I dagens digitala era har överflödet av information inneburit en betydande utmaning: hur kan forskare, akademiker och yrkesverksamma effektivt identifiera, få tillgång till och citera vetenskapligt innehåll mitt i det enorma havet av data? Digitala objektidentifierare (DOI) har visat sig vara ett viktigt verktyg för vetenskaplig kommunikation.

DOI har förändrat vårt sätt att navigera och referera till vetenskapligt material genom att tillhandahålla en standardiserad metod för att identifiera och lokalisera digitalt innehåll. 

Denna artikel har ett dubbelt syfte: att ge ett uttömmande svar på frågan "Vad är en DOI?" och att ge värdefull information om referensstilar. 

Genom att fördjupa sig i begreppet DOI, utforska deras betydelse för vetenskaplig kommunikation och ge praktisk vägledning om hur man införlivar DOI i citeringar, syftar denna artikel till att ge läsarna en grundlig förståelse för DOI och deras roll i citeringsprocessen.

Vad är en DOI?

En Digital Object Identifier (DOI) är en unik alfanumerisk identifierare som tilldelas ett digitalt objekt eller en digital resurs för att säkerställa dess ständiga tillgänglighet och citerbarhet på internet. För att förstå den historiska bakgrunden till DOI måste vi gå tillbaka till slutet av 1900-talet då internet expanderade snabbt och digital information blev allt vanligare.

Under internets tidiga dagar blev hyperlänkar ett grundläggande verktyg för att koppla samman webbsidor och resurser. Men i takt med att mängden digitalt innehåll växte exponentiellt blev det en stor utmaning att upprätthålla tillförlitliga och beständiga länkar. URL:er (Uniform Resource Locators) användes ofta för att hänvisa till webbsidor, men de var känsliga för länkrot - en situation där URL:er blev ogiltiga på grund av ändringar i webbadresser eller försvinnande av resurser.

International DOI Foundation (IDF) grundades 1998 och erkände behovet av ett robust och beständigt länksystem. IDF samarbetade med olika intressenter, inklusive förläggare, bibliotek och teknikleverantörer, för att utveckla DOI-systemet.

DOI-systemet hämtade inspiration från Handle System, ett decentraliserat nätverksprotokoll som utformats för att tilldela unika identifierare till digitala objekt. DOI-systemet bygger vidare på detta koncept och införde en centraliserad registreringsbyrå som ansvarar för tilldelning och underhåll av DOI:er. Denna myndighet är känd som International DOI Foundation Registration Authority.

År 2000 lanserade IDF officiellt DOI-systemet, till en början med fokus på den akademiska sektorn och förlagsbranschen. Det primära målet var att tillhandahålla en tillförlitlig och beständig identifierare för vetenskapliga artiklar, tidskrifter och andra digitala resurser. Förlagen började tilldela sina publikationer DOI-nummer för att säkerställa att även om webbadresser ändrades eller innehåll flyttades, skulle DOI-numret förbli konstant och ge en tillförlitlig länk till resursen.

Med tiden utvidgades användningen av DOI:er till att omfatta fler områden än vetenskaplig publicering. Andra domäner, inklusive myndigheter, forskningsinstitutioner och industrisektorer, insåg fördelarna med DOI:er för att säkerställa kontinuerlig tillgång till digitala resurser. DOI:er tilldelades dataset, konferensdokument, rapporter och olika andra typer av digitalt innehåll, vilket breddade deras tillämpning och relevans.

För att stödja DOI-systemets infrastruktur har flera organisationer bildats som DOI Registration Agencies, med ansvar för att tilldela DOI:er inom specifika områden eller branscher. Dessa registreringsbyråer arbetar i samarbete med IDF för att säkerställa DOI-systemets integritet och funktionalitet.

Idag har DOI blivit en integrerad del av vetenskaplig kommunikation och digital kunskapsspridning. De tillhandahåller en tillförlitlig och standardiserad metod för att identifiera, komma åt och citera digitala resurser, säkerställa deras långsiktiga tillgänglighet och underlätta korrekt referenshantering i akademiska och professionella sammanhang.

Hur kan man använda en Doi för att hitta den artikel den hänvisar till?

För att använda en DOI för att hitta den artikel som den refererar till kan man följa en enkel process. Först kopierar du DOI, som vanligtvis presenteras som en unik alfanumerisk sträng, till exempel "10.1234/abcd1234".

Gå sedan till en webbläsare och navigera till en DOI-resolver-tjänst. Dessa tjänster är särskilt utformade för att översätta DOI:er till användbara länkar som leder direkt till den önskade artikeln. Vanliga DOI-resolver-tjänster inkluderar Korsreferens DOI-resolver och den internationella DOI-stiftelsens resolver.

När du är inne på DOI-resolver-tjänsten klistrar du in den kopierade DOI:n i det angivna sök- eller inmatningsfältet. Klicka på knappen "Resolve" eller "Go" för att starta sökprocessen.

DOI-resolvern bearbetar sedan DOI:n och omdirigerar användaren till webbsidan eller landningssidan för motsvarande artikel. Denna sida innehåller vanligtvis detaljerad information om artikeln, inklusive titel, författare, abstract och publiceringsuppgifter. I många fall har användarna gratis eller begränsad tillgång till artikelns fullständiga text, beroende på tidskriftens prenumerations- eller åtkomstpolicy.

Genom att använda en DOI och en DOI resolver-tjänst kan forskare, studenter och yrkesverksamma på ett effektivt sätt hitta och få tillgång till den specifika artikel som är kopplad till DOI, vilket säkerställer korrekt referenshantering och underlättar hämtning av vetenskapligt innehåll.

Exempel på var man kan hitta DOI:er

DOI:er kan hittas på olika ställen, särskilt i vetenskapliga publikationer och digitala resurser. Här är några exempel på var du kan hitta DOI:er:

  • Akademiska artiklar: Många vetenskapliga artiklar, oavsett om de publiceras i tidskrifter, konferensbidrag eller akademiska databaser, innehåller DOI. DOI:er visas ofta tydligt på första sidan eller i närheten av artikelns titel, sammanfattning eller författarinformation.
  • Böcker och bokkapitel: DOI:er tilldelas vanligen böcker och bokkapitel, särskilt i akademiska och forskningsinriktade publikationer. De finns på copyright-sidan, i början eller slutet av kapitlet eller i referensavsnittet.
  • Dataset för forskning: I takt med att forskningsdata blir allt viktigare tilldelas dataset DOI:er för att säkerställa att de kan citeras och hittas. DOI:er för datamängder tillhandahålls vanligtvis tillsammans med datamängdens beskrivning, metadata eller citeringsinformation.
  • Rapporter och tekniska dokument: Rapporter, vitböcker, tekniska dokument och andra liknande resurser kan också ha tilldelats DOI. DOI anges ofta på försättsbladet, i sidhuvudet eller i dokumentets metadata.
  • Online-tidskrifter och databasplattformar: Många online-tidskrifter och akademiska databasplattformar visar DOI som en del av sina artikelmetadata. När du bläddrar igenom artiklar på dessa plattformar anges DOI vanligtvis tillsammans med artikelns titel, författare och abstract.
  • Digitala arkiv och institutionella webbplatser: Digitala repositorier, såsom institutionella repositorier eller ämnesspecifika repositorier, tilldelar ofta DOI:er till det innehåll de är värdar för. Vid åtkomst till material från dessa repositorier kan DOI vanligtvis hittas på webbsidan som visar resursen eller i repositoriets citeringsriktlinjer.
  • Referenslistor och hänvisningar: När du läser vetenskapliga artiklar är det vanligt att DOI anges i referenslistor tillsammans med den bibliografiska informationen för citerade verk. Hänvisningar i andra publikationer, t.ex. böcker eller artiklar, kan också innehålla DOI:er när sådana finns tillgängliga.

Vad är en DOI i APA?

I APA-stilDOI ska presenteras som en vanlig, icke-kursiverad text. Här följer exempel som visar formateringen för titlar, volym-/utgåvenummer, sidnummer och DOI:er i olika sammanhang:

1. Artikel med DOI

Författarens efternamn, Författarens förnamn Initial. (År). Artikelns titel. Tidskriftens titel, Volym(utgåva), sidantal. DOI

Exempel:

Smith, J. R. (2021). Klimatförändringarnas inverkan på den biologiska mångfalden. Miljövetenskap, 15(2), 123-145. https://doi.org/10.1234/abcd1234

2. Boka med en DOI

Författarens efternamn, Författarens förnamn Initial. (År). Bokens titel. Utgivare. DOI

Exempel:

Johnson, A. B. (2019). Att utforska universum: En omfattande guide. Universe Publishers. https://doi.org/10.5678/xyz7890

Scribbr CitationskontrollNy

Scribbr Citation CheckerNew är ett kraftfullt verktyg som sparar tid genom att säkerställa korrekta citeringar. Genom att kombinera AI-teknik och expertkunskap fångar den upp fel som felaktig författarformatering och saknad information. 

Den kontrollerar interpunktion, versaler och användning av "et al." och flaggar för inkonsekvenser. Dessutom upptäcker den saknade referenser och tillhandahåller en interaktiv rapport för snabb lösning. Den stöder olika stilar och erbjuder en problemfri upplevelse utan registrering. 

Du kan välja mellan AI-driven kontroll eller experthjälp för oklanderliga resultat. Med Scribbr kan du tryggt hantera komplexa referenssituationer, spara tid och upprätthålla höga krav på noggrannhet.

300+ färdiga vackra mallar för professionell infografik

Mind the Graph är en plattform som erbjuder forskare ett brett urval av mer än 300 färdiga, visuellt tilltalande mallar för att skapa professionell infografik. Mallarna är särskilt utformade för att hjälpa forskare att effektivt kommunicera komplexa vetenskapliga koncept och data med hjälp av visuella medel. Plattformen innehåller dessutom olika verktyg och funktioner, som interaktiva element och grafer, för att förbättra infografikens kvalitet och genomslagskraft. Genom att använda Mind the Graph kan forskare effektivisera designprocessen och spara värdefull tid och ansträngning.

vetenskapliga illustrationer
logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar