Did you ever wonder how researchers get a quick snapshot of a population’s characteristics or behaviors? Well, that’s where cross-sectional studies come into play! 

They’re like a snapshot in time, giving us a sneak peek into what’s happening in a specific group at a specific moment. It’s like taking a quick photo at a party to see who’s wearing the coolest outfits or who’s dancing like nobody’s watching.

Whether you’re a curious reader or a budding researcher, this article will walk you through fordeler og ulemper ved tverrsnittsstudier og deres anvendelser i den virkelige verden. 

Hva er en tverrsnittsstudie?

En tverrsnittsstudie er en type forskningsdesign som brukes til å samle inn informasjon og analysere data på et bestemt tidspunkt. Det innebærer at man samler inn data fra en mangfoldig gruppe personer som representerer ulike befolkningsgrupper, aldersgrupper eller andre relevante kategorier.
Målet med en tverrsnittsstudie er å forstå og beskrive forekomsten av visse egenskaper, atferd eller tilstander i den utvalgte populasjonen.

Researchers typically collect data through surveys, interviews, or observations, capturing a snapshot of the participants’ experiences, opinions, or health status during a specific period.
Ved å undersøke et bredt spekter av individer samtidig, gir tverrsnittsstudier verdifull innsikt i forholdet mellom interessante variabler og fordelingen av disse på tvers av ulike grupper.

Denne typen studier er spesielt nyttige for å vurdere utbredelsen av sykdommer, atferd eller holdninger, og for å identifisere mønstre eller sammenhenger mellom ulike faktorer. 

Kjennetegn ved tverrsnittsstudier:

Tverrsnittsstudier har flere særtrekk som skiller dem fra andre forskningsdesign. Her er noen av de viktigste kjennetegnene ved tverrsnittsstudier:

 1. Øyeblikksbilde i tid: Tverrsnittsstudier samler inn data på et bestemt tidspunkt og gir et øyeblikksbilde av populasjonen som undersøkes. Dataene som samles inn, representerer et tverrsnitt av befolkningen på det aktuelle tidspunktet.
 2. Observasjonell natur: Cross-sectional studies are primarily observational in nature. Researchers observe and collect information on variables of interest without manipulating or intervening in the study participants’ environment.
 3. Vurdering av utbredelse: Disse studiene brukes ofte for å bestemme forekomsten av en bestemt egenskap, atferd eller tilstand i en populasjon. Ved å samle inn data fra en mangfoldig gruppe kan forskerne estimere frekvensen eller fordelingen av variabelen som undersøkes.
 4. Samtidig datainnsamling: Data samles inn fra deltakerne i studien i løpet av en enkelt periode, vanligvis gjennom spørreundersøkelser, intervjuer eller observasjoner. Dette gjør det mulig for forskerne å samle inn informasjon fra ulike personer samtidig.
 5. Flere variabler: Tverrsnittsstudier undersøker ofte flere variabler samtidig. Forskere kan utforske sammenhenger, assosiasjoner eller mønstre mellom ulike faktorer i studiepopulasjonen.
 6. Raskt og kostnadseffektivt: Tverrsnittsstudier er relativt raske og kostnadseffektive sammenlignet med longitudinelle studier. De krever mindre ressurser og kan gjennomføres effektivt, noe som gjør dem egnet til å undersøke store populasjoner.

Typer av tverrsnittsstudier

 1. Deskriptiv tverrsnittsstudie: Denne typen studier tar sikte på å beskrive utbredelsen og fordelingen av spesifikke egenskaper, atferd eller tilstander i en populasjon. Forskerne samler inn data om flere variabler av interesse og analyserer de observerte frekvensene og mønstrene.
 2. Analytisk tverrsnittsstudie: Analytiske tverrsnittsstudier går lenger enn å beskrive prevalens og går i stedet inn på å undersøke assosiasjoner eller sammenhenger mellom ulike variabler. Forskere utforsker potensielle koblinger mellom variabler for å forstå hvilke faktorer som påvirker forekomsten av et bestemt utfall.
 3. Sammenlignende tverrsnittsstudie: Komparative tverrsnittsstudier innebærer at man sammenligner ulike populasjoner eller grupper i en populasjon for å identifisere variasjoner i forekomsten eller fordelingen av visse egenskaper eller tilstander. Denne typen studier hjelper forskere med å forstå forskjeller eller likheter mellom grupper og utforske potensielle faktorer som bidrar til disse forskjellene.
 4. Samfunnsbasert tverrsnittsstudie: Samfunnsbaserte tverrsnittsstudier fokuserer på spesifikke lokalsamfunn eller geografiske områder. Forskere samler inn data i disse lokalsamfunnene for å forstå utbredelsen av visse tilstander, risikofaktorer eller helserelatert atferd som er unike for det aktuelle området.

Fordeler og ulemper ved tverrsnittsstudier

 1. Fordeler med tverrsnittsstudier
EffektivitetTverrsnittsstudier er vanligvis raskere å gjennomføre enn longitudinelle studier, siden data samles inn på ett enkelt tidspunkt. Dette gjør dem kostnadseffektive og effektive, særlig når man studerer store populasjoner.
Utforskning av flere variablerI en tverrsnittsstudie kan forskerne undersøke flere variabler samtidig. Dette gjør det mulig å undersøke assosiasjoner, mønstre eller sammenhenger mellom ulike faktorer i den studerte populasjonen.
KostnadseffektivitetTverrsnittsstudier er vanligvis mer kostnadseffektive enn longitudinelle studier, ettersom de krever færre ressurser, kortere tidsrammer og ingen oppfølgingsundersøkelser.
PraktiskDisse studiene er praktiske for å utforske temaer som krever en engangsevaluering, eller når langtidsoppfølging ikke er mulig eller nødvendig.
TilgjengelighetTverrsnittsstudier er relativt tilgjengelige og kan gjennomføres av forskere med ulik kompetanse. De er et nyttig verktøy for både uerfarne og erfarne forskere når de skal undersøke fenomener på befolkningsnivå.
 1. Ulemper ved tverrsnittsstudier
Begrenset årsakssammenhengTverrsnittsstudier kan ikke fastslå årsakssammenhenger mellom variabler. Siden dataene samles inn på ett tidspunkt, er det vanskelig å fastslå den tidsmessige rekkefølgen av hendelser eller å fastslå om en bestemt variabel direkte påvirker en annen.
TilbakekallingsskjevhetDeltakere i tverrsnittsstudier kan være avhengige av hukommelsen når de skal rapportere tidligere atferd eller erfaringer. Dette innebærer en mulighet for "recall bias", der deltakerne kan ha problemer med å huske eller rapportere visse opplysninger nøyaktig, noe som kan føre til unøyaktigheter i dataene.
MålefeilTverrsnittsstudier er avhengige av nøyaktig måling av de aktuelle variablene. Målefeil kan imidlertid oppstå på grunn av for eksempel skjevhet i selvrapportering, feiltolkning av spørsmål eller inkonsekvens i datainnsamlingsmetodene, noe som kan påvirke gyldigheten og påliteligheten av studieresultatene.
UtvalgsskjevhetTverrsnittsstudier kan være utsatt for seleksjonsskjevhet, der egenskapene eller atferden til utvalget ikke nødvendigvis er representativt for hele målpopulasjonen.
Mangel på tidsmessig ordenMangelen på tidsmessig rekkefølge i tverrsnittsstudier begrenser muligheten til å fastslå den tidsmessige rekkefølgen av hendelser, noe som er nødvendig for å fastslå årsakssammenhenger.

Tverrsnittsstudier vs. longitudinelle studier

TverrsnittsstudierLongitudinelle studier
Tverrsnittsstudier er observasjonsstudier som samler inn data fra en variert gruppe individer eller forsøkspersoner på et bestemt tidspunkt.Longitudinelle studier følger deltakerne over en lengre periode og samler inn data på flere tidspunkter.
Data samles inn på ett enkelt tidspunkt, noe som gir et øyeblikksbilde av populasjonen.Data samles inn med flere intervaller, noe som gjør det mulig å undersøke endringer og trender over tid.
Disse studiene tar først og fremst sikte på å beskrive prevalens, fordeling eller sammenhenger mellom variabler i den studerte populasjonen.Disse studiene tar sikte på å forstå mønstre, forløp og årsakssammenhenger mellom variabler som utvikler seg over tid.
Tverrsnittsstudier kan ikke fastslå årsakssammenhenger på grunn av manglende tidsrekkefølge. De kan identifisere sammenhenger, men ikke fastslå årsakssammenhenger.Longitudinelle studier er bedre egnet til å fastslå årsakssammenhenger, ettersom de kan vurdere den tidsmessige sekvensen av hendelser.
De gir ikke innsikt i endringer over tid, og det er risiko for tilbakekallingsskjevhet og seleksjonsskjevhet.Longitudinelle studier er mer ressurskrevende, kan ha problemer med frafall av deltakere og krever nøye planlegging for å minimere skjevheter og opprettholde deltakernes engasjement.

Problemstillinger i forbindelse med tverrsnittsundersøkelser

Utforming av tverrsnittsundersøkelser krever nøye overveielser for å sikre at dataene som samles inn, er gyldige og pålitelige. Her er noen vanlige problemstillinger ved utforming av tverrsnittsundersøkelser:

 1. Prøvetaking: Et representativt utvalg er avgjørende for å kunne generalisere resultatene fra undersøkelsen til målpopulasjonen. Problemer som frafallsskjevhet, underdekning eller utvalg fra ikke-tilfeldige kilder kan påvirke utvalgets representativitet og føre til skjevheter.
 2. Instrument for spørreundersøkelse: Det er viktig å utvikle et godt utformet undersøkelsesinstrument. Dårlig formulerte eller tvetydige spørsmål kan føre til at respondentene blir forvirret eller feiltolker spørsmålene, noe som kan resultere i unøyaktige data. Det er viktig å pilotteste undersøkelsesinstrumentet for å identifisere og løse eventuelle problemer.
 3. Svarskjevhet: Respondentene kan gi unøyaktige eller skjeve svar på grunn av sosial ønskverdighet, hukommelses- eller selvrapporteringsskjevhet. Forskere bør bruke teknikker som å sikre anonymitet, bruke nøytralt språk og unngå ledende spørsmål for å redusere skjevheter i svarene.
 4. Ingen svar: Frafall oppstår når utvalgte deltakere nekter å delta eller unnlater å svare på undersøkelsen. Høyt frafall kan føre til seleksjonsskjevhet og svekke utvalgets representativitet. Forskere kan håndtere dette problemet gjennom effektiv kommunikasjon, påminnelser og insentiver for å oppmuntre til deltakelse.
 5. Utvalgsstørrelse: Tilstrekkelig utvalgsstørrelse er avgjørende for statistisk pålitelighet og presisjon. Utilstrekkelige utvalgsstørrelser kan føre til lav statistisk styrke, noe som begrenser muligheten til å oppdage meningsfulle sammenhenger eller forskjeller. Forskere bør beregne riktig utvalgsstørrelse basert på ønsket presisjonsnivå og forventet effektstørrelse.
 6. Metode for datainnsamling: Valg av datainnsamlingsmetode (f.eks. nettbaserte spørreundersøkelser, telefonintervjuer, personlige intervjuer) kan påvirke svarprosenten og datakvaliteten. Ulike metoder har sine egne fordeler og begrensninger, og forskere bør velge den mest hensiktsmessige metoden basert på studiepopulasjonen og forskningsmålene.

Begrensninger ved tverrsnittsstudier

 1. Manglende tidsmessig sammenheng: Tverrsnittsstudier vurderer variabler på ett enkelt tidspunkt, noe som gjør det vanskelig å fastslå den tidsmessige rekkefølgen av hendelsene. Denne begrensningen gjør det vanskelig å fastslå årsakssammenhenger eller å avgjøre om eksponeringen eller utfallet inntraff først.
 2. Potensial for omvendt kausalitet: I tverrsnittsstudier kan de observerte sammenhengene mellom variabler være påvirket av omvendt kausalitet. Det betyr at utfallsvariabelen faktisk kan forårsake endringer i prediktorvariabelen, og ikke omvendt.
 3. Skjevhet og forvirring: Tverrsnittsstudier er utsatt for skjevheter, inkludert seleksjonsskjevhet, tilbakekallingsskjevhet og rapporteringsskjevhet. Disse skjevhetene kan påvirke nøyaktigheten og gyldigheten av studieresultatene. I tillegg kan forvekslingsvariabler som det ikke tas hensyn til, påvirke de observerte sammenhengene mellom variablene.
 4. Manglende evne til å vurdere endringer over tid: Tverrsnittsstudier gir ikke informasjon om endringer eller trender over tid innen individer eller populasjoner. Denne begrensningen begrenser forståelsen av variablenes stabilitet eller variabilitet og deres langsiktige mønstre.
 5. Begrenset generaliserbarhet: Det er ikke sikkert at funnene fra tverrsnittsstudier kan generaliseres til hele populasjonen på grunn av potensielle seleksjonsskjevheter og utvalgsbegrensninger. Det er ikke sikkert at utvalget i studien er representativt for hele befolkningen, noe som begrenser den eksterne validiteten av funnene.

Anvendelse av tverrsnittsstudier og når de skal brukes

 1. Deskriptiv epidemiologi: Tverrsnittsstudier er verdifulle for å beskrive utbredelsen og fordelingen av sykdommer, tilstander eller atferd i en befolkning. De gir estimater av byrden av spesifikke helseproblemer og kan bidra til å identifisere høyrisikogrupper eller -populasjoner.
 2. Overvåking av folkehelsen: Tverrsnittsstudier brukes ofte i folkehelseovervåking for å overvåke forekomsten av sykdommer eller risikofaktorer over tid. De bidrar til å spore endringer i helseindikatorer, gi grunnlag for folkehelseplanlegging og evaluere effekten av tiltak.
 3. Helsetjenesteforskning: Tverrsnittsstudier kan brukes i helsetjenesteforskning for å vurdere bruk av helsetjenester, tilgang til helsetjenester og behandlingskvalitet. Forskere kan undersøke faktorer som ulikheter i helsetjenester, pasienttilfredshet eller resultater av helsetjenester i en bestemt populasjon.
 4. Generering av hypoteser: Tverrsnittsstudier brukes ofte til å generere hypoteser for videre forskning. Ved å identifisere assosiasjoner eller sammenhenger mellom variabler kan forskere generere forskningsspørsmål og utforme mer dyptgående studier, for eksempel longitudinelle eller eksperimentelle studier, for å undersøke årsakssammenhenger.
 5. Politisk planlegging og evaluering: Tverrsnittsstudier gir data til evidensbasert politikkplanlegging og evaluering. De hjelper beslutningstakere med å forstå den nåværende statusen for spesifikke problemer, identifisere prioriterte områder for intervensjon og evaluere effektiviteten av implementerte retningslinjer eller intervensjoner.

Når skal man bruke tverrsnittsstudier?

 • Når man studerer utbredelsen og fordelingen av spesifikke egenskaper, sykdommer eller atferd i en populasjon.
 • Når man undersøker sammenhenger eller relasjoner mellom variabler av interesse.
 • Når man utforsker forskjeller eller likheter mellom ulike grupper eller populasjoner.
 • Når tid og ressurser er begrenset sammenlignet med longitudinelle eller eksperimentelle studiedesign.
 • Ved generering av hypoteser for videre forskning eller som grunnlag for politiske beslutninger.
 • Når du ønsker å beskrive nåværende status for et spesifikt problem eller en spesifikk tilstand.

Tverrsnittsstudier spiller en avgjørende rolle innen ulike forskningsfelt, og gir verdifull innsikt i prevalens, fordeling og sammenhenger mellom variabler i en populasjon. 

Ved å forstå fordeler og ulemper ved tverrsnittsstudier kan forskere maksimere nytten av disse studiene når det gjelder å beskrive befolkningskarakteristika, overvåke helseindikatorer og informere om folkehelsetiltak.

Improve your papers’ impact and visibility through quality visual communication

What if we told you that you could improve your papers’ impact and visibility through quality visual communication, would you like to learn more? If you are serious about your research and like to disseminate your research topic among your target audience, you definitely would. So here comes our secret – Mind the Graph. It’s the tool that helps to amplify your research papers, posters, and presentations with infographics and makes them easy to comprehend. Sign Up now to explore the visuals and ace your research journey.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler