Primærforskning og sekundærforskning er to grunnleggende tilnærminger som brukes i forskningsstudier for å samle inn informasjon og utforske interessante temaer. Både primær- og sekundærforskning gir unike fordeler og har sine egne hensyn å ta, noe som gjør dem til verdifulle verktøy for forskere i ulike sammenhenger.

Å forstå forskjellene mellom primær- og sekundærforskning er avgjørende for at forskere skal kunne ta informerte beslutninger om hvilken tilnærming som er best egnet i forhold til studiens mål og tilgjengelige ressurser.

Hva er primærforskning?

Primærforskning er innsamling og analyse av data direkte fra originale kilder. Det innebærer å samle inn informasjon direkte for å nå spesifikke forskningsmål og generere ny innsikt. Denne forskningsmetoden innebærer å gjennomføre spørreundersøkelser, intervjuer, observasjoner, eksperimenter eller fokusgrupper for å innhente data som er relevante for det aktuelle forskningsspørsmålet. Ved å ha direkte kontakt med forsøkspersonene eller kildene gir primærforskningen førstehånds og oppdatert informasjon, noe som gir forskerne kontroll over datainnsamlingsprosessen og mulighet til å tilpasse den til sine spesifikke behov.

Typer av primærforskning

Det finnes flere typer primærforskningsmetoder som ofte brukes på ulike områder:

Undersøkelser

Spørreundersøkelser er en systematisk innsamling av data ved hjelp av spørreskjemaer eller intervjuer, der målet er å samle inn informasjon fra et stort antall deltakere. Spørreundersøkelser kan gjennomføres personlig, over telefon, via post eller på nettet.

Intervjuer

Intervjuer innebærer direkte samtaler på tomannshånd eller i grupper med enkeltpersoner eller nøkkelinformanter for å innhente detaljert informasjon om deres erfaringer, meninger eller ekspertise. Intervjuene kan være strukturerte (med forhåndsbestemte spørsmål) eller ustrukturerte (med rom for åpne diskusjoner).

Observasjoner

I observasjonsforskning observeres og dokumenteres atferd, interaksjoner eller fenomener i virkelige situasjoner. Det kan gjøres på en deltakende eller ikke-deltakende måte, avhengig av forskerens grad av involvering.

Analyse av data

Ved å undersøke og tolke innsamlede data avdekker dataanalysen mønstre, trender og innsikt som gir en dypere forståelse av forskningstemaet. Det gjør det mulig å trekke meningsfulle konklusjoner som grunnlag for beslutningstaking og videre forskning.

Fokusgrupper

Fokusgrupper er tilrettelagte gruppediskusjoner med et lite antall deltakere som deler sine meninger, holdninger og erfaringer om et bestemt tema. Denne metoden gjør det mulig å utforske et emne interaktivt og i dybden.

Fordelene med primærforskning

Originale og spesifikke data: Primærforskning gir førstehåndsdata som er direkte relevante for forskningsmålene, noe som sikrer at dataene er ferske og spesifikke for forskningskonteksten.

Kontroll over datainnsamlingen: Forskerne har kontroll over utformingen, gjennomføringen og datainnsamlingsprosessen, slik at de kan tilpasse forskningsmetodene og -instrumentene til sine behov.

Dybdeforståelse: Primary research methods, such as interviews and focus groups, enable researchers to gain a deep understanding of participants’ perspectives, experiences, and motivations.

Validitet og reliabilitet: Ved å samle inn data direkte fra originalkilder øker primærforskningen validiteten og påliteligheten til funnene, og reduserer potensielle skjevheter knyttet til bruk av sekundære eller eksisterende data.

Utfordringer ved primærforskning

Tids- og ressurskrevende: Primærforskning krever nøye planlegging, datainnsamling, analyse og tolkning. Det kan være nødvendig å rekruttere deltakere, gjennomføre intervjuer eller spørreundersøkelser og analysere data, noe som krever tid og ressurser.

Begrensninger i prøvetakingen: Primærforskning baserer seg ofte på utvalgsteknikker for å velge ut deltakere. Det kan være utfordrende å sikre et representativt utvalg som nøyaktig gjenspeiler målpopulasjonen, og skjevheter i utvalget kan påvirke generaliserbarheten av funnene.

Subjektivitet: Når forskere bruker primære forskningsmetoder, som intervjuer eller observasjoner, kan det oppstå subjektive tolkninger eller fordommer som kan påvirke datainnsamlingen og analyseprosessen.

Begrenset generaliserbarhet: Funn fra primærforskning kan ha begrenset generaliserbarhet på grunn av de spesifikke egenskapene til utvalget eller konteksten. Det er viktig å være klar over omfanget og begrensningene i funnene og unngå å generalisere utover det utvalget eller den konteksten som er studert.

Hva er sekundærforskning?

Sekundærforskning er en forskningsmetode som baserer seg på data som er lett tilgjengelig, i stedet for å samle inn nye data gjennom primærforskning. Sekundærforskning går ut på å gjennomgå og analysere kilder som publiserte studier, rapporter, artikler, bøker, offentlige databaser og nettressurser for å finne relevant informasjon for et bestemt forskningsmål.

Kilder til sekundærforskning

Publiserte studier og vitenskapelige tidsskrifter

Forskere kan gå gjennom publiserte studier og akademiske tidsskrifter for å samle informasjon, data og funn knyttet til forskningstemaet. Disse kildene gir ofte omfattende og dyptgående analyser av spesifikke emner.

Rapporter og hvitbøker

Rapporter og hvitbøker fra forskningsorganisasjoner, offentlige etater og bransjeorganisasjoner gir verdifull informasjon og innsikt om spesifikke emner eller sektorer. Disse dokumentene inneholder ofte statistiske data, markedsundersøkelser, trender og ekspertuttalelser.

Bøker og oppslagsverk

Bøker og oppslagsverk skrevet av eksperter på et bestemt felt kan gi omfattende oversikter, teorier og historiske perspektiver som bidrar til sekundærforskningen.

Nettbaserte databaser

Nettbaserte databaser, som akademiske biblioteker, forskningsdatabaser og spesialiserte plattformer, gir tilgang til et stort utvalg av publiserte forskningsartikler, avhandlinger og konferanserapporter.

Fordelene med sekundærforskning

Tid og kostnadseffektivitet: Sekundærforskning sparer tid og ressurser siden data og informasjon allerede finnes og er lett tilgjengelig. Forskere kan utnytte eksisterende ressurser i stedet for å utføre tidkrevende primærforskning.

Stort utvalg av data: Sekundærforskning gir tilgang til et bredt spekter av datakilder, inkludert store spørreundersøkelser, folketellinger og omfattende rapporter. Dette gjør det mulig for forskere å utforske ulike perspektiver og foreta sammenligninger på tvers av ulike studier.

Sammenlignende analyser: Forskere kan sammenligne funn fra ulike studier eller datasett, noe som gjør det mulig å kryssreferere og verifisere resultatene. Dette øker robustheten og validiteten til forskningsresultatene.

Etiske overveielser: Sekundærforskning innebærer ikke direkte interaksjon med deltakerne, noe som reduserer etiske bekymringer knyttet til personvern, informert samtykke og konfidensialitet.

Utfordringer ved sekundærforskning

Datatilgjengelighet og -kvalitet: Tilgjengeligheten og kvaliteten på sekundærdata kan variere. Forskere må kritisk vurdere kildenes troverdighet, pålitelighet og relevans for å sikre at informasjonen som brukes i forskningen, er korrekt.

Begrenset kontroll over data: Forskere har begrenset kontroll over designet, innsamlingsmetodene og variablene som inngår i sekundærdataene. Det er ikke sikkert at dataene stemmer helt overens med forskningsmålene, noe som krever nøye utvelgelse og analyse.

Potensiell skjevhet og utdatert informasjon: Sekundærdata kan inneholde iboende skjevheter eller begrensninger introdusert av de opprinnelige forskerne. I tillegg kan dataene bli utdaterte, og det kan hende at nyere informasjon eller utviklingstrekk ikke fanges opp.

Mangel på tilpasning: Siden sekundærdata samles inn for ulike formål, er det ikke sikkert at de passer perfekt til de spesifikke forskningsbehovene. Forskere kan støte på begrensninger når det gjelder variabler, definisjoner eller datagranularitet.

Sammenligning av primær- og sekundærforskning

Primærforskning vs. sekundærforskning

PrimærforskningSekundærforskning
Datainnsamling direkte fra originalkilder.Utnytter eksisterende data og informasjon.
Innebærer innsamling av nye og førstehånds data.baserer seg på eksisterende data som er samlet inn av andre.
Tidkrevende og ressurskrevende.Tidseffektivt og kostnadseffektivt.
Gir unik innsikt som er spesifikk for forskningens formål.Tilbyr bredere kontekst og generaliserbare funn.
Kan skreddersys til spesifikke forskningsspørsmål.Dekker et bredt spekter av emner og forskningsområder.
Muliggjør direkte interaksjon med deltakere eller forsøkspersoner.Har ikke direkte kontakt med deltakerne.
Tilbyr fleksibilitet i studiedesign og metodikk.Begrenset kontroll over datakvalitet og innsamlingsmetoder.
Bedre kontroll over dataenes pålitelighet og validitet.Er avhengig av kvaliteten og troverdigheten til de utvalgte kildene.
Gjør det mulig å gå i dybden på forskningsspørsmålene.Støtter hypotesetesting og komparativ analyse.
Krever etiske hensyn til deltakernes involvering.Etikk krever korrekt sitering og overholdelse av opphavsrettslovgivningen.

Eksempler på primær- og sekundærforskning

Eksempler på primærforskning

  • Gjennomføre en undersøkelse for å samle inn data om kundetilfredshet og preferanser for et nytt produkt direkte fra målgruppen.
  • Utforme og gjennomføre et eksperiment for å teste effektiviteten av en ny undervisningsmetode ved å sammenligne læringsutbyttet til studenter i ulike grupper.
  • Observere og dokumentere atferden til en bestemt dyreart i dens naturlige habitat for å samle inn data til økologisk forskning.
  • Organisere en fokusgruppe med potensielle forbrukere for å få innsikt og tilbakemeldinger på en ny reklamekampanje.
  • Gjennomføre intervjuer med helsepersonell for å forstå deres erfaringer og perspektiver på en spesifikk medisinsk behandling.

Eksempler på sekundærforskning

  • Få tilgang til en markedsundersøkelsesrapport for å samle informasjon om forbrukertrender, markedsstørrelse og konkurrentanalyse i smarttelefonbransjen.
  • Bruk av eksisterende offentlige data om arbeidsledighet for å analysere effekten av økonomisk politikk på sysselsettingsmønsteret.
  • Undersøke historiske dokumenter og brev for å forstå det politiske klimaet og de sosiale forholdene under en bestemt historisk hendelse.
  • Gjennomføre en metaanalyse av publiserte studier om effekten av et bestemt legemiddel for å vurdere den generelle effekten og sikkerheten.

Hvordan bruke primær- og sekundærforskning sammen

Etter å ha utforsket skillet mellom primærforskning og sekundærforskning, er det viktig å integrere disse to tilnærmingene. Ved å integrere primær- og sekundærforskning kan man oppnå en omfattende og velinformert forskningsmetode. Bruken av sekundærforskning gir forskerne en bredere forståelse av emnet, noe som gjør det mulig å identifisere kunnskapshull og avgrense forskningsspørsmålene på riktig måte.

Primærforskningsmetoder, som spørreundersøkelser eller intervjuer, kan deretter brukes til å samle inn nye data som direkte adresserer disse forskningsspørsmålene. Funnene fra primærforskningen kan sammenlignes og valideres med eksisterende kunnskap fra sekundærforskningen. Ved å kombinere innsikten fra begge typer forskning kan forskere fylle kunnskapshull, styrke påliteligheten til funnene sine gjennom triangulering og trekke meningsfulle konklusjoner som bidrar til den generelle forståelsen av emnet.

Etiske overveielser for primær- og sekundærforskning

In primary research, researchers must obtain informed consent from participants, ensuring they are fully aware of the study’s purpose, procedures, and any potential risks or benefits involved. Confidentiality and anonymity should be maintained to safeguard participants’ privacy. Researchers should also ensure that the data collection methods and research design are conducted in an ethical manner, adhering to ethical guidelines and standards set by relevant institutional review boards or ethics committees.

I sekundærforskning dreier etiske hensyn seg først og fremst om riktig og ansvarlig bruk av eksisterende datakilder. Forskere bør respektere lover om opphavsrett og immaterielle rettigheter når de får tilgang til og bruker sekundærdata. De bør også foreta en kritisk vurdering av kildenes troverdighet og pålitelighet for å sikre at dataene som brukes i forskningen, er gyldige. Korrekt kildehenvisning og anerkjennelse av originalkildene er avgjørende for å opprettholde akademisk integritet og unngå plagiering.

Lag vitenskapelig korrekt infografikk på få minutter

Mind the Graph tilbyr et bredt spekter av forhåndsdesignede elementer, som ikoner, illustrasjoner, grafer og diagrammer, spesielt utviklet for ulike vitenskapelige disipliner. Med Mind the Graph kan forskere forbedre den visuelle fremstillingen av forskningen sin og gjøre den mer engasjerende og tilgjengelig for fagfeller, studenter, beslutningstakere og allmennheten. 

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler