Kvalitatiivinen tutkimus on tehokas väline, kun halutaan ymmärtää monimutkaisia ilmiöitä, paljastaa rikkaita kertomuksia ja syventyä inhimillisten kokemusten syvyyksiin. Kvalitatiivisen aineiston valtava määrä voi kuitenkin usein olla ylivoimainen, mikä tekee analysoinnista haastavaa. 

Näissä tapauksissa koodikirja toimii ohjaavana kompassina, joka tarjoaa tutkijoille systemaattisen kehyksen, jonka avulla he voivat saada merkityksiä, tunnistaa malleja ja saada oivalluksia laadullisesta aineistosta. Tutkijat pääsevät onnistuneesti käsiksi aineistoonsa kätkettyihin salaisiin helmiin ymmärtämällä koodikirjojen tarkoituksen, rakenteen ja soveltamisen.

Tässä artikkelissa tarkastellaan koodikirjan roolia laadullisessa tutkimuksessa ja sitä, miten se auttaa tutkijoiden analyyttisten taitojen kehittymistä. 

2Opettajien loppupohdinnan laadullisen analyysin koodikirja.
Moy, Magdalene & Hammrich, Penny & Kabnick, Karen. (2019). Porrastetun mentorointimallin kehittäminen kurssimuotoisia tutkimuskokeiluja ohjaaville opetusavustajille. Journal of college science teaching. 48. 59. - Saatavilla osoitteessa ResearchGate

Johdatus laadullisen tutkimuksen koodikirjaan

Laadullisen aineiston analyysissä käytettävää systemaattista lähestymistapaa aineiston järjestämiseen, luokitteluun ja tulkintaan kutsutaan nimellä "koodikirja laadulliseen tutkimukseen". Koodikirja on perusteellinen opas tai ohjeisto, jossa hahmotellaan prosessi, jolla laadullisen aineiston teemoja, malleja ja käsitteitä etsitään, luokitellaan ja järjestetään.

Tutkijat voivat järjestää ja tulkita keräämänsä runsaan laadullisen aineiston tämän huolellisen prosessin avulla. Koodikirja sisältää useita koodeja, jotka ovat tietyille aineiston osille annettuja merkintöjä, jotka edustavat tärkeitä ajatuksia, käsitteitä tai aiheita. Koodit voivat olla peräisin suoraan aineistosta induktiivisen lähestymistavan avulla, tutkimuskysymyksistä tai olemassa olevasta kirjallisuudesta.

Koodikirjan luomiseen liittyy useita vaiheita. Tutkijat uppoutuvat täysin aineistoon ja tutustuvat sen kontekstiin ja sisältöön, ja tämä alustava uppoutuminen auttaa luomaan alustavia koodeja, jotka tekevät yhteenvedon aineistosta. Myöhemmin koodeja tarkennetaan, yhdistetään tai ryhmitellään yleisempiin luokkiin tai teemoihin analyysin edetessä. Koodikirjaa muokataan ja iteroidaan sitä mukaa, kun aineistosta löydetään uusia kuvioita ja saadaan syvempiä oivalluksia.

Koodikirjaa käyttämällä voidaan taata luotettavuus ja johdonmukaisuus useiden tutkijoiden kesken, parantaa analyysiprosessin läpinäkyvyyttä ja helpottaa arvokkaiden oivallusten saamista.

Koodikirjan tarkoitus

Koodikirja laadullisessa tutkimuksessa toimii systemaattisena ja hyvin organisoituna kehyksenä laadullisen aineiston analyysille ja tulkinnalle. Koodikirjaa käytetään useimmiten seuraavista syistä:

 • Organisaatio ja rakenne: Koodikirja tarjoaa jäsennellyn kehyksen tietojen koodaamiseen ja luokitteluun, mikä auttaa tutkijoita laadullisen aineiston järjestämisessä. Siinä vahvistetaan tarkat määrittelyt ja ohjeet aineistosegmenttien koodausta varten, mikä takaa johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden koko analyysiprosessin ajan.
 • Standardointi ja luotettavuus: Standardoinnilla varmistetaan luotettavuus erityisesti tutkimuksissa, joihin osallistuu useita tutkijoita. Se auttaa varmistamaan, että eri koodaajat ymmärtävät ja antavat koodit aineistosegmenteille johdonmukaisesti, mikä minimoi mahdollisen harhan ja lisää tutkimuksen tarkkuutta.
 • Tietojen tutkiminen ja tulkinta: Koodikirja tarjoaa tavan tunnistaa ja luokitella tärkeitä teemoja, käsitteitä ja malleja, mikä helpottaa laadullisen aineiston tutkimista ja tulkintaa. Kun tutkijat analysoivat ja vertailevat koodattuja aineistosegmenttejä metodisesti, tutkimuskohteen syvempi ymmärtäminen ja merkittävien oivallusten kehittäminen on mahdollista.
 • Iteratiivinen kehittäminen: Koodikirja kannustaa käyttämään iteratiivista menetelmää aineiston analysoinnissa. Koodikirjaa voidaan joutua päivittämään, muuttamaan tai laajentamaan, kun tutkijat ovat vuorovaikutuksessa aineiston kanssa ja tarkentavat ymmärrystään. Koodikirja kehittyy ja mukautuu siten, että se sisältää uusia teemoja tai käsitteitä tämän iteratiivisen menetelmän ansiosta.
 • Ryhmäyhteistyön helpottaminen: Koodikirja, joka toimii yhteisenä resurssina, mahdollistaa tehokkaan tiimityön edistämisen tutkimusyhteistyöympäristöissä. Se mahdollistaa keskustelut ja kannustaa koodauspäätösten yhdenmukaisuuteen ja antaa tutkijoille mahdollisuuden yhdenmukaistaa käsitystään ja tulkintaansa aineistosta.

Koodikirjan osat

Laadullisessa tutkimuksessa koodikirjaan kuuluu useita merkittäviä osia, jotka toimivat yleisenä kehyksenä laadullisen aineiston analysoinnille ja tulkinnalle. 

 • Koodin määritelmät: Koodikirjaan on koottu perusteellinen luettelo koodeista ja kunkin koodin määritelmä. Kukin koodi tarkoittaa tiettyä käsitettä, aihetta tai ajatusta, jonka tutkijat ovat havainneet laadullisessa aineistossa. Yhdenmukaisen tulkinnan ja soveltamisen varmistamiseksi koodien määritelmissä annetaan lyhyet ja suorat kuvaukset siitä, mitä kukin koodi tarkoittaa.
 • Koodin hierarkia tai rakenne: Kun käytetään monimutkaisia tai monitasoisia koodausjärjestelmiä, koodikirja voi selittää koodien väliset hierarkkiset suhteet. Tämä hierarkia tarjoaa organisoidun rakenteen aineiston järjestämistä ja analysointia varten ja auttaa tutkijoita ymmärtämään eri koodien, luokkien tai teemojen välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutusta.
 • Koodien soveltaminen tietosegmentteihin: Koodikirja sisältää ohjeet koodien soveltamisesta tietosegmentteihin. Siinä kuvataan vaatimukset tai olosuhteet, joissa tiettyä koodia olisi sovellettava tiettyyn segmenttiin. 
 • Esimerkkejä koodauksesta: Koodikirja voi sisältää esimerkkejä koodauksesta, jota on sovellettu todellisiin tietosegmentteihin. Nämä esimerkit osoittavat koodaajille, miten koodit tunnistetaan ja miten niitä sovelletaan erityyppisiin laadullisiin aineistoihin, ja toimivat koodaajien oppaina. 
 • Koodausohjeet tai -menettelyt: Koodikirja voi sisältää yksityiskohtaisia ohjeita tai suuntaviivoja koodausta varten. Siinä kuvataan tarkat menettelyt, joita on noudatettava laadullisen aineiston luokittelussa, mukaan lukien aineiston tarkastelu ja segmentointi, koodien antaminen ja koodauspäätösten kirjaaminen. 
 • Koodikirjan tarkistamista koskevat huomautukset: Koodikirjaa voidaan tarkistaa, laajentaa tai parantaa analyysin edetessä. Koodikirjassa voi olla oma osio, jossa nämä päivitykset dokumentoidaan, mahdollisesti koodeihin, määritelmiin tai hierarkioihin tehtyjä muutoksia koskevin huomautuksin tai huomautuksin. 

Koodikirjan luomisen vaiheet

Jotta laadullisen aineiston koodaaminen ja analysointi olisi jäsenneltyä ja luotettavaa, koodikirja on laadittava useiden vaiheiden avulla. Koodikirjan laatimisprosessi on kuvattu seuraavassa:

Muuttujien ja luokkien määrittäminen

 • Määritä tutkimuksen tavoitteet ja kysymykset: Määrittele tarkat tutkimustavoitteet ja kysymykset, joihin koodikirja pyrkii vastaamaan. 
 • Määritä muuttujat: Päätä, mitä keskeisiä muuttujia tai käsitteitä tutkitaan laadullisessa aineistossa.
 • Luokkien kehittäminen: Luo joukko luokkia, jotka edustavat ensisijaisia kiinnostavia teemoja tai käsitteitä havaittujen muuttujien perusteella.

Koodausjärjestelmän kehittäminen

 • Alkuperäisten koodien kehittäminen: Tutustu aineistoon yksityiskohtaisesti, jotta voit tutustua sen sisältöön. Kehitä alustavat koodit, jotka ilmaisevat tehokkaasti määritettyihin luokkiin liittyvien tietosegmenttien olemuksen.
 • Koodiorganisaatio: Tarvittaessa ryhmittele toisiinsa liittyvät koodit yhteen ja kehitä koodaushierarkia eri koodien ja luokkien välisten suhteiden luomiseksi.
 • Määritä koodikuvaajat: Tarjoa jokaiselle koodikirjaan sisältyvälle koodille tarkat määritelmät tai kuvaukset. Käytä tarvittaessa esimerkkejä kunkin koodin käytön osoittamiseksi.

Koodin luotettavuuden testaaminen

 • Suorita pilottikoodaus: Valitse osajoukko laadullisesta aineistosta ja anna useiden koodaajien koodata sama aineisto itsenäisesti koodikirjan avulla.
 • Koodereiden välisen luotettavuuden arviointi: Koodaajien päätösten johdonmukaisuuden ja yksimielisyyden arvioimiseksi verrataan koodausten tuloksia. Koodaajien välistä luotettavuutta voidaan mitata tilastollisesti käyttämällä Cohenin kappaa tai prosentuaalista yksimielisyyttä.
 • Osoitepoikkeamat: Keskustele koodaajien koodauspäätöksissä esiintyvistä ristiriidoista tai eroista. Tarkistakaa tarvittaessa ohjeita tai koodikuvauksia tarkkuuden lisäämiseksi.
 • Toista ja tarkenna: Koodauskirjaa olisi tarkistettava ja hiottava tarpeen mukaan sen selkeyden, johdonmukaisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi pilottikoodauksesta saadun palautteen ja näkemysten perusteella.

Työkalut laadullisen tutkimuksen koodikirjan luomiseen

Tutkijoiden avuksi laadullisen tutkimuksen koodikirjan laatimisessa on saatavilla monia työkaluja. Alla on lueteltu joitakin tyypillisiä työkaluja:

Taulukkolaskentaohjelmisto 

Koodikirjan rakentamiseen ja hallintaan voit käyttää Microsoft Excelin ja Google Sheetsin kaltaisia ohjelmistoja. Ne mahdollistavat tietosegmenttien järjestämisen riveille ja sarakkeisiin koodeja, luokkia ja kuvauksia varten.

Laadullisen aineiston analyysiohjelmistot

Koodikirjojen tuottamiseen ja hallintaan erikoistuneita työkaluja ovat NVivo, ATLAS.ti ja MAXQDA. Näissä työkaluissa on koodaushierarkioiden, tekstihakujen, visualisointityökalujen ja koodauskyselyvaihtoehtojen kaltaisia ominaisuuksia, joten ne tarjoavat erityisen käyttöliittymän laadullista analyysia varten.

Tekstinkäsittelytyökalut 

Koodikirjat voidaan järjestää asiakirjamuotoon käyttämällä tekstinkäsittelyohjelmia, kuten Microsoft Wordia ja Google Docsia. Tutkijat voivat kommunikoida ryhmän jäsenten kanssa ja muotoilla koodimääritelmiä, kategorioita ja ohjeita. Tekstinkäsittelyohjelmat voivat kuitenkin olla rajallisia, kun käsitellään suurempia tietokokonaisuuksia tai monimutkaisia koodausprosesseja. 

Dedoose

Dedoose on laadulliseen tutkimukseen tarkoitettu verkkopohjainen työkalu, joka sisältää ominaisuuksia koodikirjojen hallintaan ja luomiseen. Se mahdollistaa koodien kehittämisen, niiden hierarkkisen järjestämisen ja koodien osoittamisen aineistosegmenteille. Lisäksi Dedoose tarjoaa työkaluja tietojen visualisointiin ja yhteistyöhön.

Dedoose

Suuri vaikuttavuus ja suurempi näkyvyys työllesi

Visuaalinen sisältö kiinnittää huomion yleensä tehokkaammin kuin pelkkä teksti. Sisällyttämällä visuaalisesti houkuttelevia elementtejä työhönsä käyttämällä apuna Mind the Graph, tutkijat voivat herättää lukijoiden, konferenssien osanottajien ja muiden tutkijoiden kiinnostuksen upeilla visuaalisilla kuvilla, jotka parantavat laadullisen aineiston analyysia.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit