Beskrivende studier er et vigtigt værktøj for forskere på tværs af en lang række discipliner, da de giver værdifuld indsigt i karakteristika, adfærd og tendenser i befolkninger, grupper eller fænomener af interesse. Det er et stærkt værktøj til at generere hypoteser, identificere mønstre og skabe ny viden om et bestemt emne eller interesseområde.

Hvad er et deskriptivt studie?

En beskrivende undersøgelse er en Forskningsmetode der involverer observation og beskrivelse af adfærd, karakteristika eller forhold i en bestemt population eller et bestemt fænomen uden at manipulere med nogen variabler. Det primære mål med deskriptive studier er at give en detaljeret og præcis redegørelse for et fænomen eller en population, normalt ved hjælp af forskellige dataindsamlingsteknikker som f.eks. undersøgelser, interviews og observationer. 

Målsætninger for en deskriptiv undersøgelse

Hovedformålet med et deskriptivt studie er at give en detaljeret og præcis beskrivelse af et fænomen eller en population af interesse. Specifikt omfatter nogle almindelige formål med beskrivende studier:

 • Beskriv en populations karakteristika: Deskriptive studier har til formål at give en detaljeret beskrivelse af en bestemt gruppe menneskers karakteristika, såsom deres demografi, sundhedstilstand, adfærd, holdninger og overbevisninger.
 • Identificer mønstre eller tendenser: Deskriptive studier kan hjælpe med at identificere mønstre eller tendenser i adfærd eller andre fænomener, som kan være nyttige til at vejlede yderligere forskning eller interventioner.
 • Opstil hypoteser: Deskriptive studier kan generere hypoteser eller ideer om de potentielle årsager eller faktorer, der påvirker et bestemt fænomen eller en bestemt population.
 • Gør det lettere at forstå: Deskriptive studier kan hjælpe forskere og praktikere med bedre at forstå et bestemt fænomen eller en bestemt population, hvilket kan være nyttigt, når man skal udvikle effektive interventioner eller politikker.

Typer af deskriptive studier

Hvilken type deskriptiv undersøgelse, der anvendes, afhænger af forskningsspørgsmålet og de tilgængelige ressourcer. Der er flere typer af beskrivende undersøgelser, herunder:

Case-rapporter og case-serier

Case-rapporter og case-serier er deskriptive studier, der involverer observation og rapportering af et eller flere tilfælde af en bestemt tilstand eller sygdom. Case-rapporter beskriver typisk den kliniske historie, symptomer og behandling af en individuel patient, mens case-serier involverer observation af en gruppe patienter med lignende tilstande. Disse studier kan give værdifuld information om sjældne tilstande eller uventede resultater af behandlinger. De er dog begrænsede i deres evne til at fastslå kausalitet eller generaliserbarhed til større populationer.

Tværsnitsundersøgelser

Tværsnitsundersøgelser er beskrivende undersøgelser, der indsamler data på et enkelt tidspunkt. Disse undersøgelser er nyttige til at beskrive forekomsten af en bestemt tilstand eller adfærd i en befolkning samt til at identificere potentielle risikofaktorer eller sammenhænge med andre variabler. De er relativt hurtige og nemme at gennemføre, men de er begrænsede i deres evne til at etablere årsags-virkningsforhold. Læs mere om tværsnitsundersøgelser i vores artikel "Kortlægning af nutiden: Udforskning af fordele og ulemper ved tværsnitsstudier“.

Økologiske studier

Økologiske studier er deskriptive studier, der undersøger forholdet mellem eksponering og et udfald på befolkningsniveau. De bruger typisk aggregerede data, såsom data fra en folketælling eller administrative registre, til at undersøge sammenhængen mellem en bestemt eksponering og sundhedsresultater, og de er nyttige til at generere hypoteser og identificere mønstre eller tendenser på befolkningsniveau. De er dog begrænsede i deres evne til at tage højde for faktorer på individniveau eller etablere kausalitet.

Fordele ved deskriptive studier

Deskriptive studier har flere fordele, der gør dem nyttige for forskere og praktikere, herunder:

 • Giv detaljerede oplysninger: Deskriptive studier kan give en detaljeret og præcis beskrivelse af et fænomen eller en population, hvilket kan hjælpe forskere med bedre at forstå karakteristika, adfærd, holdninger og overbevisninger hos en bestemt gruppe mennesker.
 • Opstil hypoteser: Beskrivende studier kan generere hypoteser eller ideer om de potentielle årsager eller faktorer, der påvirker et bestemt fænomen eller en bestemt population, hvilket kan være nyttigt til at vejlede fremtidig forskning.
 • Relativt hurtig og nem at udføre: Deskriptive studier er ofte relativt hurtige og nemme at gennemføre, hvilket gør dem til en omkostningseffektiv måde at indsamle data på.

Ulemper ved deskriptive studier

Mens deskriptive studier har flere fordele, er der også nogle ulemper, man skal overveje, herunder:

 • Begrænset evne til at fastslå kausalitet: Deskriptive studier kan beskrive et bestemt fænomen eller en bestemt population, men de fastslår ikke kausalitet. De kan ikke afgøre, om en bestemt eksponering eller adfærd forårsagede et bestemt resultat.
 • Begrænset generaliserbarhed: Deskriptive studier bruger ofte en lille, specifik stikprøve, som måske ikke er repræsentativ for den større population. Derfor kan resultaterne fra deskriptive studier måske ikke generaliseres til andre populationer eller miljøer.
 • Begrænset mulighed for at kontrollere for forstyrrende variabler: Deskriptive studier kan ofte ikke kontrollere for alle potentielt forvirrende variabler, hvilket kan gøre det vanskeligt at drage konklusioner om forholdet mellem en bestemt eksponering eller adfærd og resultatet.

Dataindsamlingsmetoder til deskriptive studier

I beskrivende undersøgelser afhænger valget af dataindsamlingsmetode af forskningsspørgsmål, tilgængelige ressourcer og karakteren af den population, der undersøges. Ved at vælge den rette dataindsamlingsmetode kan forskere indsamle nøjagtige og nyttige oplysninger. De vigtigste dataindsamlingsmetoder til deskriptive undersøgelser omfatter:

Undersøgelser og spørgeskemaer

Undersøgelser og spørgeskemaer bruges ofte i beskrivende studier til at indsamle data fra et stort antal mennesker. Disse metoder indebærer, at man stiller en række standardiserede spørgsmål for at indsamle oplysninger om holdninger, overbevisninger, adfærd eller andre karakteristika hos den population, der undersøges. De kan administreres personligt, over telefonen eller online, og de kan bruges til at indsamle kvantitative eller kvalitative data.

Observationer og interviews

Observationer og interviews indebærer, at man direkte observerer eller taler med enkeltpersoner eller grupper for at indsamle information om deres adfærd eller oplevelser. Observationerne kan udføres i naturlige omgivelser eller i laboratorier, mens interviews kan udføres personligt eller over telefonen. Disse metoder kan bruges til at indsamle kvalitative eller kvantitative data og kan give rig, detaljeret information om den population, der undersøges.

Fokusgrupper

Fokusgrupper er en form for gruppeinterview, der bruges til at indsamle kvalitative data om et bestemt emne eller problem. Fokusgrupper involverer typisk en lille gruppe mennesker, som bliver stillet en række åbne spørgsmål om deres oplevelser eller meninger. Det kan udføres personligt eller online og kan give indsigt i holdninger, overbevisninger og erfaringer hos den population, der undersøges.

Analyse af sekundære data

Sekundær dataanalyse indebærer analyse af eksisterende data, der er indsamlet til andre formål, f.eks. administrative registre, lægejournaler eller folketællingsdata. Denne metode kan være en omkostningseffektiv måde at indsamle oplysninger om en bestemt population på og kan give indsigt i tendenser eller mønstre over tid. Det er dog vigtigt at overveje begrænsningerne i data og potentialet for bias i sekundære datakilder.

Dataanalyseteknikker til deskriptive studier

Dataanalyse er en vigtig del af enhver beskrivende undersøgelse. Formålet med dataanalyse er at uddrage meningsfuld indsigt fra de data, der er indsamlet i løbet af undersøgelsen. Der er flere dataanalyseteknikker, der ofte bruges i deskriptive studier, herunder:

Beskrivende statistik

Beskrivende statistik bruges til at opsummere og beskrive egenskaberne ved et bestemt datasæt. Almindeligt anvendt deskriptiv statistik omfatter mål for central tendens, såsom gennemsnit, median og tilstand, samt mål for variabilitet, såsom standardafvigelse og rækkevidde. Det kan bruges til at beskrive fordelingen af en variabel, identificere outliers og sammenligne forskellige undergrupper inden for den population, der undersøges.

Eksplorativ dataanalyse

Eksplorativ dataanalyse (EDA) indebærer brug af visuelle og grafiske teknikker til at udforske data og identificere mønstre eller relationer mellem variabler. EDA kan bruges til at identificere outliers, kontrollere for normalitet og opdage potentielle fejl eller uoverensstemmelser i dataene. Almindeligt anvendte EDA-teknikker omfatter scatterplots, histogrammer, boxplots og korrelationsmatricer.

Etiske overvejelser i deskriptive studier

Som med alle forskningsundersøgelser er der etiske overvejelser, der bør tages i betragtning, når man gennemfører deskriptive undersøgelser. Ved at tage skridt til at sikre, at undersøgelsen gennemføres på en etisk forsvarlig måde, kan forskerne være med til at sikre, at deltagernes rettigheder og velbefindende beskyttes, og at undersøgelsen giver gyldige og pålidelige resultater. Nogle af de vigtigste etiske overvejelser omfatter:

 • Informeret samtykke: Deltagerne i et deskriptivt studie skal informeres fuldt ud om studiets formål og karakter samt om eventuelle risici eller fordele. 
 • Fortrolighed og anonymitet: Forskere bør tage skridt til at sikre, at de data, der indsamles i et deskriptivt studie, holdes fortrolige og anonyme. 
 • Risiko for skade: Forskere bør nøje overveje alle potentielle risici, som deltagerne kan blive udsat for som følge af deres deltagelse i undersøgelsen. Alle potentielle risici skal minimeres så meget som muligt.

Eksempler på deskriptive studier

Når man lærer om forskningsmetoder, er det vigtigt at forstå spørgsmålet "Hvad er et deskriptivt studie" og dets rolle i indsamlingen af data. Nedenfor er nogle eksempler på deskriptive studier:

En forsker ønsker at forstå universitetsstuderendes søvnmønstre. De gennemfører en undersøgelse blandt 500 universitetsstuderende og stiller dem spørgsmål om, hvor mange timers søvn de får hver nat, hvad tid de typisk går i seng og vågner, og om de føler sig udhvilede om morgenen. Forskeren analyserer derefter undersøgelsens data for at skabe en profil af de typiske søvnmønstre hos universitetsstuderende.

En virksomhed ønsker at forstå demografien i sin kundebase. De gennemfører en undersøgelse blandt 1.000 kunder og stiller dem spørgsmål om deres alder, køn, uddannelsesniveau og andre relevante faktorer. Virksomheden analyserer derefter undersøgelsens data for at skabe en profil af sin typiske kunde, herunder oplysninger som deres aldersgruppe, kønsfordeling og gennemsnitlige indkomstniveau.

En forsker ønsker at forstå spisevanerne hos folk i en bestemt region. De foretager observationer af folks madvalg og spiseadfærd på offentlige steder. Forskeren analyserer derefter observationerne for at skabe en beskrivelse af de typiske spisevaner for folk i den region, herunder hvilke typer mad de spiser, hvor meget de spiser, og hvor ofte de spiser ude.

Over 75.000 præcise videnskabelige tal til at øge din gennemslagskraft

Mind the Graph er en online platform, der hjælper forskere med at skabe videnskabelige præsentationer af høj kvalitet for at forbedre deres forskning. Platformen tilbyder et bibliotek med over 75.000 videnskabelige figurer, der er designet til at være informative og visuelt tiltalende. En af de største fordele ved at bruge Mind the Graph er, at det gør det nemt for forskere at skabe og tilpasse videnskabelige præsentationer, uden at det kræver nogen forudgående designerfaring.

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner