematisch en goed georganiseerd kader voor de analyse en interpretatie van kwalitatieve gegevens. Een codeboek wordt meestal gebruikt om de volgende redenen:

 • Organisatie en structuur: Een codeboek biedt een gestructureerd kader voor het coderen en categoriseren van gegevens, wat onderzoekers helpt bij het organiseren van kwalitatieve gegevens. Het legt exacte specificaties en instructies vast voor het coderen van datasegmenten en zorgt voor consistentie en uniformiteit tijdens het analyseproces.
 • Standaardisatie en betrouwbaarheid: Standaardisatie zorgt voor betrouwbaarheid, vooral bij onderzoek waarbij meerdere onderzoekers betrokken zijn. Het draagt ertoe bij dat verschillende codeurs de codes begrijpen en consistent toewijzen aan datasegmenten, waardoor potentiële vertekening wordt geminimaliseerd en de nauwkeurigheid van het onderzoek wordt vergroot.
 • Gegevens verkennen en interpreteren: Het codeboek biedt een manier om belangrijke thema's, concepten en patronen te herkennen en te classificeren, wat het makkelijker maakt om kwalitatieve gegevens te onderzoeken en te interpreteren. De methodische analyse en vergelijking van gecodeerde datasegmenten door onderzoekers maakt een dieper begrip van het onderzoeksonderwerp en de ontwikkeling van significante inzichten mogelijk.
 • Iteratieve ontwikkeling: Het codeboek stimuleert het gebruik van een iteratieve methode bij het analyseren van gegevens. Het kan nodig zijn om het codeboek bij te werken, aan te passen of uit te breiden naarmate onderzoekers met de gegevens werken en hun begrip aanscherpen. Door deze iteratieve methode zal het codeboek zich ontwikkelen en aanpassen om nieuwe thema's of concepten op te nemen.
 • Samenwerking tussen teams vergemakkelijken: Het bevorderen van effectief teamwerk in collaboratieve onderzoeksomgevingen wordt mogelijk gemaakt door het codeboek, dat fungeert als een gemeenschappelijke bron. Het maakt discussies mogelijk en moedigt uniformiteit in coderingsbeslissingen aan, terwijl het onderzoekers in staat stelt hun begrip en interpretatie van de data op elkaar af te stemmen.

Onderdelen van een codeboek

Verschillende belangrijke componenten die dienen als een algemeen kader voor de analyse en interpretatie van kwalitatieve gegevens vormen een codeboek in kwalitatief onderzoek. 

 • Code definities: Het codeboek bevat een uitgebreide lijst met codes, samen met de definitie van elke code. De codes staan elk voor een bepaald concept, onderwerp of idee dat de onderzoekers hebben gevonden in de kwalitatieve data. Om een consistente interpretatie en toepassing te garanderen, geven de codedefinities beknopte, duidelijke beschrijvingen van waar elke code voor staat.
 • Code hiërarchie of structuur: Bij het werken met gecompliceerde coderingssystemen of coderingssystemen op meerdere niveaus kan het codeboek de hiërarchische relaties tussen codes uitleggen. Deze hiërarchie biedt een georganiseerde structuur voor het organiseren en analyseren van gegevens en helpt onderzoekers om de verbanden en interacties tussen verschillende codes, categorieën of thema's te begrijpen.
 • Toepassing van codes op gegevenssegmenten: Het codeboek bevat instructies voor het toepassen van codes op gegevenssegmenten. Het beschrijft de vereisten of omstandigheden waaronder een specifieke code moet worden toegepast op een bepaald segment. 
 • Voorbeelden van codering: Het codeboek kan voorbeelden bevatten van coderingen die zijn toegepast op feitelijke gegevenssegmenten. Deze voorbeelden laten zien hoe codeurs codes kunnen identificeren en toepassen op verschillende soorten kwalitatieve gegevens, en dienen als leidraad voor codeurs. 
 • Instructies of procedures voor codering: Het codeboek kan gedetailleerde instructies of richtlijnen voor het coderen bevatten. Het beschrijft de precieze procedures die gevolgd moeten worden bij het classificeren van kwalitatieve gegevens, inclusief het onderzoeken en segmenteren van de gegevens, het toewijzen van codes en het vastleggen van beslissingen over codering. 
 • Opmerkingen over de herziening van het codeboek: Het codeboek kan worden herzien, uitgebreid of verbeterd naarmate de analyse vordert. Een deel van het codeboek kan worden gewijd aan het documenteren van deze updates, mogelijk met aantekeningen of opmerkingen over wijzigingen in codes, definities of hiërarchieën. 

Stappen voor het maken van een codeboek

Om een gestructureerde en betrouwbare aanpak te bieden voor het coderen en analyseren van kwalitatieve gegevens, moet er in verschillende stappen een codeboek worden ontwikkeld. Het proces voor het maken van een codeboek wordt in de onderstaande stappen beschreven:

Variabelen en categorieën definiëren

 • Identificeer de doelstellingen en vragen voor het onderzoek: Specificeer de exacte doelstellingen van het onderzoek en de vragen die het codeboek zal proberen te beantwoorden. 
 • Bepaal de variabelen: Bepaal welke belangrijke variabelen of concepten worden onderzocht in de kwalitatieve gegevens.
 • Categorieën ontwikkelen: Creëer een reeks categorieën die de primaire thema's of concepten van belang vertegenwoordigen op basis van de ontdekte variabelen.

Een coderingssysteem ontwikkelen

 • Eerste codes ontwikkelen: Bekijk de gegevens in detail om vertrouwd te raken met de inhoud. Ontwikkel initiële codes die effectief de essentie van de datasegmenten uitdrukken die verbonden zijn met de gespecificeerde categorieën.
 • Code organisatie: Groepeer indien nodig verwante codes en ontwikkel een coderingshiërarchie om relaties te leggen tussen verschillende codes en categorieën.
 • Definieer codebeschrijvingen: Bied elke code in het codeboek precieze definities of beschrijvingen. Gebruik indien nodig voorbeelden om aan te tonen hoe elke code gebruikt wordt.

De betrouwbaarheid van de code testen

 • Proefcodering uitvoeren: Selecteer een subset van de kwalitatieve gegevens en laat meerdere codeurs onafhankelijk van elkaar dezelfde gegevens coderen met behulp van het codeboek.
 • Evaluatie van intercodeurbetrouwbaarheid: Om de consistentie en overeenstemming in de beslissingen van de codeurs te beoordelen, vergelijkt u de resultaten van hun codering. Intercoderbetrouwbaarheid kan statistisch worden gemeten met Cohen's kappa of percentage overeenkomst.
 • Bespreek discrepanties: Bespreek discrepanties of verschillen in de codeerbeslissingen van de codeurs. Herzie indien nodig de instructies of codebeschrijvingen om de nauwkeurigheid te vergroten.
 • Uitproberen en verfijnen: Het codeboek moet waar nodig worden herzien en verfijnd om de duidelijkheid, consistentie en betrouwbaarheid te verbeteren op basis van feedback en inzichten uit de pilotcodering.

Hulpmiddelen voor het maken van een codeboek voor kwalitatief onderzoek

Om onderzoekers te helpen bij het maken van een codeboek voor kwalitatief onderzoek, zijn er veel hulpmiddelen beschikbaar. Hieronder staan enkele typische hulpmiddelen:

Software voor spreadsheets 

Om een codeboek samen te stellen en te beheren, kun je software zoals Microsoft Excel en Google Sheets gebruiken. Hiermee kun je gegevenssegmenten organiseren in rijen en kolommen voor codes, categorieën en beschrijvingen.

Software voor kwalitatieve gegevensanalyse

Gespecialiseerde hulpmiddelen voor het maken en beheren van codeboeken zijn onder andere NVivo, ATLAS.ti en MAXQDA. Met mogelijkheden zoals coderingshiërarchieën, zoeken in tekst, visualisatiehulpmiddelen en opties voor het opvragen van coderingen, bieden deze hulpmiddelen een specifieke interface voor kwalitatieve analyse.

Tekstverwerkingsprogramma's 

Codeboeken kunnen worden georganiseerd in een documentindeling met tekstverwerkers zoals Microsoft Word en Google Docs. Onderzoekers kunnen communiceren met teamleden en codedefinities, categorieën en instructies opmaken. Als je echter te maken hebt met grotere datasets of complexe codeerprocessen, kunnen tekstverwerkers beperkt zijn. 

Dedoose

Dedoose is een webgebaseerd hulpmiddel voor kwalitatief onderzoek dat mogelijkheden biedt voor het beheren en creëren van codeboeken. Het maakt de ontwikkeling van codes, hun hiërarchische organisatie en de toewijzing van codes aan datasegmenten mogelijk. Daarnaast biedt Dedoose tools voor datavisualisatie en samenwerking.

Dedoose

Grote impact en meer zichtbaarheid voor uw werk

Visuele inhoud trekt doorgaans beter de aandacht dan alleen tekst. Door visueel aantrekkelijke elementen in hun werk op te nemen met behulp van Mind the Graphkunnen wetenschappers de interesse wekken van lezers, conferentiegangers en collega-onderzoekers met verbluffende visuals die hun kwalitatieve gegevensanalyse verbeteren.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen