Deskriptivní studie jsou základním nástrojem pro výzkumné pracovníky v celé řadě oborů, protože poskytují cenné informace o charakteristikách, chování a trendech populací, skupin nebo jevů, které jsou předmětem zájmu. Je to mocný nástroj pro vytváření hypotéz, identifikaci zákonitostí a generování nových poznatků o určitém tématu nebo oblasti zájmu.

Co je to popisná studie?

Deskriptivní studie je metoda výzkumu která zahrnuje pozorování a popis chování, charakteristik nebo podmínek určité populace nebo jevu bez manipulace s proměnnými. Hlavním cílem deskriptivních studií je poskytnout podrobný a přesný popis jevu nebo populace, obvykle pomocí různých technik sběru dat, jako jsou průzkumy, rozhovory a pozorování. 

Cíle popisné studie

Hlavním cílem deskriptivní studie je poskytnout podrobný a přesný popis jevu nebo populace, která je předmětem zájmu. Mezi běžné cíle deskriptivních studií patří zejména:

 • Popište charakteristiky populace: Cílem deskriptivních studií je poskytnout podrobný popis charakteristik určité skupiny lidí, jako jsou jejich demografické údaje, zdravotní stav, chování, postoje a přesvědčení.
 • Identifikace vzorců nebo trendů: Popisné studie mohou pomoci identifikovat vzorce nebo trendy v chování nebo jiných jevech, které mohou být užitečné pro další výzkum nebo intervence.
 • Vytvářejte hypotézy: Popisné studie mohou vytvářet hypotézy nebo představy o možných příčinách nebo faktorech, které ovlivňují určitý jev nebo populaci.
 • Usnadnění porozumění: Deskriptivní studie mohou výzkumným pracovníkům a odborníkům z praxe pomoci lépe porozumět určitému jevu nebo populaci, což může být užitečné pro vývoj účinných intervencí nebo politik.

Typy popisných studií

Typ použité deskriptivní studie závisí na výzkumné otázce a dostupných zdrojích. Existuje několik typů deskriptivních studií, včetně:

Kazuistiky a série případů

Kazuistiky a série případů jsou popisné studie, které zahrnují pozorování a hlášení jednoho nebo více případů určitého stavu nebo nemoci. Kazuistiky obvykle popisují klinickou anamnézu, příznaky a léčbu jednotlivého pacienta, zatímco série případů zahrnují pozorování skupiny pacientů s podobnými stavy. Tyto studie mohou poskytnout cenné informace o vzácných stavech nebo neočekávaných výsledcích léčby. Jejich schopnost stanovit kauzalitu nebo zobecnit je na větší populace je však omezená.

Průřezové studie

Průřezové studie jsou popisné studie, které shromažďují údaje v jednom časovém okamžiku. Tyto studie jsou užitečné pro popis prevalence určitého stavu nebo chování v populaci, stejně jako pro identifikaci potenciálních rizikových faktorů nebo asociací s jinými proměnnými. Jejich provedení je relativně rychlé a snadné, ale jejich schopnost stanovit vztahy příčiny a následku je omezená. Více informací o průřezových studiích najdete v našem článku "Mapování současnosti: Zkoumání výhod a nevýhod průřezových studií".

Ekologické studie

Ekologické studie jsou popisné studie, které zkoumají vztah mezi expozicí a výsledkem na úrovni populace. Obvykle využívají souhrnné údaje, jako jsou údaje ze sčítání lidu nebo administrativních záznamů, ke zkoumání vztahu mezi určitou expozicí a zdravotními následky a jsou užitečné pro vytváření hypotéz a identifikaci vzorců nebo trendů na úrovni populace. Jejich schopnost zohlednit faktory na individuální úrovni nebo stanovit kauzalitu je však omezená.

Výhody popisných studií

Deskriptivní studie mají několik výhod, které je činí užitečnými pro výzkumné pracovníky a odborníky z praxe, včetně:

 • Poskytněte podrobné informace: Deskriptivní studie mohou poskytnout podrobný a přesný popis jevu nebo populace, což může výzkumníkům pomoci lépe pochopit charakteristiky, chování, postoje a názory určité skupiny lidí.
 • Vytvářejte hypotézy: Popisné studie mohou vytvářet hypotézy nebo představy o možných příčinách nebo faktorech, které ovlivňují určitý jev nebo populaci, což může být užitečné pro vedení budoucího výzkumu.
 • Relativně rychlé a snadné provedení: Popisné studie jsou často relativně rychlé a snadné na provedení, což z nich činí nákladově efektivní způsob sběru dat.

Nevýhody popisných studií

Deskriptivní studie mají řadu výhod, ale je třeba vzít v úvahu i některé nevýhody, jako například:

 • Omezená schopnost prokázat příčinnou souvislost: Popisné studie mohou popsat určitý jev nebo populaci, ale neprokazují příčinnou souvislost. Nemohou určit, zda určitá expozice nebo chování způsobily určitý výsledek.
 • Omezená zobecnitelnost: Deskriptivní studie často využívají malý, specifický vzorek, který nemusí být reprezentativní pro širší populaci. V důsledku toho nemusí být zjištění z deskriptivních studií zobecnitelná na jiné populace nebo prostředí.
 • Omezená možnost kontroly zavádějících proměnných: Popisné studie často nejsou schopny kontrolovat všechny potenciálně matoucí proměnné, což může ztížit vyvození závěrů o vztahu mezi konkrétní expozicí nebo chováním a výsledkem.

Metody sběru dat pro popisné studie

V deskriptivních studiích závisí volba metody sběru dat na tom, zda je výzkumná otázka, dostupné zdroje a charakter studované populace. Výběrem vhodné metody sběru dat mohou výzkumní pracovníci získat přesné a užitečné informace. Mezi hlavní metody sběru dat pro deskriptivní studie patří:

Průzkumy a dotazníky

Průzkumy a dotazníky se běžně používají v deskriptivních studiích ke sběru dat od velkého počtu lidí. Tyto metody zahrnují pokládání řady standardizovaných otázek s cílem získat informace o postojích, názorech, chování nebo jiných charakteristikách zkoumané populace. Mohou být zadávány osobně, telefonicky nebo online a mohou být použity ke sběru kvantitativních nebo kvalitativních údajů.

Pozorování a rozhovory

Pozorování a rozhovory zahrnují přímé pozorování nebo rozhovory s jednotlivci či skupinami s cílem získat informace o jejich chování nebo zkušenostech. Pozorování lze provádět v přirozeném nebo laboratorním prostředí, zatímco rozhovory lze vést osobně nebo telefonicky. Tyto metody lze použít ke sběru kvalitativních nebo kvantitativních údajů a mohou poskytnout bohaté a podrobné informace o zkoumané populaci.

Focus Groups

Focus groups jsou typem skupinového rozhovoru, který se používá ke sběru kvalitativních dat o určitém tématu nebo problému. Focus groups obvykle zahrnují malou skupinu lidí, kterým je položena řada otevřených otázek o jejich zkušenostech nebo názorech. Mohou být prováděny osobně nebo online a mohou poskytnout vhled do postojů, názorů a zkušeností zkoumané populace.

Analýza sekundárních dat

Analýza sekundárních dat zahrnuje analýzu existujících dat, která byla shromážděna pro jiné účely, jako jsou administrativní záznamy, lékařské záznamy nebo údaje ze sčítání lidu. Tato metoda může být nákladově efektivním způsobem, jak shromáždit informace o určité populaci, a může poskytnout přehled o trendech nebo vzorcích v čase. Je však důležité vzít v úvahu omezení dat a možnost zkreslení u sekundárních zdrojů dat.

Techniky analýzy dat pro popisné studie

Analýza dat je nezbytnou součástí každé deskriptivní studie. Cílem analýzy dat je získat smysluplné poznatky z údajů shromážděných během studie. Existuje několik technik analýzy dat, které se běžně používají v deskriptivních studiích, např:

Popisné statistiky

Popisná statistika se používá k shrnutí a popisu charakteristik určitého souboru dat. Mezi běžně používané popisné statistiky patří míry centrální tendence, jako je průměr, medián a modus, a míry variability, jako je směrodatná odchylka a rozpětí. Lze je použít k popisu rozložení proměnné, identifikaci odlehlých hodnot a porovnání různých podskupin v rámci zkoumané populace.

Průzkumná analýza dat

Průzkumná analýza dat (Exploratory Data Analysis - EDA) zahrnuje použití vizuálních a grafických technik ke zkoumání dat a identifikaci vzorců nebo vztahů mezi proměnnými. EDA lze použít k identifikaci odlehlých hodnot, kontrole normality a odhalení případných chyb nebo nesrovnalostí v datech. Mezi běžně používané techniky EDA patří grafy rozptylu, histogramy, krabicové grafy a korelační matice.

Etické aspekty popisných studií

Stejně jako u každé výzkumné studie i při provádění deskriptivních studií je třeba brát v úvahu etické aspekty. Podniknutím kroků, které zajistí, že studie bude provedena etickým způsobem, mohou výzkumní pracovníci přispět k tomu, že budou chráněna práva a blaho účastníků a že studie přinese platné a spolehlivé výsledky. Mezi klíčové etické aspekty patří např:

 • Informovaný souhlas: Účastníci popisné studie by měli být plně informováni o účelu a povaze studie, jakož i o případných rizicích a přínosech. 
 • Důvěrnost a anonymita: Výzkumní pracovníci by měli přijmout opatření, aby zajistili důvěrnost a anonymitu údajů shromážděných v popisné studii. 
 • Riziko poškození: Výzkumní pracovníci by měli pečlivě zvážit veškerá potenciální rizika, kterým mohou být účastníci v důsledku účasti ve studii vystaveni. Případná rizika by měla být co nejvíce minimalizována.

Příklady popisných studií

Při studiu výzkumných metod je důležité pochopit otázku "Co je to deskriptivní studie" a její úlohu při sběru dat. Níže uvádíme několik příkladů deskriptivních studií:

Výzkumník chce zjistit, jak spí vysokoškolští studenti. Provedli průzkum mezi 500 vysokoškoláky a ptali se jich na to, kolik hodin spí každou noc, v kolik hodin obvykle chodí spát a vstávají a zda se ráno cítí odpočatí. Výzkumník poté analyzoval údaje z průzkumu a vytvořil profil typických spánkových návyků vysokoškolských studentů.

Společnost chce znát demografické údaje o svých zákaznících. Provedla průzkum mezi 1 000 zákazníky a položila jim otázky týkající se jejich věku, pohlaví, úrovně vzdělání a dalších relevantních faktorů. Společnost poté analyzuje údaje z průzkumu a vytvoří profil svého typického zákazníka, včetně informací, jako je jeho věkové rozpětí, rozložení podle pohlaví a průměrná výše příjmu.

Výzkumník chce zjistit stravovací návyky lidí v určitém regionu. Provádí pozorování výběru potravin a stravovacího chování lidí na veřejných místech. Výzkumník pak pozorování analyzuje a vytvoří popis typických stravovacích návyků lidí v daném regionu, včetně toho, jaké druhy potravin konzumují, kolik toho sní a jak často se stravují mimo domov.

Více než 75 000 přesných vědeckých údajů pro zvýšení vašeho vlivu

Mind the Graph je online platforma, která pomáhá vědcům vytvářet vysoce kvalitní vědecké prezentace pro zlepšení jejich výzkumu. Platforma nabízí knihovnu více než 75 000 vědeckých obrázků, které jsou navrženy tak, aby byly informativní a vizuálně přitažlivé. Jednou z hlavních výhod používání Mind the Graph je, že vědcům umožňuje snadno vytvářet a přizpůsobovat vědecké prezentace, aniž by museli mít předchozí zkušenosti s designem.

Co je to popisná studie a proč je ve výzkumu důležitá?
logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony