Heb je je ooit afgevraagd hoe onderzoekers een snelle momentopname kunnen maken van de kenmerken of het gedrag van een populatie? Nou, dat is waar cross-sectionele studies om de hoek komen kijken! 

Ze zijn als een momentopname en geven ons een voorproefje van wat er op een bepaald moment in een bepaalde groep gebeurt. Het is alsof je een snelle foto neemt op een feestje om te zien wie de coolste outfits draagt of wie er danst alsof niemand kijkt.

Of je nu een nieuwsgierige lezer bent of een onderzoeker in de dop, dit artikel leidt je door voor-en nadelen van cross-sectioneel onderzoek en hun toepassingen in de echte wereld. 

Wat is een transversale studie?

Een transversale studie is een type onderzoeksontwerp dat wordt gebruikt om informatie te verzamelen en gegevens op een bepaald moment te analyseren. Het gaat om het verzamelen van gegevens van een diverse groep individuen of proefpersonen die verschillende populaties, leeftijdsgroepen of andere relevante categorieën vertegenwoordigen.
Het doel van een transversale studie is om de prevalentie van bepaalde kenmerken, gedragingen of aandoeningen binnen de geselecteerde populatie te begrijpen en te beschrijven.

Onderzoekers verzamelen gegevens meestal door middel van enquêtes, interviews of observaties, waarbij een momentopname wordt gemaakt van de ervaringen, meningen of gezondheidsstatus van de deelnemers gedurende een bepaalde periode.
Door een groot aantal individuen tegelijkertijd te onderzoeken, bieden cross-sectionele studies waardevolle inzichten in de relatie tussen variabelen van belang en hun verdeling over verschillende groepen.

Dit type onderzoek is vooral nuttig om de prevalentie van ziekten, gedragingen of attitudes te beoordelen en om patronen of associaties tussen verschillende factoren te identificeren. 

Kenmerken van transversale onderzoeken:

Cross-sectionele studies hebben een aantal onderscheidende kenmerken die hen onderscheiden van andere onderzoeksopzetten. Hier volgen enkele belangrijke kenmerken van transversale studies:

 1. Momentopname in de tijd: Cross-sectionele studies leggen gegevens vast op een specifiek moment in de tijd en geven een momentopname van de onderzochte populatie. De verzamelde gegevens vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede van de populatie op dat moment.
 2. Observationele natuur: Cross-sectionele studies zijn voornamelijk observationeel van aard. Onderzoekers observeren en verzamelen informatie over variabelen die van belang zijn zonder de omgeving van de deelnemers aan het onderzoek te manipuleren of er tussen te komen.
 3. Prevalentiebeoordeling: Deze studies worden vaak gebruikt om de prevalentie van een bepaald kenmerk, gedrag of een bepaalde aandoening binnen een populatie te bepalen. Door gegevens van een diverse groep te verzamelen, kunnen onderzoekers de frequentie of verdeling van de onderzochte variabele schatten.
 4. Gelijktijdige gegevensverzameling: Gegevens worden verzameld van deelnemers aan het onderzoek gedurende één periode, meestal door middel van enquêtes, interviews of observaties. Dit stelt onderzoekers in staat om informatie te verzamelen van verschillende individuen op hetzelfde moment.
 5. Meerdere variabelen: Cross-sectionele studies onderzoeken vaak meerdere variabelen tegelijkertijd. Onderzoekers kunnen de relaties, associaties of patronen tussen verschillende factoren binnen de studiepopulatie onderzoeken.
 6. Snel en kosteneffectief: Cross-sectionele studies zijn relatief snel en kosteneffectief in vergelijking met longitudinale studies. Ze vereisen minder middelen en kunnen efficiënt worden uitgevoerd, waardoor ze geschikt zijn voor het onderzoeken van grote populaties.

Soorten transversale onderzoeken

 1. Beschrijvend dwarsdoorsnedeonderzoek: Dit type onderzoek is gericht op het beschrijven van de prevalentie en distributie van specifieke kenmerken, gedragingen of omstandigheden binnen een populatie. Onderzoekers verzamelen gegevens over meerdere variabelen en analyseren de waargenomen frequenties en patronen.
 2. Analytisch dwarsdoorsnedeonderzoek: Analytische cross-sectionele onderzoeken gaan verder dan het beschrijven van de prevalentie en verdiepen zich in het onderzoeken van de associaties of relaties tussen verschillende variabelen. Onderzoekers onderzoeken mogelijke verbanden tussen variabelen om de factoren te begrijpen die van invloed zijn op het optreden van een bepaalde uitkomst.
 3. Vergelijkende transversale studie: Bij vergelijkende cross-sectionele onderzoeken worden verschillende populaties of groepen binnen een populatie vergeleken om variaties in de prevalentie of verdeling van bepaalde kenmerken of aandoeningen te identificeren. Dit type onderzoek helpt onderzoekers verschillen of overeenkomsten tussen groepen te begrijpen en mogelijke factoren te onderzoeken die bijdragen aan deze verschillen.
 4. Cross-sectionele studie in de gemeenschap: Community-based cross-sectionele studies richten zich op specifieke gemeenschappen of geografische gebieden. Onderzoekers verzamelen gegevens binnen deze gemeenschappen om inzicht te krijgen in de prevalentie van bepaalde aandoeningen, risicofactoren of gezondheidsgerelateerd gedrag die uniek zijn voor die specifieke setting.

Voor- en nadelen van een transversale studie

 1. Voordelen van transversale studies
EfficiëntieCross-sectionele onderzoeken zijn doorgaans sneller uit te voeren dan longitudinale onderzoeken omdat de gegevens op één moment in de tijd worden verzameld. Dit maakt ze kosteneffectief en efficiënt, vooral bij het bestuderen van grote populaties.
Verkenning van meerdere variabelenOnderzoekers kunnen meerdere variabelen tegelijk onderzoeken in een cross-sectionele studie. Dit maakt het mogelijk om associaties, patronen of relaties tussen verschillende factoren binnen de onderzochte populatie te onderzoeken.
KosteneffectiviteitCross-sectionele studies zijn doorgaans kosteneffectiever dan longitudinale studies, omdat ze minder middelen en een kortere tijdspanne vereisen en geen follow-up beoordelingen.
PraktischDeze studies zijn praktisch voor het onderzoeken van onderwerpen die een eenmalige beoordeling vereisen of wanneer langdurige follow-up niet haalbaar of noodzakelijk is.
ToegankelijkheidCross-sectionele studies zijn relatief toegankelijk en kunnen worden uitgevoerd door onderzoekers met verschillende expertiseniveaus. Ze dienen als een nuttig instrument voor zowel beginnende als ervaren onderzoekers om verschijnselen op populatieniveau te onderzoeken.
 1. Nadelen van transversale onderzoeken
Beperkte causaliteitCross-sectionele studies zijn niet in staat om causale verbanden tussen variabelen vast te stellen. Omdat de gegevens op een enkel moment in de tijd worden verzameld, is het een uitdaging om de opeenvolging van gebeurtenissen in de tijd te bepalen of om vast te stellen of een bepaalde variabele een andere direct beïnvloedt.
Vooringenomenheid bij terugroepenDeelnemers aan cross-sectionele studies kunnen op hun geheugen vertrouwen om gedrag of ervaringen uit het verleden te rapporteren. Dit introduceert de mogelijkheid van recall bias, waarbij deelnemers moeite kunnen hebben met het nauwkeurig herinneren of rapporteren van bepaalde informatie, wat leidt tot onnauwkeurigheden in de gegevens.
MeetfoutenCross-sectionele studies zijn afhankelijk van de nauwkeurige meting van de variabelen die van belang zijn. Er kunnen echter meetfouten optreden als gevolg van zaken zoals vertekening door zelfrapportage, verkeerde interpretatie van vragen of inconsistenties in methoden voor gegevensverzameling, wat de validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten kan beïnvloeden.
SelectievooringenomenheidCross-sectionele onderzoeken kunnen gevoelig zijn voor selectiebias, waarbij de kenmerken of gedragingen van de onderzoeksgroep mogelijk niet representatief zijn voor de gehele doelpopulatie.
Gebrek aan temporele ordeHet gebrek aan temporele volgorde in cross-sectionele studies beperkt de mogelijkheid om de temporele volgorde van gebeurtenissen vast te stellen, wat nodig is om oorzaak-en-gevolgrelaties te bepalen.

Cross-sectionele versus longitudinale onderzoeken

Cross-sectionele studiesLongitudinale onderzoeken
Cross-sectionele studies zijn observationele studies die gegevens verzamelen van een diverse groep individuen of proefpersonen op een specifiek moment in de tijd.Longitudinale onderzoeken volgen deelnemers gedurende een langere periode en verzamelen gegevens op meerdere tijdstippen.
Gegevens worden verzameld op een enkel tijdstip, wat een momentopname van de populatie oplevert.De gegevens worden met meerdere intervallen verzameld, zodat veranderingen en trends in de loop van de tijd kunnen worden onderzocht.
Deze onderzoeken zijn vooral gericht op het beschrijven van de prevalentie, distributie of relaties tussen variabelen binnen de bestudeerde populatie.Deze studies zijn erop gericht om de patronen, trajecten en causale relaties tussen variabelen te begrijpen terwijl ze zich in de loop van de tijd ontvouwen.
Cross-sectionele studies kunnen geen causaliteit vaststellen door het gebrek aan tijdsvolgorde. Ze kunnen associaties vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgrelaties.Longitudinale onderzoeken zijn beter in staat om causale verbanden vast te stellen, omdat ze de opeenvolging van gebeurtenissen in de tijd kunnen beoordelen.
Ze geven geen inzicht in veranderingen in de loop van de tijd en er is kans op vertekening door herinneringen en selectie.Longitudinale studies vergen meer middelen, kunnen te maken krijgen met uitval van deelnemers en vereisen zorgvuldige planning om vertekening te minimaliseren en de betrokkenheid van deelnemers te behouden.

Problemen bij het ontwerp van transversale enquêtes

Het ontwerpen van transversale enquêtes vereist zorgvuldige overweging om de geldigheid en betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens te garanderen. Hier volgen enkele veelvoorkomende problemen bij het ontwerpen van transversale onderzoeken:

 1. Bemonstering: Een representatieve steekproef is cruciaal voor het generaliseren van onderzoeksresultaten naar de doelpopulatie. Kwesties zoals non-responsvertekening, onderdekking of steekproeftrekking uit niet-willekeurige bronnen kunnen de representativiteit van de steekproef beïnvloeden en een vertekening veroorzaken.
 2. Enquête-instrument: Het ontwikkelen van een goed ontworpen enquête-instrument is essentieel. Slecht geformuleerde of dubbelzinnige vragen kunnen leiden tot verwarring of verkeerde interpretatie bij respondenten, wat resulteert in onnauwkeurige gegevens. Het is belangrijk om het enquête-instrument te testen om mogelijke problemen te identificeren en aan te pakken.
 3. Vertekening van de respons: Respondenten kunnen onnauwkeurige of bevooroordeelde antwoorden geven als gevolg van sociale wenselijkheid, herinneringen of vertekeningen bij zelfrapportage. Onderzoekers moeten technieken gebruiken zoals het verzekeren van anonimiteit, neutraal taalgebruik en het vermijden van suggestieve vragen om antwoordvertekeningen te verminderen.
 4. Geen antwoord: Er is sprake van non-respons als geselecteerde deelnemers weigeren deel te nemen of niet reageren op de enquête. Een hoge non-respons kan leiden tot selectievooroordelen en de representativiteit van de steekproef in gevaar brengen. Onderzoekers kunnen dit probleem aanpakken door effectieve communicatie, herinneringen en prikkels om deelname aan te moedigen.
 5. Steekproefgrootte: Een adequate steekproefgrootte is cruciaal voor statistische betrouwbaarheid en precisie. Onvoldoende steekproefgroottes kunnen leiden tot een laag statistisch vermogen, waardoor het vermogen om betekenisvolle associaties of verschillen te detecteren wordt beperkt. Onderzoekers moeten de juiste steekproefgrootte berekenen op basis van het gewenste nauwkeurigheidsniveau en de verwachte effectgrootte.
 6. Methode voor gegevensverzameling: De keuze van de gegevensverzamelingsmethode (bijv. online enquêtes, telefonische interviews, persoonlijke interviews) kan van invloed zijn op de responspercentages en de kwaliteit van de gegevens. Verschillende methoden hebben hun eigen voordelen en beperkingen en onderzoekers moeten de meest geschikte methode kiezen op basis van de onderzoekspopulatie en de onderzoeksdoelstellingen.

Beperkingen van cross-sectionele studie

 1. Gebrek aan temporele relatie: Cross-sectionele studies beoordelen variabelen op een enkel moment in de tijd, waardoor het moeilijk is om de tijdsvolgorde van gebeurtenissen te bepalen. Deze beperking verhindert het vaststellen van oorzaak-en-gevolgrelaties of het bepalen of de blootstelling of uitkomst als eerste heeft plaatsgevonden.
 2. Potentieel voor omgekeerde causaliteit: In cross-sectionele studies kunnen de waargenomen verbanden tussen variabelen beïnvloed worden door omgekeerde causaliteit. Dit betekent dat de uitkomstvariabele veranderingen in de voorspellende variabele kan veroorzaken, in plaats van andersom.
 3. Vertekening en verstoring: Cross-sectionele studies zijn gevoelig voor vertekening, waaronder selectievertekening, herinneringsvertekening en rapportagevertekening. Deze vertekeningen kunnen de nauwkeurigheid en validiteit van de onderzoeksresultaten beïnvloeden. Daarnaast kunnen beïnvloedende variabelen waarmee geen rekening is gehouden de waargenomen associaties tussen variabelen beïnvloeden.
 4. Onvermogen om veranderingen in de tijd te beoordelen: Cross-sectionele studies geven geen informatie over veranderingen of trends in de tijd binnen individuen of populaties. Deze beperking beperkt het inzicht in de stabiliteit of variabiliteit van variabelen en hun langetermijnpatronen.
 5. Beperkte generaliseerbaarheid: De bevindingen van transversale onderzoeken zijn mogelijk niet generaliseerbaar naar de hele populatie vanwege mogelijke selectievooroordelen en beperkingen in de steekproeftrekking. Het is mogelijk dat de onderzoekssteekproef de bredere populatie niet nauwkeurig weergeeft, waardoor de externe geldigheid van de bevindingen wordt beperkt.

Toepassing van transversale studies en wanneer te gebruiken

 1. Beschrijvende epidemiologie: Cross-sectionele studies zijn waardevol voor het beschrijven van de prevalentie en distributie van ziekten, aandoeningen of gedrag binnen een populatie. Ze geven schattingen van de last van specifieke gezondheidskwesties en kunnen helpen bij het identificeren van risicogroepen of -populaties.
 2. Surveillance van de volksgezondheid: Cross-sectionele studies worden vaak gebruikt bij het toezicht op de volksgezondheid om de prevalentie van ziekten of risicofactoren in de loop van de tijd te monitoren. Ze helpen veranderingen in gezondheidsindicatoren te volgen, informeren over de planning van de volksgezondheid en evalueren het effect van interventies.
 3. Onderzoek naar gezondheidszorg: Cross-sectionele studies kunnen worden toegepast in onderzoek naar gezondheidszorg om het gebruik van, de toegang tot en de kwaliteit van de zorg te beoordelen. Onderzoekers kunnen factoren zoals ongelijkheden in de gezondheidszorg, patiënttevredenheid of zorgresultaten binnen een specifieke populatie onderzoeken.
 4. Hypothese genereren: Cross-sectionele studies worden vaak gebruikt om hypotheses te genereren voor verder onderzoek. Door associaties of relaties tussen variabelen te identificeren, kunnen onderzoekers onderzoeksvragen genereren en diepgaandere studies ontwerpen, zoals longitudinale of experimentele studies, om causale relaties te onderzoeken.
 5. Beleidsplanning en -evaluatie: Cross-sectionele studies leveren gegevens voor empirisch onderbouwde beleidsplanning en -evaluatie. Ze helpen beleidsmakers de huidige status van specifieke kwesties te begrijpen, prioriteitsgebieden voor interventie te identificeren en de effectiviteit van geïmplementeerd beleid of interventies te evalueren.

Wanneer transversale onderzoeken gebruiken

 • Bij het bestuderen van de prevalentie en distributie van specifieke kenmerken, ziekten of gedragingen binnen een populatie.
 • Bij het onderzoeken van verbanden of relaties tussen variabelen die van belang zijn.
 • Bij het onderzoeken van verschillen of overeenkomsten tussen verschillende groepen of populaties.
 • Wanneer tijd en middelen beperkt zijn in vergelijking met longitudinale of experimentele onderzoeksopzetten.
 • Bij het genereren van hypotheses voor verder onderzoek of het onderbouwen van beleidsbeslissingen.
 • Bij het beschrijven van de huidige status van een specifieke kwestie of omstandigheid.

Tot slot spelen cross-sectionele onderzoeken een cruciale rol in verschillende onderzoeksgebieden, omdat ze waardevolle inzichten verschaffen in de prevalentie, distributie en associaties van variabelen binnen een populatie. 

Door de voor- en nadelen van cross-sectionele onderzoeken te begrijpen, kunnen onderzoekers het nut van deze onderzoeken maximaliseren bij het beschrijven van populatiekenmerken, het monitoren van gezondheidsindicatoren en het onderbouwen van interventies op het gebied van de volksgezondheid.

Verbeter de impact en zichtbaarheid van uw papieren door middel van hoogwaardige visuele communicatie

Wat als we je vertellen dat je de impact en zichtbaarheid van je werkstukken kunt verbeteren door middel van visuele communicatie van hoge kwaliteit? Als je serieus bent over je onderzoek en je onderzoeksonderwerp wilt verspreiden onder je doelpubliek, dan zou je dat zeker willen. Dus hier komt ons geheim - Mind the Graph. Het is de tool die je helpt om je onderzoekspapers, posters en presentaties te versterken met infographics en ze gemakkelijk te begrijpen maakt. Meld je nu aan om de visuals te verkennen en te slagen in je onderzoeksreis.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen