A bonyolult jelenségek megértéséhez, a gazdag narratívák feltárásához és az emberi tapasztalatok mélységeinek feltárásához a kvalitatív kutatás hatékony eszköz. A kvalitatív adatok puszta mennyisége azonban gyakran nyomasztó lehet, ami kihívássá teszi az elemzést. 

Ezekben az esetekben a kódkönyv irányadó iránytűként működik, amely a kutatóknak szisztematikus keretet kínál a jelentés megszerzéséhez, a minták azonosításához és a kvalitatív adatokból származó betekintésekhez. A kutatók sikeresen hozzáférhetnek az adataikban rejlő titkos drágakövekhez, ha megértik a kódkönyvek célját, felépítését és alkalmazását.

Ez a cikk a kódkönyv szerepét vizsgálja a kvalitatív kutatásban, és hogyan segíti a kutatók elemzési készségeinek fejlesztését. 

2Kódkönyv a tanársegédek (TA-k) végső reflexiójának kvalitatív elemzéséből.
Moy, Magdalene & Hammrich, Penny & Kabnick, Karen. (2019). Egy többszintű mentorálási modell kidolgozása a kurzusalapú kutatási tapasztalatokat oktató tanársegédek számára. Journal of college science teaching. 48. 59. - Elérhető a ResearchGate

Bevezetés a kódkönyv kvalitatív kutatásba

A kvalitatív adatelemzésben használt adatok szervezésére, osztályozására és értelmezésére szolgáló szisztematikus megközelítést "kódkönyv kvalitatív kutatásnak" nevezik. A kódkönyv egy mélyreható útmutató vagy iránymutatás, amely felvázolja a kvalitatív adatokon belüli témák, minták és fogalmak felkutatásának, osztályozásának és rendszerezésének folyamatát.

A kutatók az általuk gyűjtött gazdag, kvalitatív adatokat ennek az aprólékos folyamatnak a segítségével rendezhetik és értelmezhetik. A kódkönyv számos kódot tartalmaz, amelyek olyan címkék vagy címkék, amelyeket bizonyos adatsegmenseknek adnak, amelyek fontos gondolatokat, fogalmakat vagy témákat képviselnek. Ezek a kódok származhatnak közvetlenül az adatokból induktív megközelítéssel, a kutatási kérdésekből vagy a meglévő szakirodalomból.

A kódkönyv létrehozásának számos szakasza van. A kutatók teljesen elmerülnek az adatokban, megismerkednek azok kontextusával és tartalmával, és ez a kezdeti elmélyülés segíti az adatokat összefoglaló előzetes kódok létrehozását. A kódokat később, az elemzés előrehaladtával finomítják, kombinálják vagy általánosabb kategóriákba vagy témákba csoportosítják. A kódkönyv módosul és ismétlődik, ahogy az adatokban új mintákat találunk, és mélyebb betekintést nyerünk.

A kódkönyv használatával garantálható a megbízhatóság és a következetesség több kutató között, javítható az elemzési folyamat átláthatósága, és hozzájárulhat az értékes meglátások megszerzésének megkönnyítéséhez.

A kódkönyv célja

A kódkönyv kvalitatív kutatás szisztematikus és jól szervezett keretként szolgál a kvalitatív adatok elemzéséhez és értelmezéséhez. A kódkönyvet többnyire a következő okokból használják:

 • Szervezet és struktúra: A kódkönyv strukturált keretet kínál az adatok kódolásához és kategorizálásához, ami segíti a kutatókat a kvalitatív adatok szervezésében. Pontos előírásokat és utasításokat határoz meg az adatszegmensek kódolására, biztosítva a következetességet és egységességet az egész elemzési folyamat során.
 • Szabványosítás és megbízhatóság: A szabványosítás biztosítja a megbízhatóságot, különösen a több kutatót érintő kutatásokban. Hozzájárul annak biztosításához, hogy a különböző kódolók következetesen megértsék és hozzárendeljék a kódokat az adatszegmensekhez, minimalizálva a lehetséges torzításokat és növelve a tanulmány pontosságát.
 • Az adatok feltárása és értelmezése: A kódkönyv módot kínál a fontos témák, fogalmak és minták felismerésére és osztályozására, ami megkönnyíti a kvalitatív adatok feltárását és értelmezését. A kódolt adatszegmensek kutatók általi módszeres elemzése és összehasonlítása lehetővé teszi a kutatási téma mélyebb megértését és jelentős felismerések kialakítását.
 • Iteratív fejlesztés: A kódkönyv az adatok elemzése során iteratív módszer alkalmazására ösztönöz. A kódkönyvet frissíteni, módosítani vagy bővíteni kell, mivel a kutatók kölcsönhatásba lépnek az adatokkal és élesítik megértésüket. A kódkönyv az iteratív módszer miatt új témák vagy fogalmak bevonásával fejlődik és alkalmazkodik.
 • A csoportos együttműködés elősegítése: A hatékony csapatmunka elősegítését az együttműködésen alapuló kutatási környezetekben a kódkönyv teszi lehetővé, amely közös erőforrásként működik. Lehetővé teszi a megbeszéléseket és ösztönzi a kódolási döntések egységességét, miközben lehetővé teszi a kutatók számára, hogy összehangolják az adatok megértését és értelmezését.

A kódkönyv összetevői

A kvalitatív kutatásban a kvalitatív adatok elemzésének és értelmezésének általános keretéül szolgáló több jelentős összetevő alkotja a kódkönyvet. 

 • Kódmeghatározások: A kódok részletes listája a kódkönyvben található, az egyes kódok meghatározásával együtt. A kódok mindegyike egy adott fogalmat, témát vagy ötletet jelöl, amelyet a kutatók a kvalitatív adatokban találtak. A következetes értelmezés és alkalmazás biztosítása érdekében a kóddefiníciók tömör, egyszerű leírást adnak arról, hogy az egyes kódok mit jelölnek.
 • Kódhierarchia vagy struktúra: Ha bonyolult vagy többszintű kódolási rendszerekkel dolgozik, a kódkönyv megmagyarázhatja a kódok közötti hierarchikus kapcsolatokat. Ez a hierarchia szervezett struktúrát kínál az adatok szervezéséhez és elemzéséhez, és segíti a kutatókat a különböző kódok, kategóriák vagy témák közötti kapcsolatok és kölcsönhatások megértésében.
 • A kódok alkalmazása az adatsegmensekre: A kódkönyv tartalmazza a kódok adatsegmensekre történő alkalmazására vonatkozó utasításokat. Leírja azokat a követelményeket vagy körülményeket, amelyek mellett egy adott kódot egy adott szegmensre kell alkalmazni. 
 • Példák a kódolásra: A kódkönyv tartalmazhat példákat a tényleges adatszegmensekre alkalmazott kódolásra. Ezek a példák megmutatják a kódolóknak, hogyan kell azonosítani és alkalmazni a kódokat a különböző típusú kvalitatív adatokra, és útmutatóként szolgálnak a kódolók számára. 
 • A kódolásra vonatkozó utasítások vagy eljárások: A kódkönyv tartalmazhat részletes utasításokat vagy iránymutatásokat a kódoláshoz. Leírja a kvalitatív adatok osztályozása során betartandó pontos eljárásokat, beleértve az adatok vizsgálatának és szegmentálásának, a kódok hozzárendelésének és a kódolási döntések rögzítésének módját. 
 • Megjegyzések a kódkönyv felülvizsgálatához: A kódkönyv az elemzés előrehaladtával felülvizsgálható, bővíthető vagy javítható. A kódkönyv egy szakasza szentelhető e frissítések dokumentálására, esetleg a kódok, meghatározások vagy hierarchiák változásaira vonatkozó megjegyzésekkel vagy megjegyzésekkel. 

A kódkönyv létrehozásának lépései

A kvalitatív adatok kódolásának és elemzésének strukturált és megbízható megközelítése érdekében a kódkönyvet több lépésben kell kidolgozni. A kódkönyv készítésének folyamatát az alábbi lépések vázolják fel:

Változók és kategóriák meghatározása

 • Határozza meg a kutatás céljait és kérdéseit: Határozza meg a pontos vizsgálati célokat és kérdéseket, amelyekre a kódkönyv megpróbál válaszolni. 
 • Határozza meg a változókat: Döntse el, hogy mely kulcsfontosságú változókat vagy fogalmakat vizsgálja a kvalitatív adatokban.
 • Kategóriák fejlesztése: A feltárt változók alapján hozzon létre olyan kategóriákat, amelyek az elsődleges témákat vagy fogalmakat képviselik.

Kódolási rendszer kidolgozása

 • Kezdeti kódok kidolgozása: Tekintse át részletesen az adatokat, hogy megismerje azok tartalmát. Olyan kezdeti kódok kidolgozása, amelyek hatékonyan kifejezik a megadott kategóriákhoz kapcsolódó adatsegmensek lényegét.
 • Kódszervezés: Ha szükséges, csoportosítsa a kapcsolódó kódokat, és dolgozzon ki egy kódolási hierarchiát a különböző kódok és kategóriák közötti kapcsolatok megállapítására.
 • Kódleírók meghatározása: A kódkönyvben szereplő minden egyes kódnak pontos meghatározást vagy leírást kell adni. Szükség esetén példákkal mutassa be az egyes kódok használatát.

A kód megbízhatóságának tesztelése

 • Kísérleti kódolás elvégzése: Válassza ki a kvalitatív adatok egy részhalmazát, és több kódolóval kódoltassa egymástól függetlenül ugyanazokat az adatokat a kódkönyv segítségével.
 • A kódolók közötti megbízhatóság értékelése: A kódolók döntései következetességének és egyetértésének értékelése érdekében hasonlítsa össze a kódolásuk eredményeit. A kódolók közötti megbízhatóság statisztikailag mérhető a Cohen-féle kappa vagy a százalékos egyezés segítségével.
 • Címeltérések: Beszélje meg a kódolók kódolási döntéseiben mutatkozó eltéréseket vagy különbségeket. Ha szükséges, a pontosság növelése érdekében vizsgálja felül az utasításokat vagy a kódleírásokat.
 • Iteráld és finomítsd: A kódkönyvet szükség szerint felül kell vizsgálni és finomítani kell, hogy a kísérleti kódolásból származó visszajelzések és meglátások alapján javuljon az áttekinthetőség, a következetesség és a megbízhatóság.

Eszközök a kvalitatív kutatás kódkönyvének létrehozásához

A kutatókat a kvalitatív kutatás kódkönyvének létrehozásában számos eszköz áll rendelkezésre. Az alábbiakban néhány tipikus eszközt sorolunk fel:

Táblázatkezelő szoftver 

A kódkönyv elkészítéséhez és kezeléséhez olyan szoftvereket használhat, mint a Microsoft Excel és a Google Sheets. Ezek lehetővé teszik az adatszegmensek sorokba és oszlopokba rendezését a kódok, kategóriák és leírások számára.

Kvalitatív adatelemző szoftverek

A kódkönyvek előállítására és kezelésére specializált eszközök közé tartozik az NVivo, az ATLAS.ti és a MAXQDA. Az olyan képességekkel, mint a kódolási hierarchiák, a szöveges keresés, a vizualizációs eszközök és a kódolási lekérdezési lehetőségek, ezek az eszközök speciális felületet kínálnak a kvalitatív elemzéshez.

Szövegszerkesztő eszközök 

A kódkönyveket dokumentumformátumban lehet megszervezni olyan szövegszerkesztőkkel, mint a Microsoft Word és a Google Docs. A kutatók kommunikálhatnak a csapattagokkal és formázhatják a kóddefiníciókat, kategóriákat és utasításokat. Nagyobb adathalmazok vagy összetett kódolási folyamatok esetén azonban a szövegszerkesztők korlátozottak lehetnek. 

Dedoose

A Dedoose egy webalapú eszköz a kvalitatív kutatáshoz, amely kódkönyvek kezelésére és létrehozására is alkalmas. Lehetővé teszi a kódok kidolgozását, hierarchikus szervezését és a kódok hozzárendelését az adatszegmensekhez. Ezenkívül a Dedoose eszközöket kínál az adatok vizualizációjához és az együttműködéshez.

Dedoose

Nagy hatás és nagyobb láthatóság az Ön munkája számára

A vizuális tartalom általában jobban megragadja a figyelmet, mint a szöveg. Azzal, hogy vizuálisan vonzó elemeket építenek be a munkájukba a Mind the Graph, a tudósok lenyűgöző vizuális elemzésekkel, amelyek fokozzák a kvalitatív adatelemzésüket, megragadhatják az olvasók, a konferencia résztvevőinek és a kutatótársak érdeklődését.

logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok