Kvalitativ forskning er et kraftfullt verktøy for å forstå kompliserte fenomener, avdekke rike fortellinger og dykke ned i dypet av menneskelige erfaringer. Det store volumet av kvalitative data kan imidlertid ofte være overveldende og gjøre analysen utfordrende. 

I disse tilfellene fungerer en kodebok som et veiledende kompass som gir forskerne et systematisk rammeverk for å finne mening, identifisere mønstre og utlede innsikt fra de kvalitative dataene. Forskere kan få tilgang til de hemmelige perlene som ligger begravd i dataene sine ved å forstå formålet med kodebøker, hvordan de er bygd opp og hvordan de brukes.

Denne artikkelen undersøker kodebokens rolle i kvalitativ forskning og hvordan den bidrar til å utvikle analytiske ferdigheter hos forskere. 

2Kodebok fra den kvalitative analysen av undervisningsassistentenes sluttrefleksjon.
Moy, Magdalene & Hammrich, Penny & Kabnick, Karen. (2019). Developing a Tiered Mentoring Model for Teaching Assistants Instructing Course-Based Research Experiences. Journal of college science teaching. 48. 59. – Tilgjengelig på ResearchGate

Introduksjon til kodebok for kvalitativ forskning

A systematic approach for organizing, classifying, and interpreting data used in qualitative data analysis is known as “codebook qualitative research.” A codebook is an in-depth guide or set of guidelines outlining the process for locating, classifying, and organizing themes, patterns, and concepts within qualitative data.

Forskere kan organisere og tolke de rike, kvalitative dataene de har samlet inn ved hjelp av denne grundige prosessen. Kodeboken inneholder en rekke koder, som er merkelapper eller koder gitt til bestemte datasegmenter som står for viktige ideer, konsepter eller emner. Disse kodene kan komme direkte fra dataene ved hjelp av en induktiv tilnærming, fra forskningsspørsmålene eller eksisterende litteratur.

Det er mange stadier involvert i å lage en kodebok. Forskerne setter seg grundig inn i datamaterialet og blir kjent med konteksten og innholdet, og denne første fordypningen gjør det lettere å lage foreløpige koder som oppsummerer dataene. Etter hvert som analysen skrider frem, blir kodene raffinert, kombinert eller gruppert i mer generelle kategorier eller temaer. Kodeboken endres og gjentas etter hvert som man finner nye mønstre i dataene og får dypere innsikt.

Ved å bruke en kodebok kan man sikre pålitelighet og konsistens mellom flere forskere, forbedre gjennomsiktigheten i analyseprosessen og bidra til å gjøre det enklere å få verdifull innsikt.

Formålet med en kodebok

En kodebok for kvalitativ forskning fungerer som et systematisk og velorganisert rammeverk for analyse og tolkning av kvalitative data. En kodebok brukes hovedsakelig av følgende grunner:

 • Organisering og struktur: En kodebok tilbyr et strukturert rammeverk for koding og kategorisering av data, noe som hjelper forskere med å organisere kvalitative data. Kodeboken inneholder nøyaktige spesifikasjoner og instruksjoner for koding av datasegmenter, noe som sikrer konsistens og ensartethet gjennom hele analyseprosessen.
 • Standardisering og pålitelighet: Standardisering sikrer pålitelighet, spesielt i forskning som involverer flere forskere. Det bidrar til å sikre at ulike kodere forstår og tilordner koder til datasegmenter på samme måte, noe som minimerer potensielle skjevheter og øker nøyaktigheten i studien.
 • Utforskning og tolkning av data: Kodeboken gjør det mulig å gjenkjenne og klassifisere viktige temaer, begreper og mønstre, noe som gjør det enklere å utforske og tolke kvalitative data. Forskernes metodiske analyse og sammenligning av kodede datasegmenter muliggjør en dypere forståelse av forskningstemaet og utvikling av viktig innsikt.
 • Iterativ utvikling: Kodeboken oppfordrer til å bruke en iterativ metode ved analyse av data. Kodeboken må kanskje oppdateres, endres eller utvides etter hvert som forskerne arbeider med dataene og utvikler sin forståelse. På grunn av denne iterative metoden vil kodeboken utvikles og tilpasses for å inkludere nye temaer eller begreper.
 • Tilrettelegge for teamsamarbeid: Kodeboken, som fungerer som en felles ressurs, gjør det mulig å fremme effektivt teamarbeid i samarbeidende forskningsmiljøer. Den muliggjør diskusjoner og oppmuntrer til enhetlige kodingsbeslutninger, samtidig som den gjør det mulig for forskerne å samordne sin forståelse og tolkning av dataene.

Komponenter i en kodebok

En kodebok i kvalitativ forskning består av flere viktige komponenter som fungerer som et generelt rammeverk for analyse og tolkning av kvalitative data. 

 • Kodedefinisjoner: A thorough list of codes is provided in the codebook, along with each code’s definition. The codes each stand for a particular concept, subject, or idea that the researchers have found in the qualitative data. To ensure consistent interpretation and application, the code definitions give succinct, straightforward descriptions of what each code stands for.
 • Kodehierarki eller struktur: Når du arbeider med kompliserte kodesystemer på flere nivåer, kan kodeboken forklare de hierarkiske relasjonene mellom kodene. Dette hierarkiet gir en struktur for organisering og analyse av data og hjelper forskerne med å forstå sammenhengene og samspillet mellom ulike koder, kategorier eller temaer.
 • Bruk av koder på datasegmenter: Kodeboken inneholder instruksjoner for bruk av koder på datasegmenter. Den beskriver kravene eller omstendighetene som gjelder når en bestemt kode skal brukes på et bestemt segment. 
 • Eksempler på koding: Kodeboken kan inneholde eksempler på koding av faktiske datasegmenter. Disse eksemplene viser koderne hvordan de skal identifisere og bruke koder på ulike typer kvalitative data, og fungerer som en veiledning for koderne. 
 • Instruksjoner eller prosedyrer for koding: Kodeboken kan inneholde detaljerte instruksjoner eller retningslinjer for koding. Den beskriver de nøyaktige prosedyrene som skal følges ved klassifisering av kvalitative data, inkludert hvordan man undersøker og segmenterer dataene, tildeler koder og registrerer kodingsbeslutninger. 
 • Notater om revisjon av kodeboken: Kodeboken kan revideres, utvides eller forbedres etter hvert som analysen skrider frem. En del av kodeboken kan være dedikert til å dokumentere disse oppdateringene, eventuelt med notater eller kommentarer om endringer i koder, definisjoner eller hierarkier. 

Fremgangsmåte for å opprette en kodebok

For å sikre en strukturert og pålitelig tilnærming til koding og analyse av kvalitative data må det utvikles en kodebok i flere trinn. Prosessen for å lage en kodebok er beskrevet i trinnene nedenfor:

Definere variabler og kategorier

 • Identifiser målene og spørsmålene for forskningen: Spesifiser de nøyaktige målene for studien og spørsmålene som kodeboken skal forsøke å besvare. 
 • Bestem variablene: Bestem hvilke nøkkelvariabler eller begreper som skal undersøkes i de kvalitative dataene.
 • Utvikle kategorier: Lag et sett med kategorier som representerer de viktigste temaene eller konseptene av interesse basert på variablene som er oppdaget.

Utvikling av et kodeverk

 • Utvikle de første kodene: Gå gjennom dataene i detalj for å bli fortrolig med innholdet. Utvikle innledende koder som effektivt uttrykker essensen i datasegmentene knyttet til de angitte kategoriene.
 • Organisering av koder: Ved behov kan du gruppere relaterte koder sammen og utvikle et kodehierarki for å etablere relasjoner mellom ulike koder og kategorier.
 • Definer kodebeskrivelser: Gi hver kode i kodeboken en presis definisjon eller beskrivelse. Bruk om nødvendig eksempler for å vise hvordan hver kode brukes.

Testing av kodens pålitelighet

 • Gjennomfør pilotkoding: Velg ut en delmengde av de kvalitative dataene og la flere kodere uavhengig av hverandre kode de samme dataene ved hjelp av kodeboken.
 • Evaluation of intercoder reliability: To assess the consistency and agreement in the coders’ decisions, compare the outcomes of their coding. Intercoder reliability can be measured statistically using Cohen’s kappa or percentage agreement.
 • Address discrepancies: Discuss any discrepancies or differences in the coders’ coding decisions. If required, revise instructions or code descriptions to increase accuracy.
 • Iterere og forbedre: Kodeboken bør revideres og forbedres etter behov for å gjøre den klarere, mer konsistent og mer pålitelig, basert på tilbakemeldinger og innsikt fra pilotkodingen.

Verktøy for å lage en kodebok for kvalitativ forskning

Det finnes mange verktøy som kan hjelpe forskere med å lage en kodebok for kvalitativ forskning. Nedenfor finner du noen typiske verktøy:

Programvare for regneark 

For å lage og administrere en kodebok kan du bruke programvare som Microsoft Excel og Google Sheets. De gjør det mulig å organisere datasegmenter i rader og kolonner for koder, kategorier og beskrivelser.

Programvare for kvalitativ dataanalyse

Spesialiserte verktøy for å produsere og administrere kodebøker inkluderer NVivo, ATLAS.ti og MAXQDA. Disse verktøyene har funksjoner som kodingshierarkier, tekstsøk, visualiseringsverktøy og muligheter for kodingsspørsmål, og tilbyr et spesifikt grensesnitt for kvalitativ analyse.

Verktøy for tekstbehandling 

Kodebøker kan organiseres i dokumentformat ved hjelp av tekstbehandlere som Microsoft Word og Google Docs. Forskere kan kommunisere med teammedlemmer og formatere kodedefinisjoner, kategorier og instruksjoner. Når det er snakk om større datasett eller komplekse kodeprosesser, kan tekstbehandlere imidlertid ha sine begrensninger. 

Dedoose

Dedoose er et nettbasert verktøy for kvalitativ forskning som inkluderer funksjoner for å administrere og opprette kodebøker. Verktøyet gjør det mulig å utvikle koder, organisere dem hierarkisk og tilordne koder til datasegmenter. I tillegg tilbyr Dedoose verktøy for datavisualisering og samarbeid.

Dedoose

Stor gjennomslagskraft og større synlighet for arbeidet ditt

Visuelt innhold har en tendens til å fange oppmerksomheten mer effektivt enn ren tekst. Ved å innlemme visuelt tiltalende elementer i arbeidet sitt ved hjelp av Mind the Graphkan forskere fange interessen til lesere, konferansedeltakere og forskerkolleger med imponerende visualiseringer som forbedrer den kvalitative dataanalysen.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler