Tanımlayıcı çalışmalar, çok çeşitli disiplinlerdeki araştırmacılar için önemli bir araçtır ve popülasyonların, grupların veya ilgilenilen olguların özellikleri, davranışları ve eğilimleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Hipotezler üretmek, örüntüleri tanımlamak ve belirli bir konu veya ilgi alanı hakkında yeni bilgiler üretmek için güçlü bir araçtır.

Tanımlayıcı Çalışma Nedir?

Tanımlayıcı bir çalışma araştırma yöntemi Herhangi bir değişkeni manipüle etmeden belirli bir popülasyonun veya olgunun davranışını, özelliklerini veya koşullarını gözlemlemeyi ve tanımlamayı içerir. Tanımlayıcı çalışmaların birincil amacı, genellikle anketler, görüşmeler ve gözlemler gibi çeşitli veri toplama tekniklerinin kullanılması yoluyla bir olgu veya popülasyon hakkında ayrıntılı ve doğru bir açıklama sağlamaktır. 

Tanımlayıcı Bir Çalışmanın Hedefleri

Tanımlayıcı bir çalışmanın temel amacı, ilgilenilen bir olgunun veya popülasyonun ayrıntılı ve doğru bir tanımını sağlamaktır. Özellikle, tanımlayıcı çalışmaların bazı yaygın hedefleri şunlardır:

 • Bir nüfusun özelliklerini tanımlayın: Tanımlayıcı çalışmalar, belirli bir grup insanın demografik özellikleri, sağlık durumları, davranışları, tutumları ve inançları gibi özelliklerinin ayrıntılı bir açıklamasını sunmayı amaçlar.
 • Kalıpları veya eğilimleri belirleyin: Tanımlayıcı çalışmalar, daha fazla araştırma veya müdahaleye rehberlik etmek için yararlı olabilecek davranış veya diğer olgulardaki kalıpları veya eğilimleri belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Hipotezler oluşturun: Tanımlayıcı çalışmalar, belirli bir olguyu veya nüfusu etkileyen potansiyel nedenler veya faktörler hakkında hipotezler veya fikirler üretebilir.
 • Anlayışı kolaylaştırın: Tanımlayıcı çalışmalar, araştırmacıların ve uygulayıcıların belirli bir olguyu veya nüfusu daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir ve bu da etkili müdahaleler veya politikalar geliştirmek için yararlı olabilir.

Tanımlayıcı Çalışma Türleri

Kullanılan betimsel çalışma türü, araştırma sorusuna ve mevcut kaynaklara bağlıdır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli tanımlayıcı çalışma türleri vardır:

Vaka Raporları ve Vaka Serileri

Vaka raporları ve vaka serileri, belirli bir durum veya hastalığın bir veya daha fazla vakasının gözlemlenmesini ve raporlanmasını içeren tanımlayıcı çalışmalardır. Vaka raporları tipik olarak tek bir hastanın klinik geçmişini, semptomlarını ve tedavisini tanımlarken, vaka serileri benzer koşullara sahip bir grup hastanın gözlemlenmesini içerir. Bu çalışmalar nadir görülen durumlar veya tedavilerin beklenmedik sonuçları hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bununla birlikte, nedensellik kurma veya daha büyük popülasyonlara genellenebilirlik yetenekleri sınırlıdır.

Kesitsel Çalışmalar

Kesitsel çalışmalar, zaman içinde tek bir noktada veri toplayan tanımlayıcı çalışmalardır. Bu çalışmalar, bir popülasyondaki belirli bir durumun veya davranışın yaygınlığını tanımlamanın yanı sıra potansiyel risk faktörlerini veya diğer değişkenlerle ilişkileri belirlemek için kullanışlıdır. Nispeten hızlı ve yürütülmesi kolaydır, ancak neden-sonuç ilişkisi kurma yetenekleri sınırlıdır. Kesitsel çalışmalar hakkında daha fazla bilgi için "Günümüzün Haritasını Çıkarmak: Kesitsel Çalışmanın Artıları ve Eksilerini Keşfetmek“.

Ekolojik Çalışmalar

Ekolojik çalışmalar, maruziyet ve bir sonuç arasındaki ilişkiyi nüfus düzeyinde araştıran tanımlayıcı çalışmalardır. Belirli bir maruziyet ile sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi incelemek için genellikle nüfus sayımı veya idari kayıtlardan elde edilen veriler gibi toplu verileri kullanırlar ve hipotezler oluşturmak ve nüfus düzeyinde kalıpları veya eğilimleri belirlemek için yararlıdırlar. Bununla birlikte, bireysel düzeydeki faktörleri hesaba katma veya nedensellik kurma yetenekleri sınırlıdır.

Betimsel Çalışmaların Avantajları

Tanımlayıcı çalışmalar, araştırmacılar ve uygulayıcılar için faydalı olmalarını sağlayan çeşitli avantajlara sahiptir:

 • Ayrıntılı bilgi verin: Tanımlayıcı çalışmalar, bir olgunun veya popülasyonun ayrıntılı ve doğru bir tanımını sağlayabilir ve bu da araştırmacıların belirli bir insan grubunun özelliklerini, davranışlarını, tutumlarını ve inançlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
 • Hipotezler oluşturun: Tanımlayıcı çalışmalar, belirli bir olguyu veya nüfusu etkileyen potansiyel nedenler veya faktörler hakkında hipotezler veya fikirler üretebilir ve bu da gelecekteki araştırmalara rehberlik etmek için yararlı olabilir.
 • Nispeten hızlı ve yürütmesi kolay: Tanımlayıcı çalışmalar genellikle nispeten hızlı ve kolay yürütülür, bu da onları veri toplamanın uygun maliyetli bir yolu haline getirir.

Betimsel Çalışmaların Dezavantajları

Tanımlayıcı çalışmaların çeşitli avantajları olsa da, dikkate alınması gereken bazı dezavantajlar da vardır:

 • Nedensellik kurma becerisi sınırlıdır: Tanımlayıcı çalışmalar belirli bir olguyu veya popülasyonu tanımlayabilir, ancak nedensellik kurmazlar. Belirli bir maruziyetin veya davranışın belirli bir sonuca neden olup olmadığını belirleyemezler.
 • Sınırlı genellenebilirlik: Tanımlayıcı çalışmalarda genellikle küçük, spesifik bir örneklem kullanılır ve bu örneklem daha geniş bir popülasyonu temsil etmeyebilir. Sonuç olarak, tanımlayıcı çalışmalardan elde edilen bulgular diğer popülasyonlara veya ortamlara genellenemeyebilir.
 • Karıştırıcı değişkenleri kontrol etme becerisinin sınırlı olması: Tanımlayıcı çalışmalar genellikle potansiyel olarak kafa karıştırıcı tüm değişkenleri kontrol edemez, bu da belirli bir maruziyet veya davranış ile sonuç arasındaki ilişki hakkında sonuç çıkarmayı zorlaştırabilir.

Betimsel Çalışmalar İçin Veri Toplama Yöntemleri

Betimsel çalışmalarda, veri toplama yönteminin seçimi aşağıdaki hususlara bağlıdır araştırma sorusumevcut kaynaklar ve üzerinde çalışılan nüfusun niteliği. Araştırmacılar, uygun veri toplama yöntemini seçerek doğru ve faydalı bilgiler toplayabilir. Tanımlayıcı çalışmalar için başlıca veri toplama yöntemleri şunlardır:

Anketler ve Soru Formları

Anketler ve soru formları, çok sayıda insandan veri toplamak için tanımlayıcı çalışmalarda yaygın olarak kullanılır. Bu yöntemler, çalışılan nüfusun tutumları, inançları, davranışları veya diğer özellikleri hakkında bilgi toplamak için bir dizi standartlaştırılmış soru sormayı içerir. Yüz yüze, telefonla veya çevrimiçi olarak uygulanabilirler ve nicel veya nitel veri toplamak için kullanılabilirler.

Gözlemler ve Görüşmeler

Gözlemler ve görüşmeler, davranışları veya deneyimleri hakkında bilgi toplamak için bireyleri veya grupları doğrudan gözlemlemeyi veya onlarla konuşmayı içerir. Gözlemler doğal ortamlarda veya laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilebilirken, görüşmeler yüz yüze veya telefonla yapılabilir. Bu yöntemler nitel veya nicel veri toplamak için kullanılabilir ve çalışılan nüfus hakkında zengin, ayrıntılı bilgi sağlayabilir.

Odak Grupları

Odak grupları, belirli bir konu veya sorun hakkında nitel veri toplamak için kullanılan bir grup görüşmesi türüdür. Odak gruplarında genellikle küçük bir grup insana deneyimleri veya görüşleri hakkında bir dizi açık uçlu soru sorulur. Yüz yüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir ve üzerinde çalışılan nüfusun tutumları, inançları ve deneyimleri hakkında içgörü sağlayabilir.

İkincil Veri Analizi

İkincil veri analizi, idari kayıtlar, tıbbi kayıtlar veya nüfus sayımı verileri gibi başka amaçlarla toplanmış mevcut verilerin analiz edilmesini içerir. Bu yöntem, belirli bir nüfus hakkında bilgi toplamak için uygun maliyetli bir yol olabilir ve zaman içindeki eğilimler veya kalıplar hakkında içgörü sağlayabilir. Ancak, verilerin sınırlılıklarını ve ikincil veri kaynaklarındaki yanlılık potansiyelini göz önünde bulundurmak önemlidir.

Betimsel Çalışmalar İçin Veri Analiz Teknikleri

Veri analizi, her türlü tanımlayıcı çalışmanın önemli bir bileşenidir. Veri analizinin amacı, çalışma sırasında toplanan verilerden anlamlı içgörüler elde etmektir. Tanımlayıcı çalışmalarda yaygın olarak kullanılan çeşitli veri analizi teknikleri vardır:

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı istatistikler, belirli bir veri kümesinin özelliklerini özetlemek ve tanımlamak için kullanılır. Yaygın olarak kullanılan tanımlayıcı istatistikler arasında ortalama, medyan ve mod gibi merkezi eğilim ölçülerinin yanı sıra standart sapma ve aralık gibi değişkenlik ölçüleri de yer alır. Bir değişkenin dağılımını tanımlamak, aykırı değerleri belirlemek ve incelenen popülasyon içindeki farklı alt grupları karşılaştırmak için kullanılabilir.

Keşifsel Veri Analizi

Keşifsel Veri Analizi (KVA), verileri keşfetmek ve değişkenler arasındaki örüntüleri veya ilişkileri belirlemek için görsel ve grafiksel tekniklerin kullanılmasını içerir. EDA, aykırı değerleri belirlemek, normalliği kontrol etmek ve verilerdeki olası hataları veya tutarsızlıkları tespit etmek için kullanılabilir. Yaygın olarak kullanılan EDA teknikleri arasında dağılım grafikleri, histogramlar, kutu grafikleri ve korelasyon matrisleri yer alır.

Tanımlayıcı Çalışmalarda Etik Hususlar

Her araştırma çalışmasında olduğu gibi, betimsel çalışmalar yürütülürken de dikkate alınması gereken etik hususlar vardır. Araştırmacılar, çalışmanın etik bir şekilde yürütülmesini sağlamak için adımlar atarak, katılımcıların haklarının ve refahının korunmasını ve çalışmanın geçerli ve güvenilir sonuçlar üretmesini sağlamaya yardımcı olabilirler. Temel etik hususlardan bazıları şunlardır:

 • Bilgilendirilmiş onam: Tanımlayıcı bir çalışmaya katılanlar, çalışmanın amacı ve niteliğinin yanı sıra olası riskler veya faydalar hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir. 
 • Gizlilik ve anonimlik: Araştırmacılar, betimsel bir çalışmada toplanan verilerin gizli ve anonim tutulmasını sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. 
 • Zarar riski: Araştırmacılar, katılımcıların çalışmaya katılmaları sonucunda karşılaşabilecekleri potansiyel riskleri dikkatle değerlendirmelidir. Olası riskler mümkün olduğunca en aza indirilmelidir.

Tanımlayıcı Çalışma Örnekleri

Araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinirken, "Betimsel çalışma nedir?" sorusunu ve veri toplamadaki rolünü anlamak önemlidir. Aşağıda bazı betimsel çalışma örnekleri verilmiştir:

Bir araştırmacı üniversite öğrencilerinin uyku düzenlerini anlamak istiyor. Her gece kaç saat uyudukları, genellikle kaçta yatıp kaçta kalktıkları ve sabahları kendilerini dinlenmiş hissedip hissetmedikleri hakkında sorular sorarak 500 üniversite öğrencisiyle bir anket yapmıştır. Araştırmacı daha sonra üniversite öğrencilerinin tipik uyku düzenlerinin bir profilini oluşturmak için anket verilerini analiz ediyor.

Bir şirket, müşteri tabanının demografik özelliklerini anlamak istiyor. Şirket, 1.000 müşteriyle bir anket yaparak onlara yaşları, cinsiyetleri, eğitim düzeyleri ve diğer ilgili faktörler hakkında sorular sorar. Şirket daha sonra anket verilerini analiz ederek yaş aralığı, cinsiyet dağılımı ve ortalama gelir düzeyi gibi bilgileri içeren tipik bir müşteri profili oluşturur.

Bir araştırmacı, belirli bir bölgedeki insanların yeme alışkanlıklarını anlamak istemektedir. Halka açık yerlerde insanların yemek seçimleri ve yeme davranışları üzerine gözlemler yaparlar. Araştırmacı daha sonra gözlemleri analiz ederek o bölgedeki insanların ne tür yiyecekler tükettikleri, ne kadar yedikleri ve ne sıklıkla dışarıda yemek yedikleri de dahil olmak üzere tipik yeme alışkanlıklarının bir tanımını oluşturur.

Etkinizi Artırmak İçin 75.000'den Fazla Doğru Bilimsel Rakam

Mind the Graph bilim insanlarının araştırmalarını geliştirmek için yüksek kaliteli bilimsel sunumlar oluşturmalarına yardımcı olan çevrimiçi bir platformdur. Platform, bilgilendirici ve görsel olarak çekici olacak şekilde tasarlanmış 75.000'den fazla bilimsel figürden oluşan bir kütüphane sunmaktadır. Mind the Graph'yi kullanmanın en önemli avantajlarından biri, bilim insanlarının önceden herhangi bir tasarım deneyimi gerektirmeden bilimsel sunumları kolayca oluşturmalarına ve özelleştirmelerine olanak sağlamasıdır.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar