Beschrijvende studies zijn een essentieel hulpmiddel voor onderzoekers in een breed scala aan disciplines en bieden waardevolle inzichten in de kenmerken, gedragingen en trends van populaties, groepen of interessante verschijnselen. Het is een krachtig hulpmiddel voor het genereren van hypotheses, het identificeren van patronen en het genereren van nieuwe kennis over een bepaald onderwerp of interessegebied.

Wat is een beschrijvende studie?

Een beschrijvende studie is een onderzoeksmethode waarbij het gedrag, de kenmerken of de omstandigheden van een bepaalde populatie of fenomeen worden geobserveerd en beschreven zonder variabelen te manipuleren. Het primaire doel van beschrijvende studies is om een gedetailleerd en nauwkeurig verslag te geven van een fenomeen of populatie, meestal door het gebruik van verschillende technieken voor gegevensverzameling, zoals enquêtes, interviews en observaties. 

Doelstellingen van een beschrijvende studie

Het belangrijkste doel van een beschrijvende studie is om een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving te geven van een fenomeen of een populatie die van belang is. Enkele veel voorkomende doelstellingen van beschrijvende studies zijn:

 • Beschrijf de kenmerken van een populatie: Beschrijvende studies willen een gedetailleerd verslag geven van de kenmerken van een bepaalde groep mensen, zoals hun demografische gegevens, gezondheidsstatus, gedrag, attitudes en overtuigingen.
 • Patronen of trends identificeren: Beschrijvende studies kunnen helpen bij het identificeren van patronen of trends in gedrag of andere fenomenen die nuttig kunnen zijn als leidraad voor verder onderzoek of interventies.
 • Genereer hypotheses: Beschrijvende studies kunnen hypotheses of ideeën genereren over de mogelijke oorzaken of factoren die een bepaald fenomeen of een bepaalde populatie beïnvloeden.
 • Begrip bevorderen: Beschrijvende studies kunnen onderzoekers en praktijkmensen helpen om een bepaald fenomeen of een bepaalde populatie beter te begrijpen, wat nuttig kan zijn voor het ontwikkelen van effectieve interventies of beleid.

Soorten beschrijvende onderzoeken

Welk type beschrijvend onderzoek wordt gebruikt, hangt af van de onderzoeksvraag en de beschikbare middelen. Er zijn verschillende soorten beschrijvende studies, waaronder:

Gevalsverslagen en -series

Case reports en case series zijn beschrijvende studies waarbij één of meer gevallen van een bepaalde aandoening of ziekte worden geobserveerd en gerapporteerd. Case reports beschrijven meestal de klinische geschiedenis, symptomen en behandeling van een individuele patiënt, terwijl case series betrekking hebben op de observatie van een groep patiënten met vergelijkbare aandoeningen. Deze onderzoeken kunnen waardevolle informatie opleveren over zeldzame aandoeningen of onverwachte uitkomsten van behandelingen. Ze zijn echter beperkt in hun vermogen om causaliteit of generaliseerbaarheid naar grotere populaties vast te stellen.

Cross-sectionele studies

Cross-sectionele studies zijn beschrijvende studies die gegevens verzamelen op een enkel moment in de tijd. Deze studies zijn nuttig voor het beschrijven van de prevalentie van een bepaalde aandoening of gedrag in een populatie, evenals het identificeren van potentiële risicofactoren of associaties met andere variabelen. Ze zijn relatief snel en gemakkelijk uit te voeren, maar ze zijn beperkt in hun vermogen om oorzaak-gevolgrelaties vast te stellen. Lees meer over cross-sectionele studies in ons artikel "Het heden in kaart brengen: Het verkennen van de voor- en nadelen van cross-sectionele studies“.

Ecologische studies

Ecologische studies zijn beschrijvende studies die de relatie tussen blootstelling en een uitkomst op populatieniveau onderzoeken. Ze gebruiken meestal geaggregeerde gegevens, zoals gegevens van een volkstelling of administratieve bestanden, om de associatie tussen een bepaalde blootstelling en gezondheidsuitkomsten te onderzoeken, en zijn nuttig voor het genereren van hypotheses en het identificeren van patronen of trends op populatieniveau. Ze zijn echter beperkt in hun vermogen om rekening te houden met factoren op individueel niveau of om causaliteit vast te stellen.

Voordelen van beschrijvende studies

Beschrijvende studies hebben verschillende voordelen die ze nuttig maken voor onderzoekers en praktijkmensen, waaronder:

 • Geef gedetailleerde informatie: Beschrijvende studies kunnen een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving geven van een fenomeen of populatie, wat onderzoekers kan helpen om de kenmerken, gedragingen, houdingen en overtuigingen van een bepaalde groep mensen beter te begrijpen.
 • Genereer hypotheses: Beschrijvende studies kunnen hypotheses of ideeën genereren over de mogelijke oorzaken of factoren die een bepaald fenomeen of een bepaalde populatie beïnvloeden, wat nuttig kan zijn als leidraad voor toekomstig onderzoek.
 • Relatief snel en gemakkelijk uit te voeren: Beschrijvende onderzoeken zijn vaak relatief snel en gemakkelijk uit te voeren, waardoor ze een kosteneffectieve manier zijn om gegevens te verzamelen.

Nadelen van beschrijvende studies

Hoewel beschrijvende studies verschillende voordelen hebben, zijn er ook enkele nadelen waar je rekening mee moet houden, zoals:

 • Beperkt vermogen om causaliteit vast te stellen: Beschrijvende studies kunnen een bepaald fenomeen of een bepaalde populatie beschrijven, maar ze stellen geen causaliteit vast. Ze kunnen niet bepalen of een bepaalde blootstelling of bepaald gedrag een bepaald resultaat heeft veroorzaakt.
 • Beperkte generaliseerbaarheid: Beschrijvende onderzoeken maken vaak gebruik van een kleine, specifieke steekproef, die mogelijk niet representatief is voor de grotere populatie. Als gevolg daarvan zijn de bevindingen van beschrijvende onderzoeken mogelijk niet generaliseerbaar naar andere populaties of settings.
 • Beperkt vermogen om te controleren op verstorende variabelen: Beschrijvende studies zijn vaak niet in staat om te controleren voor alle potentieel verstorende variabelen, waardoor het moeilijk kan zijn om conclusies te trekken over de relatie tussen een bepaalde blootstelling of gedrag en het resultaat.

Gegevensverzamelingsmethoden voor beschrijvende onderzoeken

Bij beschrijvende studies hangt de keuze van de gegevensverzamelingsmethode af van de onderzoeksvraagde beschikbare middelen en de aard van de onderzochte populatie. Door de juiste gegevensverzamelingsmethode te kiezen, kunnen onderzoekers nauwkeurige en bruikbare informatie verzamelen. De belangrijkste methoden van gegevensverzameling voor beschrijvende studies zijn:

Enquêtes en vragenlijsten

Enquêtes en vragenlijsten worden vaak gebruikt in beschrijvende studies om gegevens te verzamelen van grote aantallen mensen. Bij deze methoden wordt een reeks gestandaardiseerde vragen gesteld om informatie te verzamelen over houdingen, overtuigingen, gedrag of andere kenmerken van de onderzochte populatie. Ze kunnen persoonlijk, telefonisch of online worden afgenomen en kunnen worden gebruikt om kwantitatieve of kwalitatieve gegevens te verzamelen.

Observaties en interviews

Bij observaties en interviews worden individuen of groepen rechtstreeks geobserveerd of wordt er met hen gepraat om informatie te verzamelen over hun gedrag of ervaringen. Observaties kunnen worden uitgevoerd in een natuurlijke of laboratoriumomgeving, terwijl interviews persoonlijk of telefonisch kunnen worden afgenomen. Deze methoden kunnen gebruikt worden om kwalitatieve of kwantitatieve gegevens te verzamelen en kunnen rijke, gedetailleerde informatie opleveren over de bestudeerde populatie.

Focusgroepen

Focusgroepen zijn een type groepsinterview dat gebruikt wordt om kwalitatieve gegevens te verzamelen over een bepaald onderwerp of probleem. Focusgroepen bestaan meestal uit een kleine groep mensen die een reeks open vragen krijgen over hun ervaringen of meningen. Ze kunnen persoonlijk of online worden uitgevoerd en kunnen inzicht verschaffen in de attitudes, overtuigingen en ervaringen van de bestudeerde populatie.

Secundaire gegevensanalyse

Bij secundaire gegevensanalyse worden bestaande gegevens geanalyseerd die voor andere doeleinden zijn verzameld, zoals administratieve bestanden, medische dossiers of volkstellingsgegevens. Deze methode kan een kosteneffectieve manier zijn om informatie te verzamelen over een bepaalde populatie en kan inzicht geven in trends of patronen in de loop van de tijd. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de beperkingen van de gegevens en de mogelijke vertekening van secundaire gegevensbronnen.

Technieken voor gegevensanalyse bij beschrijvende onderzoeken

Gegevensanalyse is een essentieel onderdeel van elk beschrijvend onderzoek. Het doel van gegevensanalyse is om zinvolle inzichten te halen uit de gegevens die tijdens het onderzoek zijn verzameld. Er zijn verschillende technieken voor gegevensanalyse die vaak worden gebruikt in beschrijvende studies, waaronder:

Beschrijvende Statistieken

Beschrijvende statistieken worden gebruikt om de kenmerken van een bepaalde dataset samen te vatten en te beschrijven. Veelgebruikte beschrijvende statistieken omvatten maten van centrale tendens, zoals gemiddelde, mediaan en modus, en maten van variabiliteit, zoals standaarddeviatie en bereik. Ze kunnen worden gebruikt om de verdeling van een variabele te beschrijven, uitschieters te identificeren en verschillende subgroepen binnen de bestudeerde populatie te vergelijken.

Verkennende gegevensanalyse

Bij verkennende gegevensanalyse (EDA) worden visuele en grafische technieken gebruikt om de gegevens te verkennen en patronen of relaties tussen variabelen te identificeren. EDA kan worden gebruikt om uitschieters te identificeren, normaliteit te controleren en mogelijke fouten of inconsistenties in de gegevens op te sporen. Veelgebruikte EDA-technieken zijn scatterplots, histogrammen, boxplots en correlatiematrices.

Ethische overwegingen bij beschrijvende onderzoeken

Zoals bij elk onderzoek zijn er ethische overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van beschrijvende studies. Door stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het onderzoek op een ethische manier wordt uitgevoerd, kunnen onderzoekers helpen ervoor te zorgen dat de rechten en het welzijn van de deelnemers worden beschermd en dat het onderzoek geldige en betrouwbare resultaten oplevert. Enkele van de belangrijkste ethische overwegingen zijn:

 • Geïnformeerde toestemming: Deelnemers aan een beschrijvend onderzoek moeten volledig worden geïnformeerd over het doel en de aard van het onderzoek en over mogelijke risico's of voordelen. 
 • Vertrouwelijkheid en anonimiteit: Onderzoekers moeten stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens in een beschrijvend onderzoek vertrouwelijk en anoniem blijven. 
 • Risico op schade: Onderzoekers moeten zorgvuldig alle potentiële risico's afwegen die deelnemers kunnen lopen als gevolg van deelname aan het onderzoek. Potentiële risico's moeten zoveel mogelijk worden beperkt.

Voorbeelden van beschrijvende onderzoeken

Bij het leren over onderzoeksmethoden is het belangrijk om de vraag 'Wat is een beschrijvende studie' en de rol ervan bij het verzamelen van gegevens te begrijpen. Hieronder staan enkele voorbeelden van beschrijvende onderzoeken:

Een onderzoeker wil de slaappatronen van studenten begrijpen. Ze voerden een enquête uit onder 500 studenten en stelden hen vragen over hoeveel uur slaap ze elke nacht krijgen, hoe laat ze gewoonlijk naar bed gaan en wakker worden en of ze zich 's ochtends uitgerust voelen. De onderzoeker analyseert vervolgens de enquêtegegevens om een profiel op te stellen van de typische slaappatronen van studenten.

Een bedrijf wil inzicht krijgen in de demografie van zijn klantenbestand. Ze voeren een enquête uit onder 1000 klanten en stellen hen vragen over hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en andere relevante factoren. Het bedrijf analyseert vervolgens de onderzoeksgegevens om een profiel op te stellen van de typische klant, inclusief informatie zoals leeftijd, geslacht en gemiddeld inkomensniveau.

Een onderzoeker wil de eetgewoonten van mensen in een bepaalde regio begrijpen. Hij observeert de voedselkeuzes en het eetgedrag van mensen op openbare plaatsen. De onderzoeker analyseert vervolgens de observaties om een beschrijving te maken van de typische eetgewoonten van mensen in die regio, inclusief welke soorten voedsel ze consumeren, hoeveel ze eten en hoe vaak ze uit eten gaan.

Meer dan 75.000 nauwkeurige wetenschappelijke cijfers om je impact te vergroten

Mind the Graph is een online platform dat wetenschappers helpt bij het maken van wetenschappelijke presentaties van hoge kwaliteit om hun onderzoek te verbeteren. Het platform biedt een bibliotheek van meer dan 75.000 wetenschappelijke figuren die zijn ontworpen om informatief en visueel aantrekkelijk te zijn. Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van Mind the Graph is dat het wetenschappers in staat stelt om eenvoudig wetenschappelijke presentaties te maken en aan te passen zonder dat ze daarvoor enige ontwerpervaring nodig hebben.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen