Kvalitatiivsed uuringud on võimas vahend keeruliste nähtuste mõistmiseks, rikkalike narratiivide paljastamiseks ja inimkogemuste sügavustesse süvenemiseks. Kvalitatiivsete andmete suur hulk võib aga sageli olla üle jõu käiv, mis muudab analüüsi keeruliseks. 

Sellistel juhtudel toimib koodiraamat suunava kompassina, mis pakub uurijatele süstemaatilist raamistikku, et saada tähendust, tuvastada mustreid ja tuletada kvalitatiivsetest andmetest arusaamu. Uurijad saavad edukalt ligi oma andmetes peituvatele salajastele kalliskividele, kui nad mõistavad koodiraamatute eesmärki, koostamist ja kohaldamist.

Käesolevas artiklis uuritakse koodiraamatu rolli kvalitatiivses uurimuses ja seda, kuidas see aitab kaasa teadlaste analüüsioskuste arendamisele. 

2Koodiraamat, mis pärineb õpetajaassistendi (TA) lõpliku refleksiooni kvalitatiivsest analüüsist.
Moy, Magdalene & Hammrich, Penny & Kabnick, Karen. (2019). Tasandilise mentorlusmudeli väljatöötamine kursusepõhiseid uurimiskogemusi juhendavate õppeassistentide jaoks. Journal of college science teaching. 48. 59. - Saadaval aadressil ResearchGate

Sissejuhatus koodiraamatusse Kvalitatiivsed uuringud

Kvalitatiivsete andmete analüüsis kasutatavat süstemaatilist lähenemisviisi andmete korrastamiseks, liigitamiseks ja tõlgendamiseks nimetatakse "kvalitatiivse uuringu koodiraamatuks". Koodiraamat on põhjalik juhend või suuniste kogum, milles kirjeldatakse kvalitatiivsete andmete teemade, mustrite ja mõistete leidmise, klassifitseerimise ja korraldamise protsessi.

Uurijad võivad kogutud rikkalikke kvalitatiivseid andmeid korraldada ja tõlgendada, kasutades seda hoolikat protsessi. Koodiraamat sisaldab mitmeid koode, mis on konkreetsetele andmelõikudele antud märgised või sildid, mis tähistavad olulisi ideid, mõisteid või teemasid. Need koodid võivad pärineda otse andmetest, kasutades induktiivset lähenemisviisi, uurimisküsimustest või olemasolevast kirjandusest.

Koodiraamatu loomisel on palju etappe. Uurijad süvenevad täielikult andmetesse, tutvudes nende konteksti ja sisuga, ning see esialgne süvenemine aitab luua esialgseid koode, mis võtavad andmed kokku. Hiljem täpsustatakse, kombineeritakse või rühmitatakse koodid analüüsi käigus üldisemateks kategooriateks või teemadeks. Koodiraamatut muudetakse ja täiendatakse, kui andmetes leitakse uusi mustreid ja saadakse sügavamaid teadmisi.

Koodiraamatu kasutamisega saab tagada usaldusväärsuse ja järjepidevuse mitme uurija vahel, parandada analüüsiprotsessi läbipaistvust ja aidata kaasa väärtuslike teadmiste saamisele.

Koodiraamatu eesmärk

Kvalitatiivse uuringu koodiraamat on süstemaatiline ja hästi korraldatud raamistik kvalitatiivsete andmete analüüsiks ja tõlgendamiseks. Koodiraamatut kasutatakse enamasti järgmistel põhjustel:

 • Organisatsioon ja struktuur: Koodiraamat pakub struktureeritud raamistikku andmete kodeerimiseks ja kategoriseerimiseks, mis aitab teadlastel kvalitatiivseid andmeid korrastada. See kehtestab täpsed spetsifikatsioonid ja juhised andmesegmentide kodeerimiseks, tagades järjepidevuse ja ühtsuse kogu analüüsiprotsessi jooksul.
 • Standardiseerimine ja usaldusväärsus: Standardiseerimine tagab usaldusväärsuse, eriti mitme teadlasega uuringutes. See aitab tagada, et erinevad kodeerijad mõistavad ja omistavad andmesegmentidele järjekindlalt koode, minimeerides võimalikke eelarvamusi ja suurendades uuringu täpsust.
 • Andmete uurimine ja tõlgendamine: Koodiraamat pakub võimaluse oluliste teemade, mõistete ja mustrite äratundmiseks ja liigitamiseks, mis lihtsustab kvalitatiivsete andmete uurimist ja tõlgendamist. Kodeeritud andmelõikude metoodiline analüüs ja võrdlemine teadlaste poolt võimaldab uurimisteema sügavamat mõistmist ja oluliste arusaamade arendamist.
 • Iteratiivne areng: Koodiraamat julgustab andmete analüüsimisel kasutama iteratiivset meetodit. Koodiraamatut võib olla vaja ajakohastada, muuta või laiendada, kui uurijad suhtlevad andmetega ja süvendavad oma arusaamist. Koodiraamat areneb ja kohandub, et lisada uusi teemasid või mõisteid tänu sellisele iteratiivsele meetodile.
 • Meeskonna koostöö hõlbustamine: Tõhusa meeskonnatöö edendamine teaduskoostöö keskkonnas on võimalik tänu koodiraamatule, mis toimib ühise ressursina. See võimaldab arutelusid ja soodustab kodeerimisotsuste ühtsust, võimaldades samas teadlastel ühtlustada oma arusaamist ja tõlgendamist andmetest.

Koodiraamatu komponendid

Kvalitatiivse uurimuse koodiraamatu moodustavad mitmed olulised komponendid, mis on kvalitatiivsete andmete analüüsi ja tõlgendamise üldiseks raamistikuks. 

 • Koodide määratlused: Koodide põhjalik loetelu on esitatud koodiraamatus koos iga koodi määratlusega. Iga kood tähistab konkreetset mõistet, teemat või ideed, mille uurijad on leidnud kvalitatiivsetes andmetes. Et tagada järjekindel tõlgendamine ja kohaldamine, on koodide määratlustes esitatud lühikesed ja lihtsad kirjeldused selle kohta, mida iga kood tähistab.
 • Koodihierarhia või -struktuur: Keeruliste või mitmetasandiliste kodeerimissüsteemidega töötades võib koodiraamat selgitada koodide vahelisi hierarhilisi seoseid. See hierarhia pakub organiseeritud struktuuri andmete korraldamiseks ja analüüsimiseks ning aitab teadlastel mõista erinevate koodide, kategooriate või teemade vahelisi seoseid ja vastastikuseid seoseid.
 • Koodide kohaldamine andmesegmentidele: Koodiraamat sisaldab juhiseid koodide kohaldamiseks andmesegmentidele. Selles kirjeldatakse nõudeid või asjaolusid, mille korral tuleks konkreetset koodi kohaldada konkreetse segmendi suhtes. 
 • Näiteid kodeerimise kohta: Koodiraamat võib sisaldada näiteid tegelike andmesegmentide kodeerimise kohta. Need näited näitavad kodeerijatele, kuidas tuvastada ja kohaldada koode erinevat tüüpi kvalitatiivsete andmete suhtes, ning on kodeerijatele juhiseks. 
 • Juhised või menetlused kodeerimiseks: Koodiraamat võiks sisaldada üksikasjalikke juhiseid või suuniseid kodeerimiseks. Selles kirjeldatakse täpseid menetlusi, mida tuleb järgida kvalitatiivsete andmete klassifitseerimisel, sealhulgas seda, kuidas andmeid uurida ja segmenteerida, koode määrata ja kodeerimisotsuseid kirja panna. 
 • Märkused koodiraamatu läbivaatamise kohta: Koodiraamatut võib analüüsi edenedes läbi vaadata, laiendada või parandada. Koodiraamatu üks osa võib olla pühendatud nende uuenduste dokumenteerimisele, võimalusel koos märkuste või märkustega koodide, määratluste või hierarhiate muudatuste kohta. 

Koodiraamatu loomise sammud

Et tagada struktureeritud ja usaldusväärne lähenemisviis kvalitatiivsete andmete kodeerimiseks ja analüüsimiseks, tuleb mitmete etappide abil välja töötada koodiraamat. Koodiraamatu koostamise protsess on kirjeldatud allpool:

Muutujate ja kategooriate määratlemine

 • Määrake kindlaks uuringu eesmärgid ja küsimused: Täpsustage uuringu täpsed eesmärgid ja küsimused, mida koodiraamatus püütakse käsitleda. 
 • Määrake muutujad: Otsustage, milliseid peamisi muutujaid või mõisteid uuritakse kvalitatiivsete andmete põhjal.
 • Arendada kategooriaid: Looge kategooriate kogum, mis esindab peamisi huvipakkuvaid teemasid või mõisteid, mis põhinevad avastatud muutujatel.

Kodeerimissüsteemi väljatöötamine

 • Esialgsete koodide väljatöötamine: Vaadake andmed üksikasjalikult läbi, et nende sisuga rahule jääda. Töötage välja esialgsed koodid, mis väljendavad tõhusalt kindlaksmääratud kategooriatega seotud andmesegmentide olemust.
 • Koodi korraldus: Vajaduse korral grupeerige omavahel seotud koodid kokku ja töötage välja kodeerimishierarhia, et luua seosed erinevate koodide ja kategooriate vahel.
 • Määrake koodikirjeldused: Pakkuda igale koodile koodiraamatus täpsed määratlused või kirjeldused. Vajaduse korral kasutage näiteid, et näidata, kuidas iga koodi kasutatakse.

Koodi usaldusväärsuse testimine

 • Katsekodeerimise läbiviimine: Valige kvalitatiivsete andmete alamhulk ja laske mitmel kodeerijal sõltumatult kodeerida samu andmeid, kasutades koodiraamatut.
 • Kodeerijatevahelise usaldusväärsuse hindamine: Kodeerijate otsuste järjepidevuse ja üksmeele hindamiseks võrrelda nende kodeerimise tulemusi. Kodeerijatevahelist usaldusväärsust saab statistiliselt mõõta, kasutades Coheni kappa või protsentuaalset kokkulepet.
 • Aadressi erinevused: Arutage kõik lahknevused või erinevused kodeerijate kodeerimisotsustes. Vajaduse korral vaadake täpsuse suurendamiseks läbi juhised või koodikirjeldused.
 • Korrake ja täiustage: Koodiraamatut tuleks vajaduse korral läbi vaadata ja täiustada, et parandada selle selgust, järjepidevust ja usaldusväärsust pilootkodeerimisest saadud tagasiside ja arusaamade põhjal.

Kvalitatiivse uuringu koodiraamatu koostamise vahendid

Uurijate abistamiseks kvalitatiivse uuringu koodiraamatu koostamisel on saadaval mitmeid vahendeid. Allpool on loetletud mõned tüüpilised vahendid:

Tabelarvutustarkvara 

Koodiraamatu koostamiseks ja haldamiseks saate kasutada sellist tarkvara nagu Microsoft Excel ja Google Sheets. Need võimaldavad andmesegmentide korraldamist ridadesse ja veergudesse koodide, kategooriate ja kirjelduste jaoks.

Kvalitatiivse andmeanalüüsi tarkvara

Spetsiaalsed tööriistad koodiraamatute koostamiseks ja haldamiseks on NVivo, ATLAS.ti ja MAXQDA. Tänu sellistele võimalustele nagu kodeerimishierarhiad, tekstiotsing, visualiseerimisvahendid ja kodeerimisküsimuste esitamise võimalused pakuvad need tööriistad kvalitatiivse analüüsi jaoks spetsiifilist kasutajaliidest.

Tekstitöötlusvahendid 

Koodiraamatuid saab korraldada dokumendivormingus, kasutades tekstiprotsessoreid nagu Microsoft Word ja Google Docs. Teadlased saavad suhelda meeskonnaliikmetega ja vormindada koodide definitsioone, kategooriaid ja juhiseid. Suuremate andmekogumite või keerukate kodeerimisprotsesside puhul võivad sõnaprotsessorid siiski olla piiratud. 

Dedoose

Dedoose on veebipõhine vahend kvalitatiivsete uuringute jaoks, mis sisaldab võimalusi koodiraamatute haldamiseks ja loomiseks. See võimaldab koodide väljatöötamist, nende hierarhilist korraldust ja koodide määramist andmesegmentidele. Lisaks pakub Dedoose vahendeid andmete visualiseerimiseks ja koostööks.

Dedoose

Suur mõju ja suurem nähtavus teie tööle

Visuaalne sisu püüab tähelepanu tõhusamalt kui pelgalt tekst. Lisades oma töösse visuaalselt atraktiivseid elemente, kasutades Mind the Graph, saavad teadlased lugejate, konverentsil osalejate ja teiste teadlaste huvi äratada uimastavate visuaalsete kujundite abil, mis suurendavad nende kvalitatiivsete andmete analüüsi.

logo-subscribe

Tellige meie uudiskiri

Eksklusiivne kvaliteetne sisu tõhusa visuaalse
teabevahetus teaduses.

- Eksklusiivne juhend
- Disaini näpunäited
- Teaduslikud uudised ja suundumused
- Juhendid ja mallid